Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΚΦΕ Άρθρο 52 Εισφορές ενεργητικού έναντι µετοχών

15 Ιανουαρίου 2014

ΚΦΕ Άρθρο 52 Εισφορές ενεργητικού έναντι µετοχών

ΚΦΕ Άρθρο 52 Εισφορές ενεργητικού έναντι µετοχών

Άρθρο 52 Εισφορές ενεργητικού έναντι µετοχών

1. Το παρόν άρθρο αφορά σε µεταβιβάσεις κλάδων δραστηριότητας που ορίζονται στην παράγρα-
φο 2, εφόσον επιλεγεί η υπαγωγή σε αυτό από εισφέρουσες ή λήπτριες εταιρείες και πληρούνται οι
προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

2. Ως « «εισφορά ενεργητικού» θεωρείται κάθε πράξη µε την οποία µια εταιρεία (εφεξής η «εισφέ-
ρουσα εταιρεία»), χωρίς να λυθεί, µεταβιβάζει έναν ή περισσότερους κλάδους δραστηριότητας σε άλλη εταιρεία (εφεξής η «λήπτρια εταιρεία»), έναντι της έκδοσης ή µεταβίβασης τίτλων του εταιρικού
κεφαλαίου της λήπτριας εταιρείας. Ως « «κλάδος δραστηριότητας» θεωρείται το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού ενός τµήµατος µιας επιχείρησης, τα οποία συνιστούν από οργανωτική άποψη αυτόνοµη εκµετάλλευση, δηλαδή ένα σύνολο ικανό να λειτουργήσει αυτοδύναµα. Ως εισφορά ενεργητικού νοείται και η µετατροπή υποκαταστήµατος σε θυγατρική εταιρεία.

3. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, η εισφορά ενεργητικού δεν συνεπάγεται, κατά τον
χρόνο της εισφοράς ενεργητικού, καµία φορολογία των υπεραξιών οι οποίες υπολογίζονται βάσει της
διαφοράς µεταξύ της πραγµατικής αξίας των µεταβιβαζόµενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού
και της λογιστικής αξίας τους

4. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, η λήπτρια εταιρεία πραγµατοποιεί τις αποσβέσεις
των στοιχείων του ενεργητικού σύµφωνα µε τους κανόνες που θα ίσχυαν για την εισφέρουσα εταιρεία,
εάν δεν είχε γίνει η εισφορά ενεργητικού.

5. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, η λήπτρια εταιρεία µπορεί να αναλάβει αποθεµατικά
και προβλέψεις που σχηµάτισε η εισφέρουσα εταιρεία και τα οποία σχετίζονται µε τον κλάδο ή τους
κλάδους δραστηριότητας που µεταβιβάζονται και τα οποία απολάµβαναν φορολογικές απαλλαγές υπό
τις προϋποθέσεις που θα ίσχυαν για την εισφέρουσα εταιρεία, εάν δεν είχε γίνει η µεταβίβαση. Η λή-
πτρια εταιρεία αναλαµβάνει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της εισφέρουσας εταιρείας ως προς τα
εν λόγω αποθεµατικά και προβλέψεις.

6. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, η λήπτρια εταιρεία µπορεί να µεταφέρει τις ζηµίες
της εισφέρουσας εταιρείας που σχετίζονται µε τον κλάδο ή τους κλάδους δραστηριότητας που µεταβι-
βάζονται µε τις ίδιες προϋποθέσεις που θα ίσχυαν για την εισφέρουσα εταιρεία, εάν δεν είχε γίνει η
µεταβίβαση.

7. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, η εισφέρουσα εταιρεία αποτιµά τους τίτλους που
λαµβάνει από τη λήπτρια εταιρεία στην αγοραία τους αξία κατά το χρόνο της µεταβίβασης.

8. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται µόνον εφόσον οι εισφέρουσες και οι λήπτριες εταιρείες έχουν τη
φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος − µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται:
α) στην εισφορά ενεργητικού, εφόσον η εισφέρουσα και η λήπτρια εταιρεία είναι και οι δύο φορο-
λογικοί κάτοικοι Ελλάδος,
β) στην εισφορά ενεργητικού, εφόσον η εισφέρουσα εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος άλλου
κράτους − µέλους της Ε.Ε. και η λήπτρια εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, και µε την
προϋπόθεση ότι µετά τη µεταβίβαση τα στοιχεία του ενεργητικού, οι υποχρεώσεις, τα αποθεµατικά, οι
προβλέψεις και οι ζηµίες που µεταβιβάζονται δεν συνδέονται µε µόνιµη εγκατάσταση εκτός Ελλάδας
της λήπτριας εταιρείας,
γ) στην εισφορά ενεργητικού, εφόσον η λήπτρια εταιρεία είναι κάτοικος άλλου κράτους − µέλους
της Ε.Ε. και η εισφέρουσα εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος ή άλλου κράτους − µέλους
της Ε.Ε. µε µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα, και µε την προϋπόθεση ότι µετά τη µεταβίβαση, τα
στοιχεία του ενεργητικού, οι υποχρεώσεις, τα αποθεµατικά, οι προβλέψεις και οι ζηµίες που µεταβιβά-
ζονται συνδέονται µε µόνιµη εγκατάσταση που τηρεί στην Ελλάδα η λήπτρια εταιρεία.

10. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται σε µεταβίβαση κλάδου ή κλάδων δραστηριότητας που συνιστούν
µία ή περισσότερες µόνιµες εγκαταστάσεις που ευρίσκονται σε άλλο κράτος − µέλος της Ε.Ε., εφόσον
η εισφέρουσα εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος και η λήπτρια εταιρεία είναι κάτοικος
άλλου κράτους – µέλους της Ε.Ε., Στην περίπτωση αυτή, δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγρά-
φων 3, 4, 5 και 6, αλλά η εισφέρουσα εταιρεία δικαιούται πίστωσης έναντι του ποσού του φόρου που
προκύπτει συνεπεία της µεταβίβασης σχετικά µε κάθε φόρο που θα επιβάλλονταν σε αυτό
το κράτος − µέλος για τη µεταβίβαση, εάν δεν ετύγχαναν εφαρµογής οι διατάξεις της Οδηγίας
2009/133/ΕΚ, όπως ισχύει.

11. Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου εµπίπτουν οι εταιρείες που:
α) περιλαµβάνονται στους τύπους που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Α΄ της Οδηγίας
2009/133/ΕΚ, όπως ισχύει,
β) είναι φορολογικοί κάτοικοι κράτους − µέλους της Ε.Ε. σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους
αυτού και δεν θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι τρίτου κράτους εκτός Ε.Ε. κατ’ εφαρµογή όρων σύµ-
βασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί µε αυτό το τρίτο κράτος,
γ) υπόκεινται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους φόρους που αναφέρο-
νται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Β΄ της Οδηγίας 2009/133/ΕΚ ή σε οποιοδήποτε άλλο φόρο ενδεχοµένως
στο µέλλον αντικαταστήσει έναν από τους φόρους αυτούς.

12. Η Φορολογική ∆ιοίκηση προκειµένου να αποφευχθεί η καταστρατήγηση των διατάξεων του
άρθρου αυτού δύναται να επιβάλλει προϋποθέσεις για την εφαρµογή του. Η λήπτρια εταιρεία υποχρε-
ούται να διατηρήσει τους τίτλους που αποκτήθηκαν από την εισφορά ενεργητικού για χρονικό διάστη-
µα τουλάχιστον τριών (3) ετών, εκτός αν αποδείξει ότι η µεταβίβαση των τίτλων δεν έχει ως σκοπό τη
φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή.

13. Η εισφέρουσα εταιρεία και η λήπτρια εταιρεία πρέπει αµφότερες να έχουν το ίδιο φορολογικό
καθεστώς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ