Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΚΦΕ Άρθρο 27 Μεταφορά ζηµιών

8 Ιανουαρίου 2014

ΚΦΕ Άρθρο 27 Μεταφορά ζηµιών

ΚΦΕ Άρθρο 27 Μεταφορά ζηµιών

Άρθρο 27 Μεταφορά ζηµιών

1. Εάν µε τον προσδιορισµό των επιχειρηµατικών κερδών το αποτέλεσµα είναι ζηµία εντός του φο-
ρολογικού έτους, η ζηµία αυτή µεταφέρεται για να συµψηφισθεί µε τα επιχειρηµατικά κέρδη διαδοχικά
στα επόµενα πέντε (5) φορολογικά έτη. Η ζηµία του προγενέστερου έτους συµψηφίζεται κατά προτε-
ραιότητα έναντι της ζηµίας µεταγενέστερου έτους.

2. Η χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε βάρος των νοµικών προσώπων από την ανταλλαγή οµο-
λόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή εταιρικών οµολόγων µε εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου, κατ’
εφαρµογή προγράµµατος συµµετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, εκπίπτει από τα ακαθά-
ριστα έσοδα σε τριάντα (30) ισόποσες ετήσιες δόσεις, αρχής γενόµενης από τη χρήση µέσα στην οποία πραγµατοποιείται η ανταλλαγή των τίτλων και ανεξάρτητα από το χρόνο διακράτησης των οµολόγων.
Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, ως χρεωστική διαφορά λαµβάνεται η διαφορά µεταξύ
της ονοµαστικής αξίας των τίτλων που εκδόθηκαν σε ανταλλαγή και του κόστους απόκτησης των αρ-
χικών τίτλων. Ειδικά, σε περίπτωση που µετά την απόκτηση των αρχικών τίτλων προέκυψε ζηµία από
την αποτίµησή τους η οποία δεν έχει συµψηφιστεί µε αποθεµατικό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ-
θρου 38 του ν. 2238/1994, όπως ισχύει κατά τη δηµοσίευση του Κ.Φ.Ε. λαµβάνεται το αρχικό κόστος
απόκτησης.

3. Ζηµίες που προκύπτουν στην αλλοδαπή δεν δύνανται να χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό
των κερδών του ίδιου φορολογικού έτους ούτε να συµψηφιστούν µε µελλοντικά κέρδη, µε εξαίρεση το εισόδηµα που προκύπτει από άλλα κράτη − µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., το οποίο δεν απαλλάσσεται
στη βάση συνθήκης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συνάψει και εφαρµόζει η Ελλάδα.

4. Εάν στη διάρκεια ενός φορολογικού έτους η άµεση ή έµµεση ιδιοκτησία του µετοχικού κεφα-
λαίου ή τα δικαιώµατα ψήφου µιας επιχείρησης µεταβληθούν σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα
τρία τοις εκατό (33%) της αξίας ή του αριθµού τους, η µεταφορά σύµφωνα µε το παρόν άρθρο παύει
να έχει εφαρµογή στις ζηµίες που είχε η επιχείρηση αυτή κατά το εν λόγω φορολογικό έτος και τα
προηγούµενα πέντε (5) έτη, εκτός αν ο φορολογούµενος αποδείξει ότι η µεταβολή της ιδιοκτησίας
έγινε αποκλειστικά για εµπορικούς ή επιχειρηµατικούς λόγους και όχι µε σκοπό τη φοροαποφυγή ή
φοροδιαφυγή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ