Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΚΦΕ Άρθρο 21 Κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα

2 Ιανουαρίου 2014

ΚΦΕ Άρθρο 21 Κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα

ΚΦΕ Άρθρο 21 Κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΕΡ∆Η ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Άρθρο 21 Κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα

1. Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχει-
ρηµατικές συναλλαγές µετά την αφαίρεση των επιχειρηµατικών δαπανών, των αποσβέσεων και των
προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Στα έσοδα από τις επιχειρηµατικές συναλλαγές περιλαµβάνο-
νται και τα έσοδα από την πώληση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το
προϊόν της εκκαθάρισής της, όπως αυτά προκύπτουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους. Ειδικά, για
τον προσδιορισµό του εισοδήµατος από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα στα έσοδα από επι-
χειρηµατικές συναλλαγές περιλαµβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, κτηνοτροφικών,
δασοκοµικών, υλοτοµικών και αλιευτικών προϊόντων.

2. Το κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα προσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος µε βά-
ση το λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης, ο οποίος συντάσσεται σύµφωνα µε το Ελληνικό Λογιστικό
Σχέδιο και τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), όπως ισχύει. Σε περίπτωση
που η επιχείρηση εφαρµόζει ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, το κέρδος προσδιορίζεται αποκλειστικά,
σύµφωνα µε τον πίνακα φορολογικών αποτελεσµάτων χρήσης.

3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «««επιχειρηµατική συναλλαγή» θεωρείται κάθε µε-
µονωµένη ή συµπτωµατική πράξη µε την οποία πραγµατοποιείται συναλλαγή ή και η συστηµατική
διενέργεια πράξεων στην οικονοµική αγορά µε σκοπό την επίτευξη κέρδους. Κάθε τρεις οµοειδείς συ-
ναλλαγές που λαµβάνουν χώρα εντός ενός εξαµήνου θεωρούνται συστηµατική διενέργεια πράξεων. Σε
περίπτωση συναλλαγών που αφορούν ακίνητα, η περίοδος του προηγούµενου εδαφίου είναι δύο (2)
έτη.

4. Κάθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από παράνοµη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή
ή αιτία θεωρείται κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται
στον Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ