Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΚΦΕ Άρθρο 28 Έµµεση µέθοδος προσδιορισµού κερδών

18 Ιανουαρίου 2014

ΚΦΕ Άρθρο 28 Έµµεση µέθοδος προσδιορισµού κερδών

ΚΦΕ Άρθρο 28 Έµµεση µέθοδος προσδιορισµού κερδών

Άρθρο 28 Έµµεση µέθοδος προσδιορισµού κερδών

Το εισόδηµα των φυσικών και νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων που ασκούν ή προκύ-
πτει ότι ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα προσδιορίζεται µε έµµεσες µεθόδους ελέγχου κατά τις
ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν δεν τηρούνται τα προβλεπόµενα βιβλία ή τηρούνται βιβλία απλογραφικά αντί διπλογραφι-
κά, δεν τηρούνται τα φορολογικά στοιχεία και τα λοιπά προβλεπόµενα δικαιολογητικά έγγραφα, κα-
θώς και τα συνοδευτικά στοιχεία συναλλαγών και καθίστανται αδύνατες οι ελεγκτικές επαληθεύσεις.

β) Όταν δεν διαφυλάσσονται ή δεν προσκοµίζονται µετά από δύο τουλάχιστον προσκλήσεις τακτι-
κού φορολογικού ελέγχου τα τηρούµενα βιβλία, τα φορολογικά στοιχεία και τα λοιπά προβλεπόµενα
δικαιολογητικά έγγραφα, καθώς και τα συνοδευτικά στοιχεία συναλλαγών, εκτός εάν υπάρχει η δυνα-
τότητα αναπαραγωγής αυτών µε αξιόπιστο τρόπο, από τον ίδιο τον υπόχρεο ή/και από τις διασταυρώ-
σεις του ελέγχου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ