Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 2014

31 Δεκεμβρίου 2014

Κλίμακα ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης - 2015

Κλίμακα ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης - 2015


εισφορα αλληλεγγυησ κλιμακα 2015

Κλίμακα ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης - 2015.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης ολική επαναφορά αναδρομικά από 1/1/2015

Μειώνεται από την 1η Ιανουαρίου 2015 κατά 30% η ειδική εισφορά αλληλεγγύης που επιβάλλεται σε φορολογουμένους με ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ.

Ο πίνακας της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ακολουθεί παρακάτω:

NOMOΣ 4308/2014 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο 18. Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

NOMOΣ 4308/2014  Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο 18. Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

(ΦΕΚ Α 251/24.11.2014)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ

 Άρθρο 18. Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

NOMOΣ 4308/2014 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο 27. Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα

NOMOΣ 4308/2014  Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο 27. Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα 

 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

(ΦΕΚ Α 251/24.11.2014)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ

 Άρθρο 27. Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα

NOMOΣ 4308/2014 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο 26. Στοιχεία της καθαρής θέσης

NOMOΣ 4308/2014  Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο 26. Στοιχεία της καθαρής θέσης 

 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

(ΦΕΚ Α 251/24.11.2014)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ

 Άρθρο 26. Στοιχεία της καθαρής θέσης

NOMOΣ 4308/2014 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο 25. Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων

NOMOΣ 4308/2014  Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο 25. Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων  

 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

(ΦΕΚ Α 251/24.11.2014)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ

 Άρθρο 25. Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων

NOMOΣ 4308/2014 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο 24. Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία

NOMOΣ 4308/2014  Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο 24. Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία  

 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

(ΦΕΚ Α 251/24.11.2014)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ

 Άρθρο 24. Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία

NOMOΣ 4308/2014 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο 23. Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι

NOMOΣ 4308/2014  Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο 23. Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι  

 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

(ΦΕΚ Α 251/24.11.2014)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ

 Άρθρο 23. Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι

NOMOΣ 4308/2014 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο 22. Υποχρεώσεις

NOMOΣ 4308/2014  Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο 22. Υποχρεώσεις  

 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

(ΦΕΚ Α 251/24.11.2014)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ

 Άρθρο 22. Υποχρεώσεις

NOMOΣ 4308/2014 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο 21. Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία


NOMOΣ 4308/2014  Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο 21. Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  

 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

(ΦΕΚ Α 251/24.11.2014)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ

 Άρθρο 21. Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

NOMOΣ 4308/2014 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα,Άρθρο 20. Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών

NOMOΣ 4308/2014  Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα,Άρθρο 20. Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών  

 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

(ΦΕΚ Α 251/24.11.2014)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ

 Άρθρο 20. Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών

NOMOΣ 4308/2014 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο 19. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

NOMOΣ 4308/2014  Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο 19. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  

 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

(ΦΕΚ Α 251/24.11.2014)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ

 Άρθρο 19. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

NOMOΣ 4308/2014 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο 14. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο

NOMOΣ 4308/2014  Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο 14. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο 

 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

(ΦΕΚ Α 251/24.11.2014)

 Άρθρο 14. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο

 Άρθρο 14. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο


NOMOΣ 4308/2014 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο 17. Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων

NOMOΣ 4308/2014  Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο 17. Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

(ΦΕΚ Α 251/24.11.2014)

 Άρθρο 17. Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων



NOMOΣ 4308/2014 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο 16. Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

NOMOΣ 4308/2014  Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο 16. Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

(ΦΕΚ Α 251/24.11.2014)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 Άρθρο 16. Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

 Άρθρο 16. Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων


NOMOΣ 4308/2014 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο 15. Αυθεντικότητα του τιμολογίου

NOMOΣ 4308/2014  Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο 15. Αυθεντικότητα του τιμολογίου 

 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

(ΦΕΚ Α 251/24.11.2014)

 Άρθρο 15. Αυθεντικότητα του τιμολογίου

 Άρθρο 15. Αυθεντικότητα του τιμολογίου


Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων (Θέματα για τους ισολογισμούς που κλείνουν 31-12-2014)

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων (Θέματα για τους ισολογισμούς που κλείνουν 31-12-2014)


Περιεχόμενα

Εισαγωγή
α) Προβλέψεις επισφαλών για τη χρήση 2014.
β) Χειρισμός της συσσωρευμένης έως 31-12-2013 πρόβλεψης (Κωδ.Λογ. 44.11.)
γ) Διάφορα ζητήματα επί του θέματος.
1) Τι συμφέρει να επιλέξει η επιχείρηση;
2) Μπορεί μία επιχείρηση να διεκδικήσει δικαστικά απαίτηση, την οποία έχει διαγράψει για φορολογικούς λόγους;

Εισαγωγή:

Με το ν.4172/2013 (άρθρο 26 Επισφαλείς απαιτήσεις) αλλάζει ριζικά το τοπίο φορολογικής αναγνώρισης των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις που μπορεί να σχηματίσει μια επιχείρηση.

Για το συσσωρευμένο υπόλοιπο των προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων (Λογ. 44.11) που είχαν σχηματισθεί στις χρήσεις 2010, 2011, 2012 και 2013 θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περίπτωσης θ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994 (άρθρο 72 Ν.4172/2013) «4. Οι διατάξεις του άρθρου 26 ισχύουν για προβλέψεις που σχηματίζονται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. Για τις προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων που έχουν σχηματισθεί στα φορολογικά έτη 2010, 2011, 2012 και 2013 θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περίπτωσης θ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994.».

Στο παρόν άρθρο θα αναφέρουμε επιγραμματικά τι ισχύει για την κλειόμενη χρήση του 2014 (πρέπει όμως να αναμένουμε την «ερμηνευτική» για το θέμα εγκύκλιο) και θα προσπαθήσουμε επιπλέον να αναλύσουμε τι πρέπει να λάβει υπ’ όψιν της μια επιχείρηση για το εάν θα πρέπει να διαγράψει ή όχι πελάτες ανεπίδεκτου είσπραξης για τη χρήση του 2014.

Για τη χρήση του 2014 (άρθρο 26 Ν.4172/2013), λοιπόν συνοπτικά ισχύουν τα εξής: (Αφορά νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες εκτός τραπεζών, εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης, και εκτός εταιριών factoring):

α) Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων για τη χρήση 2014.

Όσον αφορά το σχηματισμό νέων προβλέψεων για τη χρήση του 2014, καθώς επίσης και το πώς χρησιμοποιούνται οι προβλέψεις αυτές για διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων από το 2014 και μετά, ισχύουν τα εξής:
«1. Τα ποσά των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων και οι διαγραφές αυτών, εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς, ως εξής:
α) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις μέχρι το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών, ο φορολογούμενος δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της εν λόγω απαίτησης, εφόσον έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης,
β) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών, ο φορολογούμενος δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, εφόσον έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Χρόνος υπερημερίας (σε μήνες)
Προβλέψεις (σε ποσοστό %)
> 12
50
> 18
75
> 24
100

2. Ανεξάρτητα από την παράγραφο 1, ο σχηματισμός προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων δεν επιτρέπεται στις περιπτώσεις επισφαλών απαιτήσεων κατά των μετόχων ή εταίρων της επιχείρησης με ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής δέκα τοις εκατό (10%) και των θυγατρικών εταιρειών της επιχείρησης με ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής δέκα τοις εκατό (10%), εκτός αν για την αξίωση που αφορά αυτές τις οφειλές υπάρχει εκκρεμοδικία ενώπιον δικαστηρίου ή διαιτητικού δικαστηρίου, ή εάν ο οφειλέτης έχει υποβάλει αίτημα κήρυξης σε πτώχευση ή υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης ή σε βάρος του έχει εκκινήσει η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης. Επίσης, δεν επιτρέπεται ο σχηματισμός προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις που καλύπτονται από ασφάλιση ή οποιαδήποτε εγγυοδοσία ή άλλη ενοχική ή εμπράγματη ασφάλεια ή για οφειλές του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή για εκείνες που έχουν δοθεί με την εγγύηση αυτών των φορέων.
3. Η πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1, ανακτάται άμεσα με τη μεταφορά αυτής της πρόβλεψης στα κέρδη της επιχείρησης, εφόσον η απαίτηση:
α) καταστεί εισπράξιμη ή
β) διαγραφεί.
4. Απαίτηση δύναται να διαγραφεί για φορολογικούς σκοπούς μόνον εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) έχει προηγουμένως εγγραφεί ποσό που αντιστοιχεί στην οφειλή ως έσοδο,
β) έχει προηγουμένως διαγραφεί από τα βιβλία του φορολογούμενου και
γ) έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμο ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης.»

Επίσης στην αιτιολογική του Νόμου αναφέρονται τα εξής:

«Με τις παραγράφους 1 έως και 4 του άρθρου 26 εισάγεται νέος κανόνας για το σχηματισμό προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων και διαγραφής αυτών επί τη βάσει του χρόνου κατά τον οποίο παραμένουν ανείσπρακτες και ανάλογα με το ποσό της απαίτησης.

Έτσι για ποσά απαιτήσεων μέχρι χίλια (1.000) ευρώ που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών, ο φορολογούμενος δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη για το εκατό τοις εκατό (100%) της απαίτησης, εφόσον έχει αναλάβει τις κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης. Η προϋπόθεση της ανάληψης κατάλληλων ενεργειών σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο για τη διασφάλιση δικαιώματος είσπραξης θέτει ένα ελάχιστο όριο για τη διεκδίκηση είσπραξης της απαίτησης, χωρίς να προσδιορίζει το μέσο για τη διεκδίκηση και κατά τούτο μπορεί να αναληφθεί οποιαδήποτε ενέργεια για την είσπραξη, αρκεί να είναι πρόσφορη για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης. Τέτοιο μέσο δεν είναι απαραίτητα η άσκηση ένδικου βοηθήματος με τη στενή έννοια του όρου, αλλά μπορεί να είναι και η κατάθεση διαταγής πληρωμής, η σφράγιση μίας επιταγής κ.ά. Σε κάθε περίπτωση ο κατάλληλος ή μη χαρακτήρας κρίνεται ad hoc με βάση το ύψος της απαίτησης, το φερέγγυο ή μη του καθ' ου η απαίτηση, καθώς και από άλλους παράγοντες.

Για τα ποσά άνω των χιλίων (1.000) ευρώ προβλέπεται ο κλιμακωτός σχηματισμός προβλέψεων σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εβδομήντα τοις εκατό (70%) και εκατό τοις εκατό (100%) ανάλογα με τη χρονική διάρκεια που παραμένουν ανείσπρακτες οι επισφαλείς απαιτήσεις.

Στην παράγραφο 3 προβλέπονται οι περιπτώσεις ανάκτησης της πρόβλεψης με τη μεταφορά της στα κέρδη της επιχείρησης και στην παράγραφο 4 ορίζονται σωρευτικά οι προϋποθέσεις για τη διαγραφή της απαίτησης για φορολογικούς σκοπούς.

Τέλος, με τις παραγράφους 5 έως και 7 ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του ποσού της πρόβλεψης επισφαλών
απαιτήσεων για τις τράπεζες, τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης και τις εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, αντίστοιχα, ο οποίος διατηρεί το ισχύον για τις επιχειρήσεις αυτές καθεστώς σχηματισμού προβλέψεων για διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων.»

Η αναμενόμενη ερμηνευτική εγκύκλιος, ελπίζουμε ότι θα ξεκαθαρίσει το τοπίο στο θέμα αυτό. Κυρίως στον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 26 Ν.4172/2013.

β) Χειρισμός της συσσωρευμένης ως 31-12-2013 πρόβλεψης (Κωδ.Λογ. 44.11.)

Σύμφωνα με την Νομοθεσία Άρθρο 31, περ. θ Ν.2238/1994, ισχύουν τα εξής:
«Η σχηματιζόμενη ως άνω πρόβλεψη χρησιμοποιείται για την απόσβεση (διαγραφή) πελατών οι οποίοι είναι ανεπίδεκτοι είσπραξης. Για τους πελάτες που διαγράφονται και για τους οποίους δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα, η επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιεί σε αυτούς ότι διέγραψε την επισφαλή απαίτηση της, εφόσον το ποσό της επισφαλούς απαίτησης, ανά πελάτη, υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ . Με την εξάντληση των ένδικων μέσων εξομοιούται η διαγραφή απαίτησης σύμφωνα με συμφωνία εξυγίανσης που επικυρώνεται από το πτωχευτικό δικαστήριο σύμφωνα με το έκτο κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα. Επίσης, για τους πελάτες των οποίων οι απαιτήσεις διεγράφησαν σύμφωνα με τα πιο πάνω, η επιχείρηση συντάσσει συγκεντρωτική κατάσταση με πλήρη στοιχεία για τον καθένα, στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, το επάγγελμα, η διεύθυνση, η δημόσια οικονομική υπηρεσία και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του πελάτη, καθώς και το διαγραφέν ποσό. Η πιο πάνω κατάσταση υποβάλλεται στην αρμόδια για τη φορολογία της επιχείρησης Δ.Ο.Υ. σε τρία (3) αντίγραφα, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, η οποία ορίζεται από το άρθρο 10 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.…… Το ποσό της πρόβλεψης που εμφανίζεται στο λογαριασμό 44.11 «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος, εκτός και αν στο τέλος κάθε πενταετίας, αρχής γενομένης από τη διαχειριστική περίοδο 2005 υφίσταται στον ως άνω λογαριασμό υπόλοιπο λόγω μη επαληθεύσεως των προβλέψεων με επισφαλείς απαιτήσεις. Το υπόλοιπο αυτό ποσό μεταφέρεται στα ακαθάριστα έσοδα της επόμενης διαχειριστικής περιόδου, υποκείμενο σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις.……..»

Για τις προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων που έχουν σχηματισθεί στις χρήσεις 2010, 2011, 2012 και 2013 [ Συσσωρευμένο υπόλοιπο του λογ. 44.11, το οποίο έχει σχηματιστεί με βάση τις φορολογικές διατάξεις ] κατά τη χρήση του 2014 η επιχείρηση έχει τρείς επιλογές:

(1) Συμψηφισμός μέρους ή του συνόλου του υπολοίπου της συσσωρευμένης πρόβλεψης με οριστική διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων.

(2) Διατήρηση της συσσωρευμένης πρόβλεψης (ή το εναπομείναντα μέρος αυτής), με αποτέλεσμα την υποχρεωτική μεταφορά της και άρα φορολόγηση της στην χρήση 2015.

(3) Μεταφορά ( προαιρετική ) της συσσωρευμένης πρόβλεψης, στα αποτέλεσμα χρήσης 2014 (επιλογή την οποία θα διάλεγε κάποιος με σκοπό την βελτίωση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2014).

Ας δούμε λοιπόν τι επιμέρους ενέργειες πρέπει να κάνει μια επιχείρηση, ανάλογα με την επιλογή της:

Σε περίπτωση (η οποία είναι και η πιο συνηθισμένη), που η επιχείρηση επιλέξει την πρώτη επιλογή, πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

(1) Λογιστική Διαγραφή των ανεπίδεκτων εισπράξεως πελατών: με χρέωση του λογαριασμού 44.11 "Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις" και με πίστωση των λογαριασμών των απαιτήσεων (Πελατών).

Σημειώνονται τα εξής:
i) «Ο χαρακτηρισμός και η διαγραφή ορισμένων πελατών ως επισφαλών (σημ.: για την περίπτωση αυτή) είναι θέμα που κρίνεται από την επιχείρηση, με βάση τα στοιχεία και έγγραφα που έχει στη διάθεσή της και δεν ερευνάται κατά το διενεργούμενο έλεγχο στην επιχείρηση εκ μέρους της Φορολογούσας Αρχής, αν πράγματι οι διαγραφέντες πελάτες είναι επισφαλείς ή όχι. Στην περίπτωση όμως που κάποιος πελάτης κρίθηκε από την επιχείρηση ως επισφαλής και προέβη στη διαγραφή αυτού και στη συνέχεια, το ποσό της απαίτησής του εισπραχθεί, η επιχείρηση έχει υποχρέωση να μεταφέρει το ποσό που εισέπραξε στα αποτελέσματα χρήσεως.» (ΠΟΛ.1016/7.2.2005 (άρθρο 9 παρ. 3))

ii) Σε περίπτωση διαγραφών επισφαλών απαιτήσεων, οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να έχουν προέλθει μόνο από πελάτες, καθόσον ο υπολογισμός των προβλέψεων υπολογίζεται επί της αξίας των εκδοθέντων τιμολογίων πώλησης.

iii) Επειδή είναι ενδεχόμενο, ορισμένες επιχειρήσεις να έχουν εμφανίσει στο λογαριασμό των προβλέψεων, ποσό μεγαλύτερο από αυτό που προέκυπτε με την εφαρμογή του 0,5% που προβλεπόταν από το νόμο, αλλά με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος να είχαν αναμορφώσει τα αποτελέσματα με την προσθήκη των επιπλέον ποσών, είναι αυτονόητο ότι τα επιπλέον αυτά ποσά, παρά το γεγονός ότι εμφανίζονται στο υπόλοιπο του λογαριασμού προβλέψεων, δεν υπόκειται στην διαδικασία αυτής της φορολόγησης.

(2.α) Συμψηφισμός (διαγραφή) υπολοίπων πελατών έως 1.000 ευρώ:

• Γνωστοποίηση στους διαγραφέντες πελάτες της επιχείρησης: Δεν απαιτείται

• Υποβολή ( συγκεντρωτικής) κατάστασης στην Εφορία: Δεν απαιτείται

(2.β) Συμψηφισμός (διαγραφή) υπολοίπων πελατών μεγαλυτέρων των 1.000 ευρώ, για τους οποίους δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα:

• Γνωστοποίηση στους διαγραφέντες πελάτες της επιχείρησης:

Η επιχείρηση εφόσον δεν έχει ασκήσει ένδικα μέσα για την διεκδίκηση του ποσού της απαίτησης (σημ.: είναι > 1.000 ευρώ), υποχρεούται να τους γνωστοποιεί ότι διέγραψε την απαίτηση της. Στην ερμηνευτική δεν ειδικεύεται ο τρόπος γνωστοποίησης, αλλά εκτιμούμε ότι η επιχείρηση που προέβει σε διαγραφή πρέπει να έχει τα κατάλληλα αποδεικτικά τεκμήρια ( τέτοια και ανάλογα της περίπτωσης μπορεί να είναι, η αποστολή συστημένης επιστολής, το εξώδικο κ.λπ) . Επιπλέον στην επιστολή της επιχείρησης προς τους πελάτες θα πρέπει να αναφέρονται : το ποσό της διαγραφείσας απαίτησης, καθώς επίσης και τα στοιχεία του πελάτη που διαγράφει (πχ ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, το επάγγελμα, τη διεύθυνση, τη δημόσια οικονομική υπηρεσία και τον αριθμό του φορολογικού μητρώου του πελάτη).

• Υποβολή (συγκεντρωτικής) κατάστασης στην Εφορία:

Για τους πελάτες των οποίων οι απαιτήσεις διεγράφησαν σύμφωνα με τα πιο πάνω, η επιχείρηση συντάσσει συγκεντρωτική κατάσταση με πλήρη στοιχεία για τον καθένα, στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, το επάγγελμα, η διεύθυνση, η δημόσια οικονομική υπηρεσία και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του πελάτη, καθώς και το διαγραφέν ποσό. Η πιο πάνω κατάσταση υποβάλλεται στην αρμόδια για τη φορολογία της επιχείρησης Δ.Ο.Υ. σε τρία (3) αντίγραφα, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, η οποία ορίζεται από το άρθρο 10 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. (Άρθρο 31 παρ.1περ.θ Ν.2238/1994). Η προθεσμία που ορίζει το άρθρο 10 του Κ.Φ.Α.Σ., για τη χρήση του 2014 είναι η (25η) Ιουνίου του έτους 2015.

(2.γ) Συμψηφισμός (διαγραφή) υπολοίπων πελατών μεγαλυτέρων των 1.000 ευρώ, για τους οποίους όμως έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα :

Γνωστοποίηση: Δεν απαιτείται

Υποβολή κατάστασης: Δεν απαιτείται.

Κατά το γράμμα της Νόμου και της ερμηνευτικής («Για τους πελάτες που διαγράφονται και για τους οποίους δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα ………. Επίσης, για τους πελάτες αυτούς που διαγράφονται χωρίς να ασκηθούν ένδικα μέσα,…….») μπορεί να γίνει η διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων χωρίς να τηρηθούν οι διαδικασίες «γνωστοποίησης» και «υποβολή συγκεντρωτικής κατάστασης» εφόσον έχουν ασκηθεί ένδικα. Εξ αντιδιαστολής λοιπόν, προκύπτει ότι αν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα, οι επισφαλείς πελάτες ενημερώνονται μέσω της διαδικασίας διεκδίκησης και δεν απαιτείται γνωστοποίηση, της διαγραφή τους.

Τα ανωτέρω προκύπτουν από την ΠΟΛ.1016/7.2.2005 (άρθρο 9 παρ. 3): « Για τους πελάτες που διαγράφονται και για τους οποίους δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα, η επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιεί σε αυτούς, ότι διέγραψε την επισφαλή απαίτησή της, εφόσον το ποσό της επισφαλούς απαίτησης, ανά πελάτη, υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Επίσης, για τους πελάτες αυτούς που διαγράφονται χωρίς να ασκηθούν ένδικα μέσα, η επιχείρηση συντάσσει συγκεντρωτική κατάσταση με πλήρη στοιχεία για τον καθένα, στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, το επάγγελμα, η διεύθυνση, η δημόσια οικονομική υπηρεσία και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του πελάτη, καθώς και το διαγραφέν ποσό. Η πιο πάνω κατάσταση υποβάλλεται στην αρμόδια για τη φορολογία της επιχείρησης Δ.Ο.Υ. σε 3 αντίγραφα, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, η οποία ορίζεται από το άρθρο 20 του Π.Δ. 186/1992. (Σημ.: άρθρο 10 του Κ.Φ.Α.Σ.)»

Σε περίπτωση, που η επιχείρηση επιλέξει (ή αναγκαστεί να το κάνει λόγω έλλειψης επισφαλών απαιτήσεων) την δεύτερη ή τρίτη επιλογή, τότε πρέπει να προβεί στην ακόλουθη λογιστική εγγραφή (Είτε στην χρήση 2014 (προαιρετικά), είτε στην χρήση 2015 (υποχρεωτικά):

Χρέωση: Λογαριασμού 44.11 «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις»
Πίστωση: υπολογαριασμού του 84.00 «Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων».

Και φυσικά το έσοδο αυτό υπόκειται σε Φορολογία εισοδήματος.

γ) Διάφορα ζητήματα επί του θέματος.

1) Τι συμφέρει να επιλέξει η επιχείρηση;

Στο σημείο αυτό βέβαια τίθεται το εξής «στοχαστικό» ερώτημα: Συμφέρει την επιχείρηση να διαγράψει απαιτήσεις της, από επισφαλείς πελάτες της, στους οποίους δεν έχει καν ασκήσει ένδικα μέσα; Kαι εάν τελικά η επιχείρηση διαγράψει τις απαιτήσεις της από τους πελάτες της, γνωστοποιώντας σε αυτούς ότι τους διέγραψε, διατηρεί η επιχείρηση το δικαίωμα να διεκδικήσει από τους πελάτες της μεταγενέστερα το αντίτιμο της απαίτησης αυτής;

Για να απαντηθεί το ερώτημα αυτό θα πρέπει μεταξύ άλλων να ληφθούν υπ’ όψιν μας οι εξής παράμετροι:

(1) Σε πέντε χρόνια παραγράφονται οι αξιώσεις (παρατίθεται μέρος των αξιώσεων που παραγράφονται από τις διατάξεις του άρθρου 250 του Α.Κ):

α) των εμπόρων, των βιομηχάνων και των χειροτεχνών, για εμπορεύματα που χορήγησαν, για την εκτέλεση εργασιών και για την επιμέλεια υποθέσεων άλλων, καθώς και για τις δαπάνες που έκαναν.
β) εκείνων που ασκούν κατ' επάγγελμα τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία και τη δασοκομία, για την χορήγηση των προϊόντων του επαγγέλματός τους.
γ) εκείνων που ασκούν τη μεταφορά γενικά προσώπων ή πραγμάτων, για κόμιστρα και για τα έξοδά τους.
δ) των ξενοδόχων, των πανδοχέων και αυτών που χορηγούν κατ' επάγγελμα τροφή, για την παροχή κατοικίας και τροφής καθώς και για κάθε άλλη παροχή για τις δαπάνες που έκαναν.
ε) των δικηγόρων, των συμβολαιογράφων και των δικαστικών επιμελητών, για τις αμοιβές και για τις δαπάνες τους.
ζ) των προσώπων που διορίζονται από κάποια αρχή και διεξάγουν ορισμένες υποθέσεις, για τις αμοιβές και για τις δαπάνες τους.
η) των κάθε είδους μισθωμάτων.

(2) Την παραγραφή της αξίωσης την διακόπτει η έγερση αγωγής (Άρθρο 261 Α.Κ)

(3) Tη χρήση του 2015 συσσωρευμένες «προβλέψεις για επισφαλής απαιτήσεις» που έχουν σχηματιστεί κατά τις χρήσεις 2010, 2011, 2012 και 2013 οι οποίες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση μέχρι και τη χρήση του 2014 , θα πρέπει η επιχείρηση να μεταφέρει το ποσό αυτό (των αχρησιμοποίητων προβλέψεων) ,στα ακαθάριστα έσοδα της επόμενης διαχειριστικής χρήσης (δηλαδή στη χρήση του 2015) ,ποσό το οποίο φορολογείται με τις γενικές διατάξεις συναθροιζόμενο με τα λοιπά φορολογούμενα έσοδα της επιχείρησης.

(4) Λαμβανόμενου υπόψη του νέου τρόπου (άρθρο 26 Ν.4172/2013) που ο φορολογούμενος-επιχείρηση δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, «εφόσον έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες (από την επιχείρηση) για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης».

Ποιοί ακριβώς είναι οι τρόποι «διασφάλισης του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης» δεν τoυς κατονομάζει ο Ν.4172/2013 ή κάποια ερμηνευτική του.

Τρόποι διασφάλισης του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης θα μπορούσαν να ήταν και κάποιοι από τους κάτωθι:

(α) Άσκησης αγωγής.
(β) Έκδοση διαταγής πληρωμής, σφράγισμα επιταγών κτλ.
(γ) Λήψη ασφαλιστικών μέτρων.
(δ) Εκχώρηση απαίτησης από τον οφειλέτη.

(5) Όταν ο δανειστής συμφωνήσει με τον οφειλέτη την άφεση του χρέους, ή με σύμβαση μαζί του αναγνωρίσει ότι δεν υπάρχει το χρέος, επέρχεται απόσβεση της ενοχής. (Άρθρο 454 Α.Κ)

Συνεκτιμώντας τα ανωτέρω (1-5) θα μπορούσαμε να απαντήσουμε ως εξής:

Εάν η επιχείρηση μέχρι και τη χρήση του 2014:

α) Δεν έχει ασκήσει κάποιο ένδικο μέσο είσπραξης της εν λόγω απαίτησης από επισφαλή πελάτη της και δεν σκέφτεται ή δεν μπορεί να ασκήσει στο μέλλον (διότι π.χ ο πελάτης της έχει διακόψει τη λειτουργία του, κτλ)

β) Εάν έχει παρέλθει η πενταετία και συνεπώς έχει παραγραφεί η αξίωση της εταιρίας κατά του πελάτη της (παλιά υπόλοιπα πελατών που έχει η εταιρία στα βιβλία της).

γ) Ότι με το Ν.4172/2013 θα πρέπει να έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες (από την επιχείρηση) για τη «διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης».

Εάν έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες από την επιχείρηση, τότε η πρόβλεψη που θα σχηματίσει η εταιρία στη χρήση του 2014 βάση των διατάξεων του Ν.4172/2013 για επισφαλής απαιτήσεις θα αναγνωριστεί φορολογικά.

Συνεπώς την εταιρία θα μπορούσαμε να πούμε πως τη «συμφέρει» να προβεί σε διαγραφές ανεπίδεκτης είσπραξης πελατών (εφόσον συντρέχουν τα παραπάνω) και να αποφύγει να φορολογηθεί για τις συσσωρευμένες αχρησιμοποίητες προβλέψεις που είχε σχηματίσει κατά τις χρήσεις 2010, 2011, 2012 και 2013, στη χρήση του 2015.

2) Μπορεί μία επιχείρηση να διεκδικήσει δικαστικά απαίτηση, την οποία έχει διαγράψει για φορολογικούς λόγους;

Είναι δύσκολο μια επιχείρηση να διεκδικήσει δικαστικά την απαίτηση που έχει διαγράψει, διότι με το επίσημο έγγραφο της εταιρίας προς τους διαγραφέντες πελάτες της, επί της ουσίας επέρχεται η Άφεση του χρέους τους καθώς επίσης και παραίτηση της αξίωσης από την επιχείρηση προς τους πελάτες που διαγράφει. Άφεση χρέους κατά το Ενοχικό δίκαιο είναι: Όταν ο δανειστής συμφωνήσει με τον οφειλέτη την άφεση του χρέους, ή με σύμβαση μαζί του αναγνωρίσει ότι δεν υπάρχει το χρέος, επέρχεται απόσβεση της ενοχής. (Άρθρο 454 Α.Κ).

Σε κάθε περίπτωση βέβαια η επιχείρηση για το θέμα αυτό, πρέπει να ζητήσει την συνδρομή του Νομικού Συμβούλου της.



Tέλη κυκλοφορίας: Παράταση μέχρι και τη 5/1/2015

Tέλη κυκλοφορίας: Παράταση μέχρι και τη 5/1/2015

Tέλη κυκλοφορίας: Παράταση μέχρι και τη 5/1/2015


30 Δεκεμβρίου 2014

Δ.ΗΛΕ.Δ. - Γ.Γ.Δ.Ε. Ανακοίνωση ενόψει ολοκλήρωσης των εργασιών για το κλείσιμο του έτους 2014

Δ.ΗΛΕ.Δ. - Γ.Γ.Δ.Ε. Ανακοίνωση ενόψει ολοκλήρωσης των εργασιών για το κλείσιμο του έτους 2014
Δ.ΗΛΕ.Δ. - Γ.Γ.Δ.Ε. Ανακοίνωση ενόψει ολοκλήρωσης των εργασιών για το κλείσιμο του έτους 2014
30 Δεκεμβρίου 2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.), ενόψει ολοκλήρωσης των εργασιών για το κλείσιμο του έτους, ανακοινώνονται τα παρακάτω:


Δικαιολογητικά για να καταθέσουν τις πινακίδες των ΙΧ αυτοκινήτων στις ΔΟΥ

Δικαιολογητικά για να καταθέσουν τις πινακίδες των ΙΧ αυτοκινήτων στις ΔΟΥ 
Δικαιολογητικά για να καταθέσουν τις πινακίδες των ΙΧ αυτοκινήτων στις ΔΟΥ
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι φορολογούμενοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν δηλώσεις «ακινησίας» και να καταθέσουν τις πινακίδες των ΙΧ αυτοκινήτων τους στις ΔΟΥ θα πρέπει να γνωρίζουν ότι πρέπει να προσκομίσουν μια σειρά δικαιολογητικών

Μέχρι αύριο για τέλη κυκλοφορίας και ΕΝΦΙΑ - Σήμερα η τελευταία ημέρα για τροποποιήσεις των στοιχείων του Ε9

Εκπνοή προθεσμιών για καταβολή φόρων
Μέχρι αύριο για τέλη κυκλοφορίας και ΕΝΦΙΑ - Σήμερα η τελευταία ημέρα για τροποποιήσεις των στοιχείων του Ε9

Μέχρι αύριο για τέλη κυκλοφορίας και ΕΝΦΙΑ - Σήμερα η τελευταία ημέρα για τροποποιήσεις των στοιχείων του Ε9

Αύριο είναι και η τελευταία ημέρα καταβολής της τέταρτης δόσης του ΕΝΦΙΑ, όπως άλλωστε και των τελών κυκλοφορίας, ή κατάθεσης των πινακίδων από τους ιδιοκτήτες των επιβατικών ΙΧ οι οποίοι, εκτός από τα τέλη, θέλουν το 2015 να αποφύγουν και τα τεκμήρια.

29 Δεκεμβρίου 2014

Αντίστροφη μέτρηση για τέλη, ΕΝΦΙΑ και Ε9

Αντίστροφη μέτρηση για τέλη, ΕΝΦΙΑ και Ε9
Αντίστροφη μέτρηση για τέλη, ΕΝΦΙΑ και Ε9
Αντίστροφη μέτρηση για τέλη, ΕΝΦΙΑ και Ε9


Λίγες μέρες προθεσμία, έως και την Τετάρτη, έχουν οι φορολογούμενοι προκειμένου να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας ΙΧ και την τέταρτη δόση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ενώ αύριο Τρίτη λήγει η προθεσμία για την υποβολή διορθωτικών δηλώσεων για το Ε9.

28 Δεκεμβρίου 2014

2015 Κλίμακα Φόρου εισοδήματος για μισθωτούς-συνταξιούχους

2015 Κλίμακα Φόρου εισοδήματος για μισθωτούς-συνταξιούχους

2015, foros, eisodhma, syntelestes, κλιμακα φόρου, εισοδηματος, μισθωτοι, συνταξη, συντελεστές, φορου,

2015 Κλίμακα Φόρου εισοδήματος για μισθωτούς-συνταξιούχους

Εφορία 2015: 7 αλλαγές που θα μας επιβαρύνουν και 5 που θα μας ελαφρύνουν


Εφορία 2015: 7 αλλαγές που θα μας επιβαρύνουν και 5 που θα μας ελαφρύνουν
ggps, φορολογουμενων. gsis, forologiki, οδηγιες, ΓΓΔΕ, ΓΓΠΣ, taxisnet.gr, taxheaven, tax news, Φορολογικά νέα, 2014, 2015,
12 σημαντικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων φέρνει το 2015, ορισμένες εκ των οποίων κρύβουν «παγίδες» πρόσθετων φορολογικών επιβαρύνσεων, ενώ ορισμένες άλλες οδηγούν σε φοροελαφρύνσεις.

Οι 7 από αυτές τις αλλαγές που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από τον Ιανουάριο φέρνουν επιβαρύνσεις, ενώ οι 5 συνδέονται με ελαφρύνσεις και απλοποιήσεις διαδικασιών.
Οι αλλαγές αφορούν μισθωτούς, συνταξιούχους, φορολογούμενους με εισοδήματα από ενοίκια, μικρομεσαίους επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, κτηνοτρόφους, εργαζόμενους με «μπλοκάκια», καθώς και όλους όσοι αποκτούν ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 12.000 ευρώ.

Οδηγός για την φορολογία από την ΓΓΔΕ

Οδηγός για την φορολογία από την ΓΓΔΕ
ggps, φορολογουμενων. gsis, forologiki, οδηγιες, ΓΓΔΕ, ΓΓΠΣ, taxisnet.gr, taxheaven, tax news, Φορολογικά νέα, 2014, 2015,


Στο να βοηθήσει τους πολίτες –ακόμη και τους υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών- να ανταποκριθούν σωστά και γρήγορα στις διοικητικές διαδικασίες που προβλέπουν οι νόμοι, αποσκοπεί ο νέος οδηγός φορολογικής επιβίωσης που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών.

Φορολογία εισοδήματος 2015

Φορολογία εισοδήματος 2015
φορολογια, εισοδηματος, 2015, ελευθεροι επαγγελματιες, αγροτες, κλιμακα φόρου, μισθωτοι, μπλοκακι, ενοικια,

Ποιοι θα βάλουν βαθύτερα το χέρι στην τσέπη τη χρονιά που έρχεται. Οι αλλαγές στους ελεύθερους επαγγελματίες και ο νέος τρόπος υπολογισμού του αγροτικού εισοδήματος. Παγίδα και οι παροχές σε είδος για τους εργαζόμενους.

Σταθάκης: Χωρίς μονομερείς ενέργειες η διαπραγμάτευση για χρέος

Σταθάκης: Χωρίς μονομερείς ενέργειες η διαπραγμάτευση για χρέος

«Ο ΣΥΡΙΖΑ θα προχωρήσει σε συνολική διαπραγμάτευση του χρέους, χωρίς μονομερείς ενέργειες, εάν εκλεγεί κυβέρνηση», τονίζει ο βουλευτής, Γιώργος Σταθάκης, σε συνέντευξή του στην Εφημερίδα των Συντακτών, ενώ υποστηρίζει ότι «οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ φαντάζουν περισσότερο ρεαλιστικές από αυτές της σημερινής κυβέρνησης».

27 Δεκεμβρίου 2014

NOMOΣ 4308/2014 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο 13. Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης

NOMOΣ 4308/2014  Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο 13. Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης 

 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

(ΦΕΚ Α 251/24.11.2014)

 Άρθρο  13. Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης

 Άρθρο  13. Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης

NOMOΣ 4308/2014 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο 12. Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών

NOMOΣ 4308/2014  Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο 12. Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών 

 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

(ΦΕΚ Α 251/24.11.2014)

 Άρθρο 12. Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών

Άρθρο 12. Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών

NOMOΣ 4308/2014 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο 11. Χρόνος έκδοσης τιμολογίου

NOMOΣ 4308/2014  Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο 11. Χρόνος έκδοσης τιμολογίου 

 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

(ΦΕΚ Α 251/24.11.2014)

Άρθρο 11. Χρόνος έκδοσης τιμολογίου

 Άρθρο 11. Χρόνος έκδοσης τιμολογίου

NOMOΣ 4308/2014 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο 10. Απλοποιημένο τιμολόγιο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο

NOMOΣ 4308/2014  Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο 10. Απλοποιημένο τιμολόγιο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο 

 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

(ΦΕΚ Α 251/24.11.2014)

 Άρθρο 10. Απλοποιημένο τιμολόγιο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο


NOMOΣ 4308/2014 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο 9. Περιεχόμενο τιμολογίου

NOMOΣ 4308/2014  Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο 9. Περιεχόμενο τιμολογίου 

 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

(ΦΕΚ Α 251/24.11.2014)

 Άρθρο 9. Περιεχόμενο τιμολογίου

NOMOΣ 4308/2014 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο 8. Τιμολόγιο πώλησης

NOMOΣ 4308/2014  Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο 8. Τιμολόγιο πώλησης 

 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

(ΦΕΚ Α 251/24.11.2014)

 Άρθρο 8. Τιμολόγιο πώλησης

NOMOΣ 4308/2014 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο 7. Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων

NOMOΣ 4308/2014  Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο 7. Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων  

 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

(ΦΕΚ Α 251/24.11.2014)

 Άρθρο 7. Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων


NOMOΣ 4308/2014 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο 6. Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων

NOMOΣ 4308/2014  Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο 6. Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων 

 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

(ΦΕΚ Α 251/24.11.2014)

 Άρθρο 6. Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων


NOMOΣ 4308/2014 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο 5. Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος

NOMOΣ 4308/2014  Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο 5. Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος 

 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

(ΦΕΚ Α 251/24.11.2014)

 Άρθρο 5. Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος


NOMOΣ 4308/2014 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο 4. Άλλα λογιστικά αρχεία

NOMOΣ 4308/2014  Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο 4. Άλλα λογιστικά αρχεία 

 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

(ΦΕΚ Α 251/24.11.2014)

 

Σκληρή προεδοποίηση από Σόιμπλε προς... όλους

Σκληρή προεδοποίηση από Σόιμπλε προς... όλους
υπουργείο Οικονομικών, γερμανια, Ελλάδα - οικονομική επικαιρότητα, ελλειμα, 2015,
Κάθε νέα κυβέρνηση πρέπει να σεβαστεί τις δεσμεύσεις των προκατόχων της - Αν διαλέξει άλλη κατεύθυνση θα είναι μια δύσκολη κατάσταση, λέει ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών – Να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις ακόμη και αν γίνουν πρόωρες εκλογές, ζητά ο Σόιμπλε


24 Δεκεμβρίου 2014

Bρούτσης: Με ένα κλικ βλέπετε τα ένσημά σας


Bρούτσης: Με ένα κλικ βλέπετε τα ένσημά σας
IKA, ΙΚΑ, ενσημα, συνταξη, enshma, taxisnet.gr, 2014, asfalisi, Ασφαλιστικά, ασφαλιστρων,
Στην νέα ψηφιακή πλατφόρμα έχουν συγκεντρωθεί συγκεκριμένα περισσότερες από 22,8 δισεκατομμύρια ημέρες ασφάλισης, από την 1η-1-1994 μέχρι σήμερα, δίνοντας στους εργαζόμενους της χώρας τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση μέσω ατομικών ψηφιακών λογαριασμών στο «ασφαλιστικό τους προφίλ».

Πρόθεση για επιπλέον επενδύσεις εξέφρασε ο κινέζος πρωθυπουργός στον Σαμαρά

Πρόθεση για επιπλέον επενδύσεις εξέφρασε ο κινέζος πρωθυπουργός στον Σαμαρά
Ικανοποίηση για τη συμφωνία ΟΛΠ-Cosco

Ικανοποίηση για τη συμφωνία ΟΛΠ-Cosco

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός της Κίνας εξέφρασε την ικανοποίησή του στον Αντώνη Σαμαρά για την ολοκλήρωση του φιλικού διακανονισμού ανάμεσα στον ΟΛΠ και την Cosco, συμφωνία που οδηγεί σε πρόσθετες επενδύσεις ύψους 230 εκατ. ευρώ στο λιμάνι του Πειραιά και τη δημιουργία 1.000 θέσεων εργασίας.

22 Δεκεμβρίου 2014

«Βουλιάζει» ξανά η αγορά ακινήτων στη δίνη της αβεβαιότητας

«Βουλιάζει» ξανά η αγορά ακινήτων στη δίνη της αβεβαιότητας
«Βουλιάζει» ξανά η αγορά ακινήτων στη δίνη της αβεβαιότητας

«Βουλιάζει» ξανά η αγορά ακινήτων στη δίνη της αβεβαιότητας


Μεγάλα projects στο ελληνικό real estate αναβάλλονται ή σύρονται στα δικαστήρια, επενδυτές από το εξωτερικό που θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα έχουν «παγώσει» αναμένοντας να ξεκαθαρίσει το πολιτικό και οικονομικό τοπίο, ενώ ακόμη και οι λεγόμενοι «μικροί» αγοραστές κατοικιών και εξοχικών αναβάλλουν τις κινήσεις τους.

ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

«Πράσινο φως» για προγράμματα 19 δισ. ευρώ - Ποιοι κλάδοι θα επωφεληθούν

ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

«Πράσινο φως» για προγράμματα 19 δισ. ευρώ - Ποιοι κλάδοι θα επωφεληθούν


Προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 19 δισ. ευρώ, της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 -2020, πήραν το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Νέες εκπρόθεσμες τροπολογίες για τράπεζες και ζητήματα φορολογίας

Νέες εκπρόθεσμες τροπολογίες για τράπεζες και ζητήματα φορολογίας

Εκπρόθεσμες τροπολογίες που θα ρυθμίζουν θέματα φορολογικού ενδιαφέροντος, αλλά και ζητήματα που σχετίζονται με τις συνεταιριστικές τράπεζες θα καταθέσει σήμερα Δευτέρα το υπουργείο Οικονομικών στο νομοσχέδιο «Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας».

Guardian: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να σκοτώσει τη λιτότητα στην ΕΕ

Guardian: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να σκοτώσει τη λιτότητα στην ΕΕ
Guardian: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να σκοτώσει τη λιτότητα στην ΕΕ

Αν ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίσει σε ενδεχόμενες πρόωρες εκλογές εκλογές, θετικές επιπτώσεις θα μπορούσαν να γίνουν αισθητές τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη αναφέρει σε εκτενές άρθρο της η βρετανική εφημερίδα Guardian.

Taxisnet: Ημερολόγιο Εφορίας έως 31.12.2014


Taxisnet: Ημερολόγιο Εφορίας έως 31.12.2014
Το ημερολόγιο της Εφορίας μέχρι τις 31.12.2014

Τι θα πληρώσετε: Στο taxisnet τα τέλη κυκλοφορίας

 «Βουνό» είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις για εκατομμύρια πολίτες έως τις 31.12.2014 ενώ το υπουργείο Οικονομικών κάνει αγώνα δρόμου προκειμένου να αυξήσει τα έσοδα τον τελευταίο μήνα του χρόνου και να κλείσει εντός στόχων τον προϋπολογισμό του 2014.


21 Δεκεμβρίου 2014

Τράπεζες: deals για τα δάνεια

Τράπεζες: deals για τα δάνεια
Τράπεζες: deals για τα δάνεια
Τι συζητούν οι τράπεζες με private equity funds. Πιλότος η συμφωνία Πειραιώς – KKR. Τα αντίστοιχης δομής deals που έρχονται. Το προς πώληση «καλάθι» με δάνεια 10 ξενοδοχείων και το χαρτοφυλάκιο δανείων 190 εταιρειών.


20 Δεκεμβρίου 2014

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: η λύση στα επιχειρηματικά δάνεια

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: η λύση στα επιχειρηματικά δάνεια
Το νέο μοντέλο των τραπεζών για τα «κόκκινα» δάνεια
Ως ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της ριζικής αναδιάρθρωσης του εγχωρίου επιχειρηματικού χάρτη χαρακτηρίζεται από τραπεζικές πηγές η συμφωνία της Τράπεζας Πειραιώς με τον αμερικανικό όμιλο Kohlberg Kravis Roberts (KKR), ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Η KKR είναι ένα από τα μεγαλύτερα private equity παγκοσμίως, με υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους 96 δισ. δολαρίων και ειδικεύεται στη διαχείριση και εξυγίανση επιχειρήσεων.

19 Δεκεμβρίου 2014

Παράταση για το Ε9 μέχρι τις 30/12/2014

Παράταση για το Ε9 μέχρι τις 30/12/2014
Παράταση για το Ε9 μέχρι τις 30/12/2014
 Έως τις 30 Δεκεμβρίου δίνεται ατύπως τελικά παράταση για την συμπλήρωση του Ε9 από τους πολίτες. Σύμφωνα με στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών η παράταση αυτή δίνεται ώστε να προλάβουν οι πολίτες να συμπληρώσουν σωστά το έντυπο ακίνητης περιουσίας.


ΟΕΕ - Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων Ε9

ΟΕΕ - Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων Ε9
ΟΕΕ - Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων Ε9
Επιστολή του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
στο Υπουργείο Οικονομικών για παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων Ε9


Μοσκοβισί: Λιγότερο επεμβατική η Τρόικα στην Ελλάδα

Μοσκοβισί: Λιγότερο επεμβατική η Τρόικα στην Ελλάδα
Μοσκοβισί: Λιγότερο επεμβατική η Τρόικα στην Ελλάδα

Μοσκοβισί: Λιγότερο επεμβατική η Τρόικα στην Ελλάδα

Τόνισε ότι «πρέπει οι Έλληνες να ορίζουν την οικονομική πολιτική της χώρας τους»
Ο Ευρωπαίος επίτροπος Οικονομίας, Πιερ Μοσκοβισί, δήλωσε την Πέμπτη στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η επιτήρηση της οικονομίας της Ελλάδας από τους διεθνείς πιστωτές της πρέπει να γίνει «πολύ πιο ελαφριά» και λιγότερο «επεμβατική».



Εως τις 10/1/2015 θα καταβληθούν 5.000 εφάπαξ

Εως τις 10/1/2015 θα καταβληθούν 5.000 εφάπαξ
συνταξη, υπολογισμος, Ασφαλιστικά, ταμειων, 2015, δημόσιοι υπάλληλοι,
Το σύνολο των υποθέσεων αφορά σε ασφαλισμένους που έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι 31 Αυγούστου 2013

Σε συνταξιούχους που υπέβαλαν αίτηση έως 31/8/2013

Μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2015 αναμένεται να καταβληθούν από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) τα ποσά που αντιστοιχούν σε 5.000 εφάπαξ που αφορούν σε συνταξιούχους οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση έως την 31η Αυγούστου 2013. Ήδη καταβλήθηκαν 5.700 εφάπαξ σε αυτή την κατηγορία συνταξιούχων και μέχρι τέλους του έτους θα πληρωθούν άλλα 2.500. Επιπλέον 2.500 θα πληρωθούν μέχρι 10 Ιανουαρίου.

18 Δεκεμβρίου 2014

Ε9 2014 : Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΠΝΕΕΙ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ε9 2014 : Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΠΝΕΕΙ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ακίνητα: «Ουρές» στο Taxisnet για διορθώσεις στο Ε9 - Οι ιδιοκτήτες τρέχουν για να γλιτώσουν από τον «φουσκωμένο» ΕΝΦΙΑ
Στην «ουρά» του Taxisnet «συνωστίζονται» οι φορολογούμενοι που σπεύδουν να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων Ε9.

Στα 838 εκατ. ευρώ τα ληξιπρόθεσμα του ΕΟΠΥΥ

Στα 838 εκατ. ευρώ τα ληξιπρόθεσμα του ΕΟΠΥΥ
Στα 838 εκατ. ευρώ τα ληξιπρόθεσμα του ΕΟΠΥΥ
Στα 838 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους υγείας, σύμφωνα με στοιχεία που διαβίβασε στη Βουλή ο υπουργός Υγείας Μάκης Βορίδης. Πρόκειται για οφειλές από την ίδρυση του ΕΟΠΥΥ (1.1.2012) μέχρι 30.9.2014 και στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται ποσό 310 εκατ. ευρώ που αφορά στο rebate και claw back του α΄ εξαμήνου 2014 και το οποίο δεν έχει μέχρι σήμερα συμψηφιστεί.

Καλύτερη η επικοινωνία επιχειρήσεων-ΓΓΔΕ από 1ης Ιανουαρίου

Καλύτερη η επικοινωνία επιχειρήσεων-ΓΓΔΕ από 1ης Ιανουαρίου
Καλύτερη η επικοινωνία επιχειρήσεων-ΓΓΔΕ από 1ης Ιανουαρίου
Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Επενδύσεων και Επιχειρηματικότητας δημιουργείται στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων από την 1η Ιανουαρίου 2015.


17 Δεκεμβρίου 2014

Αύριο το νομοσχέδιο για το ΕΣΠΑ, στην Ολομέλεια

Αύριο το νομοσχέδιο για το ΕΣΠΑ, στην Ολομέλεια
Ο υπουργός Ανάπτυξης δήλωσε ανοικτός σε προτάσεις, ενώ χαρακτήρισε το νέο ΕΣΠΑ «ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας και εργαλείο ανάπτυξης που θα φέρει επενδύσεις και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας», προσθέτοντας ότι στόχος του νομοσχεδίου είναι να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από την ΕΕ.
Με τη διαβεβαίωση του υπουργού Ανάπτυξης, Κωνσταντίνου Σκρέκα, για βελτιωτικές αλλαγές, τις οποίες θα καταθέσει στην συζήτησή του στην Ολομέλεια, την Πέμπτη, ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου η ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο ΕΣΠΑ 2014- 2020. 


Στουρνάρας: «Υποχρέωσή μου να προειδοποιώ για τους κινδύνους της οικονομίας»

Στουρνάρας: «Υποχρέωσή μου να προειδοποιώ για τους κινδύνους της οικονομίας»

Στουρνάρας: «Υποχρέωσή μου να προειδοποιώ για τους κινδύνους της οικονομίας»
Ο Γιάννης Στουρνάρας, σύμφωνα με το Mega, τόνισε ότι ήταν υποχρέωσή του να προειδοποιήσει για τον κίνδυνο ανεπανόρθωτης βλάβης από τη μείωση της ρευστότητας, στις δηλώσεις που προκάλεσαν την οργή της Κουμουνδούρου.

Ποιοι θα μοιραστούν «μποναμά» 45 εκατ. ευρώ για πετρέλαιο θέρμανσης

Ποιοι θα μοιραστούν «μποναμά» 45 εκατ. ευρώ για πετρέλαιο θέρμανσης
Ποιοι θα μοιραστούν «μποναμά» 45 εκατ. ευρώ για πετρέλαιο θέρμανσηςΚατατίθεται μέσα στην επόμενη εβδομάδα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων η επόμενη δόση του επιδόματος θέρμανσης που αναμένεται να ξεπεράσει τα 45.000.000 ευρώ. Αυτή τη φορά θα πληρωθούν:
Κατατίθεται μέσα στην επόμενη εβδομάδα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων η επόμενη δόση του επιδόματος θέρμανσης που αναμένεται να ξεπεράσει τα 45.000.000 ευρώ. Αυτή τη φορά θα πληρωθούν:


OAEE: Παρατείνεται 2 χρόνια η παραμονή στην κατώτερη κατηγορία

OAEE: Παρατείνεται 2 χρόνια η παραμονή στην κατώτερη κατηγορία
oaee, ΟΑΕΕ, Ασφαλιστικά, ασφαλιστρων, ασφαλειας, ταμειων, 2016,
Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2016 (δηλ. δύο χρόνια επιπλέον) θα μπορούν οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ να παραμείνουν στην κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του ταμείου, επικαλούμενη πρόσφατη διάταξη (Ν. 4310/14 αρθρ. 55 παρ 7).


"Αν ο ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόσει τις υποσχέσεις, τέλος τα χρήματα από ΕΕ"

"Αν ο ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόσει τις υποσχέσεις, τέλος τα χρήματα από ΕΕ"
"Αν ο ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόσει τις υποσχέσεις, τέλος τα χρήματα από ΕΕ"
Σαφή προειδοποίηση στην Ελλάδα απευθύνουν συνεργάτες του Β. Σόιμπλε τους οποίους επικαλείται άρθρο της Die Welt, τονίζοντας ότι εφόσον έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία και εφαρμόσει τα όσα υπόσχεται τότε η χώρα θα σταματήσει να χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση



15 Δεκεμβρίου 2014

Υπολογισμός ΔΧ 2014. Επίδομα Χριστουγέννων ή ΔΧ. Τρόπος υπολογισμού και χορηγήσεως.

Υπολογισμός ΔΧ 2014. Επίδομα Χριστουγέννων ή ΔΧ. Τρόπος υπολογισμού και χορηγήσεως.

Δώρο Χριστουγέννων, Επίδομα εορτών, Επίδομα Χριστουγέννων,

Επίδομα Χριστουγέννων ή Δώρο Χριστουγέννων.

Αριθμ. Φ.10035/18679/304/2.12.2014 Επιλογή ασφαλιστικού φορέα μεταξύ Ο.Α.Ε.Ε. και Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. «νέων» ασφαλισμένων σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 2 υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α του Ν. 4254/2014

Αριθμ. Φ.10035/18679/304/2.12.2014

Επιλογή ασφαλιστικού φορέα μεταξύ Ο.Α.Ε.Ε. και Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. «νέων» ασφαλισμένων σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 2 υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α του Ν. 4254/2014


2015 Ασφαλιστικό: 9 Αλλαγές σε σύνταξη, επικουρικό, όρια ηλικίας

2015 Ασφαλιστικό: 9 Αλλαγές σε σύνταξη, επικουρικό, όρια ηλικίας

Το 2015 επιφυλάσσει 9 αλλαγές στο ασφαλιστικό, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν νέοι αιφνιδιασμοί και χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης προς την τρόικα, καθώς δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες αλλαγές.
Το 2015 επιφυλάσσει 9 αλλαγές στο ασφαλιστικό, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν νέοι αιφνιδιασμοί και χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης προς την τρόικα, καθώς δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες αλλαγές.

Η «Κ» παρουσιάζει σήμερα τις 9 σίγουρες αλλαγές, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν νέοι αιφνιδιασμοί και χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης προς την τρόικα, καθώς δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες αλλαγές.

Ισορροπίες τρόμου έως τις 28 Φεβρουαρίου

Ισορροπίες τρόμου έως τις 28 Φεβρουαρίου
Ισορροπίες τρόμου έως τις 28 Φεβρουαρίου
Ισορροπίες τρόμου έως τις 28 Φεβρουαρίου

Σε μία εξαιρετικά εύθραυστη ισορροπία που διαμορφώνεται από ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα και οριακά ταμειακά αποθέματα καλείται να πορευτεί η χώρα τους επόμενους μήνες. Ο συνδυασμός των δύο αυτών παραμέτρων είναι εκρηκτικός, καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα επαρκούν οριακά έως το τέλος Φεβρουαρίου, καθιστώντας αναγκαία την επίτευξη κάποιας συμφωνίας με τους πιστωτές, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της χωρίς να στεγνώσει πλήρως την οικονομία από ρευστότητα.
Οι δανειακές υποχρεώσεις της Ελλάδας για το 2015

Προβληματισμός στο ΔΝΤ για την απόφαση Μαξίμου

Προβληματισμός στο ΔΝΤ για την απόφαση Μαξίμου
Προβληματισμός στο ΔΝΤ για την απόφαση Μαξίμου

Προβληματισμός στο ΔΝΤ για την απόφαση Μαξίμου

Ως κίνηση υψηλού ρίσκου, που όμως «ξεκαθαρίζει το τοπίο», αποτιμούν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την απόφαση των κ. Σαμαρά και Βενιζέλου να επισπεύσουν την προεδρική εκλογή. Αρμόδιοι κύκλοι αποφεύγουν να σχολιάσουν το πολιτικό σκηνικό -«δεν μας ενδιαφέρουν κόμματα, αλλά χώρες»- ενώ σε ό,τι αφορά τη «μεταβλητότητα» που παρατηρείται στις αγορές, επιλέγουν να σημειώνουν ότι αποτελεί συχνό φαινόμενο πριν από εκλογικές διαδικασίες.

Τέλη κυκλοφορίας, δόσεις ΕΝΦΙΑ, Συγκεντρωτικές καταστάσεις 2013, οι φορολογικές υποχρεώσεις μέχρι 31/12/2014

Τέλη κυκλοφορίας, δόσεις ΕΝΦΙΑ, Συγκεντρωτικές καταστάσεις 2013, οι φορολογικές υποχρεώσεις μέχρι 31/12/2014
Τέλη κυκλοφορίας, 2014, Συγκεντρωτικές καταστάσεις, 2013, ΕΝΦΙΑ, ε9, παράταση ε9, εκκαθαριστη, ΓΓΠΣ, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών,

«Βουνό» είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις για εκατομμύρια πολίτες ως τις 31 Δεκεμβρίου ενώ το υπουργείο Οικονομικών κάνει αγώνα δρόμου προκειμένου να αυξήσει τα έσοδα τον τελευταίο μήνα του χρόνου και να κλείσει εντός στόχων τον προϋπολογισμό του 2014.

12 Δεκεμβρίου 2014

Η ΕΚΤ για εκτύπωση χρήματος - Απόφαση στις 22 Ιανουαρίου για 500 δισ. ευρώ

Η ΕΚΤ για εκτύπωση χρήματος - Απόφαση στις 22 Ιανουαρίου για 500 δισ. ευρώ
Ο δρόμος για τα... πιεστήρια στη Φρανκφούρτη άνοιξε χθες διάπλατα, καθώς αποδείχθηκε ότι τα μέτρα που έχει λάβει μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν πρόκειται να επιτύχουν την επιθυμητή αύξηση της ρευστότητας στην οικονομία -τουλάχιστον κατά 1 τρισ. ευρώ.

Ο Ντράγκι ετοιμάζει το... πιεστήριο για εκτύπωση χρήματος - Απόφαση στις 22 Ιανουαρίου για 500 δισ. ευρώ

ΝΟΜΟΣ 1296/82 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων.

ΝΟΜΟΣ 1296/82 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων.
Στην ασφάλιση του ΙΚΑ για τους κλάδους σύνταξης και ασθένειας υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια και οι μη παρέχοντες εξαρτημένη εργασία θεατρικοί συγγραφείς, μουσικοσυνθέτες, μεταφραστές, ποιητές, στιχουργοί, πεζογράφοι, κριτικοί, σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, χορογράφοι, ενδυματολόγοι, καραγκιοζοπαίχτες, θεατρικοί επιχειρηματίες, καθώς και τραγουδιστές, μουσικοί, ηθοποιοί και γενικά καλλιτέχνες, ερμηνευτές, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 1075/1980».
Στην ασφάλιση του ΙΚΑ για τους κλάδους σύνταξης και ασθένειας υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια και οι μη παρέχοντες εξαρτημένη εργασία θεατρικοί συγγραφείς, μουσικοσυνθέτες, μεταφραστές, ποιητές, στιχουργοί, πεζογράφοι, κριτικοί, σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, χορογράφοι, ενδυματολόγοι, καραγκιοζοπαίχτες, θεατρικοί επιχειρηματίες, καθώς και τραγουδιστές, μουσικοί, ηθοποιοί και γενικά καλλιτέχνες, ερμηνευτές, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 1075/1980».

Στα 3,5 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα 11μήνου

Στα 3,5 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα 11μήνου
Πρωτογενές πλεόνασμα 3,5 δισ. ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός της κεντρικής κυβέρνησης το διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου, μικρότερο του στόχου του προϋπολογισμού, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.
Πρωτογενές πλεόνασμα 3,5 δισ. ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός της κεντρικής κυβέρνησης το διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου, μικρότερο του στόχου του προϋπολογισμού, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.


IKA - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Γ99/1/112 ( 05/06/2012)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 05/06/2012
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Αρ.Πρωτ. Γ99/1/112
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ

ΘΕΜΑ:
Αποστολή συγκεντρωτικών οδηγιών (εγχειριδίου) για την ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης.
Στα πλαίσια της προσπάθειας περιορισμού του αναγκαίου χρόνου απονομής των συντάξεων και διευκόλυνσης των αρμοδίων υπηρεσιών μας, σας αποστέλουμε εγχειρίδιο διαδικασιών ανακεφαλαίωσης χρόνου ασφάλισης των ασφαλισμένων.
Με ευθύνη των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων αντίγραφο του εν λόγω εγχειριδίου να παραδοθεί σε κάθε αρμόδιο υπάλληλο.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

11 Δεκεμβρίου 2014

ΠΟΛ.1251/5.12.2014 Συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό του φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση με επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας

ΠΟΛ.1251/5.12.2014

Συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό του φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση με επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας
Πώς θα επιβληθεί ο φόρος υπεραξίας - Όλη η εγκύκλιος

Πώς θα επιβληθεί ο φόρος υπεραξίας ακινήτων- Όλη η εγκύκλιος


Σόιμπλε: Τα επόμενα βήματα εξαρτώνται από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος

Σόιμπλε: Τα επόμενα βήματα εξαρτώνται από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος

Σόιμπλε: Τα επόμενα βήματα εξαρτώνται από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος
Σόιμπλε: Τα επόμενα βήματα εξαρτώνται από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος
Την εκτίμηση ότι όλα τα επόμενα βήματα για την Ελλάδα εξαρτώνται από την επιτυχή ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος εξέφρασε ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε σε δηλώσεις του πριν από τη συνάντησή του με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Εξωτερικών Ευάγγελο Βενιζέλο.

10 Δεκεμβρίου 2014

Λειτουργία Π.Σ. ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ – ΙΚΑ ΕΤΑΜ «ΕΡΓΑΝΗ»

Λειτουργία Π.Σ. ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ – ΙΚΑ ΕΤΑΜ «ΕΡΓΑΝΗ»
Πληροφοριακό Σύστημα (ΣΕΠΕ–ΟΑΕΔ) - ΕΡΓΑΝΗ » Λειτουργία Π.Σ. ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ – ΙΚΑ ΕΤΑΜ «ΕΡΓΑΝΗ»
Πληροφοριακό Σύστημα (ΣΕΠΕ–ΟΑΕΔ) - ΕΡΓΑΝΗ » Λειτουργία Π.Σ. ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ – ΙΚΑ ΕΤΑΜ «ΕΡΓΑΝΗ»

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 12/02/2014 και κάθε Τετάρτηαπό τις 18:00 έως 21:00, το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» θα τίθεται εκτός λειτουργίας για λόγους τακτικής συντήρησης.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ