Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Υπάρχει όριο 300,00 για την παρακράτηση φόρου 20% και στις ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ;

22 Απριλίου 2013

Υπάρχει όριο 300,00 για την παρακράτηση φόρου 20% και στις ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ;

Υπάρχει όριο 300,00 για την παρακράτηση φόρου 20% και στις ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ;

Η παρακράτηση φόρου ενεργείται με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών όταν αφορά εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ.

Γίνετε παρακράτηση φόρου 20% για τις αποδείξεις δαπανών κάτω από τριακόσια ευρώ (300€) ;

Ανανέωση 22 Μαρτίου 2014

Γίνετε παρακράτηση φόρου 20% για τις αποδείξεις δαπανών κάτω από τριακόσια ευρώ (300€) ; Ανανέωση 22 Μαρτίου 2014

Σύμφωνα με το  άρθρο 64. (Συντελεστές παρακράτησης φόρου) παράγραφος δ, του ν.4172/13 δ) οι συντελεστές παρακράτησης φόρου είναι:

"για αµοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αµοιβές διοίκησης, αµοιβές για συµβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αµοιβές για παρόµοιες υπηρεσίες είκοσι τοις εκατό (20%)

Κατ’ εξαίρεση, για τις αµοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δηµοσίων, δηµοτικών και κοινοτικών ή λιµενικών προσόδων ο συντελεστής είναι τρία τοις εκατό (3%) επί της αξίας του υπό κατασκευή έργου ή του µισθώµατος, "

Έτσι ουσιαστικά καταργείται η προισχύουσα διάταξη  ΠΟΛ1054/10-5-2010

Η παρακράτηση φόρου ενεργείται με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών όταν αφορά εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ.


Στην ΠΟΛ1054/10-5-2010 προβλέπεται ότι

6. Με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 6 του Ν. 3842/23.4.2010, η παρακράτηση του φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, θα γίνεται στο καθαρό ποσό (χωρίς το Φ.Π.Α.) των συναλλαγών οι οποίες υπερβαίνουν τα τριακόσια (300) ευρώ.


Οι παραπάνω διατάξεις, που αφορούν το όριο των 300 ευρώ ισχύουν για συναλλαγές που γίνονται από την 1.1.2011 και μετά.

Η παρακράτηση φόρου 20% γίνεται και κάτω από τα 300 ευρώ στις εμπορικές επιχειρήσεις

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του ίδιου πιο πάνω άρθρου και νόμου, το όριο αυτό των 300 ευρώ, δεν υφίσταται κατά την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, όταν οι επιχειρήσεις κλπ. υπόχρεοι παρακράτησης καταβάλλουν σε τρίτους, αμοιβές για οποιουδήποτε είδους παρεχόμενη υπηρεσία με αποδείξεις δαπανών, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κ.Β.Σ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ