Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 21 Απριλίου

25 Απριλίου 2013

Παράταση υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης λογιστή

Παράταση υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης λογιστή

Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης λογιστών

Παρασκευή, 15.03.2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι λογιστές φοροτεχνικοί, οι οποίοι έχουν ανανεώσει την επαγγελματική τους ταυτότητα
μέχρι και το έτος 2012, πρέπει μέχρι 30-4-2013 να υποβάλουν την Υπεύθυνη Δήλωση.

Ενημερωθείτε για τις οφειλές σας των προηγούμενων ετών (μέχρι 2012) καθώς και για να
παραλάβετε τα έντυπα της Υπεύθυνης Δήλωσης και του Εντύπου Επικαιροποίησης των
Στοιχείων σας εδώ 

Παράταση υποβολής Υπεύθυνων Δηλώσεων λογιστών

Παράταση υποβολής Υπεύθυνων Δηλώσεων λογιστών
Παράταση υποβολής Υπεύθυνων Δηλώσεων

Παράταση υποβολής Υπεύθυνων Δηλώσεων

24 Απριλίου 2013

Οριζόντια η μείωση στο χαράτσι, δεν κάνουν δήλωση οι 18άρηδες

Οριζόντια η μείωση στο χαράτσι, δεν κάνουν δήλωση οι 18άρηδες

Οριζόντια η μείωση στο χαράτσι, δεν κάνουν δήλωση οι 18άρηδες


Το πολυνομοσχέδιο που θα κατατεθεί αύριο στη Βουλή περιλαμβάνει σημαντικές διαφορές σε σχέση με όσα έχουν διαρρεύσει τις τελευταίες ημέρες καθώς αίρεται ο μέγιστος αριθμός των 48 δόσεων
ακόμη και για όσους χρωστούν πάνω από 5.000 ευρώ, η μείωση στο χαράτσι θα είναι τελικά οριζόντια κατά 15% ενώ γλιτώνουν τελικά από την υποχρεωτική υποβολή φορολογικής δήλωσης οι 18ηρες οι οποίοι θα αναγκαστούν μόνο να λάβουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, στο τελικό κείμενο του πολυνομοσχεδίου το οποίο είναι γεμάτο από προαπαιτούμενα που έθεσε η τρόικα προκειμένου να απελευθερώσει τις δόσεις του δανειακού προγράμματος της χώρας περιλαμβάνονται τα εξής:

22 Απριλίου 2013

Υπάρχει όριο 300,00 για την παρακράτηση φόρου 20% και στις ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ;

Υπάρχει όριο 300,00 για την παρακράτηση φόρου 20% και στις ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ;

Η παρακράτηση φόρου ενεργείται με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών όταν αφορά εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ.

Γίνετε παρακράτηση φόρου 20% για τις αποδείξεις δαπανών κάτω από τριακόσια ευρώ (300€) ;

Ανανέωση 22 Μαρτίου 2014
Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1135/2010 "11. Με την παράγραφο 10 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκαν τα δύο πρώτα εδάφια της περ. ε΄ της παρ.1 του άρθρου 55 του Ν. 2238/1994, σχετικά με την παρακράτηση φόρου από τις δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ κλπ. Ειδικότερα, με τις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι οι δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ, κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμοί και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, δημόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα ή πιστωτικοί οργανισμοί, συνεταιρισμοί και ενώσεις τους, σύλλογοι γενικά και ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα από το σκοπό τους, καθώς και επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, που τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ του Κ.Β.Σ., όταν για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή για την εκτέλεση του σκοπού τους καταβάλλουν σε τρίτους, εκτός από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), αμοιβές για οποιουδήποτε είδους παρεχόμενη υπηρεσία με αποδείξεις δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κ.Β.Σ. παρακρατούν φόρο είκοσι τοις εκατό (20%). Με τις νέες αυτές διατάξεις δεν επέρχεται καμία ουσιαστική μεταβολή έναντι αυτών που αντικαταστάθηκαν, αφού αφορούν στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες δεν υποχρεούνται να εκδίδουν θεωρημένο τιμολόγιο ή Α.Π.Υ. Η επαναδιατύπωση κρίθηκε αναγκαία λόγω των τροποποιήσεων που έχουν γίνει στον ΚΒΣ. Ως προς τις εκκαθαρίσεις που εκδίδουν οι ασφαλιστικές εταιρίες σημειώνουμε ότι εκδίδονται αντί των Τ.Π.Υ. και ως εκ τούτου δεν απαιτείται παρακράτηση φόρου εκτός των περιπτώσεων που καταβάλλονται σε πρόσωπα που δεν είναι επιτηδευματίες λόγω διακοπής εργασιών ή σε περίπτωση ευκαιριακής διαμεσολάβησης.

Με την παράγραφο 11 του άρθρου αυτού, τροποποιήθηκε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε. Μετά την τροποποίηση αυτή, η παρακράτηση του φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, θα γίνεται από τις δημόσιες υπηρεσίες, τους ΟΤΑ, τα ΝΠΔΔ, κοινωφελή ιδρύματα, δημόσιες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα, συλλόγους και επιχειρήσεις γενικά όταν η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια ευρώ (300). Για το όριο των τριακοσίων ευρώ (300) λαμβάνεται υπόψη, η αξία του εισοδήματος κατά συναλλαγή, με βάση το προβλεπόμενο στοιχείο που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο ΦΠΑ. Επίσης, το όριο των τριακοσίων ευρώ ανά συναλλαγή, συνδέεται με την αξία της πράξης ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως προκύπτει από την τυχόν υπογραφείσα σύμβαση ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο στοιχείο (Υπουργικές αποφάσεις περί ελαχίστων αμοιβών κλπ.) και όχι με την τμηματική εξόφληση της συναλλαγής. Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν σύμφωνα με την περίπτωση η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του νόμου αυτού, για συναλλαγές που γίνονται από 1/1/2011 και μετά."

Από τον συνδυασμό των δύο παραπάνω παραγράφων συμπεραίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από την πηγή εισοδήματος που αφορά μία απόδειξη δαπάνης, δεν ισχύει το όριο των 300 ευρώ. Το όριο αυτό ισχύει μόνο στην περίπτωση που ελεύθερος επαγγελματίας της παρ. 1 του άρθρου 48 του ΚΦΕ εκδίδει το κατά περίπτωση προβλεπόμενο στοιχείο από τον ΚΒΣ.21 Απριλίου 2013

ΕΛΣΤΑΤ - Ο δανεισμός της Ελλάδας σχεδόν μηδενικός

ΣΤΑ 0,3 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΟΙ ΚΑΘΑΡΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΕΛΣΤΑΤ: Η Ελλάδα «μηδενίζει» το δανεισμό της


Σε μόλις 0,3 δισ. ευρώ μειώθηκαν οι καθαρές δανειακές ανάγκες του συνόλου της ελληνικής οικονομίας από το εξωτερικό, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή και αφορούν στο τέταρτο τρίμηνο του 2012, έναντι 2,8 δισ. ευρώ που ήταν στο τέταρτο τρίμηνο του 2011.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ