Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Υπολογισμός και παρακράτηση φόρου στις αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του ΔΣ από 1/1/2013

13 Φεβρουαρίου 2013

Υπολογισμός και παρακράτηση φόρου στις αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του ΔΣ από 1/1/2013

Υπολογισμός και παρακράτηση φόρου στις αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του ΔΣ από 1/1/2013

Φόρος στις αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του ΔΣ από 1/1/2013

Αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του ΔΣ από 1/1/2013

 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 6 του νέου φορολογικού νόμου 4110/2013 στις ανωτέρω αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του ΔΣ για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις , ενεργείται παρακράτηση φόρου από 1/1/2013 με συντελεστή 40% από 35% που ίσχυε.
Τα ποσοστά αυτά εφαρμόζονται μετά την αφαίρεση του χαρτοσήμου ή τυχόν κρατήσεις από ασφαλιστικά ταμεία.
Η απόδοση του φόρου αυτού γίνεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επομένου από την παρακράτηση μήνα, με εξάντληση της φορολογίας των αμοιβών αυτών.

Παράδειγμα

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΩΝ


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
Χ******** Μ*****

ΠΡΟΕΔΡΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΞΙΑΑΜΟΙΒΗ ΜΗΝΟΣ ……….

720,00 €
ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ


ΣΥΝΟΛΑ

720,00 €
ΦΟΡΟΣ
40,00%
284,54 €
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
1,00%
7,20 €
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
20,00%
1,44 €
ΣΥΝΟΛΑ

293,18 €
ΚΑΘΑΡΗ ΑΜΟΙΒΗ

426,82 €
 Υπολογισμός χαρτοσήμου και ΟΓΑ που αντιστοιχεί στην αμοιβή:
720,00*1%=7,20€
7,20*20%=1,44€
Σύνολικά 8,64€       
 
Εάν υποτεθεί ότι η αμοιβή είναι 720,00€ -αφαιρούμε το αναλογούν χαρτόσημο (1%) και ΟΓΑ χαρτοσήμου (20%) ή τυχόν κρατήσεις από ασφαλιστικά ταμεία, από την αμοιβή αυτή- οπότε 720,00-8,64=711,36€
                    Χ   40%
Παρακρατείται φόρος 284,54€.

Οπότε η καθαρή αμοιβή είναι 720,00-284,54-8,64=426,82€

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ