Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 25 Αυγούστου

28 Αυγούστου 2013

27 Αυγούστου 2013

Διευκρινίσεις σχετικά με το ύψος ΦΠΑ στα αναψυκτικά εκτός καταστήματος

Διευκρινίσεις σχετικά με το ύψος ΦΠΑ στα αναψυκτικά εκτός καταστήματος

Η παροχή υπηρεσίας εστίασης, και συνεπώς η κατανάλωση αναψυκτικών εντός του καταστήματος, με την πρόσφατη διάταξη υπάγεται από 1.8.13 έως 31.12.13 στο μειωμένο συντελεστή (13%).

ΠΟΛ 1189/29-07-2013 Υπαγωγή της εστίασης στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.

ΠΟΛ 1189/29-07-2013 Υπαγωγή της εστίασης στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. 

Υπαγωγή της εστίασης στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. 

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 74, παράγραφος 14 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/27.7.13), για την υπαγωγή της εστίασης στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.

ΠΟΛ 1192/30-07-2013 Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιστροφή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω των Τραπεζών

ΠΟΛ 1192/30-07-2013 Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιστροφή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω των Τραπεζών 

Συμπλήρωση - Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό πρωτ. 1114200/8853/0016/27-12-2006 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιστροφή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω των Τραπεζών».


ΠΟΛ 1193/05-08-2013 Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων Α.Ε. με απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων τους.

ΠΟΛ 1193/05-08-2013
Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων ΑΕ

Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων Α.Ε. με απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων τους.


TAXISnet μη διαθέσιμες υπηρεσίες

TAXISnet μη διαθέσιμες υπηρεσίες

TAXISnet                                                                                                                                                                                                         01/07/2013  
                                                                                                     Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Αγαπητοί χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Οι υπηρεσίες του TAXISnet για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων Παρακρατούμενων Φόρων, Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Εντύπων Κ.Β.Σ. Οι υπηρεσίες Προσωποποιημένης Πληροφόρησης, έκδοσης Φορολογικής Ενημερότητας και Υποβολής Αίτησης Ρύθμισης, δεν θα είναι διαθέσιμες από ώρα 16:00 έως 21:00, κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ