Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Οι προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 2013, με χρονολογική σειρά.

22 Φεβρουαρίου 2013

Οι προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 2013, με χρονολογική σειρά.

Οι προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 2013, με χρονολογική σειρά.


internet explorer taxheaven προθεσμιες, προθεσμιες φορολογικών δηλώσεων 2012, εκκαθαριστικη ΦΠΑ, ΦΠΑ, 2013,

Οι προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 2013, με χρονολογική σειρά.


Οι προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 2013, με χρονολογική σειρά.

έχουν ως εξής:


Σύνταξη απογραφής αποθεμάτων.

Μέχρι 20/2/2013 για την υποχρέωση σύνταξης απογραφής, στο βιβλίο απογραφών κατά ποσότητα και κατά αξία, των αποθεμάτων επιχειρήσεων.
Σε Β΄ κατηγορίας εξαιρούνται ΠΟΛ.1134/2004 (τροποποιημένη με την ΠΟΛ.1152/2007).
Προθεσμία περάτωσης των πράξεων του ισολογισμού


Κλείσιμο ισολογισμού για ατομικές επιχειρήσεις, προσωπικές εταιρίες, Ε.Π.Ε., κοινοπραξίες, κοινωνίες αστικού δικαίου και αστικές εταιρίες
Οι παραπάνω υπόχρεοι οφείλουν να κλείσουν τον ισολογισμό της διαχειριστικής τους χρήσης μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της. (Για χρήσεις που έκλεισαν την 31.12.2012)
Μέχρι 31 Μαρτίου 2013 μέχρι τον χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής της αντίστοιχης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (ΠΟΛ. 1061/2013)

Ισολογισμός επιχειρήσεων για ανώνυμες εταιρίες και συνεταιρισμούς καθώς και για δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις
Οι παραπάνω υπόχρεοι οφείλουν να κλείσουν τον ισολογισμό της διαχειριστικής τους χρήσης μέσα σε τέσσερις μήνες από τη λήξη της. (Χρήσεις που έκλεισαν την 31.12.2012)
Μέχρι 30 Απριλίου 2013 μέχρι τον χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής της αντίστοιχης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (ΠΟΛ. 1061/2013)
Υποβολή των Οριστικών Δηλώσεων παρακρατούμενου Φόρου εισοδήματος από ελευθέρια επαγγέλματα για την χρήση 2012-οικονομικό έτος 2013.

μέχρι τις  29/4/2013 (Αναστολή Υποβολής των οριστικών δηλώσεων αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις) ηλεκτρονική υποβολή των Οριστικών Δηλώσεων παρακρατούμενων Φόρων Ελεύθερων επαγγελματιών για το έτος 2013.


Υποβολή των Οριστικών Δηλώσεων παρακρατούμενου Φόρου εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις για την χρήση 2012-οικονομικό έτος 2013.

μέχρι τις  31/5/2013 (Αναστολή Υποβολής των οριστικών δηλώσεων αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις) ηλεκτρονική υποβολή των Οριστικών Δηλώσεων παρακρατούμενων Φόρων από εμπορικές επιχειρήσεις για το έτος 2013.Υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την χρήση 2012-οικονομικό έτος 2013.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2013 των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι η 11/3/2013 30/4/2013(παράταση προθεσμίας) 15/5/2013 (παράταση)

 

 Yποβολή Εκκαθαριστικης ΦΠΑ Β’ κατ. για το έτος 2013.

μέχρι τις 10/4/13 (ΠΟΛ.1045/23.2.2012) 30/4/2013 15/5/2013 (Παράταση προθεσμίας προβολής εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ 2013) Οι εμπρόθεσμες, εκπρόθεσμες και τροποποιητικές εκκαθαριστικές δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.( από 1.4.2012 )

Υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος  Ο.Ε, Ε.Ε, κοινωνιών, κοινοπραξιών καθώς και όλων των νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα με βιβλία B' & Γ' Κατηγορίας για την χρήση 2012-οικονομικό έτος 2013.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2013 των ομόρρυθμες ΟΕ και οι ετερόρρυθμες εταιρείες ΕΕ, , οι κοινωνίες αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, οι συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και οι κοινοπραξίες είναι έως την 15/5/2013 17/6/2013
Υποβολή Εκκαθαριστικής ΦΠΑ Γ’ κατ. για το έτος 2013.

Μέχρι και τις 20/5/13(ΠΟΛ.1045/23.2.2012)  10/6/2013 17/6/2013 Εκκαθαριστική ΦΠΑ Γ’ κατ. Υποβολή Δήλωσης Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων

Καταληκτικές ημερομηνίες 20/5/13  21/6/13 (Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ειδικού φόρου επί ακινήτων (ν. 3091/2002) έτους 2013.)


Υποβολή των δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων


Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων Φόρου ακίνητης περιουσίας Νομικών Προσώπων, βάση του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
00-50

60-00
15ΜΑΙ
16ΜΑΙ
17ΜΑΙ
20ΜΑΙ
21ΜΑΙ
22ΜΑΙ
23ΜΑΙ
24ΜΑΙ
27ΜΑΙ
28ΜΑΙ

29ΜΑΙ


Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) νομικών προσώπων έτους 2013 μέχρι την 28η Ιουνίου 2013
Υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε. για την χρήση 2012-οικονομικό έτος 2013.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2013 των Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε. θα υποβληθούν σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του νομικού προσώπου.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
00-50
60-00
1ΜΑΙ
1ΜΑΙ
1ΜΑΙ
1ΜΑΙ
1ΜΑΙ
1ΜΑΙ
20ΜΑΙ
21 ΜΑΙ
22 ΜΑΙ
23 ΜΑΙ
24 ΜΑΙ

παρατείνεται μέχρι και την 31η Μαΐου 2013, 28/6/2013 8/7/2013 ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του νομικού προσώπου.Yποβολή των Οριστικών Δηλώσεων Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Ε7) για την χρήση 2012-οικονομικό έτος 2013.

μέχρι τις 29/3/2013 28/6/2013 19/7/2013 29 Ιουλίου 2013 παράταση  νέα παράταση των προθεσμιών υποβολής της οριστικής δήλωσης απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών) ηλεκτρονική υποβολή των Οριστικών Δηλώσεων Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Ε7) για το έτος 2013.Υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών, γεωργικών εισοδημάτων, μισθωτών για το έτος 2013.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2013 όλων των υπόλοιπων υπόχρεων φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών, γεωργικών εισοδημάτων, μισθωτών κ.λ.π.), ορίζεται από 1/2/2013 έως 30/6/2013 παρατείνεται μέχρι το τέλος Αυγούστου

Συγκεκριμένα, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος παρατείνεται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του φορολογούμενου ως εξής:


Συγκεκριμένα, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος παρατείνεται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του φορολογούμενου ως εξής:
Συγκεκριμένα, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος παρατείνεται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του φορολογούμενου ως εξής:internet explorer taxheaven προθεσμιες, προθεσμιες φορολογικών δηλώσεων 2012, εκκαθαριστικη ΦΠΑ, ΦΠΑ, 2013,internet explorer taxheaven προθεσμιες, προθεσμιες φορολογικών δηλώσεων 2012, εκκαθαριστικη ΦΠΑ, ΦΠΑ, 2013,

Ε9 2012 φυσικών και νομικών προσώπων
Υποβολή με ηλεκτρονικό τρόπο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων οικονομικού έτους 2013 (Ε9) φυσικών προσώπων.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής με ηλεκτρονικό τρόπο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων οικονομικού έτους 2013 (Ε9) φυσικών  προσώπων ορίζεται η 30/6/2013(ΠΟΛ 1029 Ε9 2013 παράταση προθεσμίας υποβολής της 15/9/2013 (Παράταση με την ΠΟΛ.1159/2013)
Υποβολή με ηλεκτρονικό τρόπο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων οικονομικού έτους 2013 (Ε9) νομικών προσώπων.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
00-50

60-00
15ΜΑΙ
16ΜΑΙ
17ΜΑΙ
20ΜΑΙ
21ΜΑΙ
22ΜΑΙ
23ΜΑΙ
24ΜΑΙ
27ΜΑΙ
28ΜΑΙ

29ΜΑΙ

  Προθεσμία μέχρι 30/6/13  30/11/2013 (Παράταση με την ΠΟΛ.1159/2013) Υποβολή των καταστάσεων της παρ.1,αρθρ.20, του ΠΔ186/92 για την χρήση 2012-οικονομικό έτος 2013


Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των καταστάσεων της παρ.1,αρθρ.20, του ΠΔ186/92, βάση του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ.((πολ1090/10)

Οι καταστάσεις της παραγράφου 1, υποβάλλονται μέχρι την εικοστή πέμπτη (25η) Ιουνίου κάθε χρόνου με τις συναλλαγές του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.
Οι καταστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Παράταση Θεοχάρη
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
25 Ιουν
30 ΣΕΠ
18 NOE
25 Ιουν
30 ΣΕΠ
18 NOE
25 Ιουν
30 ΣΕΠ
18 NOE
25 Ιουν
3 ΟΚΤ
21 NOE
25 Ιουν
3 ΟΚΤ
21 NOE
25 Ιουν
3 ΟΚΤ
21 NOE
25 Ιουν
7 ΟΚΤ
25 NOE
25 Ιουν
7 ΟΚΤ
25 NOE
25 Ιουν
7 ΟΚΤ
25 NOE
25 Ιουν
10 ΟΚΤ
25 NOEΥποβολή Ισοζυγίου από επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Γ 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
25 Ιουν
30 ΣΕΠ
18 NOE
25 Ιουν
30 ΣΕΠ
18 NOE
25 Ιουν
30 ΣΕΠ
18 NOE
25 Ιουν
3 ΟΚΤ
21 NOE
25 Ιουν
3 ΟΚΤ
21 NOE
25 Ιουν
3 ΟΚΤ
21 NOE
25 Ιουν
7 ΟΚΤ
25 NOE
25 Ιουν
7 ΟΚΤ
25 NOE
25 Ιουν
7 ΟΚΤ
25 NOE
25 Ιουν
10 ΟΚΤ
25 NOE


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ