Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Ποιες δηλώσεις φόρου εισοδήματος υποβάλλονται υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ.;

7 Φεβρουαρίου 2013

Ποιες δηλώσεις φόρου εισοδήματος υποβάλλονται υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ.;

Ποιες δηλώσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ.; 

Ποιες δηλώσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ.;  

Υποβάλλονται υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ. οι αρχικές δηλώσεις των υποκείμενων στο φόρο , σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν.2238 που:
1. Προέρχονται από μετατροπή ή μετασχηματισμό ή συγχώνευση ή απορρόφηση στο έτος της διαχειριστικής περιόδου
2. Τελούν υπό εκκαθάριση
3. Κάνουν χρήση υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου ή επιμηκύνουν ή συντομεύουν τη διαχειριστική τους περίοδο
4. Είναι κοινωνίες αστικού δικαίου που εκμεταλλεύονται μέχρι 2 φορτηγά ή επιβατικά Δ.Χ. (άρθρο 64 παρ. 7 του Κ.Φ.Ε.)
5. Είναι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (εκτός της παραπάνω περίπτωσης 4) που εκμεταλλεύονται ένα μόνο αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης (άρθρο 64 παρ. 7 του Κ.Φ.Ε.)
6. Είναι συνιδιοκτησίες που συνεκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι και δέκα (10) κόρους ολικής χωρητικότητας στις οποίες συμμετέχουν αποκλειστικά επαγγελματίες αλιείς (άρθρο 64 παρ. 7 του Κ.Φ.Ε.)
7. Είναι τεχνικές εταιρείες και προσδιορίζουν τεκμαρτά κέρδη (κωδικός 100 της δήλωσης Ε5)
8. Έχουν κάνει διακοπή εργασιών
9. Υποβάλλονται με επιφύλαξη
10. Είναι εταιρείες εκτελωνιστών στις οποίες συμμετέχουν περισσότερα των 3 μελών
11. Ζητείται συμψηφισμός του χρεωστικού υπολοίπου, εν όλω ή εν μέρει, με απαιτήσεις κατά του δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3943/2011.

12. Κάνει χρήση του μειωμένου συντελεστή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 118 του Κ.Φ.Ε. και συμπεριλαμβάνονται κέρδη από υποκαταστήματα που δεν υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου αυτού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ