Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΚΦΕ Άρθρο 51 Μεταφορά λειτουργιών

15 Ιανουαρίου 2014

ΚΦΕ Άρθρο 51 Μεταφορά λειτουργιών

ΚΦΕ Άρθρο 51 Μεταφορά λειτουργιών

Άρθρο 51 Μεταφορά λειτουργιών

Κάθε επιχειρηµατική αναδιάρθρωση, η οποία µπορεί να θεωρηθεί ως εγχώρια ή διασυνοριακή ανα-
διοργάνωση λειτουργιών, περιουσιακών στοιχείων, κινδύνων ή και επιχειρηµατικών ευκαιριών, την
οποία πραγµατοποιούν ή στην οποία εµπλέκονται συνδεδεµένα πρόσωπα µε συνδεδεµένα κέρδη εµπί-
πτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου:
α) «Οι λειτουργίες, τα περιουσιακά στοιχεία, οι κίνδυνοι ή και οι επιχειρηµατικές ευκαιρίες που
αναδιοργανώνονται, µεταφέρονται ή µεταβιβάζονται» θεωρούνται συνολικά ως «πακέτο µεταβίβασης»
για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου. Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου λαµβάνονται
υπόψη τα περιουσιακά στοιχεία, οι χορηγήσεις αδειών χρήσης, καθώς και οι µεταβιβάσεις περιουσια-
κών στοιχείων.
β) Σε περίπτωση κατά την οποία λόγω επιχειρηµατικής αναδιάρθρωσης διενεργείται µία συναλλα-
γή ή σειρά συναλλαγών, οι οποίες συνιστούν µεταβίβαση ή χορήγηση άδειας χρήσης υπεραξίας ή άυ-
λων περιουσιακών στοιχείων, η µεταβίβαση αυτή ή η χορήγηση άδειας χρήσης πρέπει να γίνεται ένα-
ντι αντίτιµου σύµφωνα µε την αρχή των ίσων αποστάσεων, λαµβάνοντας υπόψη τη συνολική αξία των
υποκείµενων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και τις σχετικές λειτουργίες και τους κινδύνους («πακέτο µεταβίβασης»).
Στην περίπτωση αυτή περιλαµβάνονται ιδίως µεταβιβάσεις ή χορηγήσεις αδειών χρήσης µεµονω-
µένων περιουσιακών στοιχείων σε συνδυασµό µε λειτουργίες και κινδύνους που πρέπει να θεωρηθούν στενά συνδεδεµένες.
γ) Οι επιχειρηµατικές αναδιαρθρώσεις που προβλέπονται στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν συνεπιφέ-
ρουν καµία αναπροσαρµογή όταν ο φορολογούµενος µπορεί να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία που
τεκµηριώνουν ότι δεν µεταβιβάστηκαν ούτε χορηγήθηκε άδεια χρήσης για ουσιώδη άυλα στοιχεία ή
περιουσιακά στοιχεία και ότι καταβλήθηκε αντίτιµο σύµφωνα µε την αρχή των ίσων αποστάσεων, κα-
τά τρόπο ώστε η ανάθεση κινδύνων και λειτουργιών είναι σύµφωνη µε την αρχή των ίσων αποστάσε-
ων, µε συνεκτίµηση άλλων συγκρίσιµων περιπτώσεων.
δ) Στην περίπτωση που ο φορολογούµενος δεν µπορεί να παράσχει τα αποδεικτικά στοιχεία που ο-
ρίζονται στην περίπτωση γ΄, και δεν υπάρχει άλλη συγκρίσιµη συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών, καθο-
ρίζεται ένα αντίτιµο σύµφωνα µε την αρχή των ίσων αποστάσεων µε βάση τη συνολική αξία των υπο-
κείµενων περιουσιακών στοιχείων, λειτουργιών και κινδύνων («πακέτου µεταβίβασης») µε συνεκτίµη-
ση της αναγόµενης παρούσας αξίας µελλοντικών κερδών που προσδοκώνται από τη µεταβίβαση ως
σύνολο και συνδέονται µε τη λειτουργία και όλα τα συνδεδεµένα υποκείµενα περιουσιακά στοιχεία. Ο
φορολογούµενος µπορεί να χρησιµοποιεί οποιαδήποτε άλλη µέθοδο, εφόσον µπορεί να αποδείξει ότι η
συναλλαγή είναι σύµφωνη µε την αρχή των ίσων αποστάσεων.
Για τα έτη κατά τα οποία πραγµατοποιείται η επιχειρηµατική αναδιάρθρωση γίνεται η αντίστοιχη
αναπροσαρµογή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ