Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΚΦΕ Άρθρο 50 Ενδοοµιλικές συναλλαγές

15 Ιανουαρίου 2014

ΚΦΕ Άρθρο 50 Ενδοοµιλικές συναλλαγές

ΚΦΕ Άρθρο 50 Ενδοοµιλικές συναλλαγές


Άρθρο 50 Ενδοοµιλικές συναλλαγές

1. Όταν πραγµατοποιούνται συναλλαγές, µία ή περισσότερες, διεθνείς ή και εγχώριες, µε οικονοµι-
κούς ή εµπορικούς όρους διαφορετικούς από εκείνους που θα ίσχυαν µεταξύ µη συνδεδεµένων προ-
σώπων (ανεξάρτητων επιχειρήσεων) κατά την έννοια του άρθρου 2 του ΚΦΕ  ή µεταξύ των συνδεδε-
µένων επιχειρήσεων και τρίτων, οποιαδήποτε κέρδη τα οποία χωρίς τους όρους αυτούς θα είχαν πραγµατοποιηθεί από την ηµεδαπή επιχείρηση, αλλά τελικά δεν πραγµατοποιήθηκαν λόγω των διαφορετικών όρων (αρχή ίσων αποστάσεων), περιλαµβάνονται στα κέρδη της επιχείρησης µόνον στο βαθµό που δεν µειώνουν το ποσό του καταβλητέου φόρου.

2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται και ερµηνεύονται σύµφωνα µε τις
γενικές αρχές και τις κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ για τις ενδοοµιλικές συναλλαγές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ