Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Μέλος <acronym title="ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ">ΔΣ</acronym> σε ΑΕ - πως φορολογείται

1 Φεβρουαρίου 2013

Μέλος ΔΣ σε ΑΕ - πως φορολογείται

ΜΕΛΟΣ ΔΣ Α.Ε. ΠΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ;

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ αμοίβεται για την συμμετοχή του στο ΔΣ

Ποιοί εκλέγονται ως μέλη του συμβουλίου της διοίκησης;

(άρθρο 19 παρ. 2 ν2238/94)

«οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί»

Πως φορολογείται το εισόδημα από αμοιβές διαχείρησης ΑΕ


  • περ. α’ της παρ.1 του άρθρου 24 του Κ.Φ.Ε.

Άρθρο 24 Εισόδημα και απόκτηση του

1. Εισόδημα από κινητές αξίες είναι αυτό που αποκτάται κάθε οικονομικό έτος από κάθε δικαιούχο κινητών οξιών, το οποίο προκύπτει:α) Από μερίσματα και τόκους ιδρυτικών τίτλων και μετοχών των ημεδαπών ανωνύμων εταιριών, ομολογιών και χρεογράφων γενικά του Ελληνικού Δημοσίου ή ημεδαπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή ημεδαπών επιχειρήσεων κάθε είδους, καθώς και από αμοιβές και ποσοστά των διοικητικών συμβούλων και εκτός μισθού αμοιβές και ποσοστά των διευθυντών και διαχειριστών των ανωνύμων εταιριών.
β) Από μερίσματα και τόκους των τίτλων αλλοδαπής προέλευσης που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση.
γ) Από τόκους κάθε τίτλου έντοκης κατάθεσης τοις μετρητοίς ή εγγύησης, καθώς και κάθε τίτλου χρεωστικού με υποθήκη, ενέχυρο ή όχι, από εκείνους που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄. Ομοίως, το εισόδημα από τόκους-που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση, εξαιρουμένων αυτών που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρ. 25 και της παρ. 4 του άρθρ. 42 του παρόντος.
δ) Από κέρδη αμοιβαίων κεφαλαίων.
ε) Από κέρδη ανωνύμων εταιριών που διανέμονται με τη μορφή μετρητών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τους:
στ) Από την υπεραπόδοση επενδύσεων των μαθηματικών αποθεμάτων, που σχηματίζονται με τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/1970 (ΦΕΚ 22 Α΄) για ασφαλίσεις ζωής.

2. Όταν εισοδήματα του παρόντος άρθρου υπόκεινται σε φορολογία και περαιτέρω ορίζεται ότι αυτά θα καταβάλλονται .ελεύθερα φόρου στο δικαιούχο, ως εισόδημα υποκείμενο σε φορολογία είναι το ποσό, από το οποίο, αφαιρουμένου του αναλογούντος σε αυτό φόρου, προκύπτει το καταβαλλόμενο στο δικαιούχο ποσό.


Στις αμοιβές αυτές, σύμφωνα με της διατάξεις, της παρ.5 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε., διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 35%. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για τα εισοδήματα αυτά. Επίσης επί των αμοιβών αυτών παρακρατούνται τέλη χαρτοσήμου 1,20%.


Άρθρο 28 Έννοια και απόκτηση του εισοδήματος
στ) Ο μισθός που καταβάλλεται από ανώνυμη εταιρία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ασφαλισμένα σε οποιονδήποτε, εκτός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο.Επίσης, ο μισθός και οι κάθε είδους απολαβές που καταβάλλονται από εταιρία περιορισμένης ευθύνης σε εταίρους της για υπηρεσίες που παρέχουν σ΄ αυτή, εφόσον οι εταίροι είναι ασφαλισμένοι για τις υπηρεσίες αυτές σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο εκτός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Υπολογισμός του φόρου που αναλογεί σε αμοιβή μέλους του ΔΣ


Μισθός ονομαστικός πχ 2.400,00€
(μείον) ασφαλιστ. κρατήσεις - 321,00€
(μείον)χαρτόσημο(2.400,00€*1,2%)- 22,80€
υπόλοιπο μισθού ΔΣ 2.056,20*35%=719,67€


Εάν είναι ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ. σε Α.Ε. ενώ παράλληλα είναι ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Α.Ε., με ασφάλιση ΙΚΑ


Με τις διατάξεις της περ.στ’ της παρ.3 του Κ.Φ.Ε, ορίζεται ότι θεωρείται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και ο μισθός που καταβάλλεται από ανώνυμη εταιρεία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης εργασίας, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές τα μέλη του Δ.Σ. είναι ασφαλισμένα σε οποιοδήποτε, εκτός του ΙΚΑ, ασφαλιστικό οργανισμό η ταμείο.
Με βάση τα ανωτέρω, για το μισθό που λαμβάνει το μέλος του Δ.Σ. για τις υπηρεσίες που προσφέρει ως οδηγός στην Α.Ε. (βάσει σύμβασης μίσθωσης εργασίας) και εφόσον για τις υπηρεσίες του αυτές είναι ασφαλισμένος με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη στο ΙΚΑ, ο μισθός του θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Στην περίπτωση αυτή η παρακράτηση του φόρου ενεργείται όπως και στους λοιπούς υπαλλήλους της Α.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ