Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΚΦΕ Άρθρο 29 Φορολογικός συντελεστής

8 Ιανουαρίου 2014

ΚΦΕ Άρθρο 29 Φορολογικός συντελεστής

ΚΦΕ Άρθρο 29 Φορολογικός συντελεστής

Άρθρο 29 Φορολογικός συντελεστής

1. Τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα φορολογούνται σύµφωνα µε την ακόλουθη κλί-
µακα:

Φορολογητέο εισόδηµα
(ευρώ)
Συντελεστής
(%)
50.000
26,00%
>50.000
33,00%


2. Για τα φυσικά πρόσωπα µε πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύµατος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και
για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου
κλιµακίου της κλίµακας της παραγράφου 1 µειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον το ετή-
σιο ακαθάριστο εισόδηµά τους από επιχειρηµατική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ.

3. Τα κέρδη από ατοµική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται µε συντελεστή δεκατρία τοις εκατό
(13%).

4. Το εισόδηµα από προσαύξηση περιουσίας της παραγράφου 4 του άρθρου 21 φορολογείται µε
συντελεστή τριάντα τρία τοις εκατό (33%).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ