Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Η Νομοθεσία για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

12 Μαρτίου 2013

Η Νομοθεσία για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

 Η Νομοθεσία για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.


e commerce definition ecommerce definition ecommerce software ecommerce solutions history of ecommerce ecommerce open source ecommerce templates ecommerce spelling

Τι πρέπει να ξέρεις για τη νομοθεσία
που διέπει το ηλεκτρονικό εμπόριο,
ως καταναλωτής κι
ως επαγγελματίας του Ίντερνετ!

Ως Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Η.Ε.),ή ευρέως γνωστό ως e-commerce, eCommerce ή e-comm,ορίζεται το εμπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα, βασιζόμενο δηλαδή στην ηλεκτρονική μετάδοση δεδομένων, χωρίς να καθίσταται αναγκαία η φυσική παρουσία των συμβαλλομένων μερών, πωλητή-αγοραστή.Περιλαμβάνει το σύνολο των διαδικτυακών διαδικασιών:

 • ανάπτυξης, 
 • προώθησης, 
 • πώλησης, 
 • παράδοσης, 
 • εξυπηρέτησης και 
 • πληρωμής για προϊόντα και υπηρεσίες. 
Η χρήση του εμπορίου διεξάγεται κατ'αυτόν τον τρόπο, παρακινώντας και απορροφώντας καινοτομίες στην ηλεκτρονική μεταφορά χρηματικών πόρων, στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain management), στο διαδικτυακό μάρκετινγκ (Internet marketing), στη διεκπεραίωση διαδικτυακών διαδικασιών (online transaction processing), στην ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων (electronic data interchange, EDI), στην καταγραφή συστημάτων διοίκησης (inventory management) και στην αυτοματοποίηση συστημάτων συγκέντρωσης δεδομένων.

Θεσμικό πλαίσιο και νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι μια μορφή εμπορίου και, συνεπώς, βρίσκουν εφαρμογή σε αυτό όλες οι κοινοτικές οδηγίες (το κοινοτικό δίκαιο) και οι εθνικές διατάξεις, για την προστασία του Καταναλωτή, που αφορούν το εμπόριο γενικότερα.

Ο Ν2251/94, για την "Προστασία Καταναλωτών", στο άρθρο 4, ρυθμίζει τις συμβάσεις από απόσταση. Εδώ εμπίπτει και το ηλεκτρονικό εμπόριο.
ecommerce website ecommerce solutions ecommerce software ecommerce hosting ecommerce templates ecommerce shopping cart mals ecommerce yahoo ecommerce ecommerce web design commerce bank sell online today with yahoo merchant solutions ecommerce services we open the ecommerce world for you cached ecommerce wikipedia the free encyclopedia timeline business applications governmental regulation forms cached more results from enwikipediaorg ecommerce cached ecommerce times cached yahoo merchant solutions ecommerce shopping cart and cached more results from smallbusinessyahoocom ecommerce web site design cached free ecommerce website create your own online shop with cached ecommerce articles find ecommerce related articles on cached more results from articlesbasecom ecommerce software shopping cart solutions by volusion cached ecommerce ecommerce software ecommerce netsuite cached ads easy ecommerce websites precisionwebhostingcomecommerce ecommerce templates buyerpricercomecommercetemplates web hosting ads easy ecommerce websites precisionwebhostingcomecommerce ecommerce templates buyerpricercomecommercetemplates web hosting see your message here next help privacy legal about our ads submit your site advertise with yahoo search

Άρθρο 4 - Εμπορία από απόσταση αγαθών και υπηρεσιών, πλην τωνχρηματοοικονομικών υπηρεσιών

1. Σύμβαση από απόσταση είναι κάθε σύμβαση που αφορά αγαθό ή υπηρεσία, η οποία συνάπτεται μεταξύ ενός προμηθευτή και ενός καταναλωτή, χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία τους, στο πλαίσιο ενός συστήματος προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από απόσταση, που οργανώνεται από τον προμηθευτή, ο οποίος χρησιμοποιεί, αποκλειστικά, ένα ή περισσότερα μέσα τεχνικής επικοινωνίας από απόσταση μέχρι και τη σύναψη της σύμβασης. Μέσα τεχνικής επικοινωνίας από απόσταση, με την έννοια του άρθρου αυτού, είναι ιδίως τα έντυπα χωρίς παραλήπτη, τα έντυπα με παραλήπτη, οι τυποποιημένες επιστολές, τα διαφημιστικά έντυπα με στέλεχος παραγγελίας, οι κατάλογοι, το τηλέφωνο με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, το ραδιόφωνο, το εικονοτηλέφωνο, το βιντεοτέξτ (μικροϋπολογιστής και τηλεοπτική οθόνη) με πληκτρολόγιο ή οθόνη αμφίδρομης επικοινωνίας, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η τηλεομοιοτυπία και η τηλεόραση. 

2. Η σύμβαση από απόσταση είναι άκυρη, υπέρ του καταναλωτή, εάν πριν από τη σύναψή της, ο καταναλωτής δεν ενημερώθηκε με τα μέσα της χρησιμοποιούμενης τεχνικής επικοινωνίας  κατά τρόπο ευκρινή, σαφή και κατανοητό, τηρουμένων των αρχών της καλής πίστης κατά τις εμπορικές συναλλαγές και των διατάξεων που διέπουν το κύρος των δικαιοπραξιών, για τα ακόλουθα ιδίως στοιχεία, καθώς και για κάθε μεταβολή αυτών: 
α) τη ταυτότητα και τη διεύθυνση του προμηθευτή,
β) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή της υπηρεσίας,
γ) την τιμή, την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, καθώς και το φόρο προστιθέμενης αξίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, 
δ) τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης, 
ε) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής, 
στ) το δικαίωμα υπαναχώρησης,
ζ) το κόστος χρησιμοποίησης του μέσου επικοινωνίας από απόσταση, όταν υπολογίζεται με βάση άλλη εκτός των βασικών τιμολογίων, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου και
η) ελάχιστη διάρκεια ισχύος της σύμβασης στην περίπτωση συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών που επιτελείται διαρκώς ή περιοδικώς. Στην περίπτωση τηλεφωνικών επικοινωνιών, η ταυτότητα του προμηθευτή και ο εμπορικός σκοπός της κλήσης πρέπει να  διευκρινίζονται σαφώς στην αρχή οποιασδήποτε συζήτησης με τον καταναλωτή.

sell online today with yahoo merchant solutions about our ads ads advertise with yahoo search business applications buyerpricercomecommercetemplates cached commerce bank e commerce definition easy ecommerce websites ecommerce ecommerce wikipedia the free encyclopedia ecommerce articles find ecommerce related articles on ecommerce definition ecommerce ecommerce software ecommerce netsuite ecommerce hosting ecommerce open source ecommerce services we open the ecommerce world for you ecommerce shopping cart ecommerce software ecommerce software shopping cart solutions by volusion ecommerce solutions ecommerce spelling ecommerce templates ecommerce times ecommerce web design ecommerce web site design ecommerce website forms free ecommerce website create your own online shop with governmental regulation help history of ecommerce legal mals ecommerce more results from articlesbasecom more results from enwikipediaorg more results from smallbusinessyahoocom next precisionwebhostingcomecommerce privacy see your message here submit your site timeline web hosting yahoo ecommerce yahoo merchant solutions ecommerce shopping cart and
Στην Ελλάδα το ηλεκτρονικό εμπόριο ρυθμίζεται
βασικά με το ΠΔ 131/2003 με το οποίο έγινε προ-
σαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την 
Κοινοτική Οδηγία 2000/31/ΕΚ.
Η οδηγία 2000/31/ΕΚ πραγματεύεται ορισμένα
μόνο ζητήματα και τούτο, διότι ο κοινοτικός 
νομοθέτης έκρινε ότι οι ισχύουσες διατάξεις 
του εθνικού δικαίου των κρατών μελών μπο-
ρούν να εφαρμοστούν αναλογικά και στις 
συναλλαγές του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ο Ν2472/97 αναφέρεται στην προστασία ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ο Ν2174/99 στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στον τηλεπικοινωνιακό τομέα.

Την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τη βρίσκουμε στη διεύθυνση www.dpa.gr.

Το πρόσφατο Προεδρικό Διάταγμα 150/2001, Φ.Ε.Κ. Α' 125, για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, κάνει εμφανή την προσπάθεια της πολιτείας να προσφέρει μια σωστή βάση νομοθετικών πλαισίων.Το Προεδρικό Διάταγμα 131/2003

Το Προεδρικό Διάταγμα 131/2003, για το ηλεκτρονικό εμπόριο δίνει έμφαση στην εξώδικη επίλυση διαφορών, στη συνεργασία των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την επίλυση των προβλημάτων των Καταναλωτών, στη θέσπιση κανόνων δεοντολογίας, με υποχρεωτική ισχύ, για τους αποδέκτες τους, στην ευθύνη των ενδιάμεσων, στη σύναψη των ηλεκτρονικών συμβάσεων, στις πληροφορίες, που πρέπει να παρέχονται στις εμπορικές επικοινωνίες (διαφημιστικά, χορηγίες, προσφορές κλπ.), στον τόπο εγκατάστασης των φορέων παροχής υπηρεσιών.

Eφαρμοστέο δίκαιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Η Σύμβαση των Βρυξελλών προβλέπει ότι, σε περίπτωση διαφοράς, που θα προκύψει με αλλοδαπό έμπορο ή εταιρία, ο Καταναλωτής, για τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να απευθυνθεί στο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του. Το δε Δίκαιο, που θα εφαρμοστεί από το δικαστήριο, καθορίζεται από τη Σύμβαση της Ρώμης και, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι το Δίκαιο της χώρας του Καταναλωτή, καθώς, επίσης και οι Οδηγίες, για την προστασία του Καταναλωτή.
Σύμφωνα με την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, εφαρμοστέο δίκαιο, όσον αφορά την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών στο internet (εξαιρούνται οι συμβάσεις με Καταναλωτές), είναι η νομοθεσία του τόπου, όπου είναι εγκατεστημένος ο φορέας παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ