Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΚΦΕ Άρθρο 46 Απαλλασσόµενα νοµικά πρόσωπα

15 Ιανουαρίου 2014

ΚΦΕ Άρθρο 46 Απαλλασσόµενα νοµικά πρόσωπα

ΚΦΕ Άρθρο 46 Απαλλασσόµενα νοµικά πρόσωπα

Άρθρο 46 Απαλλασσόµενα νοµικά πρόσωπα

Από το φόρο εισοδήµατος απαλλάσσονται:
α) οι φορείς γενικής κυβέρνησης µε εξαίρεση το εισόδηµα που αποκτούν από κεφάλαιο και υπερα-
ξία µεταβίβασης κεφαλαίου,
β) η Τράπεζα της Ελλάδος,
γ) οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και οι οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές
αξίες (ΟΣΕΚΑ),
δ) οι διεθνείς οργανισµοί, υπό τον όρο ότι η απαλλαγή από το φόρο προβλέπεται βάσει διεθνούς
συµβάσεως που έχει κυρωθεί στην ηµεδαπή ή τελεί υπό τον όρο της αµοιβαιότητας,
ε) το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου Α.Ε. σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που
το διέπει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ