Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΚΦΕ Άρθρο 53 Ανταλλαγή µετοχών

15 Ιανουαρίου 2014

ΚΦΕ Άρθρο 53 Ανταλλαγή µετοχών

ΚΦΕ Άρθρο 53 Ανταλλαγή µετοχών

Άρθρο 53 Ανταλλαγή µετοχών

1. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται σε µέτοχο ή εταίρο που µέσω ανταλλαγής µετοχών ή εταιρικών
µεριδίων, αποκτά τίτλους µιας εταιρείας σε αντάλλαγµα τίτλων άλλης εταιρείας όπως ορίζεται στις
επόµενες παραγράφους, εφόσον επιλεγεί η υπαγωγή σε αυτό από τον µέτοχο ή εταίρο και πληρούνται
οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως « «ανταλλαγή µετοχών» θεωρείται κάθε πράξη µε
την οποία µία εταιρεία (εφεξής: «η αποκτώσα εταιρεία») αποκτά τίτλους άλλης εταιρείας (εφεξής: «η
αποκτώµενη εταιρεία») σε αντάλλαγµα για την έκδοση ή τη µεταβίβαση τίτλων αυτής προς τους µετό-
χους ή εταίρους της αποκτώµενης εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι ύστερα από την ανταλλαγή µε-
τοχών η αποκτώσα εταιρεία θα κατέχει τουλάχιστον την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου της α-
ποκτώµενης εταιρείας ή το πενήντα τοις εκατό (50%) και µία µετοχή τουλάχιστον της αξίας του
µετοχικού κεφαλαίου της αποκτώµενης εταιρείας. Για το σκοπό αυτόν η εξαγορά που πραγµατοποιεί-
ται από την αποκτώσα εταιρεία µέσω αναγνωρισµένου χρηµατιστηρίου αξιών νοείται ως ενιαία συ-
ναλλαγή υπό την προϋπόθεση ότι συντελείται εντός περιόδου έξι (6) µηνών.

3. Στην περίπτωση της ανταλλαγής µετοχών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2, η αποκτώσα εται-
ρεία µπορεί να προβεί σε χρηµατική καταβολή έναντι της έκδοσης ή µεταβίβασης τίτλων, υπό την
προϋπόθεση ότι η χρηµατική καταβολή δεν θα υπερβαίνει το δέκα (10%) της ονοµαστικής αξίας, ή, αν
δεν υπάρχει ονοµαστική αξία, το δέκα τοις εκατό (10%) της λογιστικής αξίας των τίτλων.

4. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, ο µέτοχος ή εταίρος της αποκτώµενης εταιρείας δεν
υπόκειται, κατά το χρόνο της ανταλλαγής µετοχών, σε φόρο για την υπεραξία που αποκτά λόγω της
ανταλλαγής, µε εξαίρεση το τµήµα που αντιστοιχεί, κατ’ αναλογία, σε τυχόν χρηµατική καταβολή.

5. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, ο µέτοχος ή εταίρος δεν αποδίδει στους τίτλους που
λαµβάνει ως αντάλλαγµα, µεγαλύτερη αξία από τη λογιστική αξία που είχαν οι ανταλλασσόµενοι τίτ-
λοι αµέσως πριν την ανταλλαγή µετοχών. Η αποκτώσα εταιρεία αποτιµά τους τίτλους που λαµβάνει
από τον µέτοχο στην αγοραία τους τιµή κατά το χρόνο της ανταλλαγής.

6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται υπό την προϋπόθεση ότι η αποκτώσα και η α-
ποκτώµενη εταιρεία είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και/ή άλλου κράτους − µέλους της Ε.Ε. και:
α) ο µέτοχος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, ή
β) ο µέτοχος δεν είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος και κατέχει τόσο τους αρχικούς τίτλους όσο
και τους νέους τίτλους − µέσω µόνιµης εγκατάστασης που διατηρεί στην Ελλάδα.

7. Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου εµπίπτουν οι εταιρείες που:
α) περιλαµβάνονται στους τύπους που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Α΄ της Οδηγίας
2009/133/ΕΚ, όπως ισχύει,
β) είναι φορολογικοί κάτοικοι κράτους − µέλους της Ε.Ε. σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους
αυτού και δεν θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι τρίτου κράτους εκτός Ε.Ε. κατ’ εφαρµογή όρων σύµ-
βασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί µε αυτό το τρίτο κράτος,
γ) υπόκεινται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους φόρους που αναφέρο-
νται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Β΄ της Οδηγίας 2009/133/ΕΚ ή σε οποιοδήποτε άλλο φόρο ενδεχοµένως
στο µέλλον αντικαταστήσει έναν από τους φόρους αυτούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ