Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί

12 Ιουνίου 2013

Πώς θα φορολογηθούν φέτος οι ΕΠΕ
Αναλυτικά το ισχύον σύστημα φορολόγησης κερδών που προκύπτουν από την άσκηση δραστηριότητας ΕΠΕ. Διαβάστε το παράδειγμα και τις λογιστικές εγγραφές.
05 Φεβ 2013 - 08:40

Με ενιαίο συντελεστή 20% φορολογούνται τα κέρδη που προκύπτουν από την άσκηση της δραστηριότητας της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης,για τη χρήση 2012, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 1 ν.2238/1994. Ο φόρος επιβάλλεται μετά από αφαίρεση των κερδών που απαλλάσσονται ή φορολογούνται αυτοτελώς, εφόσον τα κέρδη αυτά δεν διανεμηθούν στους εταίρους, καθώς επίσης και των μερισμάτων ημεδαπών Α.Ε συνεταιρισμών αμοιβαίων κεφαλαίων , μεριδίων ΕΠΕ συμμετοχών σε Ε.Ε – Ο.Ε Κοινωνιών Αστικού Δικαίου , Αστικών Εταιριών , Συμμετοχικών, Αφανών και κοινοπραξιών.

Τα κέρδη που διανέμονται από την Ε.Π.Ε στους εταίρους υπόκεινται, πάντα για τη χρήση 2012, σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 25%, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 111 παρ.1 του ΚΦΕ πραγματοποιείται προκαταβολή φόρου 80% που αναλογεί στα εισοδήματα της διαχειριστικής περιόδου ή του ημερολογιακού έτους, κατά περίπτωση, που έληξε. Το ανωτέρω ποσοστό μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για τα νέα νομικά πρόσωπα στα τα τρία (3) πρώτα οικονομικά έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών τους, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄). Η μείωση αυτή δεν εφαρμόζεται για τα νομικά πρόσωπα που προέρχονται από μετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου.

Φορολογικός Χειρισμός

Έστω εταιρία Ε.Π.Ε με εταιρικό κεφάλαιο 50.000 ευρώ και 2 εταίρους που ο Εταίρος Α κατέχει το 50% και ο Εταίρος Β το υπόλοιπο 50%.

Κατά την χρήση 2012 η εταιρία εμφάνισε κέρδη 30.000 τα οποία η συνέλευση αποφάσισε να τα διανείμει σύνολο τους μετά από αφαίρεση τακτικού αποθεματικού 5.000 ευρώ.

Η προκαταβολή που είχε κρατηθεί την προηγούμενη χρήση ήταν 2.000 ευρώ

Κέρδη Χρήσης : 30.000

Φόρος Εισοδήματος : 30.000 * 20% = 6.000

Tακτικό Αποθεματικό 24.000 * 5% = 1.200

Kέρδη για Διάθεση : 24.000

Προκαταβολή Φόρου : 6.000 * 80% = 4.800

Φόρος προς καταβολή : 6.000 ( Φόρος Εισοδήματος ) + 4.800 = 10.800 - 2.000 ( προκαταβολή προηγ.χρήσης) = 8.800

Διανεμόμενα Κέρδη στους Εταίρους : 22.800

Παρακράτηση Διανομής μερίσματος : 22.800 * 25% = 5.700

Yπόλοιπο για διανομή : 22.800 – 5.700 = 17.100

Ο καθένας θα λάβει από 8550, εφόσον, όπως προαναφέρθηκε, κατέχουν το ίδιο ποσοστό.

Λογιστικός Χειρισμός

Μεταφορά Αποτελέσματος Χρήσης Σε Διάθεση

Κωδικός
Περιγραφή Λογαριασμού
Χρέωση
Πίστωση
86.99.00
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης
30.000

88.00.00
Καθαρά Κέρδη Χρήσης

30.000


Αποκοπή Φόρου Εισοδήματος Από Κέρδη Χρήσης

Κωδικός
Περιγραφή Λογαριασμού
Χρέωση
Πίστωση
88.08.00
Φόρος Εισοδήματος
6.000

54.07.00
Φόρος Εισοδήματος Φορολογητέων Κερδών

6.000


Μεταφορά Χρεωστικών Υπολοίπων Σε Κέρδη Χρήσης

Κωδικός
Περιγραφή Λογαριασμού
Χρέωση
Πίστωση
88.99.00
Καθαρά Κέρδη Χρήσης
6.000

88.08.00
Φόρος Εισοδήματος

6.000


Μεταφορά Πιστωτικών Υπολοίπων σε Κέρδη Χρήσης

Κωδικός
Περιγραφή Λογαριασμού
Χρέωση
Πίστωση
88.00.00
Καθαρά Κέρδη Χρήσης
30.000

88.99.00
Καθαρά Κέρδη Χρήσης

30.000


Διανομή Κερδών

Κωδικός
Περιγραφή Λογαριασμού
Χρέωση
Πίστωση
88.99.00
Καθαρά Κέρδη Χρήσης
24.000

53.14.01
Εταίρος Α

11.400
53.14.02
Εταίρος Β

11.400
41.02.00
Τακτικό Αποθεματικό

1.200


Παρακράτηση Φόρου Μερισμάτων

Κωδικός
Περιγραφή Λογαριασμού
Χρέωση
Πίστωση
53.14.01
Εταίρος Α
2.850

53.14.02
Εταίρος Β
2.850

54.09.00
Φόρος Μερισμάτων

5.700


Διανομή Μερίσματος

Κωδικός
Περιγραφή Λογαριασμού
Χρέωση
Πίστωση
53.14.01
Εταίρος Α
8.550

53.14.02
Εταίρος Β
8.550

38.00.00
Ταμείο

17.100


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ