Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Εκκαθάριση <acronym title="Ανώνυμης Εταιρείας">AE</acronym>

23 Μαρτίου 2013

Εκκαθάριση AE

εκκαθαριστη, ΑΕ, εκκαθαριστικη ΦΠΑ, δηλωση μεταβολης στοιχειων,
Η λύση της AE

Εκκαθάριση AE 


Απόφαση εκκαθάρισης AE


Εκτός της περίπτωσης της πτώχευσης, τη λύση της AE επακολουθεί η εκκαθάρισή της. Η AE εξακολουθεί να λειτουργεί μόνο για την εκκαθάρισή της.
Η λύση της AE γίνετε με τη λήψη της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Η λύση της AE και ο διορισμός των εκκαθαριστών της καταχωρείται στο ΓΕΜΗ και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύεται στο ΦΕΚ.
Στην περίπτωση λύσης της AE λόγω λήξης του χρόνου διάρκειάς της, το ΔΣ εκτελεί χρέη εκκαθαριστού, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει κάτι άλλο, μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του ΔΣ.

Εκλογή εκκαθαριστών στην περίπτωση ανάκλησης άδειας σύστασης AE


Σε κάθε περίπτωση ανάκλησης της άδειας σύστασης AE, οι εκκαθαριστές διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία συγκαλείται από το τελευταίο ΔΣ μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση σ΄ αυτό της ανακλητικής απόφασης.

Στην περίπτωση της ανάκλησης της άδειας σύστασης της AE, λόγω μη υποβολής στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, των ετησίων οικονομικών της καταστάσεων τριών (3) τουλάχιστον διαχειριστικών χρήσεων, για το διορισμό εκκαθαριστών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 48, παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο η Γενική Συνέλευση των μετόχων δεν ορίσει εκκαθαριστές μέσα σε ένα (1) μήνα από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας της ανακλητικής απόφασης, οι εκκαθαριστές διορίζονται από την αρμόδια Αρχή που εξέδωσε την ανακλητική απόφαση, όχι περισσότεροι όμως των προβλεπομένων από το καταστατικό της AE.
εκκαθαριστη, ΑΕ, εκκαθαριστικη ΦΠΑ, δηλωση μεταβολης στοιχειων,

Διαδικασίες εκκαθάρισης - ενέργειες και υποχρεώσεις εκκαθαριστών

Οι εκκαθαριστές, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:


• Υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή (Τμήμα ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου στην οποία έχει την έδρα της η AE) επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της ΓΣ των μετόχων της AE, στην οποία αποφασίσθηκε η λύση της, η θέση της σε εκκαθάριση και ο διορισμός των εκκαθαριστών.

Επίσης, υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά σύγκλησης της εν λόγω ΓΣ

πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύγκληση αυτής και εφημερίδες που δημοσιεύθηκε η πρόσκληση των μετόχων και διπλότυπο από τη Δ.Ο.Υ. για τη δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης της λύσης της AE και των εκκαθαριστών στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ.

• Υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. δήλωση μεταβολών - μετάταξης (Μ3 Έναρξης / μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου), για τη λύση της AE, τη θέση της σε εκκαθάριση και το διορισμό εκκαθαριστών, μαζί με αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της ΓΣ των μετόχων της, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λύση της AE.

Επίσης, στη Δ.Ο.Υ. προσκομίζεται και η σχετική ανακοίνωση καταχώρισης στο Τμήμα ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου στο οποίο έχει την έδρα της, της λύσης της AE και η δημοσίευσή της στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ ( άρθρο 36 παρ. 1, περ. β΄ του Ν. 2859/2000 και απόφαση Υπ.Οικ.1070576/2627/ΔΜ/ ΠΟΛ. 1102/2005). 


• Συντάσσουν τον τελευταίο ισολογισμό λειτουργίας της AE

Είναι ο ισολογισμός τέλους χρήσεως της AE, ο οποίος περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα, από την επομένη ημέρα της τελευταίας διαχειριστικής περιόδου της AE μέχρι την ημερομηνία λύσης της AE και ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει χρονική διάρκεια μικρότερη του δωδεκαμήνου (κατά την έναρξη, τη λήξη ή διακοπή των εργασιών της επιχείρησης, η διαχειριστική περίοδος μπορεί να είναι μικρότερη του δωδεκαμήνου, άρθρα 29, παρ. 1 του Ν. 2238/1994 και 26, παρ. 1 του Π.Δ. 186/1992).

• Υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. δήλωση φόρου εισοδήματος, μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του πέμπτου μήνα από την ημερομηνία λήξης της τελευταίας διαχειριστικής περιόδου (ισολογισμό τέλους χρήσεως) της AE, για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν την περίοδο αυτή (άρθρο 107, παρ. 2, περ. α΄ του Ν. 2238/1994).

• Υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. για κάθε μήνα λειτουργίας της AE μέχρι και την ημερομηνία της λύσης της ( άρθρο 38, παρ. 1, περ. α΄, εδ. αα΄ του Ν. 2859/2000).

• Υποβάλλουν την ετήσια εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. για την περίοδο που περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα, από την επομένη ημέρα της τελευταίας διαχειριστικής περιόδου της AE μέχρι την ημερομηνία λύσης της AE (ισολογισμό τέλους χρήσεως), μέσα σε προθεσμία 130 ημερών από τη λύση και τη θέση αυτής σε εκκαθάριση (άρθρο 38, παρ. 1, περ. β΄ του Ν. 2859/2000).

• Συντάσσουν τον ισολογισμό (αρχικό) έναρξης εκκαθάρισης της AE, τον οποίο οφείλουν να δημοσιεύσουν στον τύπο κατά το άρθρο 43β, παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 και να υποβάλουν αντίγραφο αυτού στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, για δημοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ.

Στην πράξη ο ισολογισμός τέλους λειτουργίας της AE συμπίπτει με τον αρχικό ισολογισμό εκκαθάρισης.

Η διαχειριστική περίοδος των AE που τίθενται σε εκκαθάριση, για οποιοδήποτε λόγο, αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης και λήγει με την ολοκλήρωσή της ( άρθρο 26, παρ. 4 του ΚΒΣ, Π.Δ. 186/92).

Εάν η εκκαθάριση διαρκέσει πέραν του έτους, η AE συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό) εκκαθάρισης για κάθε διαχειριστική χρήση.


Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της AE, η οποία συγκαλείται κατ΄ έτος για το σκοπό αυτό.

Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της AE, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν επίσης να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον τηςAE.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της AE, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της AE, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της AE, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της AE, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.


Υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. για κάθε μήνα από την έναρξη της εκκαθάρισης μέχρι και τη λήξη της.

Η εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. για τη διαχειριστική περίοδο της εκκαθάρισης, υποβάλλεται με τη λήξη της εκκαθάρισης, ανεξάρτητα αν η εκκαθάριση διαρκέσει πέραν του έτους, περιλαμβάνει δε το χρονικό διάστημα, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης της AE μέχρι και την ολοκλήρωσή της.

• Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις (τελικό ισολογισμό) εκκαθάρισης, τις οποίες οφείλουν να δημοσιεύσουν στον τύπο και να υποβάλουν αντίγραφο αυτών στο Τμήμα ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου στο οποίο έχει την έδρα της, για δημοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ.


Οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.


Με το τέλος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της AE.

• Συγκαλούν τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της AE για την έγκριση του τελικού ισολογισμού εκκαθάρισης, αντίγραφο πρακτικών της οποίας υποβάλλουν στο Τμήμα ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου στο οποίο έχει την έδρα της, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά σύγκλησης αυτής, για καταχώριση.

• Υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αυτή. Σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους, υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήματα κάθε έτους μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη κάθε έτους, επιφυλασσομένης της υποβολής οριστικής δήλωσης με τη λήξη της εκκαθάρισης ( άρθρο 107 παρ. 2 περ. γ΄ του Ν. 2238/1994).

• Υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. δήλωση οριστικής παύσης εργασιών (Μ4 Διακοπής εργασιών) μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της AE, μαζί με αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της ΓΣ των μετόχων της που ενέκρινε τον τελικό ισολογισμό εκκαθάρισης, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωσή της. Επίσης, στην Δ.Ο.Υ. προσκομίζεται και η σχετική ανακοίνωση καταχώρισης στο Τμήμα ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου στο οποίο έχει την έδρα της, που ενέκρινε τον τελικό ισολογισμό εκκαθάρισης, η διαγραφή της AE από το Μητρώο Α.Ε. και η δημοσίευσή της στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ (άρθρο 36 παρ. 1, περ. γ΄ του Ν. 2859/2000 και απόφαση Υπ. Οικ. 1070576/2627/ ΔΜ/ ΠΟΛ. 1102/2Αποφάσεις εκκαθαριστών Α.Ε.


Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το ΔΣ. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του ΔΣ.
Αρμοδιότητες ΓΣ των μετόχων υπό εκκαθάριση Α.Ε.


Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.


Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Κατ΄ έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.


Χρόνος διάρκειας της εκκαθάρισης Α.Ε.


Το στάδιο της εκκαθάρισης ανώνυμης εταιρείας δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η AE διαγράφεται από το ΓΕΜΗ.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.Μορφή και περιεχόμενο του ισολογισμού λήξης εκκαθάρισης Α.Ε.

Επί του θέματος αυτού εκδόθηκε η με αριθμό 312/2711/29-9-2001 γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής (Ε.ΣΥ.Λ.)

 

Διαβάστε ακόμα:


 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΓΕΜΗ σε όλες τις περιπτώσεις

  www.nexusmanagementconsultants.... - Cached - Translate this page
  Feb 15, 2013 – NEXUS Management Consultants. Φορολογικά νέα, συμβουλές διαχείρησης ... δηλωση μεταβολης στοιχειων, ΓΕΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, gemh, ...
 2. ΕΠΕ - ΓΕΜΗ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλο... - NEXUS ...

  www.nexusmanagementconsultants.... - Cached - Translate this page
  Sep 25, 2012 – Το ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας. Εάν δεν είναι κωδικοποιημένο, χρειάζεται το αρχικό καταστατικό και όλες οι τροποποιήσεις ...
 3. AE - ΓΕΜΗ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογ... - NEXUS ...

  www.nexusmanagementconsultants.... - Cached - Translate this page
  Sep 25, 2012 – Το ισχύον καταστατικό της εταιρείας. Σε περίπτωση που έχει τροποποιηθεί, τότε χρειάζεται πρακτικό Γενικής Συνέλευσης που αποφάσισε την ...
 4. Αίτηση καταχώρησης μεταβολών στο ΓΕΜΗ - απαραίτητα - NEXUS ...

  www.nexusmanagementconsultants.... - Cached - Translate this page
  Jan 30, 2013 – Παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά τροποποίησης / μεταβολών των επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής και αφ' ενός νομιμοποιεί με την ...

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ