Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΝΔ1297 ΑΡΘΡΟ 9

24 Φεβρουαρίου 2013

ΝΔ1297 ΑΡΘΡΟ 9

ΝΔ1297 ΑΡΘΡΟ 9
1. Αί διατάξεις των άρθρων 2 και 3 εφαρμόζονται αναλόγως και είς την περίπτωσιν συγχωνεύσεως βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων οιασδήποτε μορφής, πλήν ανωνύμου εταιρείας, προς τον σκοπόν δημιουργίας βιομηχανικής ή βιοτεχνικής προσωπικής εταιρείας ή εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, υπό την προϋπόθεσιν ότι το εταιρικός κεφάλαιον της συγχωνεούσης, μετά την συγχώνευσιν, ή της συνιστωμένης νέας εταιρείας δεν θα είναι κατώτερον των εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα πέντε (146.735 ευρώ και υπό τον όρον τηρήσεως υπό της νέας εταιρείας, καθ΄ όλην την διάρκειαν αυτής, βιβλίων δευτέρας κατηγορίας του Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων.
2. Η προκύπτουσα υπεραξία επί περιπτώσεων συγχωνεύσεως βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων, περί ων η προηγούμενη παράγραφος, διαπιστουμένη δι΄ απογραφής των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευομένων επιχειρήσεων, δεν υπόκειται κατά τον χρόνον της συγχωνεύσεως είς φόρον εισοδήματος, αλλ΄ εμφανιζομένη διακεκριμένως είς τα βιβλία της συγχωνεύσεως ή της συνιστωμένης εταιρείας μέχρι του χρόνου της διαλύσεώς της, θεωρείται περιερχομένη είς την εταιρείαν ταύτην και φορολογείται κατά τον χρόνον της διαλύσεως αυτής, εφαρμοζομένων αναλόγως εν προκειμένου των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν.Δ. 3323/1955.
3. Αί διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 εφαρμόζονται αναλόγως και εν προκειμένω.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ