Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί νδ 1297/72 αρθρο 11

24 Φεβρουαρίου 2013

νδ 1297/72 αρθρο 11

νδ 1297/72 αρθρο 11
1. Δεν θίγονται διά του παρόντος αί διατάξεις: α) του άρθρου 51 παράγραφοι 1, 2, 3, 5, και 7 και του άρθρου 53 του Ν. 3190/1955 «περί εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης» ως ισχύουν και β) των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 4237/1962 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών και άλλων τινών διατάξεων».
2. Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος καταργούνται αί διατάξεις:
α) των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 4256/1962 «περί ιδρύσεως και επεκτάσεως βιομηχανιών και βιοτεχνιών και άλλων τινών διατάξεων».
β) του άρθρου 12 του Ν.Δ. 3765/1957 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του Ν.Δ. 3323/1955 περί φορολογίας του εισοδήματος», πλην των παραγράφων 5 και 6 αίτινες εξακολουθούν ισχύουσαι διά τας γενομένας μετατροπάς ή συγχωνεύσεις επιχειρήσεως βάσει του άρθρου 12 του Ν.Δ. 3765/1957 και του άρθρου 4 του Ν.Δ. 4002/1959.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ