Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΚΦΕ Άρθρο 48 Απαλλαγή ενδοοµιλικών µερισµάτων

15 Ιανουαρίου 2014

ΚΦΕ Άρθρο 48 Απαλλαγή ενδοοµιλικών µερισµάτων

ΚΦΕ Άρθρο 48 Απαλλαγή ενδοοµιλικών µερισµάτων

Άρθρο 48 Απαλλαγή ενδοοµιλικών µερισµάτων

1. Τα ενδοοµιλικά µερίσµατα που εισπράττει ένα νοµικό πρόσωπο ή που είναι φορολογικός κάτοι-
κος Ελλάδας απαλλάσσονται από το φόρο, εφόσον:



α) ο λήπτης φορολογούµενος κατέχει ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής τουλάχιστον δέκα τοις εκατό
(10%) της αξίας ή το πλήθος του µετοχικού ή βασικού κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου του νο-
µικού προσώπου που διανέµει, και
β) το ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής διακρατείται επί τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) µήνες, και
γ) το νοµικό πρόσωπο που προβαίνει σε διανοµή κερδών, τα οποία υπόκεινται σε φόρο, δεν έχει
έδρα σε κράτος που περιλαµβάνεται στα µη συνεργάσιµα κράτη σύµφωνα µε το άρθρο 65 του Κ.Φ.Ε..

2. Η προηγούµενη παράγραφος ισχύει επίσης για νοµικά πρόσωπα που δεν είναι φορολογικοί κά-
τοικοι Ελλάδας, εφόσον το ενδοοµιλικό µέρισµα συνδέεται µε επιχειρηµατικές δραστηριότητες που
διεξάγονται από αυτά τα νοµικά πρόσωπα εντός ή µέσω µόνιµης εγκατάστασης στην Ελλάδα.

3. Εάν διανέµονται κέρδη από νοµικό πρόσωπο σε λήπτη φορολογούµενο που δεν έχει διακρατήσει
το ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής επί είκοσι τέσσερις (24) µήνες, αλλά πληροί την προϋπόθεση γ΄ της
παραγράφου 1, καθώς και αυτή της παραγράφου 2, ο λήπτης φορολογούµενος µπορεί προσωρινά να
ζητήσει την απαλλαγή που παρέχεται στις εν λόγω παραγράφους, εφόσον παρέχει εγγύηση στη Φορο-
λογική ∆ιοίκηση ίση µε το ποσό του φόρου που θα όφειλε να καταβάλει σε περίπτωση µη χορήγησης
της απαλλαγής. Η Φορολογική ∆ιοίκηση µπορεί να απαιτήσει την υπέρ αυτής κατάπτωση της εγγύη-
σης, εφόσον ο λήπτης φορολογούµενος δεν διακρατεί το ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής επί τουλάχι-
στον είκοσι τέσσερις (24) µήνες. Η απαλλαγή καθίσταται οριστική και η εγγύηση λήγει κατά την ηµε-
ροµηνία που συµπληρώνονται είκοσι τέσσερις (24) µήνες διακράτησης του ελάχιστου ποσοστού συµ-
µετοχής.

4. Εάν το νοµικό πρόσωπο που προβαίνει στη διανοµή:
α) περιλαµβάνεται στους τύπους που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Α΄ της Οδηγίας
2011/96/Ε.Ε., όπως ισχύει, και
β) είναι φορολογικός κάτοικος κράτους − µέλους της Ε.Ε. σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους
αυτού και δεν θεωρείται φορολογικός κάτοικος τρίτου κράτους εκτός Ε.Ε. κατ’ εφαρµογή όρων σύµ-
βασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί µε αυτό το τρίτο κράτος, και
γ) υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους φόρους που αναφέρο-
νται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Β΄ της Οδηγίας 2011/96/Ε.Ε. ή σε οποιοδήποτε άλλο φόρο ενδεχοµένως
στο µέλλον αντικαταστήσει έναν από τους φόρους αυτούς, η προϋπόθεση της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί.

5. Εάν η διανοµή κερδών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και 2 προκύπτει από συµµετοχή σε
άλλο νοµικό πρόσωπο, ο φορολογούµενος δεν µπορεί να εκπέσει τις επιχειρηµατικές δαπάνες που
συνδέονται µε τη συµµετοχή αυτή.

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζονται τα έντυπα εφαρµογής του άρθρου αυτού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ