Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 09 Ιουνίου

13 Ιουνίου 2013

ΦΜΥ τι αλλάζει από 1η Σεπτεμβρίου 2013

ΦΜΥ τι αλλάζει από 1η Σεπτεμβρίου 2013 
ΦΜΥ τι αλλάζει από 1η Σεπτεμβρίου 2013 με ταυτόχρονη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών

ΦΜΥ τι αλλάζει από 1η Σεπτεμβρίου 2013 με ταυτόχρονη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών


Η αλλαγές που φέρνει το νέο πολυνομοσχέδιο "ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/16/ΕΕ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ " στην δήλωση ΦΜΥ.

Το νέο Ε9 του 2013 μέχρι τέλoς Αυγούστου

Το νέο Ε9 του 2013 μέχρι τέλoς Αυγούστου

Το νέο Ε9 του 2013 μέχρι τέλoς Αυγούστου
Το νέο Ε9 του 2013 μέχρι τέλoς Αυγούστου 

Η δήλωση στοιχείων ακινήτων θα υποβληθεί μέσω του Διαδικτύου και με βάση τα στοιχεία που θα συμπληρώσουν οι φορολογούμενοι, θα υπολογιστεί και ο ενιαίος φόρος ακινήτων που θα επιβληθεί το 2014.

12 Ιουνίου 2013

Οι τόκοι καταθέσεων αυτόματα συμπληρωμένες από την ΓΓΠΣ στις 14/6

Οι τόκοι καταθέσεων αυτόματα συμπληρωμένες από την ΓΓΠΣ στις 14/6
Οι τόκοι καταθέσεων αυτόματα συμπληρωμένες από την ΓΓΠΣ στις 14/6

Οι τόκοι καταθέσεων αυτόματα συμπληρωμένες από την ΓΓΠΣ στις 14/6

Πώς θα φορολογηθούν φέτος οι ΕΠΕ
Αναλυτικά το ισχύον σύστημα φορολόγησης κερδών που προκύπτουν από την άσκηση δραστηριότητας ΕΠΕ. Διαβάστε το παράδειγμα και τις λογιστικές εγγραφές.
05 Φεβ 2013 - 08:40

Με ενιαίο συντελεστή 20% φορολογούνται τα κέρδη που προκύπτουν από την άσκηση της δραστηριότητας της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης,για τη χρήση 2012, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 1 ν.2238/1994. Ο φόρος επιβάλλεται μετά από αφαίρεση των κερδών που απαλλάσσονται ή φορολογούνται αυτοτελώς, εφόσον τα κέρδη αυτά δεν διανεμηθούν στους εταίρους, καθώς επίσης και των μερισμάτων ημεδαπών Α.Ε συνεταιρισμών αμοιβαίων κεφαλαίων , μεριδίων ΕΠΕ συμμετοχών σε Ε.Ε – Ο.Ε Κοινωνιών Αστικού Δικαίου , Αστικών Εταιριών , Συμμετοχικών, Αφανών και κοινοπραξιών.

Τα κέρδη που διανέμονται από την Ε.Π.Ε στους εταίρους υπόκεινται, πάντα για τη χρήση 2012, σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 25%, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 111 παρ.1 του ΚΦΕ πραγματοποιείται προκαταβολή φόρου 80% που αναλογεί στα εισοδήματα της διαχειριστικής περιόδου ή του ημερολογιακού έτους, κατά περίπτωση, που έληξε. Το ανωτέρω ποσοστό μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για τα νέα νομικά πρόσωπα στα τα τρία (3) πρώτα οικονομικά έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών τους, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄). Η μείωση αυτή δεν εφαρμόζεται για τα νομικά πρόσωπα που προέρχονται από μετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου.

Φορολογικός Χειρισμός

Έστω εταιρία Ε.Π.Ε με εταιρικό κεφάλαιο 50.000 ευρώ και 2 εταίρους που ο Εταίρος Α κατέχει το 50% και ο Εταίρος Β το υπόλοιπο 50%.

Κατά την χρήση 2012 η εταιρία εμφάνισε κέρδη 30.000 τα οποία η συνέλευση αποφάσισε να τα διανείμει σύνολο τους μετά από αφαίρεση τακτικού αποθεματικού 5.000 ευρώ.

Η προκαταβολή που είχε κρατηθεί την προηγούμενη χρήση ήταν 2.000 ευρώ

Κέρδη Χρήσης : 30.000

Φόρος Εισοδήματος : 30.000 * 20% = 6.000

Tακτικό Αποθεματικό 24.000 * 5% = 1.200

Kέρδη για Διάθεση : 24.000

Προκαταβολή Φόρου : 6.000 * 80% = 4.800

Φόρος προς καταβολή : 6.000 ( Φόρος Εισοδήματος ) + 4.800 = 10.800 - 2.000 ( προκαταβολή προηγ.χρήσης) = 8.800

Διανεμόμενα Κέρδη στους Εταίρους : 22.800

Παρακράτηση Διανομής μερίσματος : 22.800 * 25% = 5.700

Yπόλοιπο για διανομή : 22.800 – 5.700 = 17.100

Ο καθένας θα λάβει από 8550, εφόσον, όπως προαναφέρθηκε, κατέχουν το ίδιο ποσοστό.

Λογιστικός Χειρισμός

Μεταφορά Αποτελέσματος Χρήσης Σε Διάθεση

Κωδικός
Περιγραφή Λογαριασμού
Χρέωση
Πίστωση
86.99.00
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης
30.000

88.00.00
Καθαρά Κέρδη Χρήσης

30.000


Αποκοπή Φόρου Εισοδήματος Από Κέρδη Χρήσης

Κωδικός
Περιγραφή Λογαριασμού
Χρέωση
Πίστωση
88.08.00
Φόρος Εισοδήματος
6.000

54.07.00
Φόρος Εισοδήματος Φορολογητέων Κερδών

6.000


Μεταφορά Χρεωστικών Υπολοίπων Σε Κέρδη Χρήσης

Κωδικός
Περιγραφή Λογαριασμού
Χρέωση
Πίστωση
88.99.00
Καθαρά Κέρδη Χρήσης
6.000

88.08.00
Φόρος Εισοδήματος

6.000


Μεταφορά Πιστωτικών Υπολοίπων σε Κέρδη Χρήσης

Κωδικός
Περιγραφή Λογαριασμού
Χρέωση
Πίστωση
88.00.00
Καθαρά Κέρδη Χρήσης
30.000

88.99.00
Καθαρά Κέρδη Χρήσης

30.000


Διανομή Κερδών

Κωδικός
Περιγραφή Λογαριασμού
Χρέωση
Πίστωση
88.99.00
Καθαρά Κέρδη Χρήσης
24.000

53.14.01
Εταίρος Α

11.400
53.14.02
Εταίρος Β

11.400
41.02.00
Τακτικό Αποθεματικό

1.200


Παρακράτηση Φόρου Μερισμάτων

Κωδικός
Περιγραφή Λογαριασμού
Χρέωση
Πίστωση
53.14.01
Εταίρος Α
2.850

53.14.02
Εταίρος Β
2.850

54.09.00
Φόρος Μερισμάτων

5.700


Διανομή Μερίσματος

Κωδικός
Περιγραφή Λογαριασμού
Χρέωση
Πίστωση
53.14.01
Εταίρος Α
8.550

53.14.02
Εταίρος Β
8.550

38.00.00
Ταμείο

17.100


Κυρώσεις επί μη επίδειξης αθεώρητων βιβλίων κατά τον προληπτικό έλεγχο - Αρ.Πρωτ.: Δ15Α 1089785 ΕΞ 2013

Κυρώσεις επί μη επίδειξης αθεώρητων βιβλίων κατά τον προληπτικό έλεγχο - Αρ.Πρωτ.: Δ15Α 1089785 ΕΞ 2013


Κυρώσεις επί μη επίδειξης αθεώρητων βιβλίων κατά τον προληπτικό έλεγχο - Αρ.Πρωτ.: Δ15Α 1089785 ΕΞ 2013

Κυρώσεις επί μη επίδειξης αθεώρητων βιβλίων κατά τον προληπτικό έλεγχο - Αρ.Πρωτ.: Δ15Α 1089785 ΕΞ 2013

Αρ.Πρωτ.: Δ15Α 1095320 ΕΞ 2013 - Διευκρινίσεις για το περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού φακέλου

 Αρ.Πρωτ.: Δ15Α 1095320 ΕΞ 2013 - Διευκρινίσεις για το περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού φακέλου

Αρ.Πρωτ.: Δ15Α 1095320 ΕΞ 2013 - Διευκρινίσεις για το περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού φακέλου

Αρ.Πρωτ.: Δ15Α 1095320 ΕΞ 2013 - Διευκρινίσεις για το περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού φακέλου


11 Ιουνίου 2013

Με διαδικασίες εξπρές οι καταργήσεις οργανισμών - Κρίσιμες ώρες για ΕΡΤ

Με διαδικασίες εξπρές οι καταργήσεις οργανισμών - Κρίσιμες ώρες για ΕΡΤ
Δημοσιεύτηκε το μεσημέρι της Τρίτης η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία δίδει τη δυνατότητα στους καθ' ύλην αρμόδιους υπουργούς να αποφασίζουν με μια απλή απόφαση την τύχη δημοσίων φορέων και οργανισμών σε περίπτωση κατάργησης ή συγχώνευσής τους.
Δημοσιεύτηκε το μεσημέρι της Τρίτης η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία δίδει τη δυνατότητα στους καθ' ύλην αρμόδιους υπουργούς να αποφασίζουν με μια απλή απόφαση την τύχη δημοσίων φορέων και οργανισμών σε περίπτωση κατάργησης ή συγχώνευσής τους.


ΠΟΛ.1135/10.6.2013 - Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2012

ΠΟΛ.1135/10.6.2013

Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2012

Τραπεζικοί τόκοι και φορολογική δήλωση 2013

Συνδικαιούχοι τραπεζικών τόκων στη φορολογική δήλωσης 2013

 Τραπεζικοί τόκοι και φορολογική δήλωση 2013

Φορολογική δήλωση και τραπεζικοί τόκοι


Οι τόκοι καταθέσεων θα δηλωθούν στον Κωδικό 659 - 660 της φορολογικής μας δήλωσης και θα προστεθούν στα υπόλοιπα εισοδήματα, ώστε να πληρωθεί η εισφορά αλληλεγγύης, από 1% έως 4%, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ.

Αρ. πρωτ.: ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 10.5.2013 Εφαρμογή έμμεσων τεχνικών ελέγχου για τον προσδιορισμό φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων

Αρ. πρωτ.: ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 10.5.2013

Εφαρμογή έμμεσων τεχνικών ελέγχου για τον προσδιορισμό φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων

10 Ιουνίου 2013

ΠΟΛ.1127/31.5.2013 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου μερισμάτων με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α΄ 81) συνυποβαλλόμενα με αυτή δικαιολογητικά έγγραφα και διευκρινίσεις για κάθε άλλο αναγκαίο θέμα με σκοπό την ορθή εφαρμογή των διατάξεων αυτών

ΠΟΛ.1127/31.5.2013
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου μερισμάτων με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α΄ 81) συνυποβαλλόμενα με αυτή δικαιολογητικά έγγραφα και διευκρινίσεις για κάθε άλλο αναγκαίο θέμα με σκοπό την ορθή εφαρμογή των διατάξεων αυτών


Παράταση έως τις 10 Ιουλίου για τη δημοσίευση εταιρικών ισολογισμών

Παράταση έως τις 10 Ιουλίου για τη δημοσίευση εταιρικών ισολογισμών

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης, οι εταιρείες που θα αξιοποιήσουν την παράταση δεν θα έχουν καμία πρόσθετη επιβάρυνση οικονομικής φύσεως.

Παράταση έως τις 10 Ιουλίου για τη δημοσίευση εταιρικών ισολογισμών


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ