Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΚΦΕ Άρθρο 47 Κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα

15 Ιανουαρίου 2014

ΚΦΕ Άρθρο 47 Κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα

ΚΦΕ Άρθρο 47 Κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

Άρθρο 47 Κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα

1. Το κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κε-
φαλαίου Γ΄, του Μέρους ∆εύτερου («Φόρος Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων») του ΚΦΕ, εκτός
από τις περιπτώσεις όπου ορίζεται διαφορετικά στο παρόν κεφάλαιο.

2. Όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες που αναφέρονται στις
περιπτώσεις του άρθρου 45 θεωρούνται έσοδα από επιχειρηµατική δραστηριότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ