Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Νόμος 2166/1993 - Άρθρο 5 Διατήρηση διατάξεων

4 Φεβρουαρίου 2013

Νόμος 2166/1993 - Άρθρο 5 Διατήρηση διατάξεων

Νόμος 2166/1993 - Άρθρο 5 Διατήρηση διατάξεων


Νόμος 2166/1993 - Άρθρο 5 Διατήρηση διατάξεων


1. Κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου δεν θίγονται οι διατάξεις:
α) του άρθρου 51 παράγρ. 1, 2, 3, 5 και 7 και των άρθρων 53, 54, 55 του Ν. 3190/1955 «περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης» και
β) των παράγρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 8, του άρθρου 9 και των άρθρων 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 και 89 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύουν, πλην των περιπτώσεων που ορίζονται ειδικά με τις διατάξεις του παρόντος.

2. Η ισχύς των διατάξεων του Ν.Δ. 1297/1972 (ΦΕΚ 217 Α΄) παρατείνεται από την ημερομηνία λήξεως της μέχρι 31/12/2008.
Επιχειρήσεις, που είχαν υποβάλει αιτήσεις μέχρι 31-12-1992 για υπαγωγή στις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος αυτού και δεν είχε περαιωθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή η σχετική διαδικασία, δύνανται να την ολοκληρώσουν με τις διατάξεις του νόμου εκείνου ή με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

3. Κατά το χρόνο ισχύος του ν.δ./τος 1297/1972 και προς το σκοπό μετασχηματισμού τους, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν ή τη διαδικασία μετασχηματισμού του νομοθετικού διατάγματος αυτού ή τη διαδικασία του παρόντος νόμου.

H μετατροπή ομόρρυθμης ή EE σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ