Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί

13 Μαΐου 2013

Αριθ. πρωτ.: Δ6Α 1077883ΕΞ 13.5.2013

Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών, για την μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για την περαιτέρω απλοποίηση και βελτίωση των προβλεπομένων από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) διατάξεων, καθώς και για αντίστοιχες τροποποιήσεις που απαιτούνται στην εμπορική και λογιστική νομοθεσία

Αθήνα, 13 Μαϊου 2013
Αριθ. Πρωτ.: Δ6Α 1077883ΕΞ2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔIEYΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Άννα Σακκά
Τηλέφωνο : 210 - 3311291
FAX : 210 - 3230829

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: « Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών, για την μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για την περαιτέρω απλοποίηση και βελτίωση των προβλεπομένων από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) διατάξεων, καθώς και για αντίστοιχες τροποποιήσεις που απαιτούνται στην εμπορική και λογιστική νομοθεσία».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :

α) Του άρθρου 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (Α΄128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Του Π.Δ. 185/2009 (Α’ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» και του π.δ. 189/2009 (Α’ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

γ) Της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016».

δ) Της παρ.5 του άρθρου 14 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών όπως ισχύει με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222).

ε) Του άρθρου 19 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α’ 45).

στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα , που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

ζ) Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297 ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40) « Προστασία της εθνικής Οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης » και του άρθρου 21 του ν. 4024/2011(Α΄ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

2. Το αριθ. 00305ΕΞΕΜΠ/8-5-2013 έγγραφο της Διευθύντριας του γραφείου του Υφυπουργού Οικονομικών.

3. Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ/19-9-2012 (Β΄ 2574) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη»

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συνιστούμε στο Υπουργείο Οικονομικών Ομάδα Εργασίας για την μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων, για την περαιτέρω απλοποίηση και βελτίωση των προβλεπόμενων από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) διατάξεων, καθώς και για αντίστοιχες τροποποιήσεις που απαιτούνται στην εμπορική και λογιστική νομοθεσία.

Β. Συγκροτούμε την παραπάνω Ομάδα Εργασίας και ορίζουμε τα μέλη αυτής , ως εξής:

1. Κωνσταντίνο Καραμάνη, αναπληρωτή Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), ως Συντονιστή.

2. Ευθύμιο Σαΐτη, υπάλληλο με βαθμό Γ΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο του Τμήματος Α’ - Βιβλίων της Διεύθυνσης Βιβλίων και Στοιχείων (Δ15) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως μέλος.

3. Σάνδρα Κοέν, επίκουρη Καθηγήτρια Λογιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ), ως μέλος.

4. Παναγιώτη Βρουστούρη, Ορκωτό Λογιστή και μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ), ως μέλος.

5. Κωνσταντίνο Μαρκάζο, Οικονομολόγο, ως μέλος.

6. Εμμανουήλ Δεδούλη, Λέκτορα Λογιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως μέλος.

7. Γιώργο Λίτενα, Μηχανικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ως μέλος.

8. Σωτήριο Μασγανά, υπάλληλο με βαθμό Β΄, του κλάδου ΠΕ Οικονομικού, εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως μέλος.

9. Παναγιώτη Ζαφειρόπουλο, Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Σύμβουλος στο Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών, ως μέλος.

10. Καλλιόπη Νόνικα, υπάλληλο της Τράπεζας της Ελλάδος, ως μέλος.

11. Ιωάννης Σώρρος, καθηγητής Λογιστικής Πανεπιστημίου Πειραιά, ως μέλος.

Γ. Χρέη Γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί Πελαγία Καυκαλή, υπάλληλος με βαθμό Δ΄, του κλάδου ΤΕ Εφοριακών , που υπηρετεί στην Διεύθυνση Βιβλίων και Στοιχείων .

Δ. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για την περαιτέρω απλοποίηση και βελτίωση των προβλεπόμενων από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) διατάξεων, καθώς και για αντίστοιχες τροποποιήσεις που απαιτούνται στην εμπορική και λογιστική νομοθεσία.

Ε. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών, στο κατάστημα του Υπουργείου Οικονομικών, επί της οδού Πανεπιστημίου 20 στην Αθήνα και το πόρισμά της θα παραδοθεί έως την 31/7/2013 στον Υπουργό Οικονομικών, στον Υφυπουργό Οικονομικών και στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

ΣΤ. Στα μέλη της Ομάδας Εργασίας δεν οφείλεται για την συμμετοχή τους σε αυτήν οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ