Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΚΦΕ Άρθρο 55 Μεταφορά της καταστατικής έδρας µίας SE ή µίας SCE

17 Ιανουαρίου 2014

ΚΦΕ Άρθρο 55 Μεταφορά της καταστατικής έδρας µίας SE ή µίας SCE

ΚΦΕ Άρθρο 55 Μεταφορά της καταστατικής έδρας µίας SE ή µίας SCE

Άρθρο 55 Μεταφορά της καταστατικής έδρας µίας SE ή µίας SCE

1. Η µεταφορά από την Ελλάδα σε άλλο κράτος − µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της καταστατι-
κής έδρας µίας ευρωπαϊκής εταιρείας (SE) ή µία ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας (SCE) σύµφωνα µε τις διατάξεις των Κανονισµών 2157/2001 του Συµβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2001 (Ε.Ε.Κ L294/1/10.11.2001) και 435/2003 του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 (Ε.Ε.Κ L 207/1/18.8.2003) αντίστοιχα, χωρίς λύση της εταιρείας ή σύσταση νέου νοµικού προσώπου δεν συνεπάγεται φορολογία των υπεραξιών που υπολογίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 54 των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της SE ή της SCE, τα οποία προσαρτώνται σε µόνιµη εγκατάσταση αυτής στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή πάψουν να συνδέονται µε τη µόνιµη εγκατάσταση της SE ή SCE στην Ελλάδα ή µεταφερθούν σε άλλο κράτος−µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι υπεραξίες του προηγούµενου εδαφίου υπόκεινται σε φορολογία σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις.
2. Η µόνιµη εγκατάσταση που δηµιουργείται κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της προηγούµενης πα-
ραγράφου, εξακολουθεί να υπολογίζει αποσβέσεις επί της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που
προσαρτώνται σε αυτή, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις ως εάν δεν είχε γίνει η µεταφορά της
καταστατικής έδρας.
3. Προβλέψεις ή αποθεµατικά που είχε σχηµατίσει η ευρωπαϊκή εταιρεία (SE) ή η ευρωπαϊκή συ-
νεταιριστική εταιρεία (SCE) πριν από τη µεταφορά της καταστατικής έδρας της σε άλλο κράτος − µέ-
λος και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος και δεν προκύπτουν από µόνιµη εγκατά-
σταση αυτής στην αλλοδαπή, δεν υπόκεινται σε φορολογία κατά το χρόνο της µεταφοράς της κατα-
στατικής έδρας στο όνοµα της SE ή της SCE, µε την προϋπόθεση ότι συνεχίζουν να εµφανίζονται αυ-
τούσια στα βιβλία της δηµιουργούµενης µόνιµης εγκατάστασής της στην Ελλάδα. Σε αντίθετη περί-
πτωση, υπόκειται σε φορολογία σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις.
4. Η µόνιµη εγκατάσταση διατηρεί τυχόν δικαίωµα µεταφοράς ζηµίας από παρελθούσες χρήσεις
της SE ή της SCE, που µετέφερε την καταστατική της έδρα σε άλλο κράτος − µέλος σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ