Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ)

20 Ιανουαρίου 2015

Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ)

Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ)

1. Η μορφή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ), θεσπίσθηκε με τον νόμο 4019/2011. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του νόμου, η Κ.Σ.Ε, είναι αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα.Με το άρθρο 3 προβλέπεται ότι η σύσταση της Κοιν.Σ.Επ., η σχέση μεταξύ μελών της, η διοίκηση, η λειτουργία της, καθώς και η λύση της διέπονται από το Ν. 1667/1986 (Α΄ 196), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο αυτόν. Δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1, 2 και 8 του άρθρου 1, οι παράγραφοι 2, 3, 7 και 8 του άρθρου 2, οι παράγραφοι 4 και 6 του άρθρου 3, οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 4, η παράγραφος 2 του άρθρου 5, το άρθρο 8, η παράγραφος 4 του άρθρου 9, το άρθρο 13 και η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του Ν. 1667/1986 .

Με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 1667/1986, η οποία εφαρμόζεται και για τις Κοιν.Σ.Επ, τηρούνται τα βιβλία που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία και επιπλέον:

α) Βιβλίο μητρώου των μελών στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά η ημερομηνία εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός των μερίδων και η αξία τους και η χρονολογία τυχόν διαγραφής των μελών. Σε συνεταιρισμούς με περισσότερα από χίλια (1.000) Μέλη, το μητρώο των μελών τηρείται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Η τήρηση του ηλεκτρονικού μητρώου ελέγχεται από την Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.
γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του εποπτικού Συμβουλίου.
Τα βιβλία υπό στοιχεία α` έως δ ` θεωρούνται πριν από τη χρήση τους από τον ειρηνοδίκη στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο συνεταιρισμός. Το καταστατικό μπορεί να προβλέψει την τήρηση και άλλων βιβλίων.

2. Οι Αστικοί Συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορικές πράξεις, θεωρούνται επιτηδευματίες και έχουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του ΚΦΑΣ.
Στην τήρηση διπλογραφικών βιβλίων (Γ΄ κατηγορίας κατά τις προϊσχύουσες διατάξεις του ΚΒΣ), υποχρεούνται μόνο οι υπόχρεοι που αναφέρονται ρητώς στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ΚΦΑΣ. Δηλαδή, οι ημεδαπές και αλλοδαπές ανώνυμες και περιορισμένης ευθύνης εταιρίες, καθώς και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες.
Οι Αστικοί Συνεταιρισμοί και κατ΄ επέκταση και οι Κοιν.Σ.Επ, εντάσσονται σε κατηγορία βιβλίων ανάλογα με το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων της προηγούμενης χρήσης. Συνεπώς, κατά την πρώτη έναρξη εργασιών μπορεί να τηρεί απλογραφικά βιβλία (Β΄ κατηγορίας).

3. Οι Κοιν.Σ.Επ., ως αστικοί συνεταιρισμοί, θεωρούνται ως πρόσωπα της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 101 του ΚΦΕ. Φορολογούνται και υποβάλλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλουν τα λοιπά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 (έντυπο Φ.01.

 

Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ)

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ22 Ιαν 2013
Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα μέλους–εταίρου, σε Κοιν.Σ.Επ. , δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις. Μέλος μίας Κοιν.Σ.Επ. δεν μπορεί ...
01 Ιουν 2013
Η μορφή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ), θεσπίσθηκε με τον νόμο 4019/2011. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του νόμου, η Κ.Σ.Ε, είναι αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ ...
28 Μαι 2013
-Από τις ενθαρρυντικές εξελίξεις που σημειώνονται στην αγορά εργασίας, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία των ελέγχων του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.). -Από τις πολύ ευνοϊκές εξελίξεις στο εξωτερικό Ισοζύγιο ...
26 Ιαν 2013
Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω επιτηδευματίες προς αποφυγή αμφισβητήσεων θα πρέπει να καταχωρήσουν στο βιβλίο ποσοτικής παραλαβής τα έπιπλα, τις μηχανές και τα μηχανήματα που θα έχουν προς επισκευή στο ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ