Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Έκδοση αθεώρητων φορολογικών στοιχείων με βάση την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003.

8 Ιουλίου 2013

Έκδοση αθεώρητων φορολογικών στοιχείων με βάση την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003.

Έκδοση αθεώρητων φορολογικών στοιχείων με βάση την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


Αθήνα, 28/06/2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Αρ.Πρωτ.: Δ15Β 1104073 ΕΞ 2013

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)

ΤΜΗΜΑ Β΄


Θέμα: Έκδοση αθεώρητων φορολογικών στοιχείων με βάση την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003.


Απαντώντας στην από 21 Μαΐου 2013 αίτηση σας, σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Για την έκδοση αθεώρητων φορολογικών στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2.6.2003 απαιτείται η υποβολή κατάστασης - γνωστοποίησης στη Δ.Ο.Υ της έδρας του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών, σύμφωνα με την περίπτωση 3α΄ της υπόψη Α.Υ.Ο.Ο..

2. Περαιτέρω, με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1146/8.6.2012 , μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι, η υποβολή των καταστάσεων - δηλώσεων και των συμπληρωματικών αυτών, που προβλέπονται από την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ. 1083/2.6.2003, όπως είναι η κατάσταση με τα στοιχεία που εκδίδονται αθεώρητα βάσει της υπόψη Α.Υ.Ο.Ο., γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω του Διαδικτύου, στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων .(Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr., ενώ οι εκπρόθεσμες υποβολές των ως άνω καταστάσεων γίνονται υποχρεωτικά, εντύπως, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

3. Κατόπιν των παραπάνω, για την έκδοση αθεώρητων στοιχείων με βάση την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2.6.2003 απαιτείται η υποβολή κατάστασης - γνωστοποίησης στη Δ.Ο.Υ της έδρας του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών και στην περίπτωση που ο υπόχρεος εκδίδει αθεώρητα φορολογικά στοιχεία λόγω εκπλήρωσης διαφορετικών προϋποθέσεων της υπόψη Α.Υ.Ο.Ο. (π.χ. αρχικά λόγω τήρησης βιβλίου αποθήκης και στη συνέχεια λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων και μέσου όρου προσωπικού) ενώ η εκπρόθεσμη υποβολή της ως άνω κατάστασης γίνεται υποχρεωτικά, εντύπως, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Ακριβές Αντίγραφο


Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Η Προϊστάμενη της Γραμματείας


Ευθύμιος Σαΐτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ