Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΓΕΜΗ σε όλες τις περιπτώσεις ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ & ΕΕ

15 Φεβρουαρίου 2013

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΓΕΜΗ σε όλες τις περιπτώσεις ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ & ΕΕ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΓΕΜΗ σε όλες τις περιπτώσεις ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ & ΕΕ

 

δηλωση μεταβολης στοιχειων, ΓΕΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, gemh, metasxhmatismoi, AE, EPE, OEE,

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΓΕΜΗ σε όλες τις περιπτώσεις ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ & ΕΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΓΕΜΗ

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΓΕΜΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΓΕΜΗ σε περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ & ΕΕ:1.      Πρωτότυπη Τροποποίηση του Καταστατικού Σύστασης, που υποβάλλεται και σε φυσική μορφή και σε ηλεκτρονική – Αρχείο WORD (e-mail: gemi@acci.gr), το οποίο πρέπει να είναι για τις ΕΠΕ Συμβολαιογραφικό Συμφωνητικό και για τις ΟΕ & ΕΕ Ιδιωτικό Συμφωνητικό.

Η τροποποίηση του καταστατικού, πρέπει να έχει ήδη θεωρηθεί από:
α) την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (για την καταβολή του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου)
β) το Ταμείο Νομικών (Πειραιώς & Σωκράτους, Αθήνα)
γ) το Ταμείο Προνοίας Νομικών (Χαριλάου Τρικούπη & Ναυαρίνου, Αθήνα)
δ) το ΕΒΕΑ, για την προέγκριση του δικαιώματος χρήσης της νέας επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου (μόνο στην περίπτωση που αλλάζει η επωνυμία ή/και ο Διακριτικός τίτλος, οπότε για την προέγκριση αυτή απαιτείται η καταβολή τέλους 50,00 €).

2.      Τέσσερα απλά Φωτοαντίγραφα της ανωτέρω θεωρημένης Τροποποίησης του Καταστατικού.

3.      Επιπλέον σε περιπτώσεις Ε.Π.Ε.:
α) Ανακοίνωση περίληψης της τροποποίησης του καταστατικού για δημοσίευση στο ΦΕΚ  (σε ένα αντίγραφο και σε ηλεκτρονική μορφή).
β) Γραμμάτιο είσπραξης από Δ.Ο.Υ. τελών για δημοσίευση της ανακοίνωσης στο ΦΕΚ (αξίας συνολικού ποσού 141,33 €).


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΓΕΜΗ σε περιπτώσεις  Α.Ε.:1.      Πρακτικό/Απόφαση του αρμόδιου σύμφωνα με το Ν. 2190/20 οργάνου (Δ.Σ. ή/και Γ.Σ.) της εταιρείας που αποφάσισε τη μεταβολή. Υποβάλλεται σε έντυπη μορφή ακριβές αντίγραφο από τα Πρακτικά νομίμως υπογεγραμμένο και σε ηλεκτρονική – Αρχείο WORD (e-mail: gemi@acci.gr).

2.      Ανακοίνωση περίληψης της μεταβολής για δημοσίευση στο ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή – Αρχείο WORD.

3.      Γραμμάτιο είσπραξης από Δ.Ο.Υ. τελών για δημοσίευση της ανακοίνωσης στο ΦΕΚ, αξίας συνολικού ποσού 289,00 €

Σημειώνεται ότι :
α) Αν η μεταβολή αφορά τροποποίηση άρθρων του καταστατικού τότε υποβάλλεται και Κωδικοποιημένο Καταστατικό της ΑΕ, με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις (σε τρία αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή - Αρχείο PDF).
β) Αν η τροποποίηση αφορά αλλαγή επωνυμίας ή/και Διακριτικού τίτλου το πρακτικό της ΓΣ, πρέπει να συνοδεύεται από προέγκριση του δικαιώματος χρήσης της νέα επωνυμίας ή/και του διακριτικού τίτλου της εταιρείας από το ΕΒΕΑ (εκδίδεται με καταβολή τέλους 50,00 €) και
γ) Αν η τροποποίηση αφορά αύξηση κεφαλαίου πρέπει να υποβληθεί και Γραμμάτιο καταβολής ποσού 1‰ επί του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Καταβάλλεται στον λογαριασμό: 040/546191-03 της Εθνικής Τράπεζας, αριθ. πελάτη 001 075 0002)    (Προσοχή : Γραμμάτιο 1 ‰ δεν καταβάλλεται για περιπτώσεις τροποποίησης ΑΕ με βάση Ν. 1297/92 και 2166/93)


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΓΕΜΗ σε όλες τις περιπτώσεις ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ & ΕΕ :


1.      Αίτηση (συμπλήρωση του παρόντος εντύπου) υπογεγραμμένη από το Νόμιμο εκπρόσωπο ή από εξουσιοδοτημένο τρίτο.
2.      Απόδειξη καταβολής τέλους καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., ύψους 10,00 € (Καταβάλλεται στο ΕΒΕΑ, με την υποβολή της αίτησης με τα δικαιολογητικά).
3.      Ακριβές αντίγραφο ταυτοτήτων ή διαβατηρίων σε περιπτώσεις αλλαγών και τυχόν εισόδου νέων εταίρων/ νομίμων εκπροσώπων/ διαχειριστών/ μελών Δ.Σ..
Σημείωση: Για τους Νομίμους Εκπροσώπους των ΑΕ (μέλη ΔΣ κλπ, που τις δεσμεύουν με την υπογραφή τους), τους Διαχειριστές των ΕΠΕ & τους Ομορρύθμους Εταίρους και τους Διαχειριστές των (ΟΕ & ΕΕ), εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε., πρέπει να υποβληθεί και Ακριβές αντίγραφο Άδειας Διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας ή Άδειας Διαμονής ως διαχειριστές ΕΠΕ ή Μέλη ΔΣ ΑΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ