Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1028660 ΕΞ 19.2.2013 Παρέχονται διευκρινίσεις, αναφορικά με το περιεχόμενο του τιμολόγιου επί εκτέλεσης τεχνικού έργου ή εγκατάστασης

12 Απριλίου 2013

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1028660 ΕΞ 19.2.2013 Παρέχονται διευκρινίσεις, αναφορικά με το περιεχόμενο του τιμολόγιου επί εκτέλεσης τεχνικού έργου ή εγκατάστασης

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1028660 ΕΞ 19.2.2013
Παρέχονται διευκρινίσεις, αναφορικά με το περιεχόμενο του τιμολόγιου επί εκτέλεσης τεχνικού έργου ή εγκατάστασης
Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2013

Αρ. Πρωτ.: Δ15Β΄1028660 ΕΞ.2013


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210-3610030
FΑΧ : 210-3615052

ΘEMA: Παρέχονται διευκρινίσεις, αναφορικά με το περιεχόμενο του τιμολόγιου επί εκτέλεσης τεχνικού έργου ή εγκατάστασης.


Σχετ.: Η από 24.1.2013 αίτησή σας.

Απαντώντας στην παραπάνω σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το ερώτημά σας που σχετίζεται με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., μετά την τροποποίηση που επήλθε με τις διατάξεις της παραγράφου 5 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 229 Α'/19-11-2012), όπως ερμηνεύτηκαν με την παράγραφο 11 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1004/4.1.2013, καταργείται η δυνατότητα συνοπτικής περιγραφής του είδους, επί πολλαπλών συναφών υπηρεσιών, εφόσον επί του τιμολογίου γίνεται παραπομπή στη σχετική σύμβαση, δυνατότητα που είχε παρασχεθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του προϊσχύσαντα Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992).

Όσον αφορά τις καταργούμενες ως άνω αναφερόμενες διατάξεις, σημειώνεται ότι, όπως διευκρινίζεται με την παρ. 12.4.2. της ΠΟΛ.3/24.11.1992 του προϊσχύσαντα Κ.Β.Σ., πρόκειται ειδικά για τις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών συνθέτων – πολλαπλών, που εκτείνονται, συνήθως, χρονικά και αφορούν διάφορα είδη παροχών, αλλά συνιστούν μια ενιαία εξυπηρέτηση, για την οποία συμφωνείται μια ενιαία συνολική αμοιβή (π.χ. περίπτωση που μεταξύ δύο επιχειρήσεων συμφωνείται να παρασχεθεί από την πρώτη στη δεύτερη δέσμη υπηρεσιών, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έναντι ενιαίας συνολικής αμοιβής). Στις περιπτώσεις αυτές περιοριστικά και μόνον αναφέρονται οι ως άνω καταργούμενες διατάξεις.

2. Περαιτέρω, όσον αφορά το περιεχόμενο του τιμολογίου εκτέλεσης τεχνικού έργου ή εγκατάστασης, έχει γίνει δεκτό ότι, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την 1.1.2013 με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., τα αναφερόμενα στην παρ.12.5.3.της ερμηνευτικής εγκυκλίου ΠΟΛ.3/24.11.1992 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ., συνεπώς στο τιμολόγιο τεχνικών έργων ή άλλων εγκαταστάσεων πρέπει να περιγράφεται λεπτομερώς το εκτελεσθέν έργο. Αν όμως γίνεται παραπομπή στην οικεία σύμβαση, δεν απαιτείται αναλυτική περιγραφή αλλά γενική. Σε περίπτωση που υπάρχει επιμέτρηση, επισυναπτόμενη στο τιμολόγιο, μπορεί να γίνεται σύντομη περιγραφή του έργου στο τιμολόγιο.Ο Αν/τής Προϊστάμενος της Δ/νσης
Κων/νος Αγκιναρασταχάκης

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ