Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Παράταση υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης λογιστή

25 Απριλίου 2013

Παράταση υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης λογιστή

Παράταση υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης λογιστή

Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης λογιστών

Παρασκευή, 15.03.2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι λογιστές φοροτεχνικοί, οι οποίοι έχουν ανανεώσει την επαγγελματική τους ταυτότητα
μέχρι και το έτος 2012, πρέπει μέχρι 30-4-2013 να υποβάλουν την Υπεύθυνη Δήλωση.

Ενημερωθείτε για τις οφειλές σας των προηγούμενων ετών (μέχρι 2012) καθώς και για να
παραλάβετε τα έντυπα της Υπεύθυνης Δήλωσης και του Εντύπου Επικαιροποίησης των
Στοιχείων σας εδώ 
Τα έντυπα είναι αναρτημένα σε επεξεργάσιμη μορφή και παρακαλούμε προς αποφυγή
λαθών να συμπληρώνονται σε κειμενογράφο(word).
Προσοχή!
Πρέπει να συμπληρωθεί η αντίστοιχη ΥΔ ανά κατηγορία εργαζομένου. Είναι υποχρεωτική η
συμπλήρωση όλων των πεδίων της ΥΔ .

Για την υποβολή της ΥΔ, υπάρχουν οι παρακάτω δυνατότητες:

1. Με ταχυδρομική αποστολή της ΥΔ με το γνήσιο της υπογραφής στην ΥΔ και
επισυναπτόμενο το παραστατικό πληρωμής των 15€ στην Κεντρική Υπηρεσία:
Μητροπόλεως 12-14, 10563 Αθήνα και στις έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων.
Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου γίνεται, από
οποιαδήποτε διοικητική αρχή (Αστυνομικά τμήματα, Δημόσιες Υπηρεσίες) ή τα Κ.Ε.Π .
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ο φάκελος θα φέρει την σήμανση
«υποβολή ΥΔ»
2. Αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση:
Στην Κεντρική Υπηρεσία: Μητροπόλεως 12-14, 10563 Αθήνα και στις έδρες των
Περιφερειακών Τμημάτων .
Στην περίπτωση εξουσιοδότησης θα πρέπει η ΥΔ και η εξουσιοδότηση να φέρουν την
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του λογιστή φοροτεχνικού.
Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου γίνεται, από
οποιαδήποτε διοικητική αρχή (Αστυνομικά τμήματα, Δημόσιες Υπηρεσίες) ή τα Κ.Ε.Π

Για την διευκόλυνση σας προτείνεται η ταχυδρομική αποστολή για την
υποβολή της Υ.Δ

Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να πληροφορηθούν τις προδιαγραφές της φωτογραφίας για
την επαγγελματική ταυτότητα να κάνουν κλικ εδώ

Απαντήσεις σε Ερωτήσεις για την Υποβολή της Υ.Δ

Απαντήσεις σε Ερωτήσεις για την Υποβολή της Υ.Δ

 - Εταίρος σε εταιρία παροχής λογιστικών φοροτεχνικών υπηρεσιών με παράλληλη
άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού θα υποβάλει την ΥΔ του
ελευθέρου επαγγελματία στην οποία θα δηλώνει και τις δύο επαγγελματικές ιδιότητές του.

- Μισθωτός λογιστής φοροτεχνικός με παράλληλη άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος
λογιστή φοροτεχνικού θα υποβάλει την ΥΔ του ελευθέρου επαγγέλματος στην οποία θα
δηλώνει και τις δύο επαγγελματικές ιδιότητές του .

- Δηλώνεται στην ΥΔ ο ΑΦΜ του λογιστή ως φυσικό πρόσωπο .

- Σε κατάθεση ΥΔ αυτοπροσώπως δεν απαιτείται η βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής

- ΠΡΟΣΟΧΗ:Δεν προβλέπεται από το 2013 με το νέο θεσμικό πλαίσιο η
ανανέωση της επαγγελματικής ταυτότητας.

- Οι άνεργοι και οι μη ασκούντες το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού δεν
υποχρεούνται στην υποβολή της ΥΔ . Σε περίπτωση επανέναρξης της δραστηριότητας του
λογιστή φοροτεχνικού η πρόσβαση τους στο αρχείο των λογιστών φοροτεχνικών που
διασυνδέεται με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών θα αποκαθίσταται με την
κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης .

- Οι μισθωτοί λογιστές ή βοηθοί λογιστές υποχρεούνται στην υποβολή της ΥΔ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ