Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί IKA - Αναζήτηση των ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως σε συνταξιούχους ως προσαύξηση οικογενειακών βαρών

8 Μαρτίου 2013

IKA - Αναζήτηση των ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως σε συνταξιούχους ως προσαύξηση οικογενειακών βαρών

IKA - Αναζήτηση των ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως σε συνταξιούχους ως προσαύξηση οικογενειακών βαρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 6.3.2013
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αρ.Πρωτ. Σ81/11

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ


ΘΕΜΑ: Αναζήτηση των ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως σε συνταξιούχους ως προσαύξηση οικογενειακών βαρών για σύζυγο που ασφαλίζεται στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ.
Σχετ.: Εγκύκλιος 80/2012, Γ.Ε. Σ81/23/20.6.2012 , Σ62/1/29.1.2001, Σ62/9/15.3.2001.

Με αφορμή ερωτήματα Υποκαταστημάτων σχετικά με την παραγραφή των απαιτήσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις περιπτώσεις συνταξιούχων στους οποίους καταβλήθηκαν αχρεωστήτως ποσά ως προσαύξηση οικογενειακών βαρών για σύζυγο που ασφαλίζεται στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:


1. Με το με αρ. πρωτ. Σ62/1/29.1.2001 Γενικό Έγγραφο έγινε γνωστό στις υπηρεσίες μας ότι δεν είναι επιτρεπτή η χορήγηση προσαύξησης οικογενειακών βαρών για σύζυγο που ασφαλίζεται στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ, με βάση τις διατάξεις του Ν. 2458/97, και ότι, στην περίπτωση που καταβάλλεται, θα πρέπει να διακόπτεται από την πρώτη μέρα του μήνα που έπεται εκείνου της υπαγωγής στην ασφάλιση του κλάδου αυτού.

2. Στη συνέχεια, με το με αρ. πρωτ. Σ62/9/15.3.2001 Γενικό Έγγραφο έγινε δεκτό ότι δεν θα αναζητηθούν τα ποσά που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως μέχρι τις 30.1.2001, ως προσαύξηση σύνταξης για σύζυγο που ασφαλίζεται στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ.

3. Στο Γ.Ε. Σ81/23/20.6.2012 ορίζεται ότι αναζητείται εντόκως κάθε παροχή που καταβλήθηκε αχρεωστήτως, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του λαβόντος, ενώ με την εγκύκλιο 80/2012 κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις της περ. 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.6 του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/12.11.2012, τ. Α΄) περί παραγραφής των αξιώσεων φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Με τις διατάξεις αυτές, οι οποίες ισχύουν από 12.11.2012, ορίζεται ότι οι αξιώσεις του Ιδρύματος για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών παραγράφονται μετά εικοσαετία από την τελευταία καταβολή, καταργουμένης κάθε αντίθετης διάταξης.

4. Λαμβάνοντας υπ΄ όψη τα ανωτέρω δεδομένα, επισημαίνουμε ότι εξακολουθεί να ισχύει η ειδική θέση της Υπηρεσίας που κοινοποιήθηκε με το με αρ. πρωτ. Σ62/9/15.3.2001 Γενικό Έγγραφο, δεδομένου ότι υιοθετήθηκε για λόγους χρηστής διοίκησης. Επομένως, δεν θα αναζητηθούν τα ποσά που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως μέχρι τις 30.1.2001 ως προσαύξηση σύνταξης νια σύζυγο που ασφαλίζεται στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ