Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

20 Δεκεμβρίου 2013

Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Συστήνεται κυβερνητικό συμβούλιο για τη διαχείριση ιδιωτικού χρέους

Ποια υπουργεία μετέχουν στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

 

Στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους μετέχουν οι Υπουργοί
1.Οικονομικών,
2.Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
3.Δικαιοσύνης και
4.Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Με ποιο τρόπο θα συσταθεί κυβερνητικό συμβούλιο για τη διαχείριση ιδιωτικού χρέους

 Όπως αναφέρει το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, συστήνεται με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, .

Ποιος ο σκοπός του Συμβουλίου για την διαχείριση του ιδιωτικού χρέους

Το Συμβούλιο θα εισάγει και παρακολουθεί τις απαραίτητες δράσεις για την προώθηση δημιουργίας του μόνιμου μηχανισμού της επίλυσης του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους φυσικών, νομικών προσώπων και επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, αποστολή του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους είναι :

  • η διαμόρφωση πολιτικών σχετικά με την οργάνωση ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού αποτελεσματικής διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών δανείων
  • οι προτάσεις τροποποιήσεων του υφιστάμενου νομικού πλαισίου σε θέματα ουσίας και διαδικασίας για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στην επίλυση θεμάτων ιδιωτικού χρέους, συμπεριλαμβανομένης της επιτάχυνσης των διαδικασιών αναφορικά με τις καθυστερούμενες αποπληρωμές, και τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την αγορά ακινήτων, 
  • η κατάρτιση δράσεων ευαισθητοποίησης για την άμεση και αποτελεσματική ενημέρωση και υποστήριξη των πολιτών και των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων και η δημιουργία ενός δικτύου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα διαχείρισης οφειλών.


Στο πλαίσιο της εντολής του, το Κυβερνητικό Συμβούλιο για τη Διαχείριση του Ιδιωτικού Χρέους ορίζει με απόφαση του τις αρχές του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» και προβαίνει ετησίως στην εκτίμηση των «εύλογων δαπανών διαβίωσης», με βάση τα ετήσια στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, που θα ενσωματωθούν και θα αποτελέσουν μέρος του Κώδικα Δεοντολογίας, προκειμένου να αξιοποιηθούν στις απόπειρες εξωδικαστικού συμβιβασμού και ενώπιον των δικαστηρίων.

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, προκειμένου να φέρει εις πέρας την εντολή του, υποστηρίζεται από ομάδα αποτελούμενη από τους αρμόδιους Γενικούς Γραμματείς και από ειδικούς συνεργάτες και επιστημονικούς συμβούλους, οι οποίοι ορίζονται με την ίδια πράξη, καθοδηγούμενη από το Συμβούλιο, το οποίο καθορίζει τις προτεραιότητες και τα χρονοδιαγράμματα για τις δράσεις που θα ακολουθηθούν. Το Συμβούλιο δύναται να επικουρείται στο έργο του από τρίτους εμπειρογνώμονες. Για την παρακολούθηση της αποστολής του το Συμβούλιο δημοσιεύει τριμηνιαία έκθεση προόδου.

Παράλληλα, με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος εκδίδεται Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών, ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή το αργότερο την 31.12.2014.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διατάξεις σχετικά με

  • τις διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνου, 
  • τις διαδικασίες αξιολόγησης της δυνατότητας αποπληρωμής, 
  • δεσμευτικούς κανόνες συμπεριφοράς των τραπεζών με σαφή χρονοδιαγράμματα, 
  • όρους επικοινωνίας μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και δανειστών, και σε αυτές θα αξιοποιούνται οι ορισμοί του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» και των «εύλογων δαπανών διαβίωσης», των οποίων θα γίνεται χρήση κατά τη λήψη αποφάσεων των τραπεζών σχετικά με παροχή λύσεων/αναδιαρθρώσεων δανείων που βρίσκονται σε καθυστέρηση πληρωμής.


Επίσης, κρίνεται αναγκαία η προσαρμογή λειτουργίας του εμπορικού κλάδου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με βάση το επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής.

Βάσει του σχεδίου νόμου, όλα τα χορηγηθέντα δάνεια προς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), συνδέσμους, ενώσεις και νομικά πρόσωπα αυτών ρητά διευκρινίζεται ότι δεν εντάσσονται πλέον στον κλάδο εμπορικών δραστηριοτήτων.

Δίδεται, εξάλλου, δίδεται η δυνατότητα στο δεσμευμένο τομέα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων να χορηγεί δάνεια στους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συνδέσμους και ενώσεις ΟΤΑ, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και δημόσιους φορείς, όπως αυτοί νοούνται στη διάταξη του άρθρου 1 του ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα». Ως δεσμευμένος τομέας νοείται το υπόλοιπο των δραστηριοτήτων του όλου Ταμείου μετά τη σύσταση του κλάδου των εμπορικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 3965/2011.

Τέλος, αναγνωρίζεται η ιδιωτική σύμβαση ως νόμιμος τίτλος μεταβίβασης, χωρίς επιπλέον δαπάνες, για τις ειδικές περιπτώσεις μεταβιβάσεων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού υποκαταστημάτων στην Ελλάδα, τα οποία ανήκουν σε πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλην της Ελλάδας, κατʼ αντιστοιχία της ρύθμισης του άρθρου 63Δ του ν. 3601/2007.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ