Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΚΦΕ Άρθρο 19 Μειώσεις φόρου για δωρεές

2 Ιανουαρίου 2014

ΚΦΕ Άρθρο 19 Μειώσεις φόρου για δωρεές

ΚΦΕ Άρθρο 19 Μειώσεις φόρου για δωρεές

Άρθρο 19 Μειώσεις φόρου για δωρεές

1. Το ποσό του φόρου µειώνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%) επί των ποσών δωρεών προς τoυς
φορείς που ορίζονται στην απόφαση της επόµενης παραγράφου, εφόσον οι δωρεές υπερβαίνουν στη
διάρκεια του φορολογικού έτους το ποσό των εκατό (100) ευρώ. Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν
µπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήµατος.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζονται οι φορείς µε έδρα την ηµεδαπή ή άλλα κρά-
τη – µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που αναγνωρίζονται για το σκοπό του προσδιορισµού της µείωσης
φόρου επί του ποσού των χορηγούµενων σε αυτούς δωρεών, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγρα-
φο, εφόσον τα ποσά των δωρεών κατατίθενται σε ειδικούς για το σκοπό αυτόν λογαριασµούς τραπε-
ζών που λειτουργούν νόµιµα σε κράτος − µέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ