Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί N4072 Άρθρο 35 καταργείται η υποχρέωση εγγραφής στα Μητρώα εξαγωγέων

18 Φεβρουαρίου 2013

N4072 Άρθρο 35 καταργείται η υποχρέωση εγγραφής στα Μητρώα εξαγωγέων

N4072 Άρθρο 35 καταργείται η υποχρέωση εγγραφής στα Μητρώα εξαγωγέων

export definition export path export email export meaning export linux export bash export oracle export contacts outlook

Πληροφορίες για εξαγωγές εκτός Ε.Ε

Στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων εγγράφονται επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποιούν εξαγωγές σε χώρες εκτός ΕΕ.

Δεν απαιτείται εγγραφή των επιχειρήσεων που πραγμα-
τοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές (χώρες της ΕΕ) και
εκείνων των οποίων η εξαγωγή τους 
είναι μικρότερη των 20000€ ανά φόρτωση
(κεφ. 1 παρ. 3 της 58600/Ε3/61/86/95 απόφασης).

N4072 Άρθρο 35 Άσκηση εισαγωγικής και εξαγωγικής δραστηριότητας

1. Εισαγωγική ή εξαγωγική δραστηριότητα δικαιούται
να ασκεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί
εμπορική δραστηριότητα και είναι εγγεγραμμένο στο
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του ν. 3419/2005 «Εκσυγχρονισμός της Επιμε−
λητηριακής Νομοθεσίας» (Α΄ 297), όπως τροποποιήθηκε
με το ν. 3853/2010 (A΄ 90).
2. Επίσης, δικαιούνται να ασκούν εξαγωγική δραστη−
ριότητα:
α) Οι εγγεγραμμένοι στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων
Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 3955/2011 (Α΄ 89) και
β) Οι εγγεγραμμένοι στα Ειδικά Μητρώα Εξαγωγέων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 936/1979
«περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί εξω−
τερικού εμπορίου διατάξεων, ως και καταργήσεως συ−
ναφών διατάξεων» (Α΄ 144).
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται
η υποχρέωση εγγραφής στα Μητρώα της περίπτωσης
β΄ της προηγούμενης παραγράφου.

export contacts export bank export yahoo bookmarks export administration regulations export yahoo address book export license export fitness export firefox bookmarks export trader import export export wikipedia the free encyclopedia cached more results from enwikipediaorg export define export at dictionarycom cached more results from dictionaryreferencecom exportgov home cached export definition of export by the free online dictionary cached more results from thefreedictionarycom export definition and more from the free merriamwebster cached more results from merriamwebstercom export easy to understand definition of export by your cached more results from yourdictionarycom exportgov about exportgov cached usda aphis import and exports cached export support wordpresscom cached export control basics exporting cached next help privacy legal about our ads submit your site advertise with yahoo searchΤι δικαιολογητικά χρειαζόταν πριν την ισχύ του νόμου 4079;
Προϋποθέσεις Εγγραφής στο Ε.Μ.Ε. και δικαιολογητικά εγγραφής


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΕΜΕ) ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΤΟ Ε.Β.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

Η επιχείρηση πρέπει να έχει ήδη γίνει μέλος του Επιμελητηρίου της έδρας της, στο οποίο κατατάσσεται με βάση το αντικείμενο οικονομικής δραστηριότητάς της, δηλαδή η εμπορική ή βιομηχανική επιχείρηση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, η βιοτεχνική του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου κ.τ.λ. ή μελος Ειδικών Οργανισμών π.χ. Οργανισμός Καπνού.

Η καταχώριση της επωνυμίας στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων γίνεται με πράξη του Προέδρου του Ε.Β.Ε.Α. ή με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Ε.Β.Ε.Α. σε ειδικές περιπτώσεις, μετά από προηγούμενη διαπίστωση, ότι ο εξαγωγέας έχει την απαιτούμενη για τη διενέργεια εξαγωγικού εμπορίου εμπορική εγκατάσταση και οργάνωση. Για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων αυτών (εμπορική εγκατάσταση και οργάνωση), σε περίπτωση που τα υποβληθέντα στην Υπηρεσία δικαιολογητικά δεν κρίνονται επαρκή, το Επιμελητήριο μπορεί να προβαίνει σε περαιτέρω έρευνα και σχετική αυτοψία.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Αίτηση ή σχετικό έντυπο αυτής χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Β.Ε.Α. (ΕΜΕ), με συμπλήρωση των στοιχείων της επιχείρησης επ' αυτού (2η σελίδα του εντύπου) από το Επιμελητήριο, που είναι γραμμένη ως μέλος.

Κατάθεση ατομικών στοιχείων και υποδειγμάτων υπογραφής των νομίμων εκπροσώπων της επιχείρησης, σε έντυπο που χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία του Επιμελητηρίου (ΕΜΕ). Τα υποδείγματα υπογραφής θεωρούνται από το Επιμελητήριο στο οποίο είναι γραμμένη ως μέλος.


 • Παράβολο Δημοσίου ή Διπλότυπο είσπραξης (ΚΩΔ. ΚΑΕ 3741) δεκατέσσερα ευρώ & πενήντα λεπτά (14.50), από Δημόσιο Ταμείο. Στο παράβολο να αναγράφεται ο σκοπός έκδοσής του, δήλωση για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων του Ε.Β.Ε.Α..
 • Συστατική επιστολή Τραπέζης στην οποία θα αναφέρεται από την Τράπεζα οτιδήποτε σχετικά με την επιχείρηση και με τα εκπροσωπούντα σε αυτή άτομα (οικονομική κατάσταση, φερεγγυότητα κ.τ.λ.).
 • Καταστατικό επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο Αθηνών, για τις προσωπικές εταιρείες (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες) και για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς.
 • Φ.Ε.Κ. ανακοίνωσης των μελών του Δ.Σ. για τις Α.Ε., ενώ για τις Ε.Π.Ε. ΦΕΚ για τη διαχείρηση αυτών.
 • Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο Αθηνών περί μη πτωχεύσεως, γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία μας:

στις ατομικές επιχειρήσεις, για το φυσικό πρόσωπο
στις Ο.Ε. και Ε.Ε., για όλους τους ομορρύθμους εταίρους και για το νομικό πρόσωπο (εταιρεία).
στις Ε.Π.Ε., για το διαχειριστή ή τους διαχειριστές και για το νομικό πρόσωπο.
στις Α.Ε., για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τους διευθύνοντες και εντεταλμένους συμβούλους και για το νομικό πρόσωπο (εταιρεία).
στους Συνεταιρισμούς (αγροτικούς - αστικούς), για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή για τα πρόσωπα που τους εκπροσωπούν, καθώς επίσης και για το Συνεταιρισμό.


 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου Δικαστικής χρήσης, γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία μας, ακόμη και για αλλοδαπούς υπηκόους:

στις ατομικές επιχειρήσεις, για το φυσικό πρόσωπο,
στις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), για όλους τους ομορρύθμους εταίρους,
στις Ε.Π.Ε. για το διαχειριστή ή τους διαχειριστές,
στις Α.Ε., για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τους διευθύνοντες και εντεταλμένους συμβούλους.
στους Συνεταιρισμούς (αγροτικούς - αστικούς), για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή για τα πρόσωπα που τους εκπροσωπούν

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ι:
Σε περίπτωση που την επιχείρηση δεσμεύουν πρόσωπα που είναι αλλοδαποί υπήκοοι και μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού απαιτείται επίσης η προσκόμιση πιστοποιητικού περί μη πτωχεύσεως ή ισοδύναμου εγγράφου, που χορηγείται από αρμόδια δικαστική αρχή της χώρας καταγωγής ή προελεύσεως και πληροί τις σχετικές απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας, καθώς και άδεια ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας για τους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπηκόους.

Αν η χώρα καταγωγής ή προελεύσεως δεν προβλέπει τη χορήγηση του εγγράφου πιστοποιητικού μηκηρύξεως σε πτώχευση τότε απαιτείται:

Βεβαίωση της πρεσβείας της χώρας καταγωγής του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα ότι η χώρα του δεν εκδίδει το απαιτούμενο δικαιολογητικό.

Ένορκη δήλωση του ενδιαφερομένου κι αν δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, επίσημη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμοδίας δικαστικής, ή διοικητικής Αρχής, ή ενδεχομένως ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προελεύσεως. Η δήλωση για τη μη κήρυξη σε πτώχευση μπορεί να γίνει και ενώπιον αρμοδίου επαγγελματικού οργανισμού της ίδιας χώρας.

Το έγγραφο πρέπει να υποβληθεί σε πρωτότυπο ή κυρωμένο αντίγραφο, καθώς και σε επίσημη μετάφραση στα ελληνικά από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η ισχύς των ανωτέρω πιστοποιητικών (ποινικό - περί μη πτωχεύσεως), είναι τρίμηνος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΙΙ:

Όσον αφορά στην εμπορική εγκατάσταση και οργάνωση των προς εγγραφή επιχειρήσεων (σελ. 1, παρ. 2) τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά ή στοιχεία πέρα απ' αυτά του φακέλου είναι τα εξής:

Συμφωνητικό μισθώσεως ή συμβόλαιο αγοράς ακινήτου (ιδιοκτησία) ή άλλο σχετικό δικαιολογητικό.

Αντίγραφο ισολογισμού για τις Ε.Π.Ε. και Α.Ε.

Κατάσταση προσωπικού.

Στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η διενέργεια εμπορικών πράξεων ή εξαγωγών.

Οτιδήποτε άλλο στοιχείο που τυχόν διαθέτετε, ιδιαίτερα με την οργάνωση της επιχείρησης.


Σημειώνεται, ότι τα προσκομιζόμενα στοιχεία δεν είναι δυνατόν να είναι στερεότυπα, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την οργάνωση της επιχείρησης, πάντως είναι απαραίτητη η προσκόμιση του πρώτου για κάθε επιχείρηση και του δεύτερου για τις Ε.Π.Ε. και Α.Ε., εκτός από τις νεοσύστατες.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι σε περίπτωση που η επιχείρηση αδυνατεί να προσκομίσει τα ανωτέρω στοιχεία ή δε διαθέτει στοιχεία ή όταν τα προσκομισθέντα κριθούν ανεπαρκή, τότε το Επιμελητήριο μπορεί να προβαίνει σε περαιτέρω έρευνα και σχετική αυτοψία, σύμφωνα με την παρ. 4, άρθρο 9 του Ν. 936/79.


Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα δικαιολογητικά σε μορφή doc


(Αίτηση εγγραφής)(Έντυπο με τα στοιχεία Μητρώου Επιμελητηρίου)


(Έντυπο ελέγχου στοιχείων επιχείρησης & νομίμων εκπρωσώπων της)

(Έντυπο αυτεπάγγελτης αναζήτησης ποινικού μητρώου)

(Έντυπο για αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού περί μη πτώχευσης ατόμου)

(Έντυπο για αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού περί μη πτώχευσης εταιριών)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ