Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί

21 Μαΐου 2013

Πώς θα φορολογηθούν οι ΕΠΕ για τα κέρδη του 2012 και του 2013
Ο προσφάτως ψηφισθείς φορολογικός νόμος 4110 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α’, με αριθμό 17, της 23 Ιανουαρίου 2013 (Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος κ.λπ.) , εκτός των (πολλών) άλλων τροποποιήσεων και αλλαγών στον ΚΦΕ, μεταβάλλει και τους συντελεστές φορολόγησης των ΕΠΕ. Επισημαίνεται ότι επί της ουσίας δεν επέρχεται αλλαγή στον τρόπο φορολόγησης. Συγκεκριμένα, τα αναμορφωμένα φορολογικά κέρδη της ΕΠΕ υποβάλλονται σε φόρο με τον συντελεστή που προβλέπεται στο άρθρο 109 του ΚΦΕ (ο συντελεστής αυτός ισχύει για όλα τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1, του άρθρου 101). Ο συντελεστής αυτός είναι 20% για τα πραγματοποιηθέντα κέρδη της χρήσης 2012. Ωστόσο, το συγκεκριμένο εδάφιο της ως άνω διάταξης αντικαθίσταται από την παρ. 30 του άρθρου 9 του Ν. 4110/2013 και με ισχύ από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) ο συντελεστής γίνεται 26%.

Πέραν αυτού όμως, έχουμε και την φορολόγηση των διανεμομένων κερδών στους εταίρους της ΕΠΕ που εγκαινιάσθηκε με τον νόμο 3842, το έτος 2010. Έτσι, στην περίπτωση δ, της παρ. 1, του άρθρου 55 του ΚΦΕ προβλέπεται «παρακράτηση» φόρου 25% στα κέρδη που διανέμουν οι ΕΠΕ σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας. Θέσαμε την λέξη «παρακράτηση» σε εισαγωγικά, επειδή η συνέχεια της διάταξης (επόμενο εδάφιο) αναφέρει: «Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά». Ως γνωστό, η έννοια της παρακράτησης παραπέμπει στην προοπτική μιας οριστικής εκκαθάρισης του φόρου, με την αίρεση του συμψηφισμού του παρακρατηθέντος ποσού. Στην σχολιαζόμενη περίπτωση, έχουμε καθαρή φορολόγηση κερδών κατά την διανομή, σε επίπεδο δικαιούχου εταίρου, μετά την ήδη φορολόγηση των κερδών αυτών σε επίπεδο εταιρείας. Δεν θα ακολουθήσει συμψηφισμός του φόρου αυτού, άρα πρόκειται για οριστική φορολόγηση.

Σε κάθε περίπτωση, ο συντελεστής αυτός θα ισχύσει για τα διανεμόμενα κέρδη χρήσης 2012, ενώ αλλάζει με την παρ. 7, του άρθρου 6, του Ν. 4110/2013 και γίνεται 10%, για κέρδη που εγκρίνονται από 1/1/2014 και μετά. Ομοίως με την παρακράτηση αυτή, εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων εταίρων για τα εισοδήματα αυτά.

Ως γνωστό, χρόνος κτήσης για τα κέρδη που διανέμουν οι ΕΠΕ είναι ο χρόνος έγκρισης αυτών από την συνέλευση των εταίρων (περ. α, παρ. 4, άρθρου 28 ΚΦΕ). Συνεπώς, τα κέρδη που θα εγκρίνει η συνέλευση των εταίρων μέχρι την υποβολή της φορολογικής δήλωσης της εταιρείας, τον Μάιο του 2013, θεωρείται ότι αποκτήθηκαν από τους δικαιούχους κατά το έτος αυτό και για την φορολόγησή τους, θα ισχύσουν οι διατάξεις του οικονομικού έτους 2014. Κατά την ίδια έννοια, τα κέρδη που ήδη εγκρίθηκαν σε ημερομηνία του 2012 (πέρυσι), θεωρείται ότι αποκτήθηκαν τότε και θα φορολογηθούν με τους συντελεστές που ισχύουν πριν τις αλλαγές. Ο νέος συντελεστής «παρακράτησης» 10% θα εφαρμοσθεί για τα κέρδη που θα εγκριθούν μετά την 1/1/2014 (οικονομικό έτος 2015).

Παράδειγμα: ΕΠΕ ολοκληρώνει τις εργασίες κλεισίματος του ισολογισμού της, έστω την 31/3/2013, ημερομηνία που εγκρίνεται και η διάθεση των κερδών από την συνέλευση των εταίρων. Τα λογιστικά κέρδη προκύπτουν από την διαχείριση της χρήσης 1/1-31/12/2012 και ανέρχονται σε 20.000 ευρώ. Μετά την φορολογική αναμόρφωση, τα φορολογητέα κέρδη διαμορφώνονται στο ποσό των 28.000 ευρώ. Η φορολογική δήλωση του νομικού προσώπου θα υποβληθεί τον Μάιο τρέχοντος έτους και τα κέρδη θα φορολογηθούν με συντελεστή 20% : 28.000 χ 20% = 5.600 ευρώ. Θα ακολουθήσει η κράτηση του τακτικού αποθεματικού : 20.000 – 5.600 = 14.400 χ 5% = 720 ευρώ.

Εφόσον η συνέλευση των εταίρων αποφασίσει την διανομή των υπολοίπων κερδών στους δικαιούχους εταίρους, θα διενεργηθεί παρακράτηση φόρου (με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης), με συντελεστή 25%: 14.400 – 720 = 13.680 χ 25% = 3.420 ευρώ. Άρα καθαρό ποσό στους εταίρους : 10.260 ευρώ.

Συνολικό ποσό φόρου που καταβλήθηκε: 5.600 + 3.420 = 9.020 ευρώ

Αν υποθέσουμε ότι έχουμε το ως άνω ποσό των κερδών, με εφαρμογή όμως των νέων συντελεστών, τα σχετικά ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

28.000 χ 26% = 7.280 ευρώ, φόρος του νομικού προσώπου

20.000 – 7.280 = 12.720 χ 5% = 636 ευρώ, το ποσό που θα κρατηθεί ως τακτικό αποθεματικό

Περαιτέρω: 12.720 – 636 = 12.084 χ 10% = 1.208,40, είναι ο παρακρατηθείς φόρος με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, για τα διανεμόμενα κέρδη στους εταίρους.

Το καθαρό ποσό στους εταίρους είναι: 10.875,60 ευρώ.

Συνολικό ποσό φόρου που καταβλήθηκε: 7.280 + 1.208,40 = 8.488,40 ευρώ.

Παρατηρείται μείωση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης κατά 5,89%, η οποία εμφανίζεται ως αύξηση στο καθαρό ποσό που διανέμεται στους εταίρους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ