Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΚΦΕ Άρθρο 44 Αντικείµενο της φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων

15 Ιανουαρίου 2014

ΚΦΕ Άρθρο 44 Αντικείµενο της φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων

ΚΦΕ Άρθρο 44 Αντικείµενο της φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
 

Άρθρο 44 Αντικείµενο της φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων

«Φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων» είναι ο φόρος που επιβάλλεται
ετησίως στα κέρδη που πραγµατοποιούν τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ