Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΚΦΕ Άρθρο 49 Υποκεφαλαιοδότηση

15 Ιανουαρίου 2014

ΚΦΕ Άρθρο 49 Υποκεφαλαιοδότηση

ΚΦΕ Άρθρο 49 Υποκεφαλαιοδότηση

ΚΦΕ Άρθρο 49 Υποκεφαλαιοδότηση

Άρθρο 49 Υποκεφαλαιοδότηση

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι δαπάνες τόκων δεν αναγνωρίζονται ως εκπιπτόµενες
επιχειρηµατικές δαπάνες, στο βαθµό που οι πλεονάζουσες δαπάνες τόκων υπερβαίνουν το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των φορολογητέων κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA). Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων καθορίζονται µε βάση τις οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται σύµφωνα µε τους ελληνικούς κανόνες λογιστικής µε τις φορολογικές αναπροσαρµογές που προβλέπονται στον ΚΦΕ.
.

2. Ο όρος « «πλεονάζουσες δαπάνες τόκων» σηµαίνει το πλεόνασµα των δαπανών τόκων έναντι του
εισοδήµατος από τόκους.

3. Οι δαπάνες τόκων της παραγράφου 1 αναγνωρίζονται πλήρως ως εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές
δαπάνες, εφόσον η επιχείρηση:
α. δεν είναι µέλος οµίλου και
β. το ποσό των εγγεγραµµένων στα βιβλία καθαρών δαπανών τόκων δεν υπερβαίνει το ποσό του
ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ το χρόνο.
4. Κάθε δαπάνη τόκων που δεν εκπίπτει σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου µε-
ταφέρεται για πέντε (5) έτη.
5. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων δεν εφαρµόζονται για τα πιστωτικά ιδρύµατα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ