Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 03 Φεβρουαρίου

8 Φεβρουαρίου 2013

ΣΔΟΕ - βρήκε εικονικά τιμολόγια ύψους 300 εκατ. ευρώ

ΣΔΟΕ - βρήκε εικονικά τιμολόγια ύψους 300 εκατ. ευρώ

Υπόθεση για την αποκάλυψη κυκλώματος εικονικών τιμολογίων τύπου «carousel», στην οποία εμπλέκονται πολλές μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών, διερευνά το ΣΔΟΕ στην Αττική.
Η υπόθεση, σύμφωνα με το ΣΔΟΕ, αφορά εικονικά τιμολόγια ύψους 300 εκατ. ευρώ, με τη ζημία του Δημοσίου από ΦΠΑ να αγγίζει τα 70 εκατ. ευρώ.
Ήδη έχουν προσέλθει και καταβάλει τον ΦΠΑ, μαζί με τα πρόστιμα, περισσότερες επιχειρήσεις και ένα μεγάλο μέρος έχει ζητήσει συμβιβασμό με το υπουργείο Οικονομικών.
Αφορμή για τον έλεγχο στάθηκε η ξαφνική εμπορική γιγάντωση της εκδότριας εταιρείας, της οποίας ο τζίρος μετεβλήθη από 300.000 ευρώ σε 300.000.000 ευρώ. Τα πρόστιμα ανέρχονται στο διπλάσιο των συναλλαγών.
Παράλληλα, στο πλαίσιο ελέγχων τους τον Ιανουάριο, τα κλιμάκια του Σώματος εντόπισαν 10 επιχειρήσεις στην Αττική, οι οποίες εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια ύψους 42.500.000 ευρώ, προκειμένου να καλύψουν ανύπαρκτες συναλλαγές, με αποτέλεσμα να απολέσει το δημόσιο έσοδα από ΦΠΑ ύψους 9.800.000 ευρώ.
Εικονικά τιμολόγια ύψους 27.000.000 ευρώ, έλαβαν επίσης 16 επιχειρήσεις προκειμένου να καλύψουν συναλλαγές για τις οποίες δεν κατείχαν νόμιμα φορολογικά και τελωνειακά έγγραφα.
Άλλη μια υπόθεση εικονικών αγορών αγροτικών προϊόντων (κρεμμύδια), ύψους 1.403.000 ευρώ από αγρότες της Θήβας ήρθε στο φως, στο μεταξύ, από το ΣΔΟΕ Ηπείρου. Ο εκδότης των εικονικών τιμολογίων ήταν οπωροπωλείο στην Πρέβεζα.
ημερησία

7 Φεβρουαρίου 2013

ΠΟΛ. 1152 Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1134/04 σχετικά με την απαλλαγή από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής

ΠΟΛ. 1152 Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1134/04 σχετικά με την απαλλαγή από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2007
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αρ.Πρωτ.: 1120102/839/0015
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΟΛ. 1152

Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15)
ΤΜΗΜΑ: Α΄

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της 1100938/845/0015/ΠΟΛ. 1134/14.12.2004 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6, της υποπερίπτωσης για΄ της περίπτωσης γ΄ και της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 38 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992 - Φ.Ε.Κ. Α΄ 84).
2. Την 1100938/845/0015/ ΠΟΛ. 1134/14.12.2004 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 1936/28.12.2004) περί απαλλαγής ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής την 31.12.2004 και στο εξής.
3. Την 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1948/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
4. Ότι τα καθαρά κέρδη των ατομικών επιχειρήσεων και των προσώπων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994 - Φ.Ε.Κ. 151 Α΄) που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας και ασχολούνται με την εκτέλεση δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων προσδιορίζονται με λογιστικό τρόπο για τα εν λόγω έργα που αναλαμβάνουν από 1/1/2007 και μετά.
5. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Η 1100938/845/0015/ ΠΟΛ. 1134/14.12.2004 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 1936/28.12.2004) περί απαλλαγής ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής την 31.12.2004 και στο εξής τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Η περίπτωση 21 της παραγράφου Α καταργείται.
β) Η παράγραφος Γ αναριθμείται σε παράγραφο Δ και προστίθεται νέα παράγραφος Γ ως εξής:

«Γ. Ο επιτηδευματίας που ασχολείται με την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών και τηρεί βιβλία Β΄ κατηγορίας απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίου απογραφών και την κατάρτιση απογραφής εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων για τη δραστηριότητα αυτή. Στη περίπτωση που πουλάει και άλλα αγαθά, για την υποχρέωση τήρησης ή μη βιβλίου απογραφών και την κατάρτιση απογραφής γι΄ αυτά κρίνεται αυτοτελώς με βάση τα ακαθάριστα έσοδά του από την πώληση αυτών.»
2. Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 31 Δεκεμβρίου 2007, να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΠΟΛ: 1137 Ποιοι απαλλάσονται απογραφής (Β΄κατηγορία βιβλία)

Ποιοι απαλλάσονται απογραφής (Β΄κατηγορία βιβλία)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2003
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αρ.Πρωτ.: 1114801/1370/0015
ΓΕΝΙΚΗ Δ/NΣH ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΟΛ: 1137

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής την 31.12.2003.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του Π.Δ. 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» (ΦΕΚ Α΄84), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Ν. 2753/1999 (ΦΕΚ Α΄ 249).
2. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης για΄ της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ Α΄ 84), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 34 του άρθρου 43 του Ν. 2214/1994 (ΦΕΚ Α΄ 75).
3. Τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992(ΦΕΚ Α΄ 84).
4. Την 1100383/1330/A0006/31.10.2001 (Φ.Ε.Κ. 1485 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση των αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
5. Ότι υπάρχουν κατηγορίες επιτηδευματιών, που είτε αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα για τη σύνταξη απογραφής λόγω του μικρού μεγέθους, του αντικειμένου των εργασιών τους ή του μεγάλου αριθμού των ειδών που εμπορεύονται, είτε επειδή δεν διαθέτουν αξιόλογα αποθέματα αγαθών στο τέλος της χρήσης και η απογραφή τους δεν παρουσιάζει ουσιαστικό φορολογικό ενδιαφέρον.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνησε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Α. Οι επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του ΚΒΣ έχουν δε ως κύριο αντικείμενο των εργασιών τους (άνω του 50% του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων) μία από τις πιο κάτω δραστηριότητες, απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίου απογραφών και την κατάρτιση απογραφής εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων (αποθεμάτων) μόνο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2003:

1. Εκμετάλλευση λατομείου (απλή εξόρυξη αργών λίθων - επεξεργασία λατομικών προϊόντων).
2. Κατασκευή ή εμπορία σφραγίδων, επιγραφών, σημάτων.
3. Εκμετάλλευση τυπογραφείου γενικά.
4. Φωτογραφείο και εργαστήριο εμφανίσεως Φιλμ - Εκτυπώσεις φωτογραφιών γενικά­
5. Επιχειρήσεις εκδόσεως εφημερίδων και περιοδικών.
6. Βιβλιοδετείο.
7. Εργαστήριο φωτοτυπιών και πολυγραφήσεων.­
8. Αρτοποιείο, πρατήριο άρτου, ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, εργαστήριο ζαχαροπλαστικής (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
9. Γαλακτοζαχαροπλαστείο και γαλακτοπώλης γενικά (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
10. Εμπορία ειδών διατροφής (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
11. Εμπορία νωπών και κατεψυγμένων ιχθύων (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
12. Οπωρολαχανοπώλης (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
13. Ελαιοτριβείο.
14. Αλευρόμυλος.
15. Εμπορία ρακών ή απορριμμάτων.
16. Εμπορία ψιλικών (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
17. Πρακτορείο εφημερίδων και περιοδικών γενικά.
18. Ανθοπωλείο.
19. Ο Επιτηδευματίας που διατηρεί Εστιατόριο, Ζαχαροπλαστείο, Κέντρο Διασκέδασης, Μπάρ, Καφετέρια, κυλικείο. αναψυκτήριο και λοιπά συναφή.
20. Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
21. Ο Επιτηδευματίας που ασχολείται με την κατασκευή ιδιωτικών ή δημόσιων τεχνικών έργων (τεχνικές επιχειρήσεις).
22. Εμπορία ειδών βιβλιοπωλείου (πώληση χονδρική - λιανική).
23. Εμπορία ειδών Χαρτοπωλείου (φάκελοι, γραφική ύλη, κ.λ.π.) ειδών σχεδιάσεως και συναφών οργάνων (πώληση χονδρική - λιανική).
24. Επιχειρήσεις εκδόσεως βιβλίων γενικά.
25. Ο Επιτηδευματίας που ενεργεί επεξεργασία για λογαριασμό τρίτων (φασόν).
26. Ο Επιτηδευματίας που πωλεί αγαθά για λογαριασμό τρίτων.
27. Εργαστήρια τυροπιτών και συναφών ειδών (πώληση χονδρική - λιανική).
28. Φαρμακείο.
29. Ο Επιτηδευματίας που πωλεί ηλεκτρονικά ανταλλακτικά και εξαρτήματα (χονδρική - λιανική).
30. Υλικά ραπτικής και υποδηματοποιίας (χονδρική - λιανική).
31. Έμπορος σιδηρικών εργαλείων χειρός και ειδών κιγκαλερίας (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
32. Είδη υγιεινής διατροφής (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
33. Παλαιοσίδερα, σίδηρος και παλαιά μέταλλα (σκράπ).
34. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων και λοιπών αυτοκινούμενων μηχανημάτων (που αγοράζονται με το Βάρος). Σε περίπτωση σύνταξης απογραφής των ειδών αυτών, αυτή μπορεί να διενεργείται με το βάρος και όχι κατ΄ είδος.
35. Εμπορία Ψιλικών και Ζαχαρωδών προϊόντων (πώληση χονδρική - λιανική).
36. Εμπορία παλαιών γραμματοσήμων και συναφών.
37. Έμπορος ψιλικών - κλωστικών ραφής και πλεξίματος, νημάτων, εργοχείρων, κεντημάτων και συναφών ειδών (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
38. Αγρότες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις
39. Παλαιοπώλης (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
40. Έμπορος μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υφασμάτων λαϊκής κατανάλωσης (που αγοράζονται ή πωλούνται με το βάρος).
41. Έμπορος ψευδοκοσμημάτων γενικά (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
42. Έμπορος αγαθών που προέρχονται από πλειστηριασμούς.
43. Πρατηριούχος καπνοβιομηχανικών προϊόντων.
44. Έμπορος ωδικών πτηνών, μικρών ζώων, τροφών και εξαρτημάτων αυτών, διακοσμητικών ψαριών, πτηνών, ζώων και συναφών (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
45. Έμπορος ψευδοκοσμημάτων γενικώς (πώληση χονδρική ή κυρίως χονδρική).
46. Έμπορος χρωμάτων βερνικιών στόκων και λοιπών συναφών (λιανικώς ή κυρίως λιανικώς).
47. Κτηνιατρικά φαρμακεία.
48. Πώληση τηλεκαρτών.
49. Πώληση Καρτών κινητής τηλεφωνίας.

Β. Ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων που τηρεί βιβλία Β΄ κατηγορίας και εμπορεύεται παράλληλα με το πετρέλαιο, λιπαντικά, τσιγάρα και άλλα είδη (αξεσουάρ, μικροανταλλακτικά, αναψυκτικά και λοιπά, συναφή είδη) για την υποχρέωση σύνταξης απογραφής των λοιπών εμπορευομένων ειδών (πλην πετρελαίου, λιπαντικών και τσιγάρων) της 31.12.2003, κρίνεται αυτοτελώς με βάση τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αυτών. Για την υποχρέωση σύνταξης απογραφής για το πετρέλαιο, τα λιπαντικά και τα τσιγάρα κρίνεται με βάση τα συνολικά ακαθάριστα έσοδά του από την πώληση όλων των αγαθών που εμπορεύεται κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του Κώδικα.
Γ. Η απογραφή των εμπορεύσιμων αγαθών των επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας μπορεί να καταχωρείται χειρόγραφα ή μηχανογραφικά, σε χωριστές σελίδες της μηνιαίας κατάστασης του βιβλίου εσόδων - εξόδων ή των θεωρημένων και μη χρησιμοποιημένων μηχανογραφικών εντύπων του βιβλίου εσόδων - εξόδων ή σε ιδιαίτερες σελίδες του χειρόγραφα τηρούμενου βιβλίου.
Η απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΟΛ.1134 Ποιοι απαλλάσονται απογραφής (Β΄κατηγορία βιβλία)

ΠΟΛ.1134 Ποιοι απαλλάσονται απογραφής (Β΄κατηγορία βιβλία)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 14 Δεκεμβρίου 2004
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αρ.Πρωτ.: 1100938/845/0015
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΟΛ.1134

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών Επιτηδευματιών. της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής την 31.12.2004 και στο εξής.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του Π.Δ. 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» (ΦΕΚ Α΄ 84), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Ν. 2753/1999 (ΦΕΚ Α΄ 249).
2. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης για΄ της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ Α΄ 84), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 34 του άρθρου 43 του Ν. 2214/1994 (ΦΕΚ Α΄ 75),
3. Τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992. (ΦΕΚ Α΄ 84).
4. Την 14650/Δ10Ε85/17-3-2004 (ΦΕΚ 519/Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
5. Ότι υπάρχουν κατηγορίες επιτηδευμαυτιών, που είτε αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα για τη σύνταξη απογραφής λόγω του μικρού μεγέθους, του αντικειμένου των εργασιών τους ή του μεγάλου αριθμού των ειδών που εμπορεύονται, είτε επειδή δεν διαθέτουν αξιόλογα αποθέματα αγαθών στο τέλος της χρήσης και η απογραφή τους δεν παρουσιάζει ουσιαστικό φορολογικό ενδιαφέρον.
6. Το γεγονός ότι από ης διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε:

Α. Οι επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του ΚΒ.Σ. έχουν δε ως κύριο αντικείμενο των εργασιών τους (άνω του 50% του συνόλου των ακαθάριστων Εσόδων) μία από τις πιο κάτω δραστηριότητες, απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίου απογραφών και την κατάρτιση απογραφής εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων (αποθεμάτων) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2004 και στο εξής:

1. Εκμετάλλευση λατομείου (απλή εξόρυξη αργών λίθων - επεξεργασία λατομικών προϊόντων).

2. Κατασκευή ή εμπορία σφραγίδων, επιγραφών, σημάτων.

3. Εκμετάλλευση τυπογραφείου γενικά.

4. Φωτογραφείο και εργαστήριο εμφανίσεως Φίλμς - Εκτυπώσεις φωτογραφιών γενικό.

5. Επιχειρήσεις εκδόσεως εφημερίδων και περιοδικών.

6. Βιβλιοδετείο.

7. Εργαστήριο φωτοτυπιών και πολυγραφήσεων.

8. Αρτοποιείο, πρατήριο άρτου, ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, εργαστήριο ζαχαροπλαστικής (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).

9. Γαλακτοζαχαροπλαστείο και γαλακτoπώλης γενικά (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).

10. Εμπορία Ειδών διατροφής (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).

11. Εμπορία νωπών και κατεψυγμένων ιχθύων (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).

12. Οπωρολαχανοπώλης (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).

13. Ελαιοτριβείο.

14. Αλευρόμυλος,

15. Εμπορία ρακών ή απορριμμάτων.

16. Εμπορία ψιλικών (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).

17. Πρακτορείο εφημερίδων και περιοδικών γενικά.

18. Ανθοπωλείο.

19. Ο Επιτηδευματίας που διατηρεί Εστιατόριο. Ζαχαροπλαστείο, Κέντρο Διασκέδασης, Μπάρ, Καφετέρια, κυλικείο, αναψυκτήριο και λoιπά συναφή.

20. Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

21. Ο Επιτηδευματίας που ασχολείται με την κατασκευή ιδιωτικών ή δημόσιων τεχνικών έργων (τεχνικές επιχειρήσεις).

22. Εμπορία Ειδών βιβλιοπωλείού (πώληση χονδρική - λιανική),

23. Εμπορία ειδών Χαρτοπωλείου (φάκελοι, γραφική ύλη. κ.λ.π.) ειδών σχεδιάσεως και συναφών οργάνων (πώληση χονδρική - λιανική).

24. Επιχειρήσεις εκδόσεως βιβλίων γενικά.

25. Ο Επιτηδευματίας που ενεργεί επεξεργασία για λογαριασμό τρίτων (φασόν).

26. Ο Επιτηδευματίας που πωλεί αγαθά για λογαριασμό τρίτων.

27. Φαρμακείο.

28. Εργαστήρια τυροπιττών και συναφών ειδών (πώληση χονδρική - λιανική). Φαρμακείο.

29. Ο Επιτηδευματίας που πωλεί ηλεκτρονικά ανταλλακτικά και εξαρτήματα (χονδρική - λιανική).

30. Υλικά ραπτικής και υποδηματοτοιϊας (χονδρική - λιανική).

31. Έμπορος σιδηρικών εργαλείων χειρός και ειδών κιγκαλερίας (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).

32. Είδη υγιεινής διατροφής (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική)

33. Παλσιοσίδερα, σίδηρος και παλαιά μέταλλα (σκράπ).

34. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων και λοιπών αυτοκινούμενων μηχανημάτων (που αγοράζονται με το Βάρος). Σε περίπτωση σύνταξης απογραφής των Ειδών αυτών, αυτή μπορεί να διενεργείται με το βάρος και όχι κατ΄ είδος.

35. Εμπορία Ψιλικών και Ζαχαρωδών προϊόντων (πώληση χονδρική - λιανική).

36. Εμπορία παλαιών γραμματοσήμων και συναφών.

37. Έμπορος ψιλικών - κλωστικών ραφής και πλεξίματος, νημάτων, εργοχείρων, κεντημάτων και συναφών ειδών (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).

38. Αγρότες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

39. Παλαιοπώλης (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).

40. Έμπορος μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υφασμάτων λαϊκής κατανάλωσης (που αγοράζονται ή πωλούνται με το βάρος).

41. Έμπορος ψευδοκοσμημάτων γενικά (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).

42. Έμπορος αγαθών που προέρχονται από πλειστηριασμούς.

43. Πρατηριούχος καπνοβιομηχανικών προϊόντων.

44. Έμπορος ωδικών πτηνών, μικρών ζώων, τροφών και εξαρτημάτων αυτών, διακοσμητικών ψαριών, πτηνών, ζώων και συναφών (πώληση λιανική, ή κυρίως λιανική).

45. Έμπορος ψευδοκοσμημάτων γενικώς (πώληση χονδρική ή κυρίως χονδρική).

46. Έμπορος χρωμάτων βερνικιών ατόκων και λοιπών συναφών (λιανικώς ή κυρίως λιανικώς).

47. Κτηνιατρικά φαρμακεία.

48. Πώληση Τηλεκαρτών.

49. Πώληση Καρτών κινητής τηλεφωνίας.

50. Κρεοπώλες (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).

Β. Ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων που τηρεί βιβλία Β΄ κατηγορίας και εμπορεύεται παράλληλα με το πετρέλαιο, λιπαντικά, τσιγάρα και άλλα είδη (αξεσουάρ, μικροανταλλακτικά, αναψυκτικά και λοιπά, συναφή είδη) για την υποχρέωση σύνταξης απογραφής των λοιπών εμπoρευομένων ειδών (πλην πετρελαίου, λιπαντικών και τσιγάρων) της 31.12.2004 και εφεξής, κρίνεται αυτοτελώς με βάση τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αυτών. Για την υποχρέωση σύνταξης απογραφής για το πετρέλαιο, τα λιπαντικά και τα τσιγάρα κρίνεται με βάση Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδά του από την πώληση όλων των αγαθών που εμπoρεύεται κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του Κώδικα.

Γ. Η απογραφή των εμπορεύσιμων αγαθών των επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας μπορεί να καταχωρείται χειρόγραφα ή μηχανογραφικά, σε χωριστές σελίδες της μηνιαίος κατάστασης του βιβλίου εσόδων - εξόδων ή των θεωρημένων και μη χρησιμοποιημένων μηχανογραφικών εντύπων του βιβλίου εσόδων - εξόδων ή σε ιδιαίτερες σελίδες του χειρόγραφα τηρούμενου βιβλίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ OIKONΟM1AΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
ΑΔΑΜ PEΓΚΟΥΖΑΣ

Ποιες δηλώσεις φόρου εισοδήματος υποβάλλονται υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ.;

Ποιες δηλώσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ.; 

Ποιες δηλώσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ.;  

Υποβάλλονται υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ. οι αρχικές δηλώσεις των υποκείμενων στο φόρο , σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν.2238 που:
1. Προέρχονται από μετατροπή ή μετασχηματισμό ή συγχώνευση ή απορρόφηση στο έτος της διαχειριστικής περιόδου
2. Τελούν υπό εκκαθάριση
3. Κάνουν χρήση υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου ή επιμηκύνουν ή συντομεύουν τη διαχειριστική τους περίοδο
4. Είναι κοινωνίες αστικού δικαίου που εκμεταλλεύονται μέχρι 2 φορτηγά ή επιβατικά Δ.Χ. (άρθρο 64 παρ. 7 του Κ.Φ.Ε.)
5. Είναι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (εκτός της παραπάνω περίπτωσης 4) που εκμεταλλεύονται ένα μόνο αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης (άρθρο 64 παρ. 7 του Κ.Φ.Ε.)
6. Είναι συνιδιοκτησίες που συνεκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι και δέκα (10) κόρους ολικής χωρητικότητας στις οποίες συμμετέχουν αποκλειστικά επαγγελματίες αλιείς (άρθρο 64 παρ. 7 του Κ.Φ.Ε.)
7. Είναι τεχνικές εταιρείες και προσδιορίζουν τεκμαρτά κέρδη (κωδικός 100 της δήλωσης Ε5)
8. Έχουν κάνει διακοπή εργασιών
9. Υποβάλλονται με επιφύλαξη
10. Είναι εταιρείες εκτελωνιστών στις οποίες συμμετέχουν περισσότερα των 3 μελών
11. Ζητείται συμψηφισμός του χρεωστικού υπολοίπου, εν όλω ή εν μέρει, με απαιτήσεις κατά του δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3943/2011.

12. Κάνει χρήση του μειωμένου συντελεστή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 118 του Κ.Φ.Ε. και συμπεριλαμβάνονται κέρδη από υποκαταστήματα που δεν υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου αυτού.

ΠΔ186/1992 - Άρθρο 6 Bιβλίο απογραφών σε β΄κατηγορίας βιβλία

ΠΔ186/1992 - Άρθρο 6 Bιβλίο απογραφών σε β΄κατηγορίας βιβλία

ΠΔ186/1992 - Άρθρο 6 Bιβλίο απογραφών σε β΄κατηγορίας βιβλία

Προθεσμία καταγραφής απογραφής κατά ποσότητα και αξία

6. Ο επιτηδευματίας της δεύτερης κατηγορίας τηρεί και βιβλίο απογραφών εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 28 του παρόντος Κώδικα, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του από πώληση αγαθών υπερβαίνουν το 10% (δέκα τοις εκατό) του γενικού ορίου τήρησης βιβλίων Γ΄ κατηγορίας όπως αυτό ορίζεται από το άρθρο 4 του Κώδικα αυτού.
Στο βιβλίο απογραφών η καταγραφή της απογραφής γίνεται κατά ποσότητα και αξία μέχρι την 20η Φεβρουαρίου εκάστου έτους και όχι αργότερα από την ημερομηνία υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. ή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

ΠΟΛ1193/2011 Υποβολή από τους μηχανικούς καταστάσεων έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει.

ΠΟΛ1193/2011 Υποβολή από τους μηχανικούς καταστάσεων έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει.


καταστασεις, μηχανικους, ΠΟΛ, 1193,

ΠΟΛ1193/2011 Υποβολή από τους μηχανικούς καταστάσεων έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 2289
13 Οκτωβρίου 2011

Αρ.Πρωτ.: 1193

Υποβολή από τους μηχανικούς καταστάσεων έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 20 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α 66/2011), καθώς και τις διατάξεις της περίπτωσης θ΄της παραγράφου 8 του άρθρου 20 του Ν.3943/2011, για την έναρξη ισχύος αυτών.
2. Τις διατάξεις της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 20 του Ν. 3943/2011.
3. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ350/8.7.2011 (ΦΕΚ 1603 Β΄), με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Παντελή Οικονόμου.
4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Οι μηχανικοί ελεύθεροι επαγγελματίες, υποβάλλουν μέχρι την 20η ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους, καταστάσεις με τις έγγραφες συμφωνίες που έχουν συνάψει με τους αντισυμβαλλομένους τους μέσα στην προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, υπό μορφή ΠΙΝΑΚΑ υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

2. Ειδικότερα, κατά την πρώτη εφαρμογή, οι μηχανικοί ελεύθεροι επαγγελματίες θα συμπεριλάβουν στις καταστάσεις που θα υποβάλλουν μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2012, μόνο τις έγγραφες συμφωνίες που έχουν συνάψει με τους αντισυμβαλλομένους τους από 1.7.2011 μέχρι και 31.12.2011.

3. Οι καταστάσεις υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

11 μέτρα για τους αγρότες

11 μέτρα για τους αγρότες

11 μέτρα για την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος και τη μείωση του κόστους παραγωγής ανακοίνωσε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών που στηρίζουν την κυβέρνηση.
Αυτά είναι:
1. Εντός Φεβρουαρίου καταβάλλεται η συνδεδεμένη ενίσχυση ύψους 200 εκατ. ευρώ στους βαμβακοπαραγωγούς ? και σε όσους επλήγησαν από το πράσινο σκουλήκι.
2. Ξεκίνησε η επιδότηση με 30 εκατ. ευρώ του κόστους ζωοτροφών για τους κτηνοτρόφους.
3. Για την πληρωμή των ροδακινοπαραγωγών της Ημαθίας εγκρίθηκαν τα δάνεια στις κονσερβοποιίες από την Τράπεζα Πειραιώς-ΑΤΕ. Η καταβολή των χρημάτων θα γίνει κατευθείαν στους λογαριασμούς των ροδακινοπαραγωγών.
4. Για την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες, από τους ελέγχους προέκυψε αδιάθετο ποσό κι έτσι θα είναι μικρότερες οι απώλειες από τη μείωση στο 6%.
5. Παρατείνεται το πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης των αγροτών κατά δύο έτη, προκειμένου να μη μείνουν χωρίς σύνταξη όσοι με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα έβγαιναν σε σύνταξη γήρατος στα 65 ενώ το όριο συνταξιοδότησης αυξήθηκε στα 67.
6. Για την υποθηκευμένη γη από δάνεια αγροτών στην ΑΤΕ προωθείται σχέδιο νόμου που ρυθμίζει ληξιπρόθεσμα δάνεια με μείωση του ποσοστού υποθήκης.
7. Μέσα στον Φεβρουάριο επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης του πετρελαίου συνολικού ύψους 80 εκατ. ευρώ.
8. Μειώνεται η τιμή του αγροτικού ρεύματος με την καθιέρωση από την 1η Ιουλίου ειδικού αγροτικού νυχτερινού τιμολογίου.
9. Για τις κλοπές μετασχηματιστών της ΔΕΗ έχει επιληφθεί το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
10. Ενισχύεται η ρευστότητα των αγροτών καθώς ολοκληρώνεται η σύσταση του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας. Θα έχει κεφάλαια 300 εκατ. ευρώ.
11. Απλοποιούνται οι διαδικασίες νομιμοποίησης σταβλικών εγκαταστάσεων με τροπολογία του ΥΠΕΚΑ και ρύθμιση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.http://www.imerisia.gr

6 Φεβρουαρίου 2013

Διευκρινίσεις από το Υπ.Οικ. σχετικά με την απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων του Κ.Φ.Α.Σ. και τις αλλαγές που επήλθαν με την ψήφιση του νέου φορολογικού νόμου

Διευκρινίσεις από το Υπ.Οικ. σχετικά με την απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων του Κ.Φ.Α.Σ. και τις αλλαγές που επήλθαν με την ψήφιση του νέου φορολογικού νόμου

Αθήνα 4/2/2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ. 1018

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
I. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄-Β΄-Γ΄
2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14η)
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄ -Β
3. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (12η)
ΤΜΗΜΑ Α΄
II. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση και παροχή διευκρινίσεων επί των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του 4110/2013 (ΦΕΚ Α΄17) «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις».


Με την πιο πάνω διάταξη τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν.4093/2012), αναφορικά με την απαλλαγή των υπόχρεων του Κ.Φ.Α.Σ. από την τήρηση βιβλίων. Επί των νέων διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του κώδικα αυτού, όπως ισχύουν μετά από την νέα κοινοποιούμενη διάταξη, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Α. Απαλλασσόμενοι από την τήρηση βιβλίων

Από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων λιανικής απαλλάσσεται το φυσικό πρόσωπο υπόχρεο εφαρμογής του Κ.Φ.Α.Σ., το οποίο κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησε συνολικά ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών μέχρι πέντε (5.000) χιλιάδες ευρώ.

Εξαιρούνται της εν λόγω απαλλαγής και τηρούν τουλάχιστον απλογραφικά βιβλία, τα πιο κάτω πρόσωπα ακόμη και εάν τα έσοδά τους είναι μέχρι 5.000 ευρώ.

α) ο ασκών ελευθέριο επάγγελμα,

β) αυτός που πραγματοποιεί ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό άνω του 60% από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε άλλο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, σε πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.,

γ) αυτός που εξάγει τα αγαθά του ανεξάρτητο ς ποσοστού,

δ) τα πρόσωπα της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. (εκμεταλλευτής χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρου αισθητικής, γυμναστηρίου, χώρου στάθμευσης, γιατροί και οδοντίατροι όλων των ειδικοτήτων),


ε) το φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες από δική του επαγγελματική εγκατάσταση,


στ) το φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων επιτηδευματιών ή μη.

Σημειώνεται ότι διευκρινίσεις για τα πρόσωπα που αφορά η εξαίρεση των πιο πάνω περιπτώσεων ε΄ και στ΄ έχουν δοθεί με ην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της ΠΟΛ. 1091/14.6.2010 .

Β. Νέα πρόσωπα μη απαλλασσόμενα

Με τις νέες ισχύουσες διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ. δεν απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων, σε σχέση με τις αντίστοιχες προϊσχύουσες διατάξεις:

α) Ο υπόχρεος που παρέχει υπηρεσίες και/ή πωλεί αγαθά με ακαθάριστα έσοδα από 5.000 έως 10.000 ευρώ.

β) Ο υπόχρεος που αναφέρεται στις πιο πάνω περιπτώσεις ε"" και στ"".

Γενικές επισημάνσεις και δυνατότητες για τους υπόχρεους των παραπάνω περιπτώσεων α) και β).
Δεδομένου ότι η ψήφιση των κοινοποιούμενων διατάξεων πραγματοποιήθηκε σε χρόνο μεταγενέστερο της έναρξης εφαρμογής τους, παρέχεται η δυνατότητα τακτοποίησης των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, ως ακολούθως.

Δήλωση μεταβολής

Η δήλωση μεταβολής από τους πιο πάνω υπόχρεους μπορεί να υποβληθεί μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2013 χωρίς την επιβολή προστίμου της παρ. 1 του άρθρου 4 του N. 2523/1997 όπως ισχύει. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από τους υπόχρεους, οι οποίοι με βάση τις διατάξεις του ΚΦΑΣ (πριν την εν λόγω τροποποίησή τους), έχουν ήδη υποβάλλει δήλωση μεταβολής για απαλλαγή καθώς και από τους υπόχρεους, οι οποίοι ήταν απαλλασσόμενοι από την τήρηση βιβλίων το 2012 και με τις νέες διατάξεις παύουν να είναι απαλλασσόμενοι (υπόχρεοι που πωλούν αγαθά με ακαθάριστα έσοδα από 5.000 έως 10.000 ευρώ).
Επισημαίνεται ότι δεν υποβάλλουν δήλωση μεταβολής οι πιο πάνω νέοι υπόχρεοι τήρησης βιβλίων, οι οποίοι το 2012 τηρούσαν βιβλία και με τις νέες διατάξεις εξακολουθούν να έχουν την υποχρέωση αυτή, εκτός της περίπτωσης που έχει ήδη υποβληθεί σχετική δήλωση μεταβολής για απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων.

Έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών

Οι ανωτέρω υπόχρεοι εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κ.Φ.Α.Σ. και του N. 1809/1988, για τις υπηρεσίες που παρέχουν και τα αγαθά που πωλούν, το αργότερο από 16.2.2013, θεωρούν δε το Βιβλιάριο Συντήρησης Επισκευών (Β.Σ.Ε.) και υποβάλλουν τη δήλωση της Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής στις περιπτώσεις που υπάρχει σχετική υποχρέωση έως 28.2.2013.

Τρόπος προσδιορισμού των εσόδων για τη λιανική πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών από 1.1.2013 έως 15.2.2013.

Τα έσοδα λιανικής για το διάστημα αυτή, θα προσδιοριστούν αναλογικά με βάση τα έσοδα λιανικής του διαστήματος από 16.2.2013 έως 31.3.2013, (ξεχωριστά νια την λιανική πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών) πολλαπλασιαζόμενα επί δύο (2) και θα καταχωρηθούν στα απλογραφικά βιβλία, με βάση λογιστικό σημείωμα υπολογισμού τους, ανεξάρτητα εάν είχαν εκδοθεί ή όχι στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών για το διάστημα 1.1.2013 έως 15.1.2013. Επισημαίνεται ότι οφείλεται ΦΠΑ για το σύνολο των λιανικών πωλήσεων του πρώτου τριμήνου του 2013, όπως αυτά προσδιορίζονται ανωτέρω.
Όσον αφορά χονδρικές πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι 15.2.2013 χωρίς επιβολή ΦΠΑ, δεν αναζητείται ο αναλογών Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, καθώς για τις πράξεις αυτές δεν είναι δυνατή η έκπτωση του φόρου από το λήπτη. Επισημαίνεται ότι τα φορολογικά στοιχεία για τις πράξεις αυτές καταχωρούνται στα τηρούμενα βιβλία.

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

IKA - Προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

IKA - Προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

IKA, ΙΚΑ, εισφορές, ασφαλιστρων, ενημερότητα ασφαλιστική, προθεσμιες,

IKA - Προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013

Δελτίο Τύπου

Προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνεται ότι μετά από σχετικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, και εν αναμονή επικείμενης νομοθετικής μεταρρύθμισης στο σύστημα είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικών περιόδων από 1/1/2013 και εφεξής θα πραγματοποιηθούν με βάση τις προθεσμίες του προϊσχύοντος νομικού πλαισίου κατά τα γνωστά μέχρι νεωτέρας οδηγίας.


ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

5 Φεβρουαρίου 2013

Στα δίχτυα του ΣΔΟΕ 1.300 γιατροί και ερευνητές


Στα δίχτυα του ΣΔΟΕ 1.300 γιατροί και ερευνητές

αμοιβη, γιατροι, ΣΔΟΕ, φοροδιαφυγη,

Στα δίχτυα του ΣΔΟΕ 1.300 γιατροί και ερευνητές

Οι υπόχρεοι θα κληθούν να υποβάλουν συμπληρωματικές δηλώσεις για τα έτη στα οποία εισέπραξαν τις συγκεκριμένες αμοιβές.

Αμοιβές συνολικού ύψους 6,87 εκατ. «ξέχασαν» να δηλώσουν στην εφορία 1.300 ερευνητές και γιατροί. Εντοπίστηκαν ύστερα από έρευνα του ΣΔΟΕ και καλούνται, τώρα, να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις και να πληρώσουν τους πρόσθετους φόρους και τις προσαυξήσεις. Τ

ο ΣΔΟΕ εντόπισε επίσης 502 πρατηριούχους και λοιπούς διακινητές πετρελαίου θέρμανσης, οι οποίοι δεν είχαν δηλώσει στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» τις πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης που είχαν πραγματοποιήσει από τα μέσα Οκτωβρίου 2012 και μετά. Εξάλλου, σε αποθήκη στη Θεσσαλονίκη βρέθηκαν από το ΣΔΟΕ χιλιάδες προϊόντα-μαϊμού. Ειδικότερα όπως ανακοινώθηκε από το ΣΔΟΕ: Στο πλαίσιο των δράσεων για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι σε 1.267 πρόσωπα, τα οποία ελάμβαναν αμοιβές από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Ερευνών (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από τον έλεγχο του ΣΔΟΕ προέκυψε ότι 312 δικαιούχοι αμοιβών από τον ΕΛΚΕ δεν δήλωσαν εισπραχθέντα ποσά αμοιβών συνολικού ύψους 2.586.452 ευρώ.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε 1.678 περιπτώσεις καταβολής αμοιβών σε ιατρούς από φαρμακευτικές εταιρείες για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι σε 698 περιπτώσεις δεν δηλώθηκαν αμοιβές ύψους 4.283.290 ευρώ.
http://www.imerisia.gr

ΠΟΛ. 1015 Παράταση προθεσμίας καταβολής της δεύτερης και τρίτης δόσης του ΦΑΠ έτους 2010.

ΠΟΛ. 1015 Παράταση προθεσμίας καταβολής της δεύτερης και τρίτης δόσης του ΦΑΠ έτους 2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ. 1015

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.
2. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ 30ή

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας καταβολής της δεύτερης και τρίτης δόσης του ΦΑΠ έτους 2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1284/1982 (ΦΕΚ 114 Α΄).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 34 , 38 , 40 και 44 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 9 Α΄), όπως ισχύουν.
3. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1227/27-12-2012 (ΦΕΚ 3573 Β΄), με την οποία παρατάθηκε η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων έτους 2010 μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2013.
4. Την Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών YΠΟΙΚ 07927/2012 ΕΞ (ΦΕΚ 2574 Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
5. Τις δυσχέρειες που δημιουργήθηκαν στους φορολογουμένους για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων λόγω της καθυστέρησης αποστολής των εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου ακίνητης περιουσίας έτους 2010.
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Προθεσμία καταβολής της δεύτερης δόσης του ΦΑΠ φυσικών προσώπων έτους 2010 ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2013 και της τρίτης δόσης η 29η Μαρτίου 2013, αντίστοιχα. Για την καταβολή των ποσών αυτών αποστέλλεται ατομική ειδοποίηση από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

2. Η παραπάνω απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ακριβές Αντίγραφο
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

H μετατροπή ομόρρυθμης ή EE σε ΕΠΕ

H μετατροπή OE ή EE σε ΕΠΕ

H μετατροπή OE ή EE σε ΕΠΕ


H μετατροπή OE ή EE σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης

H μετατροπή OE ή EE σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης καλύπτεται από τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 3190/55, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 του ίδιου νόμου. Επίσης, τα άρθρα 1 του ΝΔ 1297/72 και 1 του Ν. 2166/93 προβλέπουν την εφαρμογή των φορολογικών κινήτρων και διευκολύνσεων και στη μετατροπή προσωπικής εταιρείας σε ΕΠΕ.

Ν. 2166/93

Οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4 5 του Ν. 2166/93 έχουν εφαρμογή επί όλων εν γένει των επιχειρήσεων που μετατρέπονται ή συγχωνεύονται σε ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης -δεν εφαρμόζονται επί των επιχειρήσεων των οποίων το αντικείμενο των εργασιών τους είναι κατά κύριο λόγο η κατασκευή ή εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων.
Απαραίτητα οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και να έχουν συντάξει τουλάχιστον έναν ισολογισμό για δωδεκάμηνο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Η εκτίμηση της περιουσιακής κατάστασης των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων για τον προσδιορισμό του εισφερόμενου κεφαλαίου αυτών γίνεται από την Επιτροπή του άρθρ. 9 του Ν. 2190/20 ή ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.
Μετά τη λήψη απόφασης των αρμοδίων Οργάνων για τον μετασχηματισμό, συντάσσεται απογραφή και ισολογισμός της μετασχηματιζόμενης επιχείρησης. Τα στοιχεία του ισολογισμού αυτού θα αποτελέσουν στοιχεία ισολογισμού της νέας εταιρίας που θα προέλθει από τον μετασχηματισμό. Όλες οι συναλλαγές που θα διενεργηθούν μετά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού, θεωρούνται διενεργούμενες για λογαριασμό της νέας εταιρίας. Επομένως οι μετατρεπόμενες ή συγχωνευόμενες επιχειρήσεις θα φορολογηθούν για το προκύψαν αποτέλεσμα με βάση τον κλεισθέντα ισολογισμό μετασχηματισμού.
Για τον μετασχηματισμό απαιτείται αυξημένο κεφάλαιο σε σχέση με αυτό που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2190/20 για τη σύσταση Ε.Π.Ε. δρχ. 100.000.000 διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ευρώ και είκοσι εννιά λεπτών (293.470,29) και 50.000.000 δρχ εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα πέντε (146.735). αντίστοιχα.
  • Οι μετοχές της νέας εταιρίας που θα εκδοθούν για το εισφερόμενο κεφάλαιο μπορεί να είναι ανώνυμες ή ονομαστικές και δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για τη μεταβίβαση αυτών. Το ίδιο ισχύει και για τα εταιρικά μερίδια που θα εκδοθούν από εταιρία περιορισμένης ευθύνης.
  • Παρέχεται το δικαίωμα μεταφοράς του ακάλυπτου ποσού ζημίας των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων στη νέα εταιρία. Η ζημιά αυτή όμως δεν αναγνωρίζεται φορολογικά, δηλαδή δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός αυτής με κέρδη που θα προκύψουν από τη νέα εταιρία. Ενώ αρχικά δίδονταν δυνατότητα συμψηφισμού φορολογικά και της ζημιάς, αυτό έπαυσε με τις διατάξεις του Ν. 2386/96 άρθρ. 7 παρ. 9.
Κατά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού συντάσσεται απογραφή ενάρξεως με την κατάλληλη προσαρμογή του οριστικού ισολογισμού της μετασχηματιζόμενης εταιρίας και των αξιών της επιτροπής του άρθρ. 9.
  • Mε τη μετατροπή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ και ΕΕ) σε ΕΠΕ δεν επέρχεται κατάλυση του νομικού προσώπου της πρώτης και ίδρυση νέου της ΕΠΕ, αλλά μεταβάλλεται απλώς ο νομικός τύπος της υφιστάμενης εταιρείας. Συνεπώς, η εισφορά ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της προσωπικής εταιρείας στη συνιστώμενη ΕΠΕ δεν συνιστά μεταβίβαση υποβαλλόμενη σε φόρο μεταβιβάσεως ακινήτων (απόφ. ΣΕ 3022/97).


H διαδικασία μετατροπής ΟΕ ή EE σε ΕΠΕ (όπως αυτή καθορίζεται από τις προαναφερθείσες διατάξεις, αλλά και όπως έχει καθιερωθεί από την ακολουθούμενη πρακτική) είναι η εξής:α) Απόφαση εταίρων ΟΕ για μετατροπή


Συμφωνία των εταίρων της προσωπικής εταιρείας για την μετατροπή της σε (Μονοπρόσωπη ) Ε.Π.Ε.. Η απόφαση αυτή θα περιλαμβάνει και την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού. (Λήψη αποφάσεως περί μετατροπής της, σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης -ομόφωνα ή όπως προβλέπεται στο καταστατικό της-).
Μπορεί να συμφωνηθεί ότι κάποιος ή κάποιοι εταίροι δεν θα μετάσχουν στην ΕΠΕ, αλλά θα αποχωρήσουν με τροποποίηση του καταστατικού της μετατρεπόμενης, που θα προηγηθεί της όλης διαδικασίας μετατροπής.

β) Σύσταση Επιτροπής άρθρου 9 ΚΝ 2190/20


Σύσταση της επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν.2190/20, μετά από υποβολή αιτήσεως στην υπηρεσία Εμπορίου της οικείας Νομαρχίας, η οποία θα προβεί σε εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρείας. Η έκθεση της επιτροπής δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. πριν από την σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου σύστασης της Ε.Π.Ε. ( καταστατικό ).
H αίτηση συνοδεύεται από πρόσφατο ισολογισμό της μετατρεπόμενης εταιρείας, ο οποίος θα είναι εσωλογιστικός αν αυτή τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του ΚBΣ, αλλιώς θα είναι εξωλογιστικός.

γ) Δημοσίευση στο ΦΕΚ εκθέσεως εκτιμήσεως


H Επιτροπή του άρθρου 9 θα συντάξει την έκθεσή της, που θα περιλαμβάνει την εκτίμηση για όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας, καθώς και την προκύπτουσα καθαρή θέση αυτής.
H έκθεση θα υποβληθεί στη νομαρχία και θα κοινοποιηθεί στην ενδιαφερόμενη εταιρεία, που θα τη δημοσιεύσει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (παράβολο από ΔΟΥ ύψους 250 ευρώ, πλέον λοιπών επιβαρύνσεων για TAΠΕT και χαρτόσημο).

Ευθύνη ομόρρυθμων εταιρειών

Έγγραφη συγκατάθεση των πιστωτών της προσωπικής εταιρείας ( μετατρεπόμενης ) για την μετατροπή της σε Ε.Π.Ε.. Σε περίπτωση που δεν ζητηθεί ή δεν ληφθεί η συγκατάθεση αυτή, οι ομόρρυθμοι εταίροι της μετατρεπόμενης προσωπικής εταιρείας  
«ευθύνονται και μετά την μετατροπήν απεριορίστως και εις ολόκληρον έναντι των τρίτων δια τας εταιρικάς υποχρεώσεις τας αναληφθείσας μέχρι της συντελέσεως των κατά το άρθρον 8 του παρόντος διατυπώσεων δημοσιότητας».
Πριν από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ανακοινώσεως περί συστάσεως της ΕΠΕ (κατά την § 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/55), οι συμβληθέντες επ` ονόματι αυτής ευθύνονται απεριορίστως και σε ολόκληρο. Δηλαδή, από την ημερομηνία συντάξεως του συμβολαίου συστάσεως της ΕΠΕ και μέχρι να συντελεσθούν οι κατά το άρθρο 8 δημοσιεύσεις αυτή λειτουργεί σαν ομόρρυθμη εταιρεία. Ευθύνεται, όμως, μόνη η ΕΠΕ για τις πράξεις, που έγιναν ρητώς επ` ονόματι αυτής πριν από το χρόνο δημοσιεύσεως, εάν εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση ανελήφθησαν απ` αυτήν (την εταιρεία) οι εν λόγω υποχρεώσεις (άρθρο 9 Ν. 3190/55).

δ) Σύνταξη καταστατικού ΕΠΕ


Κατόπιν συντάσσεται το καταστατικό της ΕΠΕ, που θα προέλθει από τη μετατροπή της προσωπικής εταιρείας. Στο καταστατικό θα περιληφθεί και ολόκληρη η εκτιμητική έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20. Η επωνυμία της μετατραπείσας εταιρείας μπορεί να διατηρηθεί και ως επωνυμία της ΕΠΕ, που προήλθε από τη μετατροπή, με την προσθήκη των λέξεων Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.ε) Συμβολαιογραφική πράξη συστάσεως ΕΠΕΗ ως άνω συμφωνία των εταίρων θα πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα ουσιώδη στοιχεία που απαιτεί ο νόμος για τις Ε.Π.Ε.
Η συμφωνία αυτή υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν.3190/55, και των άρθρων 42, 43 και 44 του Εμπορικού Νόμου, δηλ. στην πράξη απαιτούνται όλες οι ενέργειες που προβλέπονται για την σύσταση της Ε.Π.Ε. και την λύση χωρίς εκκαθάριση της μετατρεπόμενης προσωπικής εταιρείας.
Ακολουθεί η ενώπιον συμβολαιογράφου υπογραφή της συμβάσεως μετατροπής, δηλαδή, η συμβολαιογραφική πράξη συστάσεως της ΕΠΕ. Την πράξη αυτή θα υπογράψουν όλοι οι εταίροι της μετατρεπόμενης προσωπικής εταιρείας.
Εάν το κεφάλαιο της εκ μετατροπής προκύπτουσας ΕΠΕ είναι ίσο με την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης, τότε οι εταίροι αυτής μετέχουν στο κεφάλαιο της ΕΠΕ κατά την ίδια αναλογία. Επιτρέπεται, πάντως, να συμφωνηθεί μεταξύ των εταίρων της μετατρεπόμενης εταιρείας, όπως ένας ή περισσότεροι από αυτούς καταβάλουν συμπληρωματικές εισφορές σε χρήμα ή σε είδος, οπότε θα αλλάξει η αναλογία συμμετοχής τους στην ΕΠΕ Οι συμπληρωματικές σε είδος εισφορές πρέπει να εκτιμηθούν από την Επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20.

στ) Πληρωμή φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου 1%


Ο φόρος συγκεντρώσεως κεφαλαίου θα καταβληθεί στην αρμόδια ΔΟY με την προσκόμιση των κυρωμένων αντιγράφων του συμβολαίου μετατροπής. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται με συντελεστή 1% μόνον στο επί πλέον κεφάλαιο που προκύπτει από τυχόν νέες εισφορές. Αντιθέτως, δεν επιβάλλεται ΦΣΚ στην υπεραξία που προκύπτει από την εκτίμηση της εισφερόμενης περιουσίας της μετασχηματιζόμενης εταιρείας (βλ. εγκ. υπ. Οικ. 1118094/πολ. 1388/2001 στην παράγραφο 6 παρόντος τόμου).

ζ) Δημοσιότητα συσταθείσας ΕΠΕ Yπόδειγμα ανακοινώσεως στο ΦΕΚ


Aυτή ακολουθεί τη διαδικασία που εφαρμόζεται στη σύσταση ΕΠΕ
Ένα κυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού (που περιλαμβάνεται ολόκληρο στη συμβολαιογραφική πράξη μετατροπής της προσωπικής εταιρείας σε ΕΠΕ) θεωρείται κατά σειράν:
1) Από την αρμόδια ΔΟY που βεβαιώνει την καταβολή του φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου 1%, εντός 15 ημερών από την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξεως της μετατροπής.
2) Από το Ταμείο Νομικών (η υπέρ του Ταμείου εισφορά 0,50% επί του ύψους του κεφαλαίου καταργήθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 3050/2002).
3) Από το Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων.
4) Από το οικείο Επιμελητήριο για τον έλεγχο και το δικαίωμα χρήσεως της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της ΕΠΕ (άρθρο 7 Ν. 2081/92). Κατά τη θεώρηση αυτή δεν καταβάλλεται εισφορά, αλλά εντός τακτής προθεσμίας από τη νόμιμη σύσταση της ΕΠΕ πρέπει να γίνει εγγραφή στα μητρώα του επιμελητηρίου.
H δημοσιότητα της πράξεως συστάσεως εκ μετατροπής της ΕΠΕ περιλαμβάνει
  1. πρώτον καταχώρηση στα βιβλία εταιρειών του οικείου Πρωτοδικείου και 
  2. δεύτερον δημοσίευση σχετικής ανακοινώσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Το αντίγραφο του καταστατικού με όλες τις παραπάνω θεωρήσεις προσκομίζεται στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και γίνεται η εγγραφή στα βιβλία εταιρειών αυτού.
Από το Πρωτοδικείο η εταιρεία θα ζητήσει και θα πάρει όσα θεωρημένα αντίγραφα του καταστατικού της χρειάζονται (οπωσδήποτε ένα για το αρχείο της και ένα για τη ΔΟY).
Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύεται, παράλληλα, ανακοίνωση για τη σύσταση της ΕΠΕ
Μόνο μετά τις άνω δημοσιεύσεις στο Πρωτοδικείο και την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αποκτά η ΕΠΕ νομική προσωπικότητα.


Με βάση την ΠΟΛ.1086/15.06.06, είναι εφικτή η μετατροπή Ο.Ε. σε Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ν.3190/55, και όσα ορίζονται στο άρθρο 53 αυτού

Για την μετατροπή της προσωπικής εταιρείας σε ( Μονοπρόσωπη ) Ε.Π.Ε., το άρθρο 53 του ν.3190/55 ορίζει τα εξής : 
«1. Η συμφωνία των εταίρων περί μετατροπής ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εταιρείας συσταθείσης κατά τας διατάξεις του νόμου, εις εταιρείαν περιορισμένης ευθύνης, δέον να περιβληθή τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, εν τω οποίων να περιλαμβάνωνται αι κατά τον παρόντα νόμον ουσιώδεις διατάξεις, τηρούμενης πάντως της διατάξεως του άρθρου 5.
2. Αι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 51 εφαρμόζονται και επί μετατροπής ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εταιρείας εις εταιρείαν περιορισμένης ευθύνης.
3. Η επωνυμία της μετατραπείσης εταιρείας δύναται να διατηρηθή, εφαρμοζομένης και της διατάξεως της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος.
4. Οι ομόρρυθμοι εταίροι της μετατραπείσης ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εταιρείας εξακολουθούν να ευθύνωνται και μετά την μετατροπήν απεριορίστως και εις ολόκληρον έναντι των τρίτων δια τας εταιρικάς υποχρεώσεις τας αναληφθείσας μέχρι της συντελέσεως των κατά το άρθρον 8 του παρόντος διατυπώσεων δημοσιότητας, εκτός αν οι δανεισταί συγκατετέθήσαν εγγράφως εις την μετατροπήν της εταιρείας.
5. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν, εφαρμοζόμεναι αναλόγως και προκειμένου περί δημοσιογραφικών επιχειρήσεων, ανηκουσών κατά κυριότητας εις πλείονα φυσικά πρόσωπα και λειτουργουσών υπό τη μορφή της κοινοπραξίας συνεπεία κληρονομικής διαδοχής, αίτινες, θέλουσι περιβληθή τον τύπον της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, εντός έτους από της ισχύος της παρούσης διατάξεως.»

Σημειώνεται ότι το άρθρο 51, στο οποίο παραπέμπει η ανωτέρω παρ. 2 του άρθρου 53, αντικαταστάθηκε με τον ν.2339/95, και οι παράγραφοι 2, 3 και 4 που αφορούσαν φορολογικές απαλλαγές καταργήθηκαν

Ποια η καθαρή θέση των από μετασχηματισμό εταιρειών, βάση του ν1297/1972

ν.δ. 1297/1972- Παρατείνεται  επ' αόριστον η ισχύς των διατάξεων του- ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

4 Φεβρουαρίου 2013

Νόμος 2166/1993 - Άρθρο 5 Διατήρηση διατάξεων

Νόμος 2166/1993 - Άρθρο 5 Διατήρηση διατάξεων


Νόμος 2166/1993 - Άρθρο 5 Διατήρηση διατάξεων


1. Κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου δεν θίγονται οι διατάξεις:
α) του άρθρου 51 παράγρ. 1, 2, 3, 5 και 7 και των άρθρων 53, 54, 55 του Ν. 3190/1955 «περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης» και
β) των παράγρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 8, του άρθρου 9 και των άρθρων 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 και 89 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύουν, πλην των περιπτώσεων που ορίζονται ειδικά με τις διατάξεις του παρόντος.

2. Η ισχύς των διατάξεων του Ν.Δ. 1297/1972 (ΦΕΚ 217 Α΄) παρατείνεται από την ημερομηνία λήξεως της μέχρι 31/12/2008.
Επιχειρήσεις, που είχαν υποβάλει αιτήσεις μέχρι 31-12-1992 για υπαγωγή στις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος αυτού και δεν είχε περαιωθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή η σχετική διαδικασία, δύνανται να την ολοκληρώσουν με τις διατάξεις του νόμου εκείνου ή με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

3. Κατά το χρόνο ισχύος του ν.δ./τος 1297/1972 και προς το σκοπό μετασχηματισμού τους, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν ή τη διαδικασία μετασχηματισμού του νομοθετικού διατάγματος αυτού ή τη διαδικασία του παρόντος νόμου.

H μετατροπή ομόρρυθμης ή EE σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης

Νόμος 2166/1993 - Άρθρο 4 Εισφορά ενός ή περισσότερων κλάδων ή τμημάτων λειτουργούσας επιχείρησης

Νόμος 2166/1993 - Άρθρο 4 Εισφορά ενός ή περισσότερων κλάδων ή τμημάτων λειτουργούσας επιχείρησης


Νόμος 2166/1993 - Άρθρο 4 Εισφορά ενός ή περισσότερων κλάδων ή τμημάτων λειτουργούσας επιχείρησης


1. Σε περίπτωση εισφοράς από λειτουργούσα ανώνυμη εταιρία ή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ενός ή περισσότερων κλάδων αυτής σε λειτουργούσα ανώνυμη εταιρία, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που απορροφά τον κλάδο δεν μπορεί να είναι μικρότερο μετά την εισφορά από το προβλεπόμενο από την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του παρόντος και το κεφάλαιο της διαφέρουσας τον κλάδο επιχείρησης δεν μπορεί να είναι μικρότερο μετά την εισφορά από το ελάχιστο όριο κεφαλαίου, που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Κ.Ν. 2190/1920, προκειμένου για ανώνυμες εταιρίες, και από την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Ν. 3190/1955, προκειμένου για εταιρίες περιορισμένης ευθύνης.

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και σε περίπτωση εισφοράς ενός ή περισσοτέρων τμημάτων ανώνυμης εταιρείας σε άλλη λειτουργούσα ή ανώνυμη εταιρεία.

3. Η πράξη με την οποία μία ανώνυμη εταιρεία χωρίς να λυθεί εισφέρει το σύνολο ή έναν ή περισσότερους κλάδους της δραστηριότητας της σε μίαν άλλη ανώνυμη εταιρεία έναντι μετοχών της λήπτριας εταιρείας δεν αποτελεί διάσπαση ανώνυμης εταιρείας και δεν διέπεται από τα άρθρα 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 και 89 του Κ.Ν. 2190/1920.

Νόμος 2166/1993 - Άρθρο 3 Φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις Μεταφορά ευεργετημάτων αναπτυξιακών νόμων

Νόμος 2166/1993 - Άρθρο 3 Φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις Μεταφορά ευεργετημάτων αναπτυξιακών νόμων


Νόμος 2166/1993 - Άρθρο 3 Φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις Μεταφορά ευεργετημάτων αναπτυξιακών νόμων


1. Η κατά το άρθρο 1 του παρόντος νόμου σύμβαση, η εισφορά και η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά την εισφορά ή μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, και κάθε εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος, οι αποφάσεις των κατά νόμο οργάνων των μετασχηματιζόμενων εταιριών, η σχέση συμμετοχής στο κεφάλαιο της νέας εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη που απαιτείται για το μετασχηματισμό ή τη σύσταση της νέας εταιρείας, η δημοσίευση αυτών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και η μεταγραφή των σχετικών πράξεων απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή οιουδήποτε άλλου τέλους υπέρ του Δημοσίου, ως και εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ οιουδήποτε τρίτου.

2. Προς το σκοπό διευκόλυνσης του μετασχηματισμού, οι προς μετασχηματισμό επιχειρήσεις μπορούν με αίτηση τους προς τον αρμόδιο για τη φορολογία τους προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. (Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας) να ζητήσουν τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή το αποτέλεσμα του ελέγχου πρέπει να κοινοποιηθεί στην αιτούσα, εντός τριμήνου από την ημερομηνία της αιτήσεως της. Η προθεσμία αυτή με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. και του αρμόδιου επιθεωρητή Δ.Ο.Υ. και για εξαιρετικούς λόγους μεγέθους επιχειρήσεως ή ελεγκτικών επαληθεύσεων, μπορεί να παραταθεί για άλλους τρεις μήνες ακόμα.
Οι εκθέσεις ελέγχου φορολογίας εισοδήματος των φοροτεχνικών εμπειρογνωμόνων, που θα συνταγούν για καθεμία μετασχηματιζόμενη επιχείρηση, θα περιέχουν για το σκοπό του μετασχηματισμού ειδικό κεφάλαιο περί του ύψους της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.
Εάν δεν ζητηθεί η διενέργεια ελέγχου κατά τα ανωτέρω η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων ενεργείται από Ορκωτό Ελεγκτή ή από την κατά το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920 προβλεπόμενη επιτροπή εμπειρογνωμόνων

3. Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων με τις διατάξεις του παρόντος νόμου τα παρεχόμενα φορολογικά ευεργετήματα στις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις από τους αναπτυξιακούς νόμους Ν.Δ. 4002/1959, Ν. 289/1976, Ν. 1262/1982, Ν. 1828/1989, Ν. 1882/1990 και Ν. 1892/1990, ισχύουν και επί των προκυπτουσών κατά τα πιο πάνω νέων εταιριών, κατά το μέτρο που οι επιχειρήσεις αυτές δεν έκαναν χρήση των κινήτρων αυτών.

4. Οι αφορολόγητες κρατήσεις εκ των κερδών ή τα ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά εκ των μη διανεμόμενων κερδών, που υφίστανται στις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις, εφόσον μεταφέρονται και εμφανίζονται αυτούσια σε ειδικούς λογαριασμούς στη νέα εταιρεία, δεν υπόκεινται σε φορολογία κατά το χρόνο του μετασχηματισμού.

Νόμος 2166/1993 - Άρθρο 2 Εισφερόμενο κεφάλαιο - Μεταφορά ζημίας

Νόμος 2166/1993 - Άρθρο 2 Εισφερόμενο κεφάλαιο - Μεταφορά ζημίας


Νόμος 2166/1993 - Άρθρο 2 Εισφερόμενο κεφάλαιο - Μεταφορά ζημίας


1. Ο κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου μετασχηματισμός, πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955 με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, όπως αυτά εμφανίζονται σε ισολογισμούς αυτών συντασσόμενους για το σκοπό του μετασχηματισμού και μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού της νέας εταιρίας.

2. Ως εισφερόμενο κεφάλαιο θεωρείται το εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης ή το άθροισμα αυτών των κεφαλαίων, των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων.

3. Εφόσον, μεταξύ των στοιχείων του παθητικού των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, υφίσταται υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων ή τρέχουσας, τούτο εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στον ισολογισμό τους και στον ισολογισμό της νέας εταιρίας.
Για το ποσό αυτό των ζημιών δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν.2238/1994 . Κατ΄ εξαίρεση, οι επιχειρήσεις που ρύθμισαν τα χρέη τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 1892/1990 μπορούν να μεταφέρουν εν όλω ή εν μέρει το υπόλοιπο του λογαριασμού ζημίες, το οποίο προκύπτει μετά το συμβιβασμό με τους πιστωτές τους και την επικύρωση του από το Εφετείο, στο λογαριασμό 16.05 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) ασωμάτων στοιχείων παγίου ενεργητικού. Η ύπαρξη υπολοίπου του παραπάνω λογαριασμού δεν επηρεάζει τη διανομή κερδών.
Ειδικά για τη ζημία παρελθουσών χρήσεων της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε.

4. Με αποφάσεις των εταίρων ή των γενικών συνελεύσεων των μετόχων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων μπορεί να καθορίζεται η σχέση συμμετοχής αυτών στο κεφάλαιο της νέας εταιρίας.

5. Το κεφάλαιο της νέας εταιρίας δεν μπορεί να είναι κατώτερο των διακοσίων ενενήντα τριών και τετρακοσίων εβδομήντα ευρώ και είκοσι εννιά λεπτών (293.470,29), προκειμένου για ανώνυμη εταιρία, και των εκατόν σαράντα έξι και εφτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και δέκα τεσσάρων λεπτών (146.735,14), προκειμένου για εταιρία περιορισμένης ευθύνης.

6. Όλες οι πράξεις, που διενεργούνται από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις μετά την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού, θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της νέας εταιρείας και τα ποσά αυτών μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της.

Nόμος 2166 της 24/24.8.93 Άρθρο 1 Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων

Nόμος 2166 της 24.8.93 Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων

Nόμος 2166 της 24/24.8.93. (Α΄137)

Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Άρθρο 1 Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων -Περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του παρόντος εφαρμόζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Μετατροπής ή συγχώνευσης επιχειρήσεων εγκατεστημένων στην Ελλάδα οιασδήποτε μορφής, σε ημεδαπή ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης.β. Απορροφήσεως επιχειρήσεων οιασδήποτε μορφής από υφιστάμενη ημεδαπή ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης.
γ. Συγχωνεύσεως ανωνύμων εταιριών κατά την έννοια των άρθρων 68 παρ. 1 και 79 του Κ.Ν. 2190/1920.
δ. Διάσπασης ανωνύμων εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 81 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 144 Α΄), με την προϋπόθεση ότι οι διασπώμενες απορροφούνται από υφιστάμενες ανώνυμες εταιρίες
ε. Εισφοράς από λειτουργούσα επιχείρηση ενός ή περισσότερων κλάδων ή τμημάτων της σε λειτουργούσα ανώνυμη εταιρία.
Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου η εταιρία που προκύπτει από το μετασχηματισμό θα αναφέρεται κατωτέρω ως «νέα εταιρία».
στ. Συγχώνευσης αστικών συνεταιρισμών του Ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 204 Α΄) με σκοπό την ίδρυση νέου αστικού συνεταιρισμού του νόμου αυτού

2. Οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν βιβλία τρίτης (Γ) κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄) και να έχουν συντάξει τουλάχιστον έναν ισολογισμό για δωδεκάμηνο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ολική ανατροπή του φορολογικού

Ολική ανατροπή του φορολογικού

ποθεν, εσχες, ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης Ε9, ενιαιος φορος ακινητων, Επίδομα Χριστουγέννων,

Ολική ανατροπή του φορολογικού στις μεταβιβάσεις των ακινήτων, τη φορολογία των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, καθώς και το πλαίσιο ελέγχων και ποινών για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής

Ταυτόχρονα με τρία φορολογικά νομοσχέδια προχωρεί στην ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής όλων των φορολογικών δηλώσεων, στην πληρωμή των φόρων αποκλειστικά μέσω των τραπεζών και στη συμπλήρωση του περιουσιολογίου με την καθολική εφαρμογή του «πόθεν έσχες».

Ο υπουργός Οικονομικών κ. Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής για τη φορολογία στα ακίνητα, έχει δώσει σαφείς εντολές για τη μεταρρύθμιση που θα ολοκληρωθεί την άνοιξη και η οποία θα αποσκοπεί στην αύξηση των εσόδων χωρίς την επιβολή νέων φόρων.

Μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση αποτελεί η πάταξη της φοροδιαφυγής αλλά και η είσπραξη των αυστηρών προστίμων που επιβάλλονται τα τελευταία 10 χρόνια αλλά πολύ λίγοι έχουν ανταποκριθεί στα καλέσματα της Εφορίας.

Οπως αναφέρει κυβερνητικός παράγοντας, «η λογική που επικρατεί σήμερα είναι να επιβάλλουμε αυστηρά πρόστιμα που ποτέ όμως δεν εισπράττονται». Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο υπουργός Οικονομικών ζητεί από τους επιτελείς του με τα φορολογικά νομοσχέδια που πρόκειται να ετοιμαστούν τους επόμενους μήνες να ενισχυθεί η φορολογική συμμόρφωση και οι συνεπείς φορολογούμενοι να μην εξακολουθούν να αισθάνονται ότι είναι τα μόνιμα φορολογικά «θύματα».


Aπλοποίηση διαδικασιών

Ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών και ο Ολοκληρωμένος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος είναι τα δύο νομοσχέδια που αναμένεται, σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, να φέρουν τα πάνω κάτω στο βαλτωμένο και απηρχαιωμένο φορολογικό σύστημα.

«Οι διαδικασίες θα απλοποιηθούν και οι νόμοι θα προσαρμοστούν στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς» επισημαίνει ο ίδιος παράγοντας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι σήμερα κάποιος που πρέπει να υποβάλει δήλωση ΦΠΑ αλλά δεν το πράττει διότι δεν έχει τα χρήματα που απαιτούνται εκείνη τη στιγμή υποπίπτει σε δύο παραβάσεις.
Η πρώτη έχει να κάνει με τη μη υποβολή της περιοδικής δήλωσης και η δεύτερη με τη μη καταβολή του ποσού. Αρα ο πολίτης είναι διπλά ζημιωμένος και το κράτος δεν εισπράττει έσοδα.

Στον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών θα υπάρχει πρόβλεψη ο επιτηδευματίας να μπορεί να υποβάλλει τη δήλωση ΦΠΑ εμπρόθεσμα για να είναι ακριβής ως προς τη μία υποχρέωσή του και τα χρήματα να τα καταβάλλει σε λίγες δόσεις. Θα τιμωρείται όμως αυστηρά στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υποβάλλει δήλωση με ψευδή στοιχεία. Αυτό, όπως αναφέρει αρμόδιος παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών, είναι ένα μόνο παράδειγμα από τις πολλές σύνθετες φορολογικές διαδικασίες που ισχύουν σήμερα και είναι στον δρόμο της βελτίωσης ή ακόμη και της κατάργησης.


Αλλάζει το ποινολόγιο

Αυτοτελές τμήμα στον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών θα είναι το νέο ποινολόγιο της Εφορίας που θα βασίζεται σε μια μορφή πόιντ σύστεμ όπου οι ποινές και τα πρόστιμα θα συνδεθούν με τη βαρύτητα και τη συχνότητα των φορολογικών παραβάσεων. Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει δώσει ο υπουργός Οικονομικών, τα πρόστιμα δεν θα είναι εξοντωτικά, όπως συμβαίνει τώρα, και αυτό γιατί στόχος είναι να εισπράττονται και όχι να συσσωρεύονται και να γίνονται ληξιπρόθεσμα που μόνο ζημιά κάνουν στα δημόσια έσοδα. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σήμερα ανέρχονται σε 56,6 δισ. ευρώ, δηλαδή όσα περίπου είναι τα ετήσια έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού.

Παράλληλα όμως θα μπουν κριτήρια συμμόρφωσης ή επανάληψης της παραβατικής συμπεριφοράς και εκεί οι κυρώσεις (πρόστιμα και ποινές) θα είναι εξοντωτικές. Αλλωστε ο κ. Στουρνάρας είχε δηλώσει πρόσφατα ότι οι κατά σύστημα φοροφυγάδες που συλλαμβάνονται για φοροδιαφυγή και δεν πληρώνουν τα κλεμμένα θα μπαίνουν φυλακή.


e-συναλλαγές και πληρωμές παντού

Στον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών θα συμπεριληφθούν και μέτρα για την απλοποίηση των διαδικασιών και τη διευκόλυνση των πολιτών που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη και σταδιακά εντάσσονται στο σύστημα TAXIS.

Συγκεκριμένα όλα τα μισθωτήρια συμβόλαια (κατοικιών και επαγγελματικών χώρων) θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής φόρμας που θα δημιουργηθεί στο σύστημα TAXIS. Ολες οι πληρωμές φόρων, τελών και εισφορών θα γίνονται από το πρώτο ευρώ υποχρεωτικά μέσω των τραπεζών. Μάλιστα, για να γίνει σαφής η πρόθεση αυτή, θα καταργηθεί το ταμείο από όλες τις εφορίες.Στις 50.000 ευρώ «κλειδώνει» το αφορολόγητο όριο για τα ακίνητα

Προοδευτική κλίμακα στον ενιαίο φόρο που θα αντικαταστήσει το «χαράτσι» της ΔΕΗ – Αλλάζουν όλα στον φόρο μεταβίβασης, σε γονικές παροχές και κληρονομιές
Ενα ολοκληρωμένο νομοσχέδιο που θα αντιμετωπίσει συνολικά το ζήτημα της φορολογίας ακινήτων θα φέρει την άνοιξη στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου και τον δημοσιονομικό στόχο των εσόδων να πετύχει αλλά και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες ώστε να διευκολυνθούν οι όποιες μεταβιβάσεις ακινήτων γίνουν από εδώ και πέρα.

Πίεση χρόνου δεν υπάρχει, λένε αρμοδίως, καθώς η τρόικα ζητεί να υπάρξει ένα σχέδιο νόμου το οποίο θα καλύπτει όλες τις φορολογίες κεφαλαίου και δεν θα αλλάξει σε ένα ή δύο χρόνια.

Ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων, η μείωση των συντελεστών φορολογίας κληρονομικών, γονικών παροχών και μεταβιβάσεων αλλά και το σχέδιο για την καθιέρωση ενός νέου συστήματος καθορισμού των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων που πλέον θα συνδέονται με τις εμπορικές είναι τα βασικά φορολογικά μέτρα που θα περιληφθούν στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση της φορολογίας ακινήτων.

Η πιο δύσκολη εξίσωση για την οποία αναζητεί λύση το υπουργείο Οικονομικών έχει να κάνει με την ενοποίηση του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και του ΕΕΤΗΔΕ, του γνωστού πλέον «χαρατσιού» που εισπράττεται σήμερα μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.


Το κράτος θα πρέπει με τον νέο Ενιαίο Φόρο να διατηρήσει το ισοδύναμο δημοσιονομικό αποτέλεσμα των 3,2 δισ. ευρώ που καλύπτεται σήμερα από το Εκτακτο Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών και από τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας που ακόμη δεν έχει εισπραχθεί.

Πώς όμως θα επιτευχθεί ο στόχος αυτός από τη στιγμή που σε σύνολο 5,5 εκατομμυρίων ιδιοκτητών οι περίπου 2.700.000 ιδιοκτήτες θα παραμείνουν αφορολόγητοι αν τελικά αποφασίσει η κυβερνήσει να μην επιβαρύνει κανέναν πολίτη με ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας ως 50.000 ευρώ;

Σύμφωνα με αρμόδιο παράγοντα του υπουργείου Οικονομικών, η απάντηση στη δύσκολη εξίσωση βρίσκεται πίσω από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και τους νέους κλιμακωτούς φορολογικούς συντελεστές.

Πάντως η αρμόδια διακομματική επιτροπή που συνεδρίασε την περασμένη Παρασκευή για την ενοποίηση των φόρων των ακινήτων δεν έχει καταλήξει στο πώς θα διαμορφωθούν οι τελικές κλίμακες, ενώ βέβαιον είναι ότι θα υπάρξουν διαφορετικοί συντελεστές για τα εντός σχεδίου ακίνητα και διαφορετικές για τα εκτός σχεδίου ακίνητα. Πάντως την τελική απόφαση για το αν τελικά επιβληθεί για πρώτη φορά κάποιος φόρος στα εκτός σχεδίου ακίνητα και τα αγροτεμάχια θα τη λάβει ο ίδιος ο υπουργός Οικονομικών κ. Γιάννης Στουρνάρας έπειτα από συνεννόηση με τους τρεις αρχηγούς των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών μετά τη συνεδρίαση της Παρασκευής αναφέρει: «Η Επιτροπή επεξεργάστηκε προτάσεις φορέων και πολιτών. Εξετάστηκε επίσης το ύψος του αφορολογήτου. Στόχος είναι αφενός η δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους μέσω της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης και της μείωσης της επιβάρυνσης των φυσικών προσώπων με προοδευτική κλίμακα φορολόγησης και αφετέρου ο εξορθολογισμός της φορολόγησης όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα. Θα υπάρξει νέα συνεδρίαση την επόμενη εβδομάδα».

Οπως αναφέρουν αρμόδιοι παράγοντες, αφορολόγητο όριο θα υπάρχει και κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα διαμορφωθεί στο ύψος των 50.000 ευρώ, ενώ το βασικό χαρακτηριστικό του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων είναι ότι θα αντικαταστήσει το «χαράτσι» της ΔΕΗ και τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας με ισοδύναμο δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, όσα εισπράττει σήμερα το κράτος από το Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών αλλά και από τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας θα συνεχίσει να τα εισπράττει με τον νέο ενιαίο φόρο.

Σε ό,τι αφορά τους φορολογικούς συντελεστές αυτοί αναμένεται να ξεκινούν από 0,1% ως 0,15 τοις χιλίοις για ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας από 50.000 ευρώ ως 100.000 ευρώ, ενώ ο ανώτατος συντελεστής εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 1,5% για περιουσία αντικειμενικής αξίας ως 2,5-3 εκατ. ευρώ, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να επιβληθεί ένας φορολογικός συντελεστής 2% για ακίνητη περιουσία που ξεπερνά π.χ. τα 10 εκατ. ευρώ, κυρίως για συμβολικούς λόγους.

Διαφορετική φορολογική κλίμακα θα εφαρμοστεί στην ακίνητη περιουσία των νομικών προσώπων με συντελεστές οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα υπερβαίνουν το 0,6%.


Δεδομένη θεωρείται επίσης η επέκταση μέσα στο 2013 του συστήματος αντικειμενικών αξιών σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, ενώ δέσμευση του υπουργού Οικονομικών κ. Γιάννη Στουρνάρα είναι να υπάρξει αναπροσαρμογή των σημερινών αντικειμενικών αξιών στο ύψος των πραγματικών - εμπορικών. Μάλιστα ο ίδιος έχει δεσμευθεί να εξετάσει τη μείωση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων μέσα στις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας.

Σε ό,τι αφορά τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, με εντολή του υπουργού Οικονομικών συστάθηκε ειδική επιτροπή για την αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης. Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση, «έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η μελέτη και εισήγηση για την αναθεώρηση της διαδικασίας προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών προκειμένου να εξομοιωθούν κατά το δυνατόν με τις εμπορικές αξίες». Η ειδική Ομάδα Εργασίας θα πρέπει ως τις 28 Φεβρουαρίου να παραδώσει το πόρισμά της στον υπουργό και στον υφυπουργό Οικονομικών προκειμένου να προχωρήσει σε οριστικές αποφάσεις.Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος


Με τον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ο οποίος θα αποτελέσει ξεχωριστό νομοσχέδιο, θα γίνει μια ολοκληρωμένη προσπάθεια να έρθουν στην «επιφάνεια» εισοδήματα υποκρυπτόμενα από αυτούς που ως σήμερα δεν φορολογούνταν γιατί υπάρχουν ειδικές διατάξεις που επιτρέπουν να αυξήσουν «πλασματικά» τις δαπάνες τους και έτσι να φορολογηθούν για μικρότερα εισοδήματα.

Επίσης για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί εκτεταμένος ηλεκτρονικός έλεγχος «πόθεν έσχες» μέσω της ανάπτυξης συστημάτων που θα διασταυρώνουν όλα τα δεδομένα που υπάρχουν όχι μόνο στο υπουργείο Οικονομικών αλλά και σε άλλες βάσεις δεδομένων δημοσίων υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό θα επανασχεδιαστεί το έντυπο Ε1 (φορολογική δήλωση) και θα κληθούν όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτως επαγγέλματος να δηλώσουν όλα τα κινητά περιουσιακά στοιχεία τους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι καταθέσεις.

Τέλος, αξίζει να τονιστεί ότι πλέον οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν όλα τα αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα και τα απαλλασσόμενα ποσά, διαφορετικά, εφόσον εντοπιστούν από τις αρχές, θα θεωρηθούν εισοδήματα αποκρυπτόμενα και θα φορολογούνται στην κλίμακα.
http://www.tovima.gr

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ