Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 27 Ιανουαρίου

1 Φεβρουαρίου 2013

ΑΝΑΒΟΛΗ και ΑΛΛΑΓΗ της προθεσμίας των 5 εργάσιμων ημερών για την πληρωμή των ενσήμων του Ι.Κ.Α. με αρχή την προθεσμία καταβολής των ενσήμων του Ιανουαρίου 2013.

ΑΝΑΒΟΛΗ και ΑΛΛΑΓΗ της προθεσμίας των 5 εργάσιμων ημερών για την πληρωμή των ενσήμων του Ι.Κ.Α. με αρχή την προθεσμία καταβολής των ενσήμων του Ιανουαρίου 2013.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Π . Ο . Φ . Ε . Ε .

ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 42 - 46 - ΑΘΗΝΑ 104 34
ΤΗΛ: 210 8253445 - FAX: 210 8253446 * Ε - Μail: pofee@otenet.gr
ΑΠ. ΑΝΑΓ. ΠΟΛ.ΠΡΩΤ.ΑΘΗΝΩΝ 2923/94 ΚΑΙ ΑΡ.ΚΑΤ. 545/4787/94

Προς τον:
ΔΙΟΙΚΗΤΗ του Ι.Κ.Α. – Τ.Ε.Α.Μ. κο ΡΟΒΕΡΤΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ

Κοινοποίηση:

• ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ κο Γ. ΒΡΟΥΤΣΗ
• ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ κο Π.ΚΟΚΚΟΡΗ
• Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. κο ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ
• Πρόεδρο της Ε.Σ.Ε.Ε. κο ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΟΡΚΙΔΗ
• Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων

Αθήνα: 29 Ιανουαρίου 2013

Αρ. Πρωτοκ. Εξερχόμενου: 013

Θέμα : ΑΝΑΒΟΛΗ και ΑΛΛΑΓΗ της προθεσμίας των 5 εργάσιμων ημερών για την πληρωμή των ενσήμων του Ι.Κ.Α. με αρχή την προθεσμία καταβολής των ενσήμων του Ιανουαρίου 2013.


Αξιότιμε Κύριε Διοικητά,

Σας επαναλαμβάνουμε το αίτημα όλου του επιχειρηματικού κόσμου για αλλαγή της καταληκτικής ημερομηνίας πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών.

Με το έγγραφο σας με αριθμ. πρωτ.: Α20/251/115/1.11.2012 «Προθεσμίες καταβολής ασφαλιστικών εισφορών της 1/11/2012 με αριθμ. Πρωτ. Α20/251/115 μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:


ΘΕΜΑ : Προθεσμίες καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.
……..
Σας κοινοποιούμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σύμφωνα με το οποίο προωθείται Κ.Υ.Α., η οποία θα καθορίζει την όλη διαδικασία συνείσπραξης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) και ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μισθολογικών περιόδων 1ου/2013 και εφεξής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

Επειδή δεν έχει εκδοθεί ακόμη η παραπάνω ΚΥΑ και ο χρόνος τρέχει δηλώνουμε, με πλήρη επίγνωση των λεγομένων μας, ότι ο Κλάδος ENAI ΑΔΥΝΑΤO αντικειμενικά να ολοκληρώσει τις διαδικασίες υπολογισμού της μισθοδοσίας και ενημέρωσης των εργοδοτών μέχρι και την 5η εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου (αλλά και των επομένων μηνών) και είναι αναγκαίο να δοθεί αναβολή εφαρμογής της σχετικής διάταξης προκειμένου για τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο και Μάρτιο να ισχύσει το παλιό καθεστώς καταβολής των εισφορών.

Δεν εξαρτάται μόνον από εμάς αλλά και από τους εργοδότες για την έγκαιρη προσκόμιση των στοιχείων απασχόλησης αλλά και είναι φύσει αδύνατον στην παρούσα χρονική στιγμή να ανταπεξέλθουμε όλοι οικονομικά.

Είναι αδύνατον στο χρονικό αυτό διάστημα να γίνουν οι απαιτούμενοι έλεγχοι και εργασίες σε -4- εργάσιμες ημέρες (την 5η εργάσιμη ημέρα για τις δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να γίνουν οι πληρωμές και ΟΛΟΙ εμείς δεν μπορούμε να δουλεύουμε 7 ημέρες την εβδομάδα) και αυτό σημαίνει ότι η εφαρμογή των διατάξεων που ψηφίσθηκαν δεν πρέπει απλά να αναβληθεί αλλά να μεταβληθεί τουλάχιστον μέχρι την 14η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.

Είναι ανάγκη να ανακοινωθεί η αναβολή της εφαρμογής ΑΜΕΣΑ και με διάλογο με τους Κοινωνικούς Εταίρους αλλά και τον Κλάδο μας να βρεθεί η χρυσή τομή που θα συνδυάσει το επιθυμητό με το εφικτό. Άλλωστε η οικονομική ρευστότητα του ΙΚΑ θα είναι μόνον για μια περίοδο.

Διατελούμε με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Πανίδης Αβραάμ

Ο Γενικός Γραμματέας
Καμπάνης Βασίλειος

Μέλος ΔΣ σε ΑΕ - πως φορολογείται

ΜΕΛΟΣ ΔΣ Α.Ε. ΠΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ;

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ αμοίβεται για την συμμετοχή του στο ΔΣ

Ποιοί εκλέγονται ως μέλη του συμβουλίου της διοίκησης;

(άρθρο 19 παρ. 2 ν2238/94)

«οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί»

Πως φορολογείται το εισόδημα από αμοιβές διαχείρησης ΑΕ


 • περ. α’ της παρ.1 του άρθρου 24 του Κ.Φ.Ε.

Άρθρο 24 Εισόδημα και απόκτηση του

1. Εισόδημα από κινητές αξίες είναι αυτό που αποκτάται κάθε οικονομικό έτος από κάθε δικαιούχο κινητών οξιών, το οποίο προκύπτει:α) Από μερίσματα και τόκους ιδρυτικών τίτλων και μετοχών των ημεδαπών ανωνύμων εταιριών, ομολογιών και χρεογράφων γενικά του Ελληνικού Δημοσίου ή ημεδαπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή ημεδαπών επιχειρήσεων κάθε είδους, καθώς και από αμοιβές και ποσοστά των διοικητικών συμβούλων και εκτός μισθού αμοιβές και ποσοστά των διευθυντών και διαχειριστών των ανωνύμων εταιριών.
β) Από μερίσματα και τόκους των τίτλων αλλοδαπής προέλευσης που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση.
γ) Από τόκους κάθε τίτλου έντοκης κατάθεσης τοις μετρητοίς ή εγγύησης, καθώς και κάθε τίτλου χρεωστικού με υποθήκη, ενέχυρο ή όχι, από εκείνους που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄. Ομοίως, το εισόδημα από τόκους-που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση, εξαιρουμένων αυτών που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρ. 25 και της παρ. 4 του άρθρ. 42 του παρόντος.
δ) Από κέρδη αμοιβαίων κεφαλαίων.
ε) Από κέρδη ανωνύμων εταιριών που διανέμονται με τη μορφή μετρητών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τους:
στ) Από την υπεραπόδοση επενδύσεων των μαθηματικών αποθεμάτων, που σχηματίζονται με τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/1970 (ΦΕΚ 22 Α΄) για ασφαλίσεις ζωής.

2. Όταν εισοδήματα του παρόντος άρθρου υπόκεινται σε φορολογία και περαιτέρω ορίζεται ότι αυτά θα καταβάλλονται .ελεύθερα φόρου στο δικαιούχο, ως εισόδημα υποκείμενο σε φορολογία είναι το ποσό, από το οποίο, αφαιρουμένου του αναλογούντος σε αυτό φόρου, προκύπτει το καταβαλλόμενο στο δικαιούχο ποσό.


Στις αμοιβές αυτές, σύμφωνα με της διατάξεις, της παρ.5 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε., διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 35%. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για τα εισοδήματα αυτά. Επίσης επί των αμοιβών αυτών παρακρατούνται τέλη χαρτοσήμου 1,20%.


Άρθρο 28 Έννοια και απόκτηση του εισοδήματος
στ) Ο μισθός που καταβάλλεται από ανώνυμη εταιρία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ασφαλισμένα σε οποιονδήποτε, εκτός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο.Επίσης, ο μισθός και οι κάθε είδους απολαβές που καταβάλλονται από εταιρία περιορισμένης ευθύνης σε εταίρους της για υπηρεσίες που παρέχουν σ΄ αυτή, εφόσον οι εταίροι είναι ασφαλισμένοι για τις υπηρεσίες αυτές σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο εκτός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Υπολογισμός του φόρου που αναλογεί σε αμοιβή μέλους του ΔΣ


Μισθός ονομαστικός πχ 2.400,00€
(μείον) ασφαλιστ. κρατήσεις - 321,00€
(μείον)χαρτόσημο(2.400,00€*1,2%)- 22,80€
υπόλοιπο μισθού ΔΣ 2.056,20*35%=719,67€


Εάν είναι ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ. σε Α.Ε. ενώ παράλληλα είναι ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Α.Ε., με ασφάλιση ΙΚΑ


Με τις διατάξεις της περ.στ’ της παρ.3 του Κ.Φ.Ε, ορίζεται ότι θεωρείται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και ο μισθός που καταβάλλεται από ανώνυμη εταιρεία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης εργασίας, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές τα μέλη του Δ.Σ. είναι ασφαλισμένα σε οποιοδήποτε, εκτός του ΙΚΑ, ασφαλιστικό οργανισμό η ταμείο.
Με βάση τα ανωτέρω, για το μισθό που λαμβάνει το μέλος του Δ.Σ. για τις υπηρεσίες που προσφέρει ως οδηγός στην Α.Ε. (βάσει σύμβασης μίσθωσης εργασίας) και εφόσον για τις υπηρεσίες του αυτές είναι ασφαλισμένος με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη στο ΙΚΑ, ο μισθός του θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Στην περίπτωση αυτή η παρακράτηση του φόρου ενεργείται όπως και στους λοιπούς υπαλλήλους της Α.Ε.

31 Ιανουαρίου 2013

Εγκύκλιος 8 ΙΚΑ Σχετικά με την καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ. από 1/1/2014

Εγκύκλιος 8 ΙΚΑ

Σχετικά με την καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ. από 1/1/2014 

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 8 από το ΙΚΑ με θέμα: "Κοινοποίηση του άρθ. 15 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας», σχετικά με την καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ. από 1/1/2014 και εξής"

30/01/2013 Εγκύκλιος 2456/246 Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - Απασχόληση τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας

30/01/2013 Εγκύκλιος 2456/246 Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας


Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 2456/246 από το Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: "Απασχόληση τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας"


Εγγραφή Πώλησης Παγίου

Εγγραφή Πώλησης Παγίου

Εγγραφές πωλήσεως παγίου με κέρδος

Έστω η αγορά ενός φορτηγού με αξία κτήσης 30.000,00. Το φορτηγό αποσβένεται κανονικά κάθε έτος, μέχρι την ημέρα που πωλείται. Υποθέτουμε για απλοποίηση ότι συνολικά οι αποσβέσεις είναι 11.000,00. Η αναπόσβεστη αξία είναι 19.000,00.
Το πάγιο πωλείται 40.000,00. Το κέρδος είναι 21.000,00.

Αγορά του παγίου
Κωδικός ΕΓΛΣ
ΧΡΕΩΣΗ
ΠΙΣΤΩΣΗ
13.
30.000

54.00.28.
6.900

50

36.900
Αποσβέσεις παγίου
Κωδικός ΕΓΛΣ
ΧΡΕΩΣΗ
ΠΙΣΤΩΣΗ
66
11.000

13.99

11.000Πώληση παγίου
Κωδικός ΕΓΛΣ
ΧΡΕΩΣΗ
ΠΙΣΤΩΣΗ
30
11.000

72.00

40.000
54.00.72

9.200


Μεταφορά αποσβέσεων παγίου
Κωδικός ΕΓΛΣ
ΧΡΕΩΣΗ
ΠΙΣΤΩΣΗ
13.99
11.000

13

11.000


Πώληση παγίου και καταγραφή κέρδους
Κωδικός ΕΓΛΣ
ΧΡΕΩΣΗ
ΠΙΣΤΩΣΗ
81.03

21.000
72.00
40.000

13

19.000
30 Ιανουαρίου 2013

Αίτηση καταχώρησης μεταβολών στο ΓΕΜΗ - απαραίτητα δικαιολογητικά

Αίτηση καταχώρησης μεταβολών στο ΓΕΜΗ - απαραίτητα δικαιολογητικά

Αίτηση καταχώρησης μεταβολών στο ΓΕΜΗ - απαραίτητα δικαιολογητικά

Αίτηση καταχώρησης μεταβολών στο ΓΕΜΗ - απαραίτητα δικαιολογητικά

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ καταχώρησης μεταβολών

Σύμφωνα με το Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/6.12.2005) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/17.6.2010) καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. το οποίο λειτουργεί από 4/4/2011 στο ΕΒΕΑ.

Παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά τροποποίησης / μεταβολών των επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής και αφ' ενός νομιμοποιεί με την καταχώρισή στο ΓΕΜΗ τις μεταβολές και αφ' ετέρου εκδίδει τις σχετικές ανακοινώσεις που δημοσιεύονται και στον ιστότοπο του ΓΕΜΗ, αλλά και στο ΦΕΚ (τ. ΑΕ, ΕΠΕ & ΓΕΜΗ) για τις ΑΕ & ΕΠΕ.


Σε περιπτώσεις Α.Ε.:


1. Πρακτικό/Απόφαση του αρμόδιου σύμφωνα με το Ν. 2190/20 οργάνου (Δ.Σ. ή/και Γ.Σ.) της εταιρείας που αποφάσισε τη μεταβολή. Υποβάλλεται σε έντυπη μορφή ακριβές αντίγραφο από τα Πρακτικά νομίμως υπογεγραμμένο και σε ηλεκτρονική – Αρχείο WORD (e-mail: samcci@otenet.gr).

2. Ανακοίνωση περίληψης της μεταβολής για δημοσίευση στο ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή – Αρχείο WORD.

3. Γραμμάτιο είσπραξης από Δ.Ο.Υ. τελών για δημοσίευση της ανακοίνωσης στο ΦΕΚ, αξίας συνολικού ποσού 289,00 €

Σημειώνεται ότι :
α) Αν η μεταβολή αφορά τροποποίηση άρθρων του καταστατικού τότε υποβάλλεται και Κωδικοποιημένο Καταστατικό της ΑΕ, με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις (σε τρία αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή - Αρχείο PDF).
β) Αν η τροποποίηση αφορά αλλαγή επωνυμίας ή/και Διακριτικού τίτλου το πρακτικό της ΓΣ, πρέπει να συνοδεύεται από προέγκριση του δικαιώματος χρήσης της νέα επωνυμίας ή/και του διακριτικού τίτλου της εταιρείας από το Επιμελητήριο (εκδίδεται με καταβολή τέλους επωνυμίας) και
γ) Αν η τροποποίηση αφορά αύξηση κεφαλαίου πρέπει να υποβληθεί και Γραμμάτιο καταβολής ποσού 1‰ επί του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού
(Καταβάλλεται στον λογαριασμό: 040/546191-03 της Εθνικής Τράπεζας, αριθ. πελάτη 001 075 0002) – (Προσοχή : Γραμμάτιο 1 ‰ δεν καταβάλλεται για περιπτώσεις τροποποίησης ΑΕ με βάση Ν. 1297/92 και 2166/93)

Επιπλέον σε όλες τις περιπτώσεις ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ & ΕΕ :


1. Αίτηση (συμπλήρωση του παρόντος εντύπου) υπογεγραμμένη από το Νόμιμο εκπρόσωπο ή από εξουσιοδοτημένο τρίτο.
2. Απόδειξη καταβολής τέλους καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., ύψους 10,00 € (Καταβάλλεται στο Επιμελητήριο, με την υποβολή της αίτησης με τα δικαιολογητικά).
3. Ακριβές αντίγραφο ταυτοτήτων ή διαβατηρίων σε περιπτώσεις αλλαγών και τυχόν εισόδου νέων εταίρων/ νομίμων εκπροσώπων/ διαχειριστών/ μελών Δ.Σ..
Σημείωση: Για τους Νομίμους Εκπροσώπους των ΑΕ (μέλη ΔΣ κλπ, που τις δεσμεύουν με την υπογραφή τους), τους Διαχειριστές των ΕΠΕ & τους Ομορρύθμους Εταίρους και τους Διαχειριστές των (ΟΕ & ΕΕ), εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε., πρέπει να υποβληθεί και Ακριβές αντίγραφο Άδειας Διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας ή Άδειας Διαμονής ως διαχειριστές ΕΠΕ ή Μέλη ΔΣ ΑΕΣε περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ & ΕΕ:


1. Πρωτότυπη Τροποποίηση του Καταστατικού Σύστασης, που υποβάλλεται και σε φυσική μορφή και σε ηλεκτρονική – Αρχείο WORD (e-mail: samcci@otenet.gr), το οποίο πρέπει να είναι για τις ΕΠΕ Συμβολαιογραφικό Συμφωνητικό και για τις ΟΕ & ΕΕ Ιδιωτικό Συμφωνητικό.

Η τροποποίηση του καταστατικού, πρέπει να έχει ήδη θεωρηθεί από:
α) την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (για την καταβολή του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου)
β) το Ταμείο Νομικών
γ) το Ταμείο Προνοίας Νομικών
δ) το Επιμελητήριο, για την προέγκριση του δικαιώματος χρήσης της νέας επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου (μόνο στην περίπτωση που αλλάζει η επωνυμία ή/και ο Διακριτικός τίτλος, οπότε για την προέγκριση αυτή απαιτείται η καταβολή τέλους επωνυμίας).

2. Τέσσερα απλά Φωτοαντίγραφα της ανωτέρω θεωρημένης Τροποποίησης του Καταστατικού.

3. Επιπλέον σε περιπτώσεις Ε.Π.Ε.:
α) Ανακοίνωση περίληψης της τροποποίησης του καταστατικού για δημοσίευση στο ΦΕΚ (σε ένα αντίγραφο και σε ηλεκτρονική μορφή).
β) Γραμμάτιο είσπραξης από Δ.Ο.Υ. τελών για δημοσίευση της ανακοίνωσης στο ΦΕΚ (αξίας συνολικού ποσού 141,33 €).

www.gsis.gr: Κάντε αίτηση για επίδομα πετρελαίου θέρμανσης 2012-2013

www.gsis.gr: Κάντε αίτηση για επίδομα πετρελαίου θέρμανσης 2012-2013


 about our ads advertise with yahoo search argo petrelaio cached fiat panda x petrelaio help ho prophetesto petrelaio kai ho kormoranos ho polemos kostas petrelaio facebook legal more results from amazoncom more results from facebookcom more results from imdbcom more results from youtubecom next nikos karvelas petrelaio kendincos nikos karvelas petrelaio youtube petrelaio  memorable quotes petrelaio  recommendations petrelaio youtube petrelaio sthn ellada petrelaio story petrelaio plot check out the plot and story petrelaio thermanshs petrelaio thermansis play video privacy submit your site timi petrelaio video mingle engine petrelaio on veengle
Ξεκίνησε από την Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2012 η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης (0,28 ευρώ ανά λίτρο) στους δικαιούχους, οι οποίοι έχουν ήδη καταθέσει τα σχετικά παραστατικά στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΚΕΠΥΟ

Υποβολή αίτησης για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης

Όπως δήλωσε ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης, επικαλούμενος την ενημέρωση που είχε από τον γ.γ. Πληροφοριακών Συστημάτων Χάρη Θεοχάρη, από τη Δευτέρα 24-12-2012 θα πληρώνονται οι πρώτοι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης και ήδη περίπου 6,5 εκατ. ευρώ άρχισαν να πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς 50.000 δικαιούχων που υπέβαλαν αίτηση για το επίδομα και αγόρασαν πετρέλαιο θέρμανσης. Συνολικά, από τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, εγκρίθηκαν οι 180.000 ενώ απορρίφθηκαν 40.000, οι οποίες δεν πληρούσαν τα κριτήρια που έχουν οριστεί από το υπουργείο Οικονομικών.

Εντός 20 ημερών από την ημερομηνία αίτησης στο Taxis η  καταβολή του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης  

Εντός 20 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης στο Taxis θα καταβάλλεται το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης (0,28 ευρώ/λίτρο) στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Από την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012 η ΓΓΠΣ έχει ενεργοποιήσει την ηλεκτρονική εφαρμογή στην ιστοσελίδα www.gsis.gr ούτως ώστε να υποβάλουν αιτήσεις όσοι καταναλώσουν εφέτος πετρέλαιο θέρμανσης.

Τα κριτήρια για καταβολή του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης ΓΓΠΣ

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε υπουργική απόφαση για να θεωρηθεί κάποιος δικαιούχος θα πρέπει να πληροί τα εξής κριτήρια:


• Εισοδηματικά: 

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά του να ανέρχεται έως 25.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο, 35.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Ομοίως, για τη μονογονεϊκή οικογένεια το εισόδημα ανέρχεται σε 38.000 ευρώ όταν υπάρχει ένα τέκνο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο.


• Ακίνητης περιουσίας: 

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας υπόχρεου, συζύγου και προστατευόμενων τέκνων να μην υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ για τους άγαμους και τις 200.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Ποιοι δεν δικαιούνται επίδομα θέρμανσης

Το επίδομα θέρμανσης δεν μπορούν να διεκδικήσουν παιδιά που εμφανίζονται ως προστατευόμενα στις φορολογικές δηλώσεις των γονιών τους (ακόμα και αν κατοικούν σε άλλο σπίτι), όσοι εμφανίζονται ότι φιλοξενούνται σε κάποιον άλλον φορολογούμενο, όσοι διαθέτουν αυτοκίνητα άνω των 2000 κυβικών εκατοστών, ενώ επίδομα δεν χορηγείται για επαγγελματική στέγη.

Το επίδομα χορηγείται για αγορές πετρελαίου θέρμανσης από 15 Οκτωβρίου 2012 μέχρι 30 Απριλίου 2013 μετά από σχετική αίτηση που μπορεί να γίνει μέχρι 30 Μαΐου 2013.


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης. Όσοι δεν έχουν κωδικούς για το TΑXISnet, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική αίτηση δηλώνουν τον ΑΦΜ και έναν αριθμό ειδοποίησης εκκαθαριστικού σημειώματος μιας εκ των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και πληροφόρησή σας σχετικά με το Επίδομα Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης καλέστε στο τηλέφωνο: 210-480.3131. Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική εφαρμογή στο web site της ΓΓΠΣΠηγή: Express.gr 

29 Ιανουαρίου 2013


Λογιστική ενοποίηση και αναδιάρθρωση των ασφαλιστικών φορέων

     about our ads advertise with yahoo search atei thess logistiki ateith logistiki cached elogistiki   elogistiki athens greece local business facebook elogistikigr help legal logistiki facebook logistiki stumbleuponcom logistiki youtube logistiki amp logistiki elementary logistiki tei prevezas more results from facebookcom more results from youtubecom next osnove prava v logistiki book worldcatorg play video privacy submit your site tei kavalas logistiki tei larisas logistiki tei patras logistiki tei peiraia logistiki tei pirea logistiki tei thessalonikis logistiki teipir logistiki
Την αναδιάρθρωση του ασφαλιστικού συστήματος με την οικονομική ενοποίηση των διαφόρων τομέων, τη δημιουργία ενιαίων κανόνων μέσα σε κάθε φορέα κύριας ασφάλισης εξήγγειλε ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης, μετά τη σημερινή πρώτη συνάντηση της επιτροπής συντονισμού έργου για την οικονομική και λογιστική ενοποίηση των τομέων ασφάλισης των υφιστάμενων ταμείων κύριας ασφάλισης.

Aναδιάρθρωση του ασφαλιστικού συστήματος και οικονομική ενοποίηση
Πρόκειται για την διοικητική και λειτουργική ενοποίηση 90 διαφορετικών μητρώων συνταξιούχων και 60 διαφορετικών κλάδων ασφάλισης, που ενώ είχαν ενταχθεί κατά το παρελθόν στους 6 κύριους ασφαλιστικούς φορείς διατηρούν έως σήμερα την «οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια» τους.

Η κατάσταση αυτή είχε επιφέρει, σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, «γραφειοκρατία, πολυπλοκότητα, απώλεια εσόδων και προβληματική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, αυξημένο διοικητικό κόστος, ανεπαρκή στατιστική παρακολούθηση και υπονόμευση της δυνατότητας να σχεδιάζονται αποτελεσματικές πολιτικές».

Στελέχη του υπουργείου Εργασίας επισημαίνουν, ότι πρόκειται για αλλαγές που έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και χρόνια αλλά σκόνταφταν πάντοτε στο φόβο του «πολιτικού κόστους» ενώ απέκλεισαν το ενδεχόμενο νέων περικοπών στις συντάξεις, λόγω των αλλαγών αυτών.

Σύμφωνα με τις βασικές κατευθύνσεις που έθεσε κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο υπουργός Εργασίας, το έργο της επιτροπής θα κινηθεί σε 4 άξονες. 
 • Τον εντοπισμό των συντάξεων «μαϊμού», 
 • την είσπραξη των οφειλών και 
 • την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής, μέσω ενιαίου και απλοποιημένου τρόπου είσπραξης των τρεχουσών και ληξιπρόθεσμων οφειλών και 
 • τον περιορισμό της σπατάλης σε δαπάνες διοικητικού χαρακτήρα.


Θα υπάρξει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ενώ το οργανωτικό σχήμα του έργου περιλαμβάνει καταρχήν την κεντρική Επιτροπή Συντονισμού, υπό την προεδρία του υπουργού Εργασίας και τη συμμετοχή των διοικητών και προέδρων των ταμείων κύριας ασφάλισης, υπηρεσιακών παραγόντων, καθώς και έγκριτων εμπειρογνωμόνων.

Η Επιτροπή Συντονισμού θα συνεπικουρείται από επιτροπή νομικής στήριξης και Επιστημονική Γραμματεία, ενώ θα εποπτεύει και θα συντονίζει την εργασία 6 τεχνικών κλιμακίων, ένα ανά ταμείο κύριας ασφάλισης.

Ακόμη, θα συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα, παρουσιάζοντας κάθε φορά την πρόοδο που έχει συντελεστεί, ώστε με ορίζοντα το τέλος του τρέχοντος έτους τα τελικά παραδοτέα να αποτελέσουν τη βάση για ένα νέο νομοθέτημα, το οποίο σύμφωνα με τα στελέχη του υπουργείου Εργασίας θα είναι έτοιμο προς το τέλος του έτους.

Στόχος των αλλαγών, είναι η εξοικονόμηση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού, που θα διατεθεί για την ταχύτερη έκδοση συντάξεων και η ενίσχυση της αναδιανεμητικής λειτουργίας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

«Δεν έχουμε το δικαίωμα να υποπέσουμε στα ίδια γνωστά λάθη, αφήνοντας τις δύσκολες αποφάσεις για το αύριο. Δεν έχουμε το δικαίωμα να αφήσουμε να πάνε και άλλες ευκαιρίες χαμένες» δήλωσε μετά τη συνάντηση ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης και πρόσθεσε:

«Αυτό είναι κάτι που δεν θα μας το συγχωρήσουν οι επόμενες γενιές των Ελλήνων, οι οποίες θα μας κρίνουν πιο αυστηρά από ό,τι εμείς οι ίδιοι κρίνουμε το παρελθόν. Είναι, εξάλλου, γνωστό σε όλους ότι σήμερα πληρώνουμε το τίμημα της αδράνειας και της αναβλητικότητας που επιδείξαμε στο παρελθόν».

Στη συνέχεια ο υπουργός Εργασίας χαρακτήρισε το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας «μωσαϊκό εξαιρέσεων και ειδικών καθεστώτων» που οικοδομήθηκε «διαχρονικά στη βάση πελατειακών αντιλήψεων» και «παραμένει δαιδαλώδες και κατακερματισμένο».

«Σήμερα, ξεκινάμε μια συντονισμένη και συστηματική προσπάθεια να εξορθολογίσουμε, να απλουστεύσουμε και να εξυγιάνουμε αυτές τις διοικητικές και οργανωτικές στρεβλώσεις.

«Το τέλος αυτής της προσπάθειας θα σημάνει εμπέδωση του αισθήματος δικαιοσύνης, αποτελεσματικότητας και βιωσιμότητας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης», κατέληξε ο υπουργός Εργασίας.

«Δεν θα μπούμε σε αναπροσαρμογή πόρων αλλά στη λογική αξιοποίηση των λιμναζόντων πόρων από ανείσπρακτες συντάξεις και εισφορές» δήλωσε μετά τη συνάντηση ο Διοικητής του ΙΚΑ Ροβέρτος Σπυρόπουλος. Σύμφωνα με τον κ. Σπυρόπουλο, οι λιμνάζοντες πόροι, όπως οι ανείσπρακτες συντάξεις και οι καθυστερούμενες οφειλές, αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για τη βιωσιμότητα των Ταμείων.

Ο ΟΓΑ, θα έχει τις μικρότερες επιπτώσεις

«Ο ΟΓΑ, θα έχει τις μικρότερες επιπτώσεις από την αναδιάρθρωση γιατί έχει την πολυτέλεια να έχει θεσπίσει ήδη ενιαίους κανόνες ασφάλισης» υποστήριξε από την πλευρά του, ο Διοικητής του Οργανισμού Παναγιώτης Πέτρουλας και τόνισε, ότι ο ανορθολογισμός στη διάρθρωση και τη λειτουργία των ασφαλιστικών φορέων, υπήρξε διαχρονικά το μεγαλύτερο πρόβλημα του ασφαλιστικού συστήματος.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εργασίας από τις περικοπές που έγιναν έως και σήμερα έχουν εξοικονομηθεί από τις περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις,1,4 δις συνολικά για τα Ταμεία, από τα οποία τα 500 εκατ. ευρώ αφορούν το ΙΚΑ, 2,4 δισ. ευρώ από την κατάργηση των δώρων, και 817 ευρώ από την κατάργηση του ευνοϊκού πλαφόν στις εισφορές για τους υψηλόμισθους.

ika asfalisi idiotiki asfalisi koinoniki asfalisi asfalisinetgrt  cached asfalisi kalamatas greece insurance company facebook more results from facebookcom wwwvamvakasasfalisigr ika social security organisation insurance cached bebocom profile from idiotiki asfalisi more results from bebocom asfalisi eukola facebook social insurance ermis homepage cached ftini asfalisi facebook    cached gionaoros view attachment kinonikiasfalisi more results from groupsyahoocom next help privacy legal about our ads submit your site advertise with yahoo search
Στη συνάντηση συμμετείχαν ο γενικός γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Παναγιώτης Κοκκόρης, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών Γιώργος Μέργος, ο εκπρόσωπος του Σώματος Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ) Αθανάσιος Θανόπουλος, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης, οι διοικητές των έξι ταμείων κύριας ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ ΜΜΕ), ο διευθύνων σύμβουλος της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης) Χρήστος Χάλαρης, οι γενικοί διευθυντές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 'Αρτεμις Δεδούλη, Ματθούλα Τριανταφύλλου και ο Βασίλης Τσιτσιόλης, καθώς και η πρόεδρος της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής Ευφροσύνη Κουσκουνά.
Πηγή: Express.gr 29/01/13-14:51

IKA - Νέος Τρόπος Υποβολής των ΑΠΔ

Νέος Τρόπος Υποβολής των ΑΠΔ

IKA, ΙΚΑ, ΑΠΔ, APD, Ημερομηνίες, τριμηνες, Ασφαλιστικά
Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) η οποία υποβαλλόταν εκ μέρους των εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων κάθε τρεις μήνες, από 1-1-2013 θα υποβάλλεται σε μηνιαία βάση, όπως καθιερώθηκε με την από 4/12/12 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 237/Α΄/2013 παρ.10 άρθρου 15)

Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ)θα υποβάλλεται σε μηνιαία

Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) η οποία υποβαλλόταν εκ μέρους των εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων κάθε τρεις μήνες, από 1-1-2013 θα υποβάλλεται σε μηνιαία βάση, όπως καθιερώθηκε με την από 4/12/12 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 237/Α΄/2013 παρ.10 άρθρου 15).


Αναλυτικότερα, οι εργοδότες των παραπάνω επιχειρήσεων και ανεξάρτητα από τον αριθμό μητρώου της επιχείρησής τους (Α.Μ.Ε.), υποχρεούνται κάθε μήνα και οποιαδήποτε ημέρα του μήνα επιθυμούν, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου την Α.Π.Δ. που αφορά τον προηγούμενο μήνα απασχόλησης (π.χ. για την περίοδο απασχόλησης μηνός Ιουνίου θα υποβάλλεται η Α.Π.Δ. από την 1η έως την 31η του μηνός Ιουλίου).

Το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού θα υποβάλλουν παρομοίως τις ΑΠΔ σε μηνιαία βάση 

Το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού θα υποβάλλουν παρομοίως τις ΑΠΔ σε μηνιαία βάση με ηλεκτρονικό τρόπο, ωστόσο οι δηλώσεις τους θα αφορούν τον προ-προηγούμενο μήνα απασχόλησης. (π.χ. για την περίοδο απασχόλησης μηνός Ιουνίου θα υποβάλλεται η Α.Π.Δ. από την 1η έως την 31η του μηνός Αυγούστου.)

Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης των ΑΠΔ στο δικτυακό τόπο (website) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: www.ika.gr

Προκειμένου να παρασχεθεί ο απαιτούμενος χρόνος στους εργοδότες να προσαρμόσουν τα μηχανογραφικά τους συστήματα, η υποβολή των ΑΠΔ εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων για τη μισθολογική περίοδο του Ιανουαρίου 2013 θα πραγματοποιηθεί εντός του μηνός Μαρτίου 2013.

Αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων θα δοθούν με σχετική εγκύκλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.ika.gr, την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου.


ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

29/1/2013

ΚΦΑΣ - Άρθρο 8 Έγγραφα μεταφοράς και Στοιχεία Λοιπών ΣυναλλαγώνΚΦΑΣ - Άρθρο 8 Έγγραφα μεταφοράς και Στοιχεία Λοιπών Συναλλαγών


ΚΦΑΣ - Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

ΚΦΑΣ - Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών κωδικοποιημένος έως σήμερα μαζί με τις αιτιολογικές εκθέσεις.
Άρθρο 8 Έγγραφα μεταφοράς και Στοιχεία Λοιπών Συναλλαγών


28 Ιανουαρίου 2013

Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.)

Αριθμ. Πρωτ.: Γ99/1/15

Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Δ΄ τριμήνου 2012 και μηνός Δεκεμβρίου 2012 Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων αντίστοιχα

Αθήνα, 28/1/2013
Αριθμ. Πρωτ.: Γ99/1/15

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 – Αθήνα
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242-245-246
210 52 15 256-258
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr


ΠΡΟΣ:
Όλα τα Υποκαταστήματα &
Παραρτήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Ως ο συν/νος πίνακας διανομής
ΘΕΜΑ :
Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Δ΄ τριμήνου 2012 και μηνός Δεκεμβρίου 2012 Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων αντίστοιχα»

ΣΧΕΤ. : Γενικά Έγγραφα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ε40/29/19-1-12, Γ99/1/94/17-4-12,Γ99/1/101/14-5-12, Γ99/1/144/27-7-12 & Γ99/1/183/19-10-12.
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας και λόγω τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν κατά την υποβολή των Α.Π.Δ. Δ΄ τριμήνου 2012 μέσω διαδικτύου, Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Δεκεμβρίου 2012 Εργοδοτών Οικοδομοτεχνικών Έργων, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Προκειμένου να διευκολυνθούν όλοι οι Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου Α.Μ.Ε.) και Οικοδομοτεχνικών έργων να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους για την υποβολή των Α.Π.Δ. Δ΄ τριμήνου 2012 και μηνός Δεκεμβρίου 2012 αντίστοιχα, κρίνεται απαραίτητο να δοθεί παράταση προθεσμίας υποβολής των εν λόγω Α.Π.Δ. έως 5/2/2013 αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Στις περιπτώσεις που έχουν συνταχθεί καταλογιστικές πράξεις (ΠΕΠΕΕ) πρέπει, με ευθύνη των Διευθυντών ή των Προϊσταμένων των Υποκταστημάτων και Παραρτημάτων αντίστοιχα, να ακυρωθούν οίκοθεν.

Η καταβολή των εισφορών θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός των κατά νόμο προβλεπομένων προθεσμιών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Εκπρόθεσμη λήψη φορολογικών στοιχείων και τρόπος καταχώρησης τους, σε μηχανογραφικά βιβλία Α΄ και Β΄ κατηγορίας.

Εκπρόθεσμη λήψη φορολογικών στοιχείων και τρόπος καταχώρησης τους, σε μηχανογραφικά βιβλία Α΄ και Β΄ κατηγορίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 24-1-1994
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α.Πρωτ.: 1153402/1275/0015

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ και ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ/15)
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΘΕΜΑ: Εκπρόθεσμη λήψη φορολογικών στοιχείων και τρόπος καταχώρησης τους, σε μηχανογραφικά βιβλία Α΄ και Β΄ κατηγορίας.

Κύριοι,
Με το από 20-10-93 έγγραφό σας ζητάτε να σας δοθεί η δυνατότητα να καταχωρείτε στο αρχείο του Η/Υ με ημερομηνία 31/12 τα στοιχεία που λαβαίνετε μετά την 15η Ιανουαρίου και τα οποία αφορούν την προηγούμενη χρήση.
Επί του θέματος αυτού σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 περ. στ΄ του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/92) ορίζεται ότι το λογισμικό πρέπει να έχει την δυνατότητα να διαχωρίζει, να καταχωρεί και να εκτυπώνει τις οικονομικές πράξεις της νέας διαχειριστικής περιόδου παράλληλα με τις οικονομικές πράξεις και τις τακτοποιητικές πράξεις της διαχειριστικής περιόδου που έληξε (σύνταξη ισολογισμού).
Η υποχρέωση που τίθεται με την παραπάνω διάταξη πρέπει να καλύπτεται από τα προγράμματα για την τήρηση βιβλίων τρίτης κατηγορίας, χωρίς να τίθεται ανάλογη υποχρέωση για τα προγράμματα τήρησης βιβλίων Α΄ και Β΄ κατηγορίας, τα οποία φυσικό είναι ότι προαιρετικά μπορεί να καλύπτουν την τεχνική αυτή προδιαγραφή.
2. Ως εκ τούτου, επί μηχανογραφικής τήρησης βιβλίων Α΄ και Β΄ κατηγορίας, το λογισμικό της εταιρείας σας μπορεί προαιρετικά να καλύπτει την τεχνική προδιαγραφή που τίθεται με την παραπάνω διάταξη, η οποία επιτρέπει την ενημέρωση με ημερομηνία 31/12 με τα στοιχεία της προηγούμενης χρήσης, που λαβαίνονται μετά την 15η Ιανουαρίου.
3. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να εκτυπώνονται χωριστά οι οικονομικές πράξεις της προηγούμενης χρήσης, από τις τακτοποιητικές πράξεις και από τις οικονομικές πράξεις της νέας χρήσης. Δηλαδή οι πράξεις του μήνα Δεκεμβρίου της χρήσης που έληξε, πρέπει να εκτυπώνονται μέχρι την 31/1 και οι τακτοποιητικές πράξεις πρέπει να εκτυπώνονται τουλάχιστον μέχρι την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
4. Το έγγραφό μας με αριθμ. πρωτ. 1121599/888/5-10-93, με το οποίο σας γνωρίσαμε ότι η ενημέρωση του βιβλίου αγορών και εσόδων - εξόδων με τα στοιχεία της προηγούμενης χρήσης που λαβαίνονται μετά την 15η Ιανουαρίου γίνεται χειρόγραφα εξακολουθεί να ισχύει για τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες το πρόγραμμα δεν καλύπτει την δυνατότητα του άρθρου 23 παραγράφου 2 περιπτ. στ΄ της χωριστής, δηλαδή, καταχώρησης και εκτύπωσης των πράξεων της προηγούμενης χρήσης από τις τακτοποιητικές πράξεις της ίδιας χρήσης από τις τακτοποιητικές πράξεις της ίδιας χρήσης και τις πράξεις της νέας χρήσης.

27 Ιανουαρίου 2013

Πρωτόκολλα καταστροφής παγίων ή εμπορευμάτων

Πρωτόκολλα καταστροφής παγίων ή εμπορευμάτων

10981898/608/0015/11/10/2007

ΘΕΜΑ: Υποβολή ή μη γνωστοποίησης στη Δ.Ο.Υ. περί καταστροφής αγαθών ή παγίων επιτηδευματία.

Απαντώντας στο 23963/24.9.2007 έγγραφό σας σχετικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε
τα εξής:
1. Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ.
(π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι κάθε εγγραφή στα βιβλία που αφορά συναλλαγή ή άλλη πράξη
του υποχρέου πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του
Κώδικα αυτού ή σε δημόσια έγγραφα ή σε άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία.

2. Περαιτέρω στην παράγραφο 18.1 του άρθρου 18 της 3/1992 εγκυκλίου του Κ.Β.Σ.,
με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού, αναφέρεται ότι
οι εγγραφές στα βιβλία του Κώδικα αυτού πρέπει να στηρίζονται:
 α) σε στοιχεία πουπροβλέπονται από τις διατάξεις του, όπως π.χ. σε τιμολόγια πώλησης, αποδείξεις λιανικής πώλησης κ.λπ.,
β) σε δημόσια έγγραφα, δηλαδή σε έγγραφα τα οποία συντάσσονται κατά τους νόμιμους τύπους από δημόσιους υπαλλήλους ή λειτουργούς ή πρόσωπα που ασκούν δημόσια υπηρεσία ή λειτουργία και
γ) σε άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία, όπως π.χ. σε πρωτόκολλα καταστροφής, εκθέσεις που συντάσσονται σε λόγους ανώτερης βίας (π.χ. εκθέσεις πυροσβεστικής υπηρεσίας σε περίπτωση πυρκαγιάς) κ.λπ., τα οποία, ως αναφερόμενα σε πραγματικά γεγονότα, εξετάζονται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και σε περίπτωση αμφισβήτησης από τα διοικητικά δικαστήρια.
3. Με βάση όσα προαναφέρονται συνάγεται ότι τα πρωτόκολλα καταστροφής που
καταρτίζουν οι επιτηδευματίες στην περίπτωση καταστροφής αγαθών (εμπορευμάτων, α’ και
β’ υλών, παγίων κ.λπ.) συνιστούν νόμιμα δικαιολογητικά εγγραφής στα βιβλία του Κ.Β.Σ.

Επίσης συνάγεται ότι η ζημιά που προκύπτει από την καταστροφή των αγαθών, ως
πραγματικό γεγονός, υπάγεται στην ελεγκτική εξουσία του προϊσταμένου της αρμόδιας
Δ.Ο.Υ. και σε περίπτωση αμφισβήτησης των διοικητικών δικαστηρίων.

Τέλος και όσον αφορά τη διαδικασία κατάρτισης των εν λόγω πρωτοκόλλων, σας
γνωρίζουμε ότι οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. δεν ορίζουν κάτι σχετικό, ούτε προβλέπουν τη
συμμετοχή υπαλλήλου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. κατά την κατάρτισή τους ή την υποχρέωση
γνωστοποίησης της κατάρτισής τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ