Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 29 Δεκεμβρίου

3 Ιανουαρίου 2014

ΚΦΕ Άρθρο 26 Επισφαλείς απαιτήσεις

ΚΦΕ Άρθρο 26 Επισφαλείς απαιτήσεις


Άρθρο 26 Επισφαλείς απαιτήσεις


1. Τα ποσά των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων και οι διαγραφές αυτών, µε την
επιφύλαξη των οριζόµενων στις παραγράφους 5 έως 7 του παρόντος άρθρου, εκπίπτουν για φορολογιkούς σκοπούς, ως εξής:

α) για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις µέχρι το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ που δεν έχουν εισπραχθεί
για διάστηµα άνω των δώδεκα (12) µηνών, ο φορολογούµενος δύναται να σχηµατίσει πρόβλεψη επι-
σφαλών απαιτήσεων σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της εν λόγω απαίτησης, εφόσον έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώµατος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης,
β) για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις άνω του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ που δεν έχουν εισπρα-
χθεί για διάστηµα άνω των δώδεκα (12) µηνών, ο φορολογούµενος δύναται να σχηµατίσει πρόβλεψη
επισφαλών απαιτήσεων, εφόσον έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δι-
καιώµατος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα:

Χρόνος υπερηµερίας
(σε µήνες) Προβλέψεις

(σε ποσοστό %)


>12 50
>18 75
>24 100

2. Ανεξάρτητα από την παράγραφο 1, ο σχηµατισµός προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων δεν επι-
τρέπεται στις περιπτώσεις επισφαλών απαιτήσεων των µετόχων ή εταίρων της επιχείρησης µε ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής δέκα τοις εκατό (10%) και των θυγατρικών εταιρειών της επιχείρησης µε ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής δέκα τοις εκατό (10%), εκτός αν για την αξίωση που αφορά αυτές τις οφειλές υπάρχει εκκρεµοεγγικία ενώπιον δικαστηρίου ή διαιτητικού δικαστηρίου, ή εάν ο οφειλέτης έχει υποβάλει αίτηµα κήρυξης σε πτώχευση ή υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης ή σε βάρος του έχει εκκινήσει η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης. Επίσης, δεν επιτρέπεται ο σχηµατισµός προβλέψεων γιαvεπισφαλείς απαιτήσεις που καλύπτονται από ασφάλιση ή οποιαδήποτε εγγυοδοσία ή άλλη ενοχική ή εµπράγµατη ασφάλεια ή για οφειλές του ∆ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή για εκείνες που έχουν δοθεί µε την eγύηση αυτών των φορέων.
3. Η πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, ανακτάται άµεσα µε τη µε-
ταφορά αυτής της πρόβλεψης στα κέρδη της επιχείρησης, εφόσον η απαίτηση:
α) καταστεί εισπράξιµη ή
β) διαγραφεί.
4. Απαίτηση δύναται να διαγραφεί για φορολογικούς σκοπούς µόνον εφόσον πληρούνται σωρευτι-
κά οι εξής προϋποθέσεις:
α) έχει προηγουµένως εγγραφεί ποσό που αντιστοιχεί στην οφειλή ως έσοδο,
β) έχει προηγουµένως διαγραφεί από τα βιβλία του φορολογούµενου και
γ) έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόµο ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης.
5. Οι τράπεζες µπορούν να εκπίπτουν προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων σε ποσοστό ένα τοις ε-
κατό (1%) επί του ποσού του ετήσιου µέσου όρου των πραγµατικών χορηγήσεων, όπως αυτό προκύ-
πτει από τις µηνιαίες λογιστικές καταστάσεις τους. Τέτοιες χορηγήσεις συνιστούν οι απαιτήσεις κεφα-
λαίου και οι απαιτήσεις των εγγεγραµµένων τόκων, όχι όµως και επισφαλών ή µη εισπράξιµων τόκων
των επισφαλών απαιτήσεων ή απαιτήσεων µη παραγωγικών, τους οποίους οι τράπεζες δικαιούνται να
µην εµφανίζουν ή εγγράφουν στα βιβλία τους, υποχρεούµενες να αποδεικνύουν ότι πρόκειται για τέ-
τοιους τόκους, καθώς και η κάλυψη στο σύνολό του ή εν µέρει οµολογιακού δανείου ιδιωτικών επιχειρήσεων ή η απόκτηση µετοχών κατά τη σύσταση ανώνυµης εταιρείας ή αύξηση του κεφαλαίου της, για το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο οι τίτλοι των οµολογιών ή µετοχών παραµένουν στο χαρτοφυλάκιο της τράπεζας. Στις χορηγήσεις αυτές δεν περιλαµβάνονται τα δάνεια γενικά προς το ∆ηµόσιο και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα δάνεια γενικά για τα οποία δόθηκε εγγύηση του ∆ηµοσίου και οι καταθέσεις σε άλλες τράπεζες. Πέρα από το ποσοστό έκπτωσης που προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο οι τράπεζες µπορούν να εκπίπτουν από το εισόδηµά τους, για τον προσδιορισµό των αποτελεσµάτων της χρήσης πρόσθετες ειδικές κατά περίπτωση προβλέψεις για την απόσβεση απαιτήσεων κατά πελατών τους, για τις οποίες έχει διακοπεί ο λογισµός τόκων.

6. Οι εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης µπορούν να εκπίπτουν προβλέψεις επισφαλών απαιτή-
σεων σε ποσοστό µέχρι δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού ύψους µισθωµάτων, τα οποία προκύ-
πτουν από τις συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης, που έχουν συναφθεί µέσα στη διάρκεια του φο-
ρολογικού έτους. Το ποσό αυτό της πρόβλεψης για κάθε φορολογικό έτος, συναθροιζόµενο µε το ποσό της πρόβλεψης, η οποία διενεργήθηκε σε προγενέστερα φορολογικά έτη και εµφανίζεται στα τηρούµε να βιβλία της επιχείρησης, δεν µπορεί να υπερβεί το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.

7. Οι εταιρείες πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων (factoring) µπορούν να εκπίπτουν µέχρι
ενάµιση τοις εκατό ( 1,5%) επί του µέσου ετήσιου ύψους των ποσών που ο φορέας έχει προεξοφλήσει
έναντι απαιτήσεων που έχει αναλάβει να εισπράξει από εξαγωγική δραστηριότητα χωρίς δικαίωµα αναγωγής, καθώς και µέχρι ένα τοις εκατό (1%) επί του µέσου ετήσιου ύψους των ποσών των προεξοφλήσεων έναντι απαιτήσεων µε δικαίωµα αναγωγής.

ΚΦΕ Άρθρο 25 Αποτίµηση αποθεµάτων και ηµικατεργασµένων προϊόντων

ΚΦΕ Άρθρο 25 Αποτίµηση αποθεµάτων και ηµικατεργασµένων προϊόντων

Άρθρο 25 Αποτίµηση αποθεµάτων και ηµικατεργασµένων προϊόντων


Τα αποθέµατα και τα ηµικατεργασµένα προϊόντα αποτιµώνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες
λογιστικής. Ωστόσο, ο φορολογούµενος δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιήσει διαφορετική µέθοδο απο-
τίµησης κατά τα τέσσερα (4) έτη µετά το φορολογικό έτος κατά το οποίο χρησιµοποιήθηκε για πρώτη
φορά η µέθοδος αποτίµησης που εφάρµοσε η επιχείρηση.

ΚΦΕ Άρθρο 24 Αποσβέσεις

ΚΦΕ Άρθρο 24 Αποσβέσεις

Άρθρο 24 Αποσβέσεις


2014 ΚΦΑΣ πρόσθετα βιβλία-Δελτίο αποστολής-ΕΑΦΔΣΣ

2014 ΚΦΑΣ πρόσθετα βιβλία-Δελτίο αποστολής-ΕΑΦΔΣΣ

2014 ΚΦΑΣ πρόσθετα βιβλία-Δελτίο αποστολής-ΕΑΦΔΣΣ

Τροποποιήσεις στην τήρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων

Με τις υφιστάμενες διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ ν.4093/2012, υποπαράγραφος Ε1), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 51 του νόμου 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις», επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις στην τήρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων, μεταξύ των οποίων είναι:

2 Ιανουαρίου 2014

ΚΦΕ Άρθρο 22 Εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπάνες

 

ΚΦΕ Άρθρο 22 Εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπάνες

Άρθρο 22 Εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπάνες

Κατά τον προσδιορισµό του κέρδους από επιχειρηµατική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση
όλων των δαπανών, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του επόµενου άρθρου του Κ.Φ.Ε., οι οποίες:
α) πραγµατοποιούνται προς το συµφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εµπορικές συναλλα-
γές της,
β) αντιστοιχούν σε πραγµατική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή
ανώτερη της πραγµατικής, στη βάση έµµεσων µεθόδων ελέγχου,
γ) εγγράφονται στα τηρούµενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγµατοποιούνται και αποδεικνύονται µε κατάλληλα δικαιολογητικά.

ΚΦΕ Άρθρο 21 Κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα

ΚΦΕ Άρθρο 21 Κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΕΡ∆Η ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Άρθρο 21 Κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα

1. Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχει-
ρηµατικές συναλλαγές µετά την αφαίρεση των επιχειρηµατικών δαπανών, των αποσβέσεων και των
προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Στα έσοδα από τις επιχειρηµατικές συναλλαγές περιλαµβάνο-
νται και τα έσοδα από την πώληση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το
προϊόν της εκκαθάρισής της, όπως αυτά προκύπτουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους. Ειδικά, για
τον προσδιορισµό του εισοδήµατος από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα στα έσοδα από επι-
χειρηµατικές συναλλαγές περιλαµβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, κτηνοτροφικών,
δασοκοµικών, υλοτοµικών και αλιευτικών προϊόντων.

2. Το κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα προσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος µε βά-
ση το λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης, ο οποίος συντάσσεται σύµφωνα µε το Ελληνικό Λογιστικό
Σχέδιο και τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), όπως ισχύει. Σε περίπτωση
που η επιχείρηση εφαρµόζει ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, το κέρδος προσδιορίζεται αποκλειστικά,
σύµφωνα µε τον πίνακα φορολογικών αποτελεσµάτων χρήσης.

3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «««επιχειρηµατική συναλλαγή» θεωρείται κάθε µε-
µονωµένη ή συµπτωµατική πράξη µε την οποία πραγµατοποιείται συναλλαγή ή και η συστηµατική
διενέργεια πράξεων στην οικονοµική αγορά µε σκοπό την επίτευξη κέρδους. Κάθε τρεις οµοειδείς συ-
ναλλαγές που λαµβάνουν χώρα εντός ενός εξαµήνου θεωρούνται συστηµατική διενέργεια πράξεων. Σε
περίπτωση συναλλαγών που αφορούν ακίνητα, η περίοδος του προηγούµενου εδαφίου είναι δύο (2)
έτη.

4. Κάθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από παράνοµη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή
ή αιτία θεωρείται κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται
στον Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας.

ΚΦΕ Άρθρο 20 Πίστωση φόρου και ρυθµίσεις για τους φορολογούµενους

ΚΦΕ Άρθρο 20 Πίστωση φόρου και ρυθµίσεις για τους φορολογούµενους

Άρθρο 20 Πίστωση φόρου και ρυθµίσεις για τους φορολογούµενους που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

Οι φορολογούµενοι που δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα δεν δικαιούνται τις
µειώσεις φόρου, σύµφωνα µε τα προηγούµενα άρθρα του παρόντος Κεφαλαίου, εκτός εάν:
διατηρούν τη φορολογική τους κατοικία σε άλλο κράτος − µέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και,
α) τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) του παγκόσµιου εισοδήµατός τους αποκτάται στην
Ελλάδα ή
β) αποδεικνύουν ότι το φορολογητέο εισόδηµά τους είναι τόσο χαµηλό ώστε θα δικαιούνταν της
µείωσης του φόρου δυνάµει της φορολογικής νοµοθεσίας του κράτους της κατοικίας τους.

ΚΦΕ Άρθρο 19 Μειώσεις φόρου για δωρεές

ΚΦΕ Άρθρο 19 Μειώσεις φόρου για δωρεές

Άρθρο 19 Μειώσεις φόρου για δωρεές

1. Το ποσό του φόρου µειώνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%) επί των ποσών δωρεών προς τoυς
φορείς που ορίζονται στην απόφαση της επόµενης παραγράφου, εφόσον οι δωρεές υπερβαίνουν στη
διάρκεια του φορολογικού έτους το ποσό των εκατό (100) ευρώ. Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν
µπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήµατος.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζονται οι φορείς µε έδρα την ηµεδαπή ή άλλα κρά-
τη – µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που αναγνωρίζονται για το σκοπό του προσδιορισµού της µείωσης
φόρου επί του ποσού των χορηγούµενων σε αυτούς δωρεών, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγρα-
φο, εφόσον τα ποσά των δωρεών κατατίθενται σε ειδικούς για το σκοπό αυτόν λογαριασµούς τραπε-
ζών που λειτουργούν νόµιµα σε κράτος − µέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ..

ΚΦΕ Άρθρο 18 Μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες

ΚΦΕ Άρθρο 18 Μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες

Άρθρο 18 Μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες

1. Το ποσό του φόρου µειώνεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για τα έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης, εφόσον αυτά υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήµατος του φορολογούµενου. Το ποσό της µείωσης ανεξαρτήτως του ποσού των εξόδων δεν µπορεί να υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

2. Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης θεωρούνται οι παρακάτω δαπάνες, κατά το
µέρος που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταµεία ή/και ασφαλιστικές εταιρείες:
α) οι αµοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς και ιατρικά κέντρα, όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις και θεραπείες,
β) τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύµατα ή ιδιωτικές κλινικές, καθώς και οι δαπάνες που καταβάλλονται για διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών,
γ) τα έξοδα για ιατρική και φαρµακευτική περίθαλψη γενικά,
δ) οι αµοιβές που καταβάλλονται σε νοσηλευτές για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη νoσηλεία του σε νοσοκοµείο ή κλινική ή κατ’ οίκον,
ε) η δαπάνη για την αντικατάσταση µελών του σώµατος µε τεχνητά µέλη, καθώς και η δαπάνη για την αγορά ή τοποθέτηση στο σώµα του ασθενούς οργάνων, τα οποία είναι αναγκαία για τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισµού,
στ) τα έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης των τέκνων µε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) βάσει γνωµάτευσης του ΚΕ.Π.Α. ή της Α.Σ.Υ.Ε., εφόσον το ετήσιο φορολογούµενο και απαλλασσόµενο εισόδηµα των τέκνων δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ,
ζ) η δαπάνη για δίδακτρα ή τροφεία σε ειδικές για την πάθησή τους σχολές ή σε ειδικά ιδρύµατα ή οργανισµούς που καταβάλλονται για τέκνα µε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό(40%) βάσει γνωµάτευσης του ΚΕ.Π.Α. ή της Α.Σ.Υ.Ε., εφόσον το ετήσιο φορολογούµενο και απαλλασσόµενο εισόδηµα των τέκνων δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και
η) ποσό ίσο µε το πενήντα τοις εκατό (50%) της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωµένων.

3. Οι ιατρικές δαπάνες που πραγµατοποιούνται για τα εξαρτώµενα µέλη του φορολογούµενου συ-
νυπολογίζονται για τον προσδιορισµό του ποσού της µείωσης φόρου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1.

31 Δεκεμβρίου 2013

Παράταση για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2014

Παράταση για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2014

Παράταση έως την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίαςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10180 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Tηλ.: 210-3332553/4
Fax: 210-3332559
e-mail: press@minfin.gr

Παράταση υποβολής αιτήσεων Α21

Παράταση υποβολής αιτήσεων Α21

30 Δεκεμβρίου 2013

Οδηγός για να ρυθμίσετε τα χρέη στο Δημόσιο - 15 ερωτήσεις και απαντήσεις


Ρύθμιση χρεών

Κάθε οφειλέτης ληξιπρόθεσμου χρέους, για να καταφέρει να υπαχθεί στις νέες ρυθμίσεις, πρέπει να υποβάλει στο διαδίκτυο μια  αίτηση στην οποία θα επιλέγει τον αριθμό των δόσεων.

Οδηγός για να ρυθμίσετε τα χρέη στο Δημόσιο - 15 ερωτήσεις και απαντήσεις

Χάνουν τη ρύθμιση στην εφορία όσοι δεν δώσουν πάγια τραπεζική εντολή εξόφλησης

Δεν αρκεί η αναγραφή του λογαριασμού, πρέπει να ενεργοποιηθεί πάγια εντολή πληρωμής

Χάνουν τη ρύθμιση στην εφορία όσοι δεν δώσουν πάγια τραπεζική εντολή εξόφλησης


Όσοι ζητούν ρύθμιση οφειλών από την εφορία, δεν αρκεί να δώσουν ένα τραπεζικό λογαριασμό για τις μηνιαίες πληρωμές, αλλά πρέπει να δώσουν πάγια εντολή εξόφλησης στην τράπεζα για να μην χάσουν τη ρύθμιση.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ