Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ <acronym title="ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ">ΕΣΥΛ</acronym> 312/2001 Μορφή και περιεχόμενο του Ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης <acronym title="Ανώνυμης Εταιρείας">ΑΕ</acronym>

9 Μαρτίου 2013

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΣΥΛ 312/2001 Μορφή και περιεχόμενο του Ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης ΑΕ


ΑΕ, εκκαθαριστη, εκκαθαριστικη ΦΠΑ, ισολογισμος

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΣΥΛ 312/2001

ΑΕ
Μορφή και περιεχόμενο του Ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης ΑΕ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΘΗΝΑ 29.9.2001
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 27/1/
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ:312

Θέμα: Μορφή και περιεχόμενο του Ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης ΑΕ.

Ερώτημα του Υπουργείου Ανάπτυξης - Διεύθυνση ΑΕ και Πίστεως ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Κ2 - 14416/2000/9.4.2001.

Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΕΣΥΛ, επί του πιο πάνω θέματος, έχει ως εξής:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 49 παραγρ. 4 εδαφ. α΄ και β΄ του κωδίκ. Νόμου 2190/1820 «Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις Εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απατήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφ΄ όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.»

Επίσης στην παραγρ. 5 εδάφιο τρίτο του αυτού ως άνω άρθρου ορίζεται ότι «μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και Εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο».

2. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο Τελικός Ισολογισμός εκκαθάρισης δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει στο ενεργητικό του κανένα στοιχείο εκτός από χρηματικά διαθέσιμα δηλαδή μετρητά ή καταθέσεις σε Τράπεζες που αντιπροσωπεύουν το τελικό προϊόν της εκκαθάρισης, εις δε το παθητικό του τις οφειλές της εταιρίας προς τους μετόχους που αντιπροσωπεύουν είτε μετοχικό Κεφάλαιο, είτε το προκύψαν, πέραν αυτού, πλεόνασμα ή έλλειμμα (ζημία) της εκκαθάρισης, όπως φαίνεται από το παρακάτω υπόδειγμα τελικού ισολογισμού εκκαθάρισης.

3. Τελικός Ισολογισμός Εκκαθάρισης Α.Ε.


ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

38 Χρηματικά Διαθέσιμα

40 Κεφάλαιο
ΧΧΧΧΧ
38.00 Ταμείο
ΧΧΧΧΧΧ
53 Πιστωτές

38.03 Καταθέσεις όψεως
ΧΧΧΧΧΧ
53.95 Μέτοχοι λογ/σμός πλεονάσματος ή ελλείμματος εκκαθάρισης της εταιρείας
ΧΧΧΧΧ
Σύνολο Ενεργητικού
ΧΧΧΧΧΧ
Σύνολο Παθητικού
ΧΧΧΧΧ
 
Οι εκκαθαριστές


Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Ισολογισμός εμφανίζει στο Ενεργητικό ή στο Παθητικό του άλλα στοιχεία πλην αυτών που αναφέρονται στο παραπάνω υπόδειγμα, σημαίνει ότι δεν έχει περατωθεί η εκκαθάριση και συνεπώς ο Ισολογισμός αυτός δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί Τελικός Ισολογισμός Εκκαθάρισης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ