Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 15 Δεκεμβρίου

21 Δεκεμβρίου 2013

ΚΦΕ Άρθρο 13. Παροχές σε είδος

ΚΦΕ Άρθρο 13. Παροχές σε είδος

Άρθρο 13. Παροχές σε είδος

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογικό έτος.

2. Η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός φορολογικού έτους, υπολογίζεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του κόστους του οχήματος που εγγράφεται ως δαπάνη στα βιβλία του εργοδότη με τη μορφή της απόσβεσης περιλαμβανομένων των τελών κυκλοφορίας, επισκευών, συντηρήσεων, καθώς και του σχετικού χρηματοδοτικού κόστους που αντιστοιχεί στην αγορά του οχήματος ή του μισθώματος. Σε περίπτωση που το κόστος είναι μηδενικό, η αγοραία αξία της παραχώρησης ορίζεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της μέσης δαπάνης ή απόσβεσης κατά τα τελευταία τρία (3) έτη.

3. Οι παροχές σε είδος με τη μορφή δανείου, προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα περιβάλλονται τη μορφή έγγραφης συμφωνίας και αποτιμώνται με βάση το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ των τόκων που θα κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο έλαβε την παροχή, εάν το επιτόκιο υπολογισμού των τόκων ήταν το μέσο επιτόκιο αγοράς, όπως ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατά τον ίδιο μήνα και των τόκων που τυχόν κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του εν λόγω ημερολογιακού μήνα. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται έγγραφη συμφωνία δανείου, το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου λογίζεται ως παροχή σε είδος. Η προκαταβολή μισθού άνω των τριών (3) μηνών θεωρείται δάνειο.

4. Η αγοραία αξία των παροχών σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών προσδιορίζεται κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης ή μεταβίβασής του και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση. Η αγοραία αξία άσκησης δικαιώματος είναι η τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο μειωμένη κατά την τιμή διάθεσης του δικαιώματος.

5. Η αγοραία αξία της παραχώρησης κατοικίας σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός φορολογικού έτους, αποτιμάται στο ποσό του μισθώματος που καταβάλλει η επιχείρηση ή σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

ΚΦΕ Άρθρο 12. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις


ΚΦΕ Άρθρο 12. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 12. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

1. Το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης.

2. Για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες:
α) στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο,
β) βάσει σύμβασης, προφορικής ή έγγραφης, με την οποία το φυσικό πρόσωπο αποκτά σχέση εξαρτημένης εργασίας με άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να ορίζει και να ελέγχει τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών,
γ) οι οποίες ρυθμίζονται από τη νομοθεσία περί μισθολογίου και ειδικών μισθολογίων των υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου,
δ) ως διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας,
ε) ως δικηγόρος έναντι πάγιας αντιμισθίας για την παροχή νομικών υπηρεσιών,
στ) βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες
τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή,
εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον οι ετήσιες επιχειρηματικές δαπάνες που θα εξέπιπταν, σύμφωνα με το άρθρο 22, δεν υπερβαίνουν το ποσό των εννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα (9.250) ευρώ. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α' έως ε' του παρόντος άρθρου.

3. Ως ακαθάριστα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις θεωρούνται τα εξής:
α) ημερομίσθιο, μισθός, επίδομα αδείας, επίδομα ασθενείας, επίδομα εορτών, αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας, αμοιβές, προμήθειες, επιμίσθια και φιλοδωρήματα,
β) επιδόματα περιλαμβανομένων του επιδόματος κόστους διαβίωσης, του επιδόματος ενοικίου, της αποζημίωσης εξόδων φιλοξενίας ή ταξιδίου,
γ) αποζημίωση εξόδων στα οποία έχει υποβληθεί ο εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο του εργαζομένου,
δ) παροχή οποιασδήποτε μορφής που λαμβάνει ο εργαζόμενος πριν την έναρξη της εργασιακής σχέσης,
ε) αποζημιώσεις για τη λύση ή καταγγελία της εργασιακής σχέσης,
στ) συντάξεις που χορηγούνται από κύριο και επικουρικό φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, καθώς και από επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο,
ζ) το ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικής παροχής στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων,
η) κάθε άλλη παροχή που εισπράττεται έναντι υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης.

ΚΦΕ Άρθρο 11. Εξαρτώμενα μέλη

ΚΦΕ Άρθρο 11. Εξαρτώμενα μέλη

Άρθρο 11. Εξαρτώμενα μέλη

1. Ως «εξαρτώμενα μέλη» του φορολογούμενου, θεωρούνται:
α) ο (η) σύζυγος, εφόσον δεν έχει ίδια φορολογητέα εισοδήματα οποιασδήποτε πηγής,
β) άγαμα τέκνα, εφόσον:
- είναι ανήλικα έως 18 ετών ή
- είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή
- είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους,
γ) τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία:
- τέκνα του φορολογούμενου,
- αδελφοί και αδελφές των δύο συζύγων.
δ) ανιόντες,
ε) ανήλικα ορφανά από πατέρα και μητέρα που έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με το φορολογούμενο ή τον/τη σύζυγο.

2. Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β' , δ' και ε' της παραγράφου 1 δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη, εάν το ετήσιο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και εφόσον συνοικούν με τον φορολογούμενο. Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη, εάν το ετήσιο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.

3. Κατά την εφαρμογή της παραγράφου 2, δεν λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω κατηγορίες εισοδήματος:
α) διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο,
β) εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος.

4. Το εισόδημα των ανήλικων τέκνων προστίθεται στα εισοδήματα και φορολογείται στο όνομα του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα και σε κάθε περίπτωση στο όνομα του συζύγου, ο οποίος θεωρείται κατ' αρχήν υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τις ακόλουθες κατηγορίες εισοδημάτων σχετικά με τα οποία το ανήλικο τέκνο υπέχει δική του φορολογική υποχρέωση:
α) το εισόδημα που αποκτά το ανήλικο από εργασιακή σχέση, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12,
β) συντάξεις που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο, λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του.

ΚΦΕ Άρθρο 10. Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων

ΚΦΕ Άρθρο 10. Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 10. Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων


«Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων» είναι ο φόρος που επιβάλλεται ετησίως στο εισόδημα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα.

ΚΦΕ Άρθρο 8. Φορολογικό έτος

ΚΦΕ Άρθρο 8. Φορολογικό έτος 

Άρθρο 8. Φορολογικό έτος

1. Το φορολογικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Για τα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία το φορολογικό έτος μπορεί να λήγει στις 30 Ιουνίου. Σε καμία περίπτωση το φορολογικό έτος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 ένα νομικό πρόσωπο ή μια νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος στην ημεδαπή και ανήκει κατά ποσοστό που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) σε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα μπορεί να χρησιμοποιήσει ως φορολογικό έτος το φορολογικό έτος του αλλοδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

3. Ο φόρος που επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος αφορά σε εισόδημα που αποκτήθηκε το αμέσως προηγούμενο φορολογικό έτος.

4. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του. Κατ' εξαίρεση, για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις σε φορολογικό έτος μεταγενέστερο, χρόνος απόκτησης του εν λόγω εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που εισπράττονται, εφόσον αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο.

5. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος προβαίνει σε έναρξη ή παύση εργασιών ή δραστηριοτήτων στη διάρκεια του φορολογικού έτους, το πρώτο φορολογικό έτος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου και το τελευταίο φορολογικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου, με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1.

ΚΦΕ Άρθρο 9. Πίστωση φόρου αλλοδαπής

ΚΦΕ Άρθρο 9. Πίστωση φόρου αλλοδαπής

Άρθρο 9. Πίστωση φόρου αλλοδαπής

1. Εάν κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους ένας φορολογούμενος που έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα αποκτά εισόδημα στην αλλοδαπή, ο καταβλητέος φόρος εισοδήματος του εν λόγω φορολογούμενου, όσον αφορά στο εν λόγω εισόδημα, μειώνεται κατά το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για αυτό το εισόδημα. Η καταβολή του ποσού του φόρου στην αλλοδαπή αποδεικνύεται με τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

2. Η μείωση του φόρου εισοδήματος που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα.


20 Δεκεμβρίου 2013

Κατασχέσεις ακινήτων για χρέη με μια απλή ατομική ειδοποίηση

Κατασχέσεις ακινήτων για χρέη με μια απλή ατομική ειδοποίηση

Κατασχέσεις ακινήτων για χρέη με μια απλή ατομική ειδοποίηση


Στο ... στόχαστρο της Fitch οι κεντρικές τράπεζες του πλανήτη

Στο ... στόχαστρο της Fitch οι κεντρικές τράπεζες του πλανήτη

Στο ... στόχαστρο της Fitch οι κεντρικές τράπεζες του πλανήτη


Στο μικροσκόπιο του αμερικανικού οίκου Fitch μπαίνουν οι ισχυρότερες κεντρικές τράπεζες του πλανήτη, καθώς η νομισματική πολιτική διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στην παγκόσμια οικονομία και τις διεθνείς αγορές.

"Η νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών παραμένει εξυπηρετική", εκτιμά η Fitch και τονίζει: Η σχετική ηρεμία που επικράτησε στις διεθνείς αγορές, στο άκουσμα της είδησης πως η Fed, η κεντρική αμερικανική τράπεζα, θα μειώσει κατά 10 δισ. δολάρια το πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων υποδεικνύει πως οι ισχυρότερες κεντρικές τράπεζες του πλανήτη μπορούν να εξυγιάνουν τους ισολογισμούς τους, χωρίς να προκαλέσουν τεράστια αβεβαιότητα και αναταραχή στις αγορές.
"Ωστόσο, η Fed, η ΕΚΤ, η Βank of Japan και η Bank of England συνεχίζουν να διοχετεύουν ρευστότητα στις οικονομίες τους. Μια ήπια αναταραχή είναι πιθανό να υπάρξει, όταν αυτά τα μέτρα θα τείνουν να αρθούν", σπεύδει να διευκρινίσει η Fitch.
Eστιάζοντας περαιτέρω στη δράση της ΕΚΤ, ο οίκος αξιολόγησης χαρακτηρίζει απίθανη μια αλλαγή στάσης, όσον αφορά στη χαλαρή νομισματική πολιτική. Αντίθετα, η Fitch προβλέπει πως η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ θα παραμείνει χαλαρή και εξυπηρετική για ορισμένο χρονικό διάστημα ακόμη.

"Η αντιμετώπιση του κινδύνου του αποπληθωρισμού δεν αποκλείεται να καταστεί ύψιστη προτεραιότητα για την ΕΚΤ", διαμηνύει επίσης ο οίκος αξιολόγησης.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26518&subid=2&pubid=113187744

Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Συστήνεται κυβερνητικό συμβούλιο για τη διαχείριση ιδιωτικού χρέους

Ποια υπουργεία μετέχουν στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

18 Δεκεμβρίου 2013

ΤτΕ: Επιστροφή στην ανάπτυξη και μείωση της ανεργίας το 2014

ΤτΕ: Επιστροφή στην ανάπτυξη και μείωση της ανεργίας το 2014
Η ενδιάμεση έκθεση της ΤτΕ αναλυτικότερα ΕΔΩ

Στην ενδιάμεση Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική, που παρέδωσε στη Βουλή ο διοικητής της ΤτΕ Γιώργος Προβόπουλος, προβλέπεται ότι το 2014 το ΑΕΠ της χώρας θα αυξηθεί κατά 0,5%, ενώ η ανεργία θα υποχωρήσει κατά μία ποσοστιαία μονάδα.


17/12/2013 - Ενδιάμεση Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2013

17/12/2013 - Ενδιάμεση Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2013

Επιβράδυνση της ύφεσης το 2013, η οικονομία σε τροχιά σταθεροποίησης

 Υποβλήθηκε σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και το Υπουργικό Συμβούλιο η Ενδιάμεση Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2013, σύμφωνα με όσα προβλέπει το Καταστατικό της.

Στο μικροσκόπιο των τραπεζών 35.000 δανειολήπτες

Στο μικροσκόπιο των τραπεζών 35.000 δανειολήπτες

Στο μικροσκόπιο των τραπεζών 35.000 δανειολήπτες


Στο επίκεντρο της άγριας κόντρας που έχει ξεσπάσει μεταξύ κυβέρνησης και τρόικας για την άρση της προστασίας των δανειοληπτών από τους πλειστηριασμούς έχουν βρεθεί οι τράπεζες, οι οποίες ουσιαστικά συντάσσονται με την άποψη της κυβέρνησης, καθώς ούτε αυτές επιθυμούν άκριτη απελευθέρωση των πλειστηριασμών που θα οδηγούσε σε πιθανή κοινωνική αναταραχή, χωρίς πρακτικό αποτέλεσμα για τα πιστωτικά ιδρύματα.

17 Δεκεμβρίου 2013

2014 νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος ΚΦΕ - ποιες είναι οι αλλαγές

2014 νέος ΚΦΕ ποιες είναι οι αλλαγές

Οι παγίδες και οι χαμένοι από τις αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος

Φορολογουμένους πολλών ταχυτήτων δημιουργεί ο νέος ΚΦΕ, με τις αλλαγές τελευταίου φορολογικού νόμου 4110/2013.

16 Δεκεμβρίου 2013

Στουρνάρας: «Δεν θα δηλώνονται τα ανείσπρακτα ενοίκια»

Στουρνάρας: «Δεν θα δηλώνονται τα ανείσπρακτα ενοίκια»

«Δεν έχει κάποιος υποχρέωση να δηλώνει ανείσπρακτα ενοίκια» διαβεβαίωσε ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας τους φορείς που κλήθηκαν στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής να καταθέσουν τις απόψεις τους για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).


Τι φόρο ακινήτων θα πληρώνετε από το 2014 - ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ

Τι φόρο ακινήτων θα πληρώνετε από το 2014 - ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ

Τι φόρο ακινήτων θα πληρώνετε από το 2014


ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥΚΛΙΜΑΚΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΥ ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
Ακίνητης Περιουσίας Φόρος
300.000,00 € 0,00% 0,00 € 300.000,00 € 0,00 €
100.000,00 € 0,10% 100,00 € 400.000,00 € 100,00 €
100.000,00 € 0,20% 200,00 € 500.000,00 € 300,00 €
100.000,00 € 0,30% 300,00 € 600.000,00 € 600,00 €
100.000,00 € 0,60% 600,00 € 700.000,00 € 1.200,00 €
100.000,00 € 0,70% 700,00 € 800.000,00 € 1.900,00 €


Ενιαίος φόρος ακινήτων ΕΝΦΑ

Φορο-τραγέλαφος για τους επενδυτές!

Φορο-τραγέλαφος για τους επενδυτές!

 Νέες διευκρινίσεις από το ΥΠΟΙΚ μετά το σάλο στην αγορά. Τι αναφέρει για την ΕΝΑ. Προχειρότητα και ερασιτεχνισμό καταγγέλλουν οι φορείς. Δεν πέρασε το αφορολόγητο. Ποιες διατάξεις καίνε τους επενδυτές.

15 Δεκεμβρίου 2013

Καταθεσεις ασφαλισμενες

Καταθέσεις ασφαλισμένες

 ο επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά, Μισέλ Μπαρνιέ

Ασφαλισμένοι για πάντα οι μικροκαταθέτες

Μετά τον θόρυβο της περασμένης εβδομάδας, που προκάλεσε ανησυχία στους καταθέτες, ο επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά, Μισέλ Μπαρνιέ, ξεκαθαρίζει στο «Εθνος» τι θα ισχύει για τις καταθέσεις των Ευρωπαίων πολιτών σε περίπτωση που χρειαστεί να διασωθεί-εξυγιανθεί με ίδια μέσα (bail-in) μια τράπεζα.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ