Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Ποια η καθαρή θέση των από μετασχηματισμό εταιρειών, βάση του ν1297/1972

18 Φεβρουαρίου 2013

Ποια η καθαρή θέση των από μετασχηματισμό εταιρειών, βάση του ν1297/1972

Ποια η καθαρή θέση των από μετασχηματισμό εταιρειών, βάση του ν1297/1972

Προσδιορισμός της Καθαρής Θέσης της εταιρείας από μετασχηματισμό -βάση του ν1297/1972-

Δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία, ούτε από την διοίκηση έχει αποσαφηνισθεί ποιο ποσό λαμβάνεται ως «μετοχικό» κεφάλαιο στην από μετασχηματισμό -βάση του ν1297/1972-
προερχόμενη νέα εταιρεία.
Δεν προκύπτει αν στοιχεία του Παθητικού όπως «τακτικό αποθεματικό», «έκτακτα αποθεματικά» και «υπόλοιπο κερδών εις νέον» θα αποτελέσουν μαζί με την υπεραξία και τα κεφάλαια των μετατρεπομένων ή συγχωνευομένων εταιρειών το «μετοχικό κεφάλαιο» της νέας ή της απορροφώσας εταιρείας.
Τίθενται περιορισμοί μόνο ως προς το ελάχιστο ποσό.  1. Για τον προσδιορισμό της Καθαρής Θέσης της εταιρείας (τα μέλη της επιτροπής του `Αρθρου 9) αναφέρουν αναλυτικά ποιοι λογαριασμοί των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας υπήρχαν καταχωρημένοι στον ισολογισμό μετασχηματισμού της μετατρεπόμενης εταιρείας με αναγραφή των σχετικών ποσών. Το μετοχικό κεφάλαιο θα σχηματισθεί από τα Ιδια Κεφάλαια της μετατρεπόμενης εταιρείας
  2. Ορισμένες φορές στις εκθέσεις τους (τα μέλη της επιτροπής του `Αρθρου 9) περιλαμβάνουν ως στοιχεία του παθητικού κονδύλια όπως «Κέρδη εις νέον», «Διαφορές αναπροσαρμογής παγίων», «Αποθεματικά διάφορα» κ.λπ. Οι λογαριασμοί αυτοί μεταφέρονται ως έχουν στην νέα εταιρεία, με δυνατότητα όμως στους εταίρους ή μετόχους να τα κεφαλαιοποιήσουν εφόσον αναφερθεί αυτό στο καταστατικό.

Πάντως σε περιπτώσεις μετατροπής ατομικής επιχείρησης ή ομόρρυθμης εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία τυχόν αποθεματικά ή υπόλοιπο κερδών εις νέον θα πρέπει να κεφαλαιοποιούνται κατά τη διαδικασία, (μετά τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας) κεφαλαιοποίηση αυτών θα αποτελέσει αντικείμενο παρακράτησης φόρου.
Μετά την θέσπιση της υποχρέωσης για παρακράτηση φόρου επί των κεφαλαιοποιημένων κερδών των ανωνύμων εταιρειών (ως άρθρο 54 παρ. 1 Ν.2238/1994 ) ή των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ως άρθρο 55 παρ. 1 περ. δ Ν.2238/1994.

H μετατροπή ομόρρυθμης ή EE σε ΕΠΕ

ν.δ. 1297/1972- Παρατείνεται  επ' αόριστον η ισχύς των διατάξεων του- ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ