Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΠΟΛ.1134 Ποιοι απαλλάσονται απογραφής (Β΄κατηγορία βιβλία)

7 Φεβρουαρίου 2013

ΠΟΛ.1134 Ποιοι απαλλάσονται απογραφής (Β΄κατηγορία βιβλία)

ΠΟΛ.1134 Ποιοι απαλλάσονται απογραφής (Β΄κατηγορία βιβλία)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 14 Δεκεμβρίου 2004
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αρ.Πρωτ.: 1100938/845/0015
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΟΛ.1134

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών Επιτηδευματιών. της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής την 31.12.2004 και στο εξής.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του Π.Δ. 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» (ΦΕΚ Α΄ 84), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Ν. 2753/1999 (ΦΕΚ Α΄ 249).
2. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης για΄ της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ Α΄ 84), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 34 του άρθρου 43 του Ν. 2214/1994 (ΦΕΚ Α΄ 75),
3. Τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992. (ΦΕΚ Α΄ 84).
4. Την 14650/Δ10Ε85/17-3-2004 (ΦΕΚ 519/Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
5. Ότι υπάρχουν κατηγορίες επιτηδευμαυτιών, που είτε αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα για τη σύνταξη απογραφής λόγω του μικρού μεγέθους, του αντικειμένου των εργασιών τους ή του μεγάλου αριθμού των ειδών που εμπορεύονται, είτε επειδή δεν διαθέτουν αξιόλογα αποθέματα αγαθών στο τέλος της χρήσης και η απογραφή τους δεν παρουσιάζει ουσιαστικό φορολογικό ενδιαφέρον.
6. Το γεγονός ότι από ης διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε:

Α. Οι επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του ΚΒ.Σ. έχουν δε ως κύριο αντικείμενο των εργασιών τους (άνω του 50% του συνόλου των ακαθάριστων Εσόδων) μία από τις πιο κάτω δραστηριότητες, απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίου απογραφών και την κατάρτιση απογραφής εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων (αποθεμάτων) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2004 και στο εξής:

1. Εκμετάλλευση λατομείου (απλή εξόρυξη αργών λίθων - επεξεργασία λατομικών προϊόντων).

2. Κατασκευή ή εμπορία σφραγίδων, επιγραφών, σημάτων.

3. Εκμετάλλευση τυπογραφείου γενικά.

4. Φωτογραφείο και εργαστήριο εμφανίσεως Φίλμς - Εκτυπώσεις φωτογραφιών γενικό.

5. Επιχειρήσεις εκδόσεως εφημερίδων και περιοδικών.

6. Βιβλιοδετείο.

7. Εργαστήριο φωτοτυπιών και πολυγραφήσεων.

8. Αρτοποιείο, πρατήριο άρτου, ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, εργαστήριο ζαχαροπλαστικής (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).

9. Γαλακτοζαχαροπλαστείο και γαλακτoπώλης γενικά (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).

10. Εμπορία Ειδών διατροφής (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).

11. Εμπορία νωπών και κατεψυγμένων ιχθύων (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).

12. Οπωρολαχανοπώλης (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).

13. Ελαιοτριβείο.

14. Αλευρόμυλος,

15. Εμπορία ρακών ή απορριμμάτων.

16. Εμπορία ψιλικών (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).

17. Πρακτορείο εφημερίδων και περιοδικών γενικά.

18. Ανθοπωλείο.

19. Ο Επιτηδευματίας που διατηρεί Εστιατόριο. Ζαχαροπλαστείο, Κέντρο Διασκέδασης, Μπάρ, Καφετέρια, κυλικείο, αναψυκτήριο και λoιπά συναφή.

20. Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

21. Ο Επιτηδευματίας που ασχολείται με την κατασκευή ιδιωτικών ή δημόσιων τεχνικών έργων (τεχνικές επιχειρήσεις).

22. Εμπορία Ειδών βιβλιοπωλείού (πώληση χονδρική - λιανική),

23. Εμπορία ειδών Χαρτοπωλείου (φάκελοι, γραφική ύλη. κ.λ.π.) ειδών σχεδιάσεως και συναφών οργάνων (πώληση χονδρική - λιανική).

24. Επιχειρήσεις εκδόσεως βιβλίων γενικά.

25. Ο Επιτηδευματίας που ενεργεί επεξεργασία για λογαριασμό τρίτων (φασόν).

26. Ο Επιτηδευματίας που πωλεί αγαθά για λογαριασμό τρίτων.

27. Φαρμακείο.

28. Εργαστήρια τυροπιττών και συναφών ειδών (πώληση χονδρική - λιανική). Φαρμακείο.

29. Ο Επιτηδευματίας που πωλεί ηλεκτρονικά ανταλλακτικά και εξαρτήματα (χονδρική - λιανική).

30. Υλικά ραπτικής και υποδηματοτοιϊας (χονδρική - λιανική).

31. Έμπορος σιδηρικών εργαλείων χειρός και ειδών κιγκαλερίας (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).

32. Είδη υγιεινής διατροφής (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική)

33. Παλσιοσίδερα, σίδηρος και παλαιά μέταλλα (σκράπ).

34. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων και λοιπών αυτοκινούμενων μηχανημάτων (που αγοράζονται με το Βάρος). Σε περίπτωση σύνταξης απογραφής των Ειδών αυτών, αυτή μπορεί να διενεργείται με το βάρος και όχι κατ΄ είδος.

35. Εμπορία Ψιλικών και Ζαχαρωδών προϊόντων (πώληση χονδρική - λιανική).

36. Εμπορία παλαιών γραμματοσήμων και συναφών.

37. Έμπορος ψιλικών - κλωστικών ραφής και πλεξίματος, νημάτων, εργοχείρων, κεντημάτων και συναφών ειδών (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).

38. Αγρότες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

39. Παλαιοπώλης (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).

40. Έμπορος μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υφασμάτων λαϊκής κατανάλωσης (που αγοράζονται ή πωλούνται με το βάρος).

41. Έμπορος ψευδοκοσμημάτων γενικά (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).

42. Έμπορος αγαθών που προέρχονται από πλειστηριασμούς.

43. Πρατηριούχος καπνοβιομηχανικών προϊόντων.

44. Έμπορος ωδικών πτηνών, μικρών ζώων, τροφών και εξαρτημάτων αυτών, διακοσμητικών ψαριών, πτηνών, ζώων και συναφών (πώληση λιανική, ή κυρίως λιανική).

45. Έμπορος ψευδοκοσμημάτων γενικώς (πώληση χονδρική ή κυρίως χονδρική).

46. Έμπορος χρωμάτων βερνικιών ατόκων και λοιπών συναφών (λιανικώς ή κυρίως λιανικώς).

47. Κτηνιατρικά φαρμακεία.

48. Πώληση Τηλεκαρτών.

49. Πώληση Καρτών κινητής τηλεφωνίας.

50. Κρεοπώλες (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).

Β. Ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων που τηρεί βιβλία Β΄ κατηγορίας και εμπορεύεται παράλληλα με το πετρέλαιο, λιπαντικά, τσιγάρα και άλλα είδη (αξεσουάρ, μικροανταλλακτικά, αναψυκτικά και λοιπά, συναφή είδη) για την υποχρέωση σύνταξης απογραφής των λοιπών εμπoρευομένων ειδών (πλην πετρελαίου, λιπαντικών και τσιγάρων) της 31.12.2004 και εφεξής, κρίνεται αυτοτελώς με βάση τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αυτών. Για την υποχρέωση σύνταξης απογραφής για το πετρέλαιο, τα λιπαντικά και τα τσιγάρα κρίνεται με βάση Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδά του από την πώληση όλων των αγαθών που εμπoρεύεται κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του Κώδικα.

Γ. Η απογραφή των εμπορεύσιμων αγαθών των επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας μπορεί να καταχωρείται χειρόγραφα ή μηχανογραφικά, σε χωριστές σελίδες της μηνιαίος κατάστασης του βιβλίου εσόδων - εξόδων ή των θεωρημένων και μη χρησιμοποιημένων μηχανογραφικών εντύπων του βιβλίου εσόδων - εξόδων ή σε ιδιαίτερες σελίδες του χειρόγραφα τηρούμενου βιβλίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ OIKONΟM1AΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
ΑΔΑΜ PEΓΚΟΥΖΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ