Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Απόφαση 1035825/2013 - Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ.

13 Μαρτίου 2013

Απόφαση 1035825/2013 - Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ.

Απόφαση 1035825/2013 - Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ.


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 549
7 Μαρτίου 2013
Αριθμ. Δ6Α 1035825 ΕΞ2013

Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 32 του N. 1828/1989 (Α΄ 2) «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις», όπως έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 19 του N. 2443/1996 (Α΄ 265) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις» και της παρ. 12 του άρθρου 55 του N. 4002/2011 (Α΄ 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».
β) Της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 2873/2000 (Α΄ 285) «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις».
γ) Του Π.Δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
δ) Του Π.Δ. 551/1988 (Α΄ 259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) Της Υποπαραγράφου Ε.2. του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016».
στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
2. Τις υπ΄ αριθμ. Δ6Α 1144678 ΕΞ2012/19-10-2012 (Β΄ 2828), Δ6Α 1144680 ΕΞ 2012/19-10-2012 (Β΄ 2828), Δ6Α 1033220 ΕΞ 2012/24-2-2012 (Β΄ 465) και Δ6Α 1130258 ΕΞ 2012/20-9-2012 (Β΄ 2552) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύουν, περί αναστολής λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.
3. Τις υπ΄ αριθμ. Δ6Α 1169781 ΕΞ 2013/7-12-2012 (Β΄ 3434) και Δ6Α 1010856 ΕΞ 2013/18-1-2013 (Β΄ 132) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών περί μετονομασίας Δ.Ο.Υ.
4. Τα υπ΄ αριθμ. Δ30Β 4003106 ΕΞ 2013/24-1-2013 και Δ30Β 4006040ΕΞ 2013/12-2-2013 έγγραφα της Διεύθυνσης Εφαρμογών Η/Υ (Δ30).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


1. Μετονομάζουμε, από την 1η Απριλίου 2013, τις παρακάτω Δ.Ο.Υ. και καθορίζουμε την έδρα αυτών, ως εξής:

α) Την «Δ.Ο.Υ. Αθηνών ΙΖ΄ (ΙΖ΄ - ΙΗ΄)» σε «Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄ Αθηνών», με έδρα τον Δήμο Αθηναίων.
β) Την «Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου (Αγίου Δημητρίου -Δάφνης)» σε «Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου», με έδρα τον Δήμο Αγίου Δημητρίου.
γ) Την «Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς (Κηφισιάς - Αγίου Στεφάνου)» σε «Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς», με έδρα την Δημοτική Κοινότητα Κηφισιάς, του Δήμου Κηφισιάς.

2. Τροποποιούμε τις υπ΄ αριθμ. Δ6Α 1169781ΕΞ2013/7-12-2012 (Β΄ 3434) και Δ6Α 1010856 ΕΞ 2013/18-1-2013 (Β΄ 132) αποφάσεις μας ως προς τον ορισμό των εδρών των κατωτέρω Δ.Ο.Υ., οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής:

α) Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, με έδρα την Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.
β) Δ.Ο.Υ. Χολαργού (Χολαργού - Αγίας Παρασκευής), με έδρα την Δημοτική Κοινότητα Χολαργού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
γ) Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προαναφερθείσες αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ