Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 2013 - ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (νόμος 4172/2013)

18 Ιανουαρίου 2014

2013 - ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (νόμος 4172/2013)

2013 - ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (νόμος 4172/2013)

ισχύει για εισοδήματα αποκτηθέντα μετά την 1-1-2014

ΚΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΩΝ


ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1. Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 2. Ορισμοί

Άρθρο 3. Υποκείμενα του φόρου

Άρθρο 4. Φορολογική κατοικία

Άρθρο 5. Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή

Άρθρο 6. Μόνιμη εγκατάσταση

Άρθρο 7. Φορολογητέο εισόδημα

Άρθρο 8. Φορολογικό έτος

Άρθρο 9. Πίστωση φόρου αλλοδαπής

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 10.Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων

Αρθρο 11. Εξαρτώμενα μέλη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 12. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Αρθρο 13. Παροχές σε είδος

Αρθρο 14. Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Αρθρο 15. Φορολογικός συντελεστής

Αρθρο 16. Μείωση φόρου εισοδήματος

Αρθρο 17. Πρόσθετες μειώσεις φόρου για εξαρτώμενα μέλη

Αρθρο 18. Μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες

Αρθρο 19. Μειώσεις φόρου για δωρεές

Αρθρο 20. Πίστωση φόρου και ρυθμίσεις για τους φορολογούμενους που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Αρθρο 21. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα

Αρθρο 22. Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

Άρθρο 23. Μη εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπάνες

Άρθρο 24. Αποσβέσεις

Άρθρο 25. Αποτίµηση αποθεµάτων και ηµικατεργασµένων προϊόντων

Άρθρο 26. Επισφαλείς απαιτήσεις

Άρθρο 27. Μεταφορά ζηµιών

Άρθρο 28. Έµµεση µέθοδος προσδιορισµού κερδών

Άρθρο 29. Φορολογικός συντελεστής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Άρθρο 30. Εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού της ελάχιστης φορολογίας

Άρθρο 31. Αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες

Άρθρο 32. ∆απάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

Άρθρο 33. Μη εφαρµογή αντικειµενικών δαπανών και υπηρεσιών

Άρθρο 34. ∆ιαφορά εισοδήµατος και υπολογισµός του φόρου αυτής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 35. Εισόδηµα από κεφάλαιο

Άρθρο 36. Μερίσµατα

Άρθρο 37. Τόκοι

Άρθρο 38. ∆ικαιώµατα (royalties)

Άρθρο 39. Εισόδηµα από ακίνητη περιουσία

Άρθρο 40. Φορολογικός συντελεστής για το εισόδηµα από κεφάλαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 41. Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας

Άρθρο 42. Μεταβίβαση τίτλων

Άρθρο 43. Φορολογικός συντελεστής

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 44. Αντικείµενο της φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντο-
τήτων

Άρθρο 45. Υποκείµενα του φόρου

Άρθρο 46. Απαλλασσόµενα νοµικά πρόσωπα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

Άρθρο 47. Κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα

Άρθρο 48. Απαλλαγή ενδοοµιλικών µερισµάτων

Άρθρο 49. Υποκεφαλαιοδότηση

Άρθρο 50. Ενδοοµιλικές συναλλαγές

Άρθρο 51. Μεταφορά λειτουργιών

Άρθρο 52. Εισφορές ενεργητικού έναντι µετοχών

Άρθρο 53. Ανταλλαγή µετοχών

Άρθρο 54. Συγχωνεύσεις και διασπάσεις

Άρθρο 55. Μεταφορά της καταστατικής έδρας µίας SE ή µίας SCE

Άρθρο 56. Μη εφαρµογή ευεργετηµάτων
Άρθρο 57. Εκκαθάριση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
Άρθρο 58. Φορολογικός συντελεστής

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

Άρθρο 59. Φορολόγηση στην πηγή 

Άρθρο 60. Φορολογικός συντελεστής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ

Άρθρο 61. Υπόχρεοι σε παρακράτηση

Άρθρο 62. Πληρωµές υποκείµενες σε παρακράτηση

Άρθρο 63. Απαλλαγή για ορισµένες ενδοοµιλικές πληρωµές

Άρθρο 64. Συντελεστές παρακράτησης φόρου

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΤΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ

Άρθρο 65. Κράτη µη συνεργάσιµα στο φορολογικό τοµέα και κράτη µε προνοµιακό φορολο-
γικό καθεστώς

Άρθρο 66. Ελεγχόµενες αλλοδαπές εταιρείες (ΕΑΕ)

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ

Άρθρο 67. Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων

Άρθρο 68. Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών
οντοτήτων

Άρθρο 69. Προκαταβολή του φόρου εισοδήµατος από επιχειρηµατική δραστηριότητα που
αποκτούν φυσικά πρόσωπα

Άρθρο 70. Μείωση προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηµατική δραστηριότητα που απο-
κτούν τα φυσικά πρόσωπα

Άρθρο 71. Προκαταβολή του φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτή-
των
Άρθρο 72. Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ