Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Λογιστικά γραφεία - Οικονομικός σύμβουλος TAXISnet - ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ φορολογίας εισοδήματος για νομικά πρόσωπα Φ01-010

Facebook like

Αναζήτηση σ'αυτό το blog

Φόρτωση...

Follow by Email

19 Μαρτίου 2013

TAXISnet - ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ φορολογίας εισοδήματος για νομικά πρόσωπα Φ01-010

TAXISnet - ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ φορολογίας εισοδήματος για νομικά πρόσωπα Φ01-010


Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω δήλωση φορολογίας εισοδήματος για νομικά πρόσωπα υπόχρεα σε Φ01-010;

Για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες δεν απαιτείται διαδικασία εγγραφής, αλλά ισχύουν οι κωδικοί πρόσβασης (username και κωδικός) που ήδη χρησιμοποιούνται.
Τα Νομικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μετά τις 6/12/2010 ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, πρέπει να εξουσιοδοτήσουν ένα φυσικό πρόσωπο ως εκπρόσωπο ή λογιστή ή λογιστικό γραφείο για την υποβολή δήλωσης από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων του TAXISnet.

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΕΡΔΟΣΚ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΛΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.


Ποιοί υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος Φ01-010;


Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το Έντυπο Φ01-010, είναι οι υποκείμενοι σε φόρο , σύμφωνα με το άρθρο 101 §1 του ν.2238/1994.

Σε περίπτωση που δεν μπορώ να ολοκληρώσω την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωση τι γίνεται;

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας ολοκλήρωσης της υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος (Φ01-010) και των συνυποβαλλόμενων εντύπων η ΓΓΠΣ ενημερώνει την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την εμπρόθεσμη παραλαβή της δήλωσης εντός 5 εργασίμων ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Ποιες δηλώσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ.;


Υποβάλλονται υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ. οι πάσης φύσεως τροποποιητικές και συμπληρωματικές δηλώσεις, αλλά και οι αρχικές δηλώσεις των υποκείμενων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 του Ν.2238/1994 που :

1. Έχουν τεθεί σε εκκαθάριση

2. Ασχολούνται με την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών ή την εκτέλεση δημοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων που έχουν αναληφθεί πριν την 1.1.2002

3. Είναι Ν.Π. υπαγόμενα στις διατάξεις του αρθ. 118 του Ν.2238/1994 και στα κέρδη τους περιλαμβάνονται και έσοδα προερχόμενα από υποκαταστήματα εκτός των νησιών του άρθρου.

4. Είναι υποκατάστημα αλλοδαπής ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας για την οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 και της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του Κ.Φ.Ε.

5. Έχουν κάνει διακοπή εργασιών και δεν έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΓΓΠΣ.

6. Υποβάλλονται με επιφύλαξη.


Μπορώ να υποβάλω εκπρόθεσμη δήλωση φόρου εισοδήματος Φ01-010 μέσω TAXISnet;


Ναι, με την προϋπόθεση ότι προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο. Οι εκπρόθεσμες δηλώσεις με μηδενικό ή πιστωτικό υπόλοιπο υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ φορολογίας εισοδήματος.
Γενικά μπορώ να υποβάλω ηλεκτρονικά Αρχική εμπρόθεσμη δήλωση με μηδενικό, πιστωτικό ή χρεωστικό υπόλοιπο και Αρχική εκπρόθεσμη δήλωση μόνο με χρεωστικό υπόλοιπο.

Μπορώ να υποβάλω Τροποποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος Φ01-010 μέσω TAXISnet;


Όχι. Οι Τροποποιητικές Δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος.

Αν οριστικοποιήσω μια δήλωση στο TAXISnet και διαπιστώσω κάποιο λάθος, έχω δυνατότητα διόρθωσης μέσω TAXISnet;


Όχι, μετά την οριστική υποβολή της δήλωσης στο taxisnet δεν μπορεί να γίνει διόρθωση.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ


Πώς καταβάλλεται ο φόρος για τα νομικά πρόσωπα υπόχρεα σε δήλωση φόρου εισοδήματος Φ01-010;  • Είτε εφάπαξ με έκπτωση 1,5% σε όποια Τράπεζα επιλέξετε με την Ταυτότητα Πληρωμής.
  • Είτε σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.


Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την Ταυτότητα Πληρωμής στην Τράπεζα επιλογής σας και οι επόμενες 7 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ μέχρι την τελευταία εργάσιμη (για τις Δημόσιες Υπηρεσίες) ημέρα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης.

Τι συμβαίνει όταν παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής (βάσει της Ταυτότητας Πληρωμής) χωρίς να έχει καταβληθεί ο φόρος στην Τράπεζα;


Η δήλωση ακυρώνεται και θεωρείται ως ΜΗ παραληφθείσα. Θα πρέπει να υποβληθεί εκ νέου δήλωση με τις προβλεπόμενες από το νόμο προσαυξήσεις.ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ


Πότε συνυποβάλλεται το έντυπο Ε2;


Το έντυπο Ε2 συνυποβάλλεται υποχρεωτικά ,εφόσον έχουν συμπληρωθεί ποσά στους κωδικούς 200, 210 και 215 του Πίνακα ΙΙΙ .

Πότε συνυποβάλλεται το έντυπο Ε3;


Σε κάθε περίπτωση.

Είναι υποχρεωτική η καταχώρηση των αναλυτικών στοιχείων του Ισολογισμού;


Όχι. Η καταχώρηση του Ισολογισμού είναι προαιρετική. (βλ. ΠΟΛ.1108/12.5.2011)

Κατά την διάρκεια της ίδιας διαχειριστικής περιόδου έκανα διακοπή της επιχείρησής μου και έναρξη με τον ίδιο ΑΦΜ αλλά με διαφορετική δραστηριότητα. Θα υποβάλω δύο Ε3;


Θα υποβάλετε ένα έντυπο Ε3 και θα συμπληρώσετε τους αντίστοιχους πίνακες για κάθε δραστηριότητα.ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ


Έχω καταχωρήσει όλα τα ποσά στους κωδικούς της φόρμας της δήλωσης και θέλω να προχωρήσω στην οριστική Υποβολή της. Ωστόσο, το πεδίο της υποβολής δεν είναι ενεργό. Πως θα υποβάλλω τη δήλωση;


Η επιλογή της «Υποβολής» είναι ενεργή στην 4η σελίδα της φόρμας της δήλωσης Φ01-010.

Γιατί δεν μπορώ να υποβάλω το Φ01-010, από την 4η σελίδα του εντύπου, όταν δεν έχω συμπληρώσει ισολογισμό;


Για την ολοκλήρωση της υποβολής απαιτείται η υποβολή του ισολογισμού έστω και μηδενικού.


ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ


Προσπαθώ να υποβάλω τη δήλωση Φ01-010 και μου εμφανίζει το μήνυμα «Λάθος στην προκαταβολή προηγούμενου έτους». Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω τη δήλωση οριστικά με τη σωστή προκαταβολή;


Για να υποβάλλεται τη δήλωση Φ01-010 ηλεκτρονικά θα πρέπει πρώτα να επισκεφθείτε το τμήμα εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., προκειμένου να διορθωθεί η εικόνα σας στο Αρχείο Συντήρησης Προκαταβολών.


Έχω συμπληρώσει τον Ισολογισμό και δεν μου δίνεται η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης. Πώς θα κάνω προσωρινή αποθήκευση;


Για το συνυποβαλλόμενο έντυπο του Ισολογισμού, η επιλογή της "προσωρινής αποθήκευσης" πραγματοποιείται από οποιαδήποτε σελίδα του βασικού εντύπου.

Πώς μπορώ να εκτυπώσω τα συνυποβαλλόμενα έντυπα Ε2, Ε3, Ισολογισμό;


Προσωρινά, δυνατότητα εκτύπωσης των συνυποβαλλόμενων εντύπων, Ε2 και Ε3, υπάρχει μόνο από την εφαρμογή για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 ( υπηρεσίες προς πολίτες ). Όσον αφορά στον Ισολογισμό δεν θα δοθεί δυνατότητα εκτύπωσης.

Προσπάθησα να υποβάλω ηλεκτρονικά και εμπρόθεσμα τη δήλωση Φ01-010, αλλά λόγω τεχνικού προβλήματος κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφικτό. Πως θα αποδείξω την τεχνική αδυναμία ολοκλήρωσης της υποβολής της δήλωσής μου;


• Στην περίπτωση που εμφανίζονται λάθος δεδομένα του Ν.Π. από το Μητρώο TAXIS π.χ. λανθασμένη διαχειριστική περίοδος, λάθος ένδειξη νέας επιχείρησης κ.τ.λ., με αποτέλεσμα να γίνεται λάθος η εκκαθάριση της δήλωσης, τότε εκτυπώνετε τη λανθασμένη εκκαθάριση και την πρώτη σελίδα της φόρμας με τα πλήρη στοιχεία σας, ως αποδεικτικό στοιχείο μη δυνατότητας υποβολής ηλεκτρονικά.

• Στην περίπτωση μη αναγνώρισης ζημιάς (κωδ. 039) ή προκαταβολής(κωδ.008) προηγούμενης χρήσης, με αποτέλεσμα να πραγματοποιείται λάθος η εκκαθάριση της δήλωσης, τότε εκτυπώνετε την πρώτη σελίδα της φόρμας με τα πλήρη στοιχεία σας, τη σελίδα που εμπεριέχει τον σχετικό κωδικό και το μήνυμα λάθους που εμφανίζεται κατά την υποβολή της δήλωσης, ως αποδεικτικό στοιχείο μη δυνατότητας υποβολής ηλεκτρονικά.

• Στην περίπτωση αδυναμίας συμπλήρωσης των πληροφοριακών πινάκων της 3 ης σελίδας του εντύπου, τότε εκτυπώνετε την πρώτη σελίδα της φόρμας με τα πλήρη στοιχεία σας, τη σελίδα που εμπεριέχει τον σχετικό πίνακα και το μήνυμα λάθους που εμφανίζεται κατά την υποβολή της δήλωσης, ως αποδεικτικό στοιχείο μη δυνατότητας υποβολής ηλεκτρονικά.

• Στην περίπτωση που εμφανίζεται το μήνυμα «Δεν έχετε υποχρέωση υποβολής» ενώ είστε υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης Φ01-10, τότε εκτυπώνετε τη σελίδα με το μήνυμα όπου εμφανίζεται ο Α.Φ.Μ., ως αποδεικτικό στοιχείο μη δυνατότητας υποβολής ηλεκτρονικά.

• Στην περίπτωση που η δήλωση υποβλήθηκε οριστικά, και διαπιστώνεται η λάθος εκκαθάριση λόγω των προαναφερόμενων τεχνικών προβλημάτων (π.χ. προκαταβολή ή ζημιά παρελθούσας χρήσης, λανθασμένη διαχειριστική περίοδος, λάθος ένδειξη νέας επιχείρησης, μη δυνατότητα συμπλήρωσης των πληροφοριακών πινάκων), τότε εκτυπώνετε την λανθασμένη δήλωση , ως αποδεικτικό για την εμπρόθεσμη παραλαβή τροποποιητικής δήλωσης από τη Δ.Ο.Υ.


Η ερώτησή μου δεν υπάρχει στις Συχνές-Ερωτήσεις. Τι να κάνω;


Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσα από την επιλογή ο λογαριασμός μου/My TAXISnet.

Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσω της φόρμας υποβολής αιτήματος https://www1.gsis.gr/inquiry/newInquiry.htm

Εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας:

1)Για θέματα τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών του νέου TAXISnet παρακαλούμε να απευθύνεστε αποκλειστικά και μόνο στο τηλεφωνικό κέντρο 210 4802552.

Παρακαλούμε ακόμα να λάβετε υπόψη σας ότι η ΓΓΠΣ δεν είναι αρμόδια να σας απαντήσει σε φορολογικά θέματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις σας συνιστούμε να απευθυνθείτε στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών στο τηλέφωνο 210 3375000 ή στις ΔΟΥ .

2)Ταχ. Δ/νση ΓΓΠΣ : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 18346, Αθήνα .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Προβολές σελίδας την προηγούμενη εβδομάδα

Ετικέτες

Ελλάδα - οικονομική επικαιρότητα 2014 ελλαδα Ευρώπη taxisnet.gr Φορολογικά νέα Ασφαλιστικά Λογιστικά 2015 ευρω ΙΚΑ Eurogroup ΕΚΤ ΠΟΛ ΦΠΑ τράπεζες troika ΔΝΤ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Απόψεις της παγκόσμιας οικονομίας ΕΕ ΕΓΛΣ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ευρωπαϊκων μετρα ΕΛΠ ΕΝΦΙΑ Επιχειρήσεις δημοσιο gsis ΑΕ εργασιακά ΚΦΕ ΕΠΕ βιβλιο μνημονιο ΓΓΔΕ ε9 παρατάσεις 2012 Υπουργείο Οικονομικών Ανακοινώσεις φορολογικες δηλώσεις ENFIA ελευθεροι επαγγελματιες grexit ELP trapezes εισφορές εφορίες europe tax news Μερκελ αγροτες μισθωτοι δοσεις ενιαιος φορος ακινητων φορολογία ακινήτων ΟΑΕΕ Παράταση στην προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων Φορολογική δήλωση 2014 αφορολογητο ΑΠΔ Εκκαθάριση φορολογικής δήλωσης fpa ΓΓΠΣ ΚΦΑΣ εετηδε φορολογια Συγκεντρωτικές καταστάσεις ακίνητα φόρος ακινήτων Συμβουλές Διοίκησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις Θέματα Ανθρωπίνων Πόρων Κατάργηση ΚΒΣ δημόσιοι υπάλληλοι ακινητων απογραφη Επιλεκτική χρεοκοπία Έκτακτα μέτρα Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων λιστα Εργατικά παγιων akinita ΓΕΜΗ Εργατικά Μισθοδοσία ΟΑΕΔ γερμανια προθεσμιες ΔΕΗ ΕΣΠΑ ειδικό έκτακτο τέλος ακινήτων ενοικια επιδοτησεις εργασίας ΔΟΥ πετρελαιο φορολογικη IMF MARKETING ΦΑΠ επιδοματα ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης Ε9 e9 pagio κωδικας Κ.Α.Σ. Κανονισμός Απεικόνισης των Συναλλαγών ελεγχος στοιχεια Λαγκαρντ υπουργειο εργασιας ηλεκτρονικη οαεδ forologiki Στουρναρας Φορολογικές δηλώσεις 2012 κλιμακα φόρου κοινωνικο μισθοδοσία PSI ΣΕΠΕ Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ελλειμα θερμανσης eurobank επενδυσεις φορολογική κλίμακα 2013 Φορολογική δήλωση 2011 αρθρο διασταυρωσεις στοιχειων μερισμα telh Ειδική έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης Επενδυτικός νόμος Οριστική ΦΜΥ αποδείξεις επιστροφη φορου Ellhnikvn Logistikvn Protypvn εκκαθαριστικη ΦΠΑ εκμισθωση ενημερότητα ασφαλιστική παραταση ΦΜΥ 2012 metasxhmatismoi Ελλάδα - οικονομική επικαιρότητα σχόλια ΛΟΓΙΣΤΗΣ δηλωση μεταβολης στοιχειων ετησιες οικονομικες καταστασεις νομοσχεδιο προθεσμιες φορολογικών δηλώσεων 2012 υπολογισμος EKT alpha bank mnimonio Ανεργία 2011 Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. δημοσιευση εμπορικο εργοδοτη κυπρος οντοτητα τέλος επιτηδευματία taxheaven Φορολογική δήλωση 2013 διακοπή εργασιών στην εφορία εκπροθεσμες τροποποιητικη φορολογική κλίμακα 2012 φορολογικα oaed Ε7 ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΕΓΣΣΕ ΕΚΑΣ αποζημιωση διαφθορα ενσημα η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας κατοικία gemh Έντυπα Δώρο Χριστουγέννων ΕΛ.ΣΤΑΤ. Ημερομηνίες ΜΜΕ. επενδυσεις αγορα αναπροσαρμογη δεκο ενοικιο ενοποιημενες επενδυτικες ευκαιριες προϋπολογισμός υποχρεοι efsf paratash sepe Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Κοινοπραξιών φορολογουμενων. gsis ergasia ΓΡΑΦΕΙΟ Δημοσιονομικής Πολιτικής Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων ενεργεια κατασκευαστές μειώσεις φόρυ οικογενειακο επιδομα oaee ΕΑΦΔΣΣ ΜΜΕ. ελευθεροι επαγγελματιες γονικές παροχές δαπανες δημοσιου εργου ισολογισμος Α21 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Ισπανια καινοτομία μη κερδοσκοπικου φορολογικο haircut Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Επίδομα Χριστουγέννων Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο Παραδείγματα φορολόγησης Ομορρύθμων Ετερορρύθμων αναλωση κεφαλαιου προηγουμενων ετων εκκαθαριστη εξυπηρετησης επίδομα ανεργίας επιχορηγησεις Goldman Sachs cds eleu8eroi epaggelmaties Παράταση στην προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων παλαιότερων ετών άνεργους άνοιγμα επαγγελμάτων αριθμοδείκτες e-commerce dikaiologhtika e-shop eurostat hedge funds Έρευνα και Ανάπτυξη Αποζημίωση Αδείας εισοδηματος χαράτσι E2 nexus ανάλωσης κεφαλαίου